Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – kolejny etap (2012/2013) Agata Wroczyńska Uniwersytet Warszawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – kolejny etap (2012/2013) Agata Wroczyńska Uniwersytet Warszawski."— Zapis prezentacji:

1 Budowa systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – kolejny etap (2012/2013) Agata Wroczyńska Uniwersytet Warszawski 11 czerwca 2013 r.

2 System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na UW – harmonogram prac
w latach II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni III. Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym IV. RPL – Recognition of Prior Learning

3 I. System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na UW – harmonogram prac
w latach

4 POSIEDZENIA UCZELNIANEGO ZESPOŁU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
I. System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na UW – harmonogram prac w latach Protokół NR 1 POSIEDZENIA UCZELNIANEGO ZESPOŁU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W DNIU 13 listopada 2012 r. Harmonogram tematyczny sprawozdań z oceny własnej: 2012/2013 – wewnętrzne systemy zapewniana jakości kształcenia w powiązaniu z misją i strategią Uniwersytetu i jednostek, 2013/2014 – walidacja (uznawanie efektów kształcenie uzyskanych w drodze pozaformalnej i nieformalnej), 2014/2015 – jakość kształcenia w zakresie monitorowania, przeglądu i podnoszenia zasobów do nauki oraz zasad publikowania informacji na temat kształcenia na UW, 2015/ 2016 – przygotowanie się do akredytacji Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA).

5 II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni

6 LLL – podstawowe pojęcia
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni LLL – podstawowe pojęcia Uczenie się przez całe życie – lifelong learnig (LLL) Proces uczenia odbywa się przez całe życie i obejmuje różne formy uczenia się, Proces uczenia się odbywa się w rozmaitych warunkach i w różnych sytuacjach życiowych (life-wide learning: LWL) Uczenie się ma różne cele: przygotowanie do pracy zawodowej, doskonalenie kompetencji zawodowej w celu poprawy „zatrudnialności”, rozszerzenie wiedzy i umiejętności nie związanych z pracą zawodową, rozwój osobowości, zachowanie sprawności intelektualnej. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

7 Uczenie się przez całe życie – lifelong learnig (LLL)
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Uczenie się przez całe życie – lifelong learnig (LLL) Europejski obszar uczenia się przez całe życie (Making a European area of lifelong learning a reality, Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2001), 678, listopad 2001) proces uczenia się rozpatrywany przede wszystkim z punktu widzenia osoby uczącej się, a nie instytucji i osób prowadzących kształcenia, równorzędność uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach życia, możliwość poddania się procedurze walidacji osiągniętych efektów uczenia się – niezależnie od formy uczenia się. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

8 LLL a kształcenie ustawiczne
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni LLL a kształcenie ustawiczne Kształcenie ustawiczne: określone w ustawie o systemie oświaty, nie występuje w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Dotyczy osób, które spełniły obowiązek szkolny i uczą się w placówkach kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego uczęszczają do szkół dla dorosłych Uwaga skoncentrowana jest na: młodszych osobach często do 24 roku życia, uczęszczaniu do placówek systemu oświaty. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu, Źródło: Perspektywa uczenia się przez całe życie 2011.

9 LLL – perspektywa europejska
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni LLL – perspektywa europejska Kolejne komunikaty ministrów (2003, 2005, 2007, 2009) wskazują różne elementy tworzące „kulturę uczenia się przez całe życie”: elastyczne ścieżki kształcenia, uznawanie efektów kształcenia osiągniętych poza systemem kształcenia formalnego (RPL), krajowe ramy kwalifikacji, współpraca uczelni z interesariuszami zewnętrznymi, w tym z pracodawcami. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

10 II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia,
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Uczenie się przez całe życie jako odpowiedź na zachodzące zmiany demograficzne Zachodzące zmiany demograficzne prowadzą do zmiany struktury wieku populacji – coraz więcej pracowników będzie miało 45 i więcej lat. Zróżnicowanie aktywności edukacyjnej osób w różnym wieku może prowadzić do nierówności w zakresie kapitału ludzkiego. Polityka uczenia się przez całe życie powinna uwzględniać uczenie się dorosłych i aktywność edukacyjną w każdym wieku. Za: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Kim jest L-learner? Dlaczego jest ważny dla uczelni?, prezentacja z Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa,

11 Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest ważna?
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest ważna? Rynek pracy się zmienia: – bardzo popularne dzisiaj zawody nie istniały jeszcze kilkanaście lat temu, – technologie zmieniają się coraz szybciej – wykonywanie tego samego zawodu wymaga ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie nauki stają się nieaktualne. Dorośli przez uczestnictwo w LLL mogą uzupełnić braki umiejętności w relacji do tych potrzebnych na rynku pracy: – często wykonywana praca odbiega od formalnego wykształcenia. Za: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Kim jest L-learner? Dlaczego jest ważny dla uczelni?, prezentacja z Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa,

12 Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest ważna?
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest ważna? Zła „struktura kierunkowa” absolwentów: Zbyt mało absolwentów w pewnych obszarach – science – 3,9% – engineering, manufacturing – 7,5% Zbyt dużo absolwentów w innych obszarach – social science, business, law – 41,4% – education – 11,9% Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas . Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu, Źródło: OECD Rewievs of Tertiary Education – Poland, Sept Rosnące bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. Potrzeba „przekwalifikowania”.

13 Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest ważna?
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Dlaczego perspektywa uczenia się przez całe życie jest ważna? Szybkie zmiany na rynku pracy dotyczą zwłaszcza osób o średnio wysokim i wysokim poziomie kwalifikacji: – znikające „kurczące” się zawody, – powstające nowe zawody. Szybko rosnąca liczba osób z wyższym wykształceniem. Skłonność do dalszego kształcenia się przede wszystkim u osób dobrze wykształconych. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

14 Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie zmian w obszarze LLL
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie zmian w obszarze LLL Wspierające uczenie się przez całe życie. Wspomagające rynek pracy i pracodawców. Wspierające mobilność pracowników. Umożliwiające potwierdzanie swoich kompetencji niezależnie od sposobu ich nabycia. Za: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Kim jest L-learner? Dlaczego jest ważny dla uczelni?, prezentacja z Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa,

15 Środowiskowa strategia rozwoju szkolnictwa wyższego
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Środowiskowa strategia rozwoju szkolnictwa wyższego CS1 Dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb społecznych CO1.1 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie (…) 2. Pełnienie przez uczelnie roli „integratorów” procesu uczenia się przez całe życie w różnych warunkach i okolicznościach (LWL). 4. Dostosowanie systemu kształcenia w uczelniach do poszerzającego się kręgu potencjalnych odbiorców (…). 5. Oferowanie przez uczelnie możliwości kształcenia zindywidualizowanego (…). Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

16 Uczelnia jako „integrator” LLL
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Uczelnia jako „integrator” LLL Dwa wymiary integracji w uczelni: – integracja dotycząca oferty edukacyjnej: własnej i innych instytucji, – integracja dotycząca osoby uczącej się: opracowanie i realizacja zindywidualizowanej elastycznej strategii LLL. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

17 Uczelnia jako „integrator” LLL
II II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Uczelnia jako „integrator” LLL Oferta dla osoby (potencjalnie) korzystającej z usług uczelni: Identyfikacja kwalifikacji i kompetencji + pomoc w udokumentowaniu posiadanych kompetencji. Określenie celu (celów) kształcenia (pomoc w planowaniu kariery zawodowej, ogólnego rozwoju…). Opracowanie projektu indywidualnej elastycznej strategii LLL (działań w zakresie LLL), obejmującej: – weryfikację i formalne uznanie kompetencji, – kształcenie (wykorzystujące ofertę uczelni i innych instytucji ale także samokształcenie). Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

18 Uczelnia jako „integrator” LLL
II. LLL (lifelong learning) – podstawowe pojęcia, perspektywa krajowa, perspektywa uczelni Uczelnia jako „integrator” LLL Kluczowy element działań (zadanie) uczelni: Walidacja efektów uczenia się uzyskanych w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego Uczenie się pozaformalne – zorganizowane instytucjonalnie, jednak poza programami kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji. Uczenie się nieformalne – niezorganizowane instytucjonalnie, realizowane w sposób zamierzony lub niezamierzony. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

19 III. Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym

20 III. Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
Rząd przyjął założenia nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym wtorek, 21 maja 2013 Otwarcie drogi na studia dla osób z dużym doświadczeniem zawodowym czy wiedzą po specjalistycznych kursach i szkoleniach pozwoli ubiegać się o wyższe wykształcenie osobom dojrzałym. Ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie. Zaproponowano nowy przepis, zgodnie z którym uczelnie będą mogły potwierdzać efekty uczenia uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego, np. w pracy, na kursach i szkoleniach, przez samodoskonalenie, wolontariat. Z tego rozwiązania mają skorzystać osoby z minimum pięcioletnim doświadczeniem po maturze. Uczelnie będą mogły zweryfikować ich wiedzę i umiejętności oraz zaliczyć je w poczet studiów. W efekcie taka osoba może uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, czyli jej studia będą krótsze lub mniej intensywne. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla osób pracujących – będą mogły uzupełnić kwalifikacje i lepiej dostosować swoje umiejętności do potrzeb i oczekiwań pracodawców. W założeniach szczegółowo określono wymagania wobec osób i uczelni, które będą chciały skorzystać z tego rozwiązania.

21 III. Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
(…) Zaproponowane rozwiązania mają na celu zbliżenie sposobów zdobywania wykształcenia do modeli istniejących w krajach o najwyższym poziomie aktywności zawodowej (m.in. krajach skandynawskich), zapewniających możliwość przechodzenia ze świata pracy do świata edukacji (i na odwrót) i uzupełniania kwalifikacji w miarę potrzeb w wieku dorosłym. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się będzie mogła uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, a tym samym skrócić czas odbywania studiów lub zmniejszyć ich intensywność. Może ją to zachęcić do podjęcia studiów lub ułatwić ich godzenie z życiem zawodowym czy osobistym. (…)

22 III. Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
Wprowadzona regulacja powinna przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa w kształceniu formalnym osób powyżej 25 roku życia. Projekt reguluje: Wymagania stawiane osobom, które zamierzają skorzystać z instytucji potwierdzania efektów uczenia się, przyznając to prawo osobom posiadającym świadectwo dojrzałości i 5 lat doświadczenia po maturze – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo tytuł zawodowy licencjata (inżyniera lub inny równorzędny) i 3 lata doświadczenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. W przypadku posiadania tytułu magistra wystarczające byłoby dwuletnie doświadczenie zawodowe. Wymagania stawiane uczelniom, uznając, iż prawo to powinny otrzymać tylko te podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które posiadają przynajmniej pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ocenę programową lub instytucjonalną) lub w przypadku nieprzeprowadzenia jeszcze oceny – jednostki, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

23 III. Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym
Procedury, które powinny zostać określone przez senat uczelni w związku z potwierdzaniem efektów uczenia się, a także zasady dotyczące opłat za potwierdzanie przez uczelnię efektów uczenia się uzyskanych drogą inna niż formalna oraz prowadzenia tych studiów. Studia dla osób przyjętych po weryfikacji efektów kształcenia zdobytych poza systemem formalnym będą odpłatną usługą edukacyjną przeznaczoną przede wszystkim dla osób pracujących. W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu kształcenia osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się nie będzie mogła w ten sposób uzyskać więcej niż 50% puli punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, w tym efektów kształcenia dla tego kierunku. Ogólna liczba osób, które uzyskały takie potwierdzenia, na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia, nie będzie mogła przekroczyć 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku. Ocena jakości tej usługi będzie dokonywana przez Polską Komisję Akredytacyjną. Z procedury potwierdzania efektów uczenia się będą wyłączone kierunki, dla których, zgodnie z przepisami UW, zostały określone standardy kształcenia.

24 IV. RPL – Recognition of Prior Learning

25 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
RPL to uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną. RPL nie dotyczy uznawania samego procesu uczenia się, ale efektów tego procesu. Nie jest istotne, w jakim kontekście uczenie się miało miejsce – ważne jest, czego człowiek się nauczył. Za: Barbara Jałocha, Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, prezentacja wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa,

26 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Elementy procesu RPL: rozpoznanie, walidacja, uznawanie/certyfikacja, uznanie społeczne. Za: Barbara Jałocha, Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, prezentacja wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa,

27 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Kto może skorzystać z RPL? Dorośli chcący formalnie potwierdzić zdobyte doświadczenia. Osoby, które chcą się nadal kształcić, przekwalifikować lub zmienić ścieżkę kariery. Pracownicy, którzy podjęli naukę lub szkolenie w miejscu pracy. Ludzie, którzy zdobyli wiele umiejętności i wiedzy gdzie indziej, np. poprzez wolontariat lub działalność na rzecz swojej społeczności. Reemigranci (powracający z zagranicy), imigranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl, które chcą potwierdzenia swoich kwalifikacji z innych krajów. Osoby niepełnosprawne, które uczyły się w trybie nieformalnym. Za: Barbara Jałocha, Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, prezentacja wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa,

28 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Korzyści dla uczelni i kadry akademickiej: Rozpoczynający studia po uprzedniej procedurze RPL zazwyczaj posiadają umiejętności wynikające z praktycznego doświadczenia i pracy zawodowej, co może wpływać na podwyższenie jakości realizowanych zajęć dydaktycznych. Wykładowcy zyskują unikatowa szanse na transfer wiedzy i wyników swoich badań bezpośrednio do środowiska praktyków. Dla uczelni RPL może być narzędziem rekrutacji większej liczby studentów (nowa oferta dydaktyczna, nowy typ studenta). Poprzez procedury RPL uczelnie mogą rozwijać realną współpracę z pracodawcami. Za: Barbara Jałocha, Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, prezentacja wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa,

29 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
W wielu krajach podjęto już rozwiązania systemowe i opracowano dokumenty zawierające wskazówki dotyczące postępowania uczelni w procedurze RPL: Guidelines of the accreditation of prior learning, Quality Assurance Agency for Higher Education, 2004. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

30 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Dylematy i problemy i wyzwania – uczelnia jako „integrator” LLL: Działania na poziomie uczelni, czy wydziałów? Jakie struktury organizacyjne? Brak tradycji i doświadczeń. Brak odpowiednio przeszkolonej kadry (i osób, które mogłyby tę kadrę szkolić). Niepełna świadomość potrzeby i celowości tych działań. Zapewnianie jakości. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

31 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Dylematy i problemy i wyzwania – uczelnia jako „integrator” LLL: Dostosowanie oferty dydaktycznej do nowych odbiorców: – osoby w różnym wieku, – osoby o różnym przygotowaniu do podjęcia kształcenia, – osoby o zróżnicowanych motywacjach i oczekiwaniach związanych z kształceniem Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

32 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Dylematy i problemy i wyzwania – uczelnia jako „integrator” LLL: Nowi odbiorcy, nowe szybko zmieniające się uwarunkowania: – szybko rosnąca liczba osób z wyższym wykształceniem (skłonność do dalszego kształcenia przejawiają przede wszystkim osoby dobrze wykształcone) – niż demograficzny – ważna grupa przyszłych nowych, „niestandardowych” studentów to absolwenci uczelni. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

33 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Dylematy i problemy i wyzwania – uczelnia jako „integrator” LLL: Dostosowanie oferty do nowych odbiorców – kierunki ewolucji oferty dydaktycznej (różnicowanie oferty co do form, treści i metod kształcenia): – rozdrabnianie/modularyzacja, – poszerzanie/wzbogacanie zakresu tematycznego, – rozwój form i metod kształcenia łączących w różnych proporcjach cechy kształcenia stacjonarnego i kształcenia „na odległość”, – zmiana charakteru zajęć na uczelni (indywidualna praca poza uczelnią – interakcja/dyskusja na uczelni), – stwarzanie możliwości uczenia się w różnym i zróżnicowanym tempie, – podnoszenie poziomu (w rozumieniu KRK) – wzrost zainteresowania kształceniem na 8 poziomie PRK? Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

34 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Dylematy i problemy i wyzwania – uczelnia jako „integrator” LLL: Dostosowanie oferty do nowych odbiorców – kierunki ewolucji oferty dydaktycznej (różnicowanie oferty co do form, treści i metod kształcenia): – odpowiadanie na potrzeby (zgłaszane lub antycypowane), ale także uświadamianie i kształtowanie tych potrzeb, – inicjatywy własne: skierowane do względnie szerokiego kręgu odbiorców, skierowane do wąskiego kręgu odbiorców, – działanie „na zamówienie” (kształcenie projektowane a niekiedy też realizowane z instytucją zamawiającą). Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

35 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Dylematy i problemy i wyzwania – uczelnia jako „integrator” LLL: Dostosowanie oferty do nowych odbiorców – kierunki ewolucji oferty dydaktycznej (różnicowanie oferty co do form, treści i metod kształcenia): – Indywidualizacja oferty: Uczelnia stwarza możliwości indywidualizacji kształcenia w zakresie: – ścieżki uczenia się przez całe życie, – poszczególnych jej elementów (studiów, kursów itp.). Cel / idea: dopasowanie przez uczelnię oferty edukacyjnej w możliwie jak największym stopniu do indywidualnego studenta, a nie „dopasowanie studenta” do zunifikowanego modelu kształcenia. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

36 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
RPL – jak to robią inni Szkoła zawodowa w Graz (Zob. E. Chmielecka, Forum Akademickie 2013, Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu, ). University of the West of Scotland (jw.) Uniwersytet w Wiedniu (jw.) Center of Lead Glasgow Caledonian University (Zob. A. Kozińska, Zmiana myślenia o organizacji nauczania u w uczelniach, Prezentacja wygłoszona na Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa, ).

37 IV. RPL – Recognition of Prior Learning
Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem zawodowym Projekt URPL ( – Celem projektu jest wypracowanie założeń dotyczących procedur RPL w uczelniach oraz zasad budowy uczelnianych centrów RPL. – Projekt jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji w latach przez Uniwersytet Jagielloński, Université Paris-Est Créteil (Francja), Edinburgh Napier University (Wielka Brytania), Institut za Rozvoj Obrazovanja (Chorwacja). Za: Barbara Jałocha, Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, prezentacja wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Uczelni Ekonomicznych, Uczenie się przez całe życie – nowe wyzwania dla szkół wyższych?, SGH, Warszawa,

38 Zakończenie Kształcenie związane z realizacją idei LLL – szansa na rozwój (przetrwanie?) uczelni w warunkach: niżu demograficznego, możliwego, stopniowego „wysychania” tradycyjnych źródeł przychodu, sprzyjających uwarunkowań związanych ze wzrostem poziomu wykształcenia społeczeństwa. Nie ma uniwersalnej strategii realizacji idei LLL (tak jak nie ma uniwersalnej misji i strategii rozwoju uczelni czy jednostki), ale LLL powinno czym prędzej znaleźć należne miejsce w strategii uczelni i jednostek. Za: A. Kraśniewski, Dlaczego szkoła wyższa powinna włączać uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) do swojej misji i strategii, prezentacja wygłoszona podczas Seminarium bolońskiego, UMK w Toruniu,

39 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Paweł Stępień, prof. UW Tel Biuro ds. Jakości Kształcenia Kierownik: mgr Agata Wroczyńska mgr Katarzyna Wileńska Tel. (022) , (022) , Fax (022) Siedziba: ul. Karowa 18, p. 203


Pobierz ppt "Budowa systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – kolejny etap (2012/2013) Agata Wroczyńska Uniwersytet Warszawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google