Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia
Karol Strzeliński 19 lutego 2013

2 Makroekonomia I Ćwiczenia
Karol Strzeliński Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Strona prowadzącego ćwiczenia: Dyżur: Czwartek, 17: :25, sala 409 lub 410, uprzedni kontakt mailowy

3 Makroekonomia I Ćwiczenia
Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu: wykład prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej (poniedziałki 16:45, Aula A), wykład dr Gabrieli Grotkowskiej (środy 11:30, Aula A). Materiał na ćwiczeniach nie będzie obejmował wszystkich zagadnień z wykładu – wiedza z ćwiczeń może nie wystarczyć do zdania egzaminu. Materiał na ćwiczeniach może nie być zsynchronizowany z tematyką wykładów.

4 Makroekonomia I Ćwiczenia
Tradycyjna formuła zajęć w salach dydaktycznych; Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej, poświęcone rzeczywistym problemom gospodarki (wyszukiwanie i praca z rzeczywistymi danymi). Orientacyjny rozkład zajęć dostępny na stronie internetowej

5 Makroekonomia I Ćwiczenia
Nauczymy się m.in.: identyfikacji podstawowych problemów makroekonomicznych i rozumienia ich specyfiki oraz współzależności z problemami mikroekonomicznymi, liczenia rachunków narodowych, liczenia inflacji, bilansu płatniczego, poznamy zagadnienia rynku pracy, jak działa rynek aktywów pieniężnych - podaż i popyt na pieniądz, kreacja pieniądza, działania: dwusektorowego modelu równowagi Keynesa, IS-LM, AD-AS, w tym dowiemy się czym się różni krótki i długi okres analizy w makroekonomii, oraz jakie mogą być przyczyny i skutki stosowania danej polityki fiskalnej i monetarnej.

6 Makroekonomia I Ćwiczenia
Struktura zajęć, poszczególne zagadnienia… … złożą nam się na koniec na model ASAD (Aggregate Demand - Aggregate Supply).

7 Makroekonomia I Ćwiczenia
Wykorzystanie praktyczne: opracowanie raportu makroekonomicznego o Polsce (5 ćwiczenia), raport zaliczeniowy – raport makroekonomiczny dla jednego z krajów OECD,

8 Makroekonomia I Ćwiczenia
Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność, sprawdzana zwykle kartkówką (dopuszczalne 2 nieobecności), zaliczenie co najmniej 8 z 10 kartkówek, (kartkówkę można poprawiać na zajęciach 2 tygodnie po danej kartkówce, dodatkowe poprawy w okolicach egzaminu końcowego, ale punkty do oceny z ćwiczeń otrzymuje się tylko za kartkówki zaliczone w 1 terminie), zaliczenie kolokwium końcowego, wykonywanie prac domowych (w tym przygotowanie raportu makroekonomicznego), Obowiązuje zasada: "zero tolerancji dla ściągania"

9 Makroekonomia I Ćwiczenia
Na ocenę z ćwiczeń składa się: wynik z kartkówek - 30%, kolokwium - 30%, prace domowe (w tym raport zaliczeniowy) – 30%, aktywność na zajęciach – 10%. Do zaliczenia ćwiczeń trzeba uzyskać min. 50% Obowiązuje zasada: "zero tolerancji dla ściągania"

10 Makroekonomia I Ćwiczenia
Skala ocen: 96 % – 100 % – 5! (celująca), 91 % – 95 % – 5 (bdb), 81 % – 90 % – 4,5 (db plus), 71 % – 80 % – 4 (db), 61 % – 70 % – 3,5 (dst plus), 50 % – 60 % – 3 (dst).

11 Makroekonomia I Ćwiczenia
Wynik z ćwiczeń stanowi 30% końcowego wyniku z przedmiotu Makroekonomia I, Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu. Możliwa jedna poprawa przed terminem egzaminu.

12 Makroekonomia I Ćwiczenia
Pytania, uwagi do zasad zaliczenia ćwiczeń?

13 Makroekonomia I Ćwiczenia
Kilka słów na temat literatury do przedmiotu: brak idealnego podręcznika do nauki Makroekonomi I, konieczność zaglądania do różnych źródeł. Zalecane przez wykładowców: Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Ekonomia, tom II [Makroekonomia], PWE, Warszawa 2003, Mankiw G., Macroeconomics, 5 ed., Worth Publisher, 2003.

14 Makroekonomia I Ćwiczenia
Literatura tzw. uzupełniająca: Burda M., Wyplosz Ch., Macroeconomics. A European Text, 4 ed., Oxford University Press, 2005, Cieślik A., Brzozowski M., Przewodnik po zadaniach z makroekonomii, WSiP, Warszawa 2004, DornbuschR., Fisher S., Macroeconomics, 8 ed., McGraw-Hill, New York, 2000,

15 Przydatne źródła danych makro:
Polskie: Zagraniczne: 15

16 Raport makroekonomiczny
Praca grupowa. Jeden z krajów OECD, z wyjątkiem Polski, raport dla Polski częściowo jako praca domowa dla wszystkich, częściowo na zajęciach (ćwiczenia 5). Prezentacja i wspólne omówienie na ćwiczeniach (10 i 11),

17 Raport zaliczeniowy Analizowane kraje Kraje OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development) Australia Holandia Nowa Zelandia Austria Irlandia Polska Belgia Islandia Portugalia Chile Izrael Słowacja Czechy Japonia Słowenia Dania Kanada Stany Zjednoczone Estonia Korea Południowa Szwajcaria Finlandia Luksemburg Szwecja Francja Meksyk Turcja Grecja Niemcy Węgry Hiszpania Norwegia Wielka Brytania Włochy 17

18 Raport zaliczeniowy Zawartość raportu: podstawowe dane,
rachunki narodowe, rynek pracy, bilans płatniczy, kurs walutowy, inflacja i podaż pieniądza, szoki popytowe i podażowe w analizowanej gospodarce. 18

19 Raport zaliczeniowy Kwestie formalne:
grupy 3-osobowe (ewentualnie 4 osoby), waga do oceny końcowej 30%, prezentacja danych – wykresy i tabele (nie opisujemy danych, tylko wnioski i podsumowania) podajemy źródła danych, staramy się odnosić dane do sytuacji makrootoczenia (UE, G7, gospodarka globalna), w raporcie ma być wskazane kto przygotowywał daną część. Jednak ocena za raport jest wspólna dla całego zespołu. szkielet raportu (raport makroekonomiczny o Polsce) dostępny na mojej stronie internetowej 19

20 Makroekonomia I Ćwiczenia
Czas na dobranie się w grupy i losowanie krajów.

21 Makroekonomia I Ćwiczenia
Czym różni się makroekonomia od mikroekonomii? W mikroekonomii koncentrujemy się na próbach wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych na podstawie indywidualnych decyzji podmiotów gospodarczych. W makroekonomii koncentrujemy się próbach wyjaśnienia zjawisk ekonomiczne przy pomocy dużych agregatów. Interesuje nas jak działa gospodarka jako całość, sposób w jaki się rozwija, jakim podlega fluktuacjom i zmianom długotrwałym. Analiza makroekonomiczna jest podstawą do prowadzenia polityki makroekonomicznej, której celem jest najczęściej rozwój i stabilizacja ekonomiczna.

22 Makroekonomia I Ćwiczenia
Makroekonomistów interesuje analiza przyczynowo-skutkowa takich zjawisk jak m.in.: • produkcja w skali kraju (wielkość i struktura), • dynamika tej produkcji w długim okresie i jej fluktuacje w krótkim okresie, • podziałem wytworzonej produkcji, • zmiany cen (wielkości nominalne a realne), • tworzenie i wykorzystanie zasobów czynników wytwórczych (m.in. inwestycje, bezrobocie, zasoby naturalne, itp.).

23 Makroekonomia I Ćwiczenia
Makroekonomiści badają łączny efekty działania podmiotów gospodarczych, takich jak: • przedsiębiorstwa, • gospodarstwa domowe. Badają także jak na wzrost w długim okresie i stabilizację gospodarki w krótkim okresie oddziałuje polityka: • fiskalna, • monetarna, • inne polityki (np: polityka handlowa, inwestycyjna, zatrudnienia).

24 Makroekonomia I Ćwiczenia
Wzrost Gospodarczy Cykl koniunkturalny PKB Czas ekspansja trend recesja

25 Makroekonomia I Ćwiczenia
W analizie ekonomicznej posługujemy się modelami. Upraszczają rzeczywistość; Pozwalają; rozumieć, testować (np. reakcje na politykę ekonomiczną), prognozować (np. wzrost).

26 Makroekonomia I Ćwiczenia
Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Założenia do modelu: brak państwa (rządu) i zagranicy, gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji (w tym nakładami pracy) i dostarczają je przedsiębiorstwom, gospodarstwa domowe są wyłącznymi właścicielami przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa dostarczają dobra i usługi, wszystkie dochody gospodarstw domowych są wydatkowane na dobra i usługi, całkowity przychód ze sprzedaży dóbr i usług jest wydatkowany na czynniki produkcji.

27 Makroekonomia I Ćwiczenia
Model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Rynek dóbr finalnych dobra zapłata za dobra zapłata za usługi czynników usługi czynników źródło: dr A. Kondratowicz

28 Makroekonomia I Ćwiczenia
Model CF może mieć też różne rozwinięcia (zmieniają nam się założenia) C Wydatki gospodarstw domowych rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G Wydatki rządowe na dobra i usługi TN Podatki netto Możemy dodać rząd,… źródło: dr A. Kondratowicz

29 Makroekonomia I Ćwiczenia
… rząd i sektor finansowy, … C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ kredyty dla przedsiębiorstw I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych TN S Oszczędności Finansowanie deficytu budżetowego G –TN źródło: dr A. Kondratowicz

30 Makroekonomia I Ćwiczenia
X Płatności za eksport Z Płatności za import C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ I G -TN reszta świata [ROW] X-Z eksport netto TN S …możemy także otworzyć gospodarkę na świat. źródło: dr A. Kondratowicz

31 Dochody, PKB, … Produkt krajowy brutto (PKB) (ang. GDP) to miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze, zlokalizowane na terytorium danego kraju bez względu na to, kto jest ich właścicielem. 3 równoznaczne sposoby mierzenia aktywności gospodarczej: wartość wszystkich dóbr finalnych wytworzonych w kraju w danym roku, strumień dochodów czynników produkcji, suma wartości dodanych ze wszystkich gałęzi gospodarki narodowej.

32 Przykład 1. HUTA STAL. FSO A B C 1. 120 200 200 250 250 280 280 300
DEALER A B C 7. 6. 5. 4. 2. 3. VA: 120 80 50 30 20 Σ 300

33 Dochody, PKB, … Zadania do tej części - zadania 1 – 4.

34 Makroekonomia I Ćwiczenia
Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google