Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: „Potrzeby i możliwości w zakresie ewakuacji”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: „Potrzeby i możliwości w zakresie ewakuacji”"— Zapis prezentacji:

1 Temat: „Potrzeby i możliwości w zakresie ewakuacji”
Cele zajęcia: wskazanie dodatkowych możliwości w zakresie realniejszego planowania ewakuacji, - przekonanie o potrzebie szkoleń teoretycznych i praktycznych. VIA TRITA VIA TUTA (łac.) Droga utarta to droga bezpieczna. SUCCURENDUM SEMPER PARTI MAXIME LABORANTI EST (łac.) Należy zawsze pomagać stronie będącej w najcięższym położeniu.

2 Wybrane pytania: dlaczego podczas wystąpienia zagrożenia i powodzi oraz podtopień terenu dochodziło do błędnych działań? a) zaskoczenie organów odpowiedzialnych za ochronę ludności przed powodzią i obywateli, których dosięgły skutki klęski żywiołowej, b) improwizowanie działań (np. powołanie zespołu reagowania), c) naciski ze strony ofiar podtopień i powodzi, d) naciski ze strony polityków, e) wyjaśnianie przyczyn nadmiernych strat i ocenianie działań przez organy ścigania oraz specjalne komisje. f) naciski ze strony mediów. Po upływie miesiąca od klęski żywiołowej wiemy wszystko, co trzeba było w tej sytuacji zrobić i jak. Po upływie roku sytuacja kryzysowa się zmienia i nasze koncepcje działań nie do końca są adekwatne do zaistniałych warunków.

3 Cechy charakterystyczne zarządzania wg Petera Druckera, z próbą dostosowania ich do potrzeb ochrony przed powodzią. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi (organizatorów ochrony przeciwpowodziowej i potencjalnych ofiar tej klęski). Jego celem jest zapewnienie maksymalnego wykorzystania zasobów ludzkich poprzez perfekcyjne współdziałanie pomiędzy pojedynczymi osobami (szczególnie kadrą kierowniczą) i zespołami ludzkimi. Dobre przygotowanie organizatorów ewakuacji, włącznie z motywowaniem do działań. 2) Zarządzanie musi uwzględniać uznawane przez daną społeczność normy właściwego zachowania, wartości, które pozwalają odróżnić zło od dobra i prawdę od kłamstwa. Potrzeba budowy zaufania dla organizatorów ewakuacji. 3) Zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości oraz celów, a także zadań. Działanie powinno jednoczyć organizatorów ewakuacji i mobilizować ich do dużego wysiłku. Potrzeba wykształcenia trenerów, komendantów i działaczy.

4 4) Zarządzanie, to zdolność do szybkiego dostosowania się do nowych warunków. Potrzeba ciągłego doskonalenia się i dysponowania rezerwami sił i środków. 5) Zarządzanie wymaga zapewnienia ciągłej wymiany informacji wewnątrz struktur organizujących ewakuację i z otoczeniem. a) Przekazywanie ludziom informacji o potrzebie przygotowania się i uczestniczenia w ewakuacji (kilka kanałów informacyjnych). b) Zapewnienie szybkiego przekazywania zadań i sprawdzenie ich zrozumienia. 6) Zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźników, pozwalających stale i wszechstronnie monitorować, oceniać i poprawiać efektywność działań (poziom wody, stopień realizacji ewakuacji w określonym czasie, ilość osób, którzy otrzymali pomoc itp.) 7) Zarządzanie musi być jednoznacznie zorientowane na podstawowy i najważniejszy rezultat, jakim jest zadowolony klient. Zadowolone powinny być osoby ewakuowane, odcięte od świata i inne ofiary powodzi oraz ludność przyjmująca powodzian.

5 Ćwiczenie czyni mistrzem
Organizacja szkoleń teoretycznych i praktycznych: Cykl szkoleń: podstawowych i doskonalących z udziałem pojedynczych osób i zespołów (sekcji, drużyny, plutonu, kompanii). Najważniejsze są ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W czasie ćwiczeń gminnych powinien występować zespół podgrywający i badawczy, jaki mogą tworzyć specjaliści z powiatu. W czasie ćwiczeń powiatowych powinny występować zespoły badawcze i podgrywające, jakie mogą tworzyć specjaliści ze szczebla wojewódzkiego i sąsiednich powiatów.

6 W sytuacji kryzysowej, kiedy potrzebę działań nie regulują przepisy prawa, należy stosować edukację.
Zwyczaje związane z powszechnym bezpieczeństwem w USA: głowa rodziny, która osiedliła się w innym rejonie, podejmuje starania aby dowiedzieć się o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w nowym miejscu zamieszkania, wolontariusze lub urzędnicy (policjant) odwiedzają nowo osiadłych mieszkańców i informują ich o zagrożeniach i zasadach zachowania się w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa, organizatorzy wypoczynku i turyści, którzy odwiedzają nieznane okolice, domagają się uczestnictwa w zajęciach z ogłaszaniem alarmów treningowych oraz zapisanych procedur działania w sytuacji kryzysowej.

7 WSPÓŁPRACA SPECJALISTÓW OD ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POWIATACH Z DYREKTORAMI SZKÓŁ (PONADGIMAZJALNYCH I SPECJALNYCH) W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW BEZPIECZEŃSTWA. warsztaty i szkolenia dla dyrektorów szkół (300 w województwie) na szczeblu powiatowym, - warsztaty i szkolenia dla nauczycieli przedmiotu „Przysposobienie obronne” – 1h tygodniowo w 1 i 2 roku nauczania nauczycieli, potencjalnych instruktorów lub trenerów obrony cywilnej. - każda szkoła ma obowiązek przeprowadzenia szkolenie z udziałem PSP połączonego z ewakuacją dzieci, raz na trzy lata. - jednym z zadań na kolejny rok szkolny jest „Zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania szkół i placówek oświaty”. - organizacja konkursów: plastycznego, fotograficznego, wiedzy o obronie cywilnej i pierwszej pomocy PCK – OC, które mogą być częścią dużej imprezy masowej z udziałem ratowników.


Pobierz ppt "Temat: „Potrzeby i możliwości w zakresie ewakuacji”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google