Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan prawny związany z utrzymaniem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan prawny związany z utrzymaniem"— Zapis prezentacji:

1 Stan prawny związany z utrzymaniem
właściwego porządku sanitarnego w miejscach publicznych. Problemy dotyczące stanu sanitarnego oraz propozycje jego poprawy. Waldemar Burzyński Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie Rzeszów,

2 Zagadnienia dotyczące utrzymania czystości i porządku reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz z późniejszymi zmianami). .

3 Ustawa sprecyzowała zakres i treść jednego
z istotniejszych zadań własnych gminy, jakim jest utrzymanie czystości i porządku oraz utylizacja odpadów komunalnych. Ustawa przyjęła model obciążający obowiązkiem usunięcia odpadów ich wytwórców, gmina natomiast została obciążona obowiązkiem stworzenia warunków do zgodnego z prawem i bezpiecznego pod względem sanitarnym i ekologicznym ich usuwania. Dodatkowo gmina jest zobowiązana do dbania o czystość i porządek na swoim terenie i w związku z tym jest wyposażona także w odpowiednie uprawnienia kontrolno – nadzorcze.

4 na swoim terenie, który jest aktem prawa miejscowego.
Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, który jest aktem prawa miejscowego. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczą: wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości : prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów; - uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego; mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

5 pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; Gmina określa wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych; Gmina organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami;

6 Gmina ustala wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; Gmina wyznacza obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

7 - Gmina udostępnia mieszkańcom informację o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

8 Nadzór nad realizacją obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.

9 Problemy i propozycje.

10 Problemy najczęściej zgłaszane do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a wynikające z niewłaściwego stanu sanitarno – porządkowego w miejscach publicznych to: Zanieczyszczone chodniki i place zabaw dla dzieci, Obecność bezpańskich kotów, gryzoni i much na osiedlach mieszkaniowych, Przepełnione pojemniki na odpady, brudne zsypy. .

11 Powyższe sprawy reguluje omówiona ustawa o trzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz stosowana przy egzekwowaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną ustawa z dnia r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U Nr 26, poz.384), stosowana przy egzekwowaniu właściwego stanu sanitarno – porządkowego miejsc publicznych.

12 Ustawa nakłada na użytkowników nieruchomości obowiązek utrzymania ich w stanie sanitarnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, w szczególności niestwarzających zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

13 . Zanieczyszczanie terenów zielonych przez psy.
Np. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w rozdziale 5 szczegółowo określa obowiązki właścicieli zwierząt domowych, w tym dotyczące usuwania zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego. Zebrane zanieczyszczenia można usuwać do pojemników na odpady gdyż są zaliczane do grupy odpadów klasyfikowanych jako odpady komunalne. Przepisy są - należy je rozpowszechnić i stosować. .

14 Przykłady materiałów informacyjnych zachęcających właścicieli do sprzątania po swoich pupilach.

15 Z sanitarnego punktu widzenia stan porządkowy osiedli, w tym
Piaskownice. Z sanitarnego punktu widzenia stan porządkowy osiedli, w tym także miejsc zabaw małych dzieci może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Poprzez glebę mogą szerzyć się choroby zakaźne i pasożytnicze. Wiele z nich wywołują organizmy znajdujące się w środowisku w postaci jaj robaków, bardzo odpornych na działanie czynników fizycznych i biologicznych, mogących przetrwać w glebie kilka, a nawet kilkanaście lat. .

16 włosogłówka ludzka (Trichuris trichura)
Do grupy chorób pasożytniczych należą glista ludzka ( Ascaris lumbricoides), włosogłówka ludzka (Trichuris trichura) oraz pasożyty zwierząt, przenoszone również na człowieka – glista psia (Toxocara canis) i glista kocia ( Toxocara cati). Jaja pasożytów z trudem wnikają do głębszych warstw gleby, a więc pozostają w łatwo dostępnej wierzchniej warstwie podłoża. .

17 Grupą największego ryzyka zachorowań są dzieci, które chętnie bawią się w piasku,
nie przestrzegają zasad higieny, mają słabo rozwinięty układ odpornościowy, a niekiedy wykazują geofagię - czyli chęć zjadania piasku.

18 Administratorzy osiedli powinni w ramach działań prewencyjnych dbać nie tylko o wymianę piasku ale także o zabezpieczenie piaskownicy odpowiednim ogrodzeniem i przykryciem, a właściciele zwierząt domowych powinni wyprowadzać je w wyznaczonych do tego celu miejscach oraz usuwać ich odchody.

19 W trosce o zdrowie naszych dzieci zarządcy osiedli powinni wymieniać zawartość piaskownicy co najmniej raz w roku w miesiącach wiosennych.

20 Koty wolno żyjące Znaczne ilości wolno żyjących kotów na naszych osiedlach mogą stwarzać potencjalne zagrożenie epidemiczne. Koty są także źródłem nieporozumień pomiędzy mieszkańcami budynków mieszkalnych. Dokarmiając zwierzęta należy postępować zgodnie z poniżej podanymi zasadami : w porozumieniu z lokatorami, w wyznaczonej części piwnicy lub innym pomieszczeniu należy wytypować miejsce, gdzie koty spokojnie będą mogły jeść i odpoczywać. Miski muszą być czyste ( myte lub wymieniane), resztki jedzenia usuwane.

21 Miejsce dla kotów powinno być zamknięte dla osób postronnych, musi być utrzymywane w czystości, dezynfekowane. Pomieszczenie, w którym koty mają przebywać, musi mieć wyjście na zewnątrz, aby zwierzęta nie zanieczyszczały swojego schronienia. w przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania pomieszczenia dla kotów w budynku, wskazane jest ustawienie w zacisznym miejscu (ogradzając siatką kawałek terenu i stawiając tam ocieplane budki i karmiki), gdzie zwierzęta będą miały zapewniony spokój i nie będą stwarzać problemów, przez chowanie się w klatkach schodowych i innych miejscach z których nie ma swobodnego wyjścia.

22 Mieszkańcy muszą bezwzględnie przestrzegać zakazu wyrzucania resztek jedzenia przez okna, na ogólnie dostępne podwórka lub też w różnych miejscach w piwnicy. Aby dokarmiana populacja kotów była zdrowa i nie przyczyniała się do przenoszenia chorób zakaźnych, należy kontaktować się z lekarzem weterynarii w celu odrobaczania i odpchlenia kotów, a także podawania środków antykoncepcyjnych, zapobiegając nadmiernej rozrodczości powodującej wzrost populacji kotów. Obecność kotów w mieście ma swoje uzasadnienie z uwagi na plagę szczurów i myszy, a zatem opieka nad nimi właściwie zorganizowana i rozumiana jest niezmiernie potrzebna.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan prawny związany z utrzymaniem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google