Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r"— Zapis prezentacji:

1 Ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w województwie pomorskim Stan na 31 grudnia 2012 r.

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze działania, należy: dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej; organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń OC; organizowanie szkolenia ludności w zakresie O;, przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach; tworzenie i przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych OC; przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności; planowanie i zapewnienie ochrony dóbr kultury; wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym; zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody do likwidacji skażeń i gaszenia pożaru; do 26 zadania 2

3 3

4 Akty prawa miejscowego dotyczące obrony cywilnej
Dotyczyły w szczególności: organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania; zasad opracowania powiatowych i gminnych planów obrony cywilnej; powołania zespołu do opracowania planów obrony cywilnej; powołania komisji do oceny sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej województwa oraz komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych; opracowania planów ewakuacji III stopnia; reorganizacji powiatowej formacji OC; utworzenia terenowej formacji OC (Drużyna Ratownictwa Ogólnego); napraw, przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi syren alarmowych; ustalenia wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Ponadto opracowane i uzgodnione zostały Plany działania w dziedzinie obrony cywilnej w 2012 r. 4

5 Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania
Stan techniczny sprzętu wykorzystywanego do ostrzegania i alarmowania w województwie jest zróżnicowany. bardzo dobry stan techniczny syren elektronicznych instalowany na przestrzeni ostatnich 5 lat, stan techniczny syren elektromechanicznych jest na poziomie dostatecznym. Problem stanowi pogarszający się stan techniczny Radiowych Urządzeń Wykonawczych (RUW). Koszty zakupu i instalacji nowoczesnych RUW są znaczne. Trwa systematyczna modernizacja systemów alarmowych a jej finansowanie odbywało się ze środków wojewody, UE oraz samorządów. Dotychczas funkcjonujące Radiowe Centrale Alarmowe zastępowane są wielosystemowymi komputerowymi stacjami bazowymi Digitex CZK. Obecnie na terenie województwa pomorskiego funkcjonują 142 syreny elektroniczne. W bieżącym roku zakupiono 6 syren elektronicznych. 5

6 Alarmowanie i Ostrzeganie
Lp. Nazwa województwa Centrale alarmowe (szt.) Liczba syren Typ Ilość mechaniczne elektroniczne uruchamiane ręcznie uruchamiane radiowo SUMA 1 Pomorskie digitex CZK 6 49 2 MCA-04E 107 37 144 3 RCA-2300 12 77 79 4 RCA-3000 8 56 60 5 DSP-15S 18 235 50 285 325 6

7 ALARMOWANIE i/lub OSTRZEGANIE
Procent ludności objętej systemem ostrzegania i alarmowania, w tym obszary będące poza zasięgiem systemu ALARMOWANIE i/lub OSTRZEGANIE Lp. Nazwa województwa % ludności objętej ostrzeganiem i alarmowaniem za pomocą syren stacjonarnych ruchomych zestawów głośnomówiących innych metod, narzędzi 1. pomorskie 78,15 14,9 6,95 Alarmowaniem i ostrzeganiem z wykorzystaniem syren alarmowych objętych jest 78,15% ludności województwa pomorskiego. Obszary nie objęte działaniem systemu to głównie odległe tereny wiejskie.

8 Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności
Proces opracowywania planów ewakuacji realizowany jest w oparciu o Wytyczne Szefa OC Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. Plany ewakuacji III stopnia stanowią integralną część planów obrony cywilnej. W naszym województwie proces opracowania planów ewakuacji nie został jeszcze zakończony. EWAKUACJA Lp. Nazwa województwa Liczba ludności (w tys.) przewidzianej do Ilość przewidzianych i zarezerwowanych miejsc czasowego pobytu do ewakuacji podczas nieprzewidzianych zdarzeń (ewakuacja I stopnia) ewakuacji (%) samoewakuacji (%) 1. pomorskie 345 (15%) 305 (14) 132 tys. Ponadto: środki transportu na wypadek nagłych zdarzeń – 290 autobusów, 52 busy, 15 mikrobusów, 36 samochodów ciężarowych, 30 ciągników rolniczych z przyczepami, pojazdy własne ludności w ramach samoewakuacji oraz ok. 10 wagonów kolejowych. 8

9 STAN BUDOWNICTWA OCHRONNEGO
Ogółem w województwie pomorskim znajduje się 644 budowli ochronnych o łącznej pojemności osób, w tym 535 schronów o pojemności osób oraz 109 ukryć o pojemności Potrzeby w tym zakresie wynoszą ogółem Z wymienionej liczby budowli ochronnych – 321 wymaga remontu (50%) a 185 modernizacji. Wyposażenie i stan techniczny sprzętu znajdującego się w budowlach ochronnych zdekapitalizował się z uwagi na upływ czasu oraz brak właściwych remontów i konserwacji (brak środków finansowych w budżetach samorządów). Liczba obiektów ujętych w planach jako budowle ochronne zmniejsza się sukcesywnie. Brak precyzyjnych rozwiązań prawnych określających warunki tworzenia oraz utrzymania budowli ochronnych doprowadził do sytuacji, że budowle ochronne są niedoinwestowane. W 2011 r. z inicjatywy Szefa OC Kraju powstał zespół roboczy do opracowania „Koncepcji kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce”. 9

10 STAN ZAOPATRZENIA ORGANÓW I FORMACJI OBRONY CYWILNEJ
(Analiza stanu technicznego sprzętu OC) z powodu braku środków finansowych nie prowadzi się badań potwierdzających przydatność do użycia indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych. Sprzęt ten nie spełnia warunków technicznych oraz nie zapewnia skutecznie bezpieczeństwa jego użytkowników; przyrządy rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych wymagają ciągłego remontu a części zamienne pozyskuje się z egzemplarzy zużytych; sprzęt jest na bieżąco remontowany i legalizowany w Wojewódzkim Warsztacie Naprawy i Legalizacji Sprzętu OC oraz sukcesywnie likwidowany; w PUW została powołana stała komisja do oceny przydatności i likwidacji sprzętu, która na wniosek jednostek samorządowych podejmuje działania w tym zakresie; w 2012 r. przeprowadzono częściową likwidację sprzętu w 15 jednostkach samorządowych; Zbyt niskie środki finansowe w budżetach nie pozwalają na odtworzenie 100% wycofywanego sprzętu; Uzupełnianie sprzętu/zakupy W skali województwa w 2012 r. wydano na zakupy sprzętu nowej generacji złotych, w tym z budżetu wojewody 5160 zł., starostów i prezydentów miast na prawach powiatu ,- oraz zł. z budżetów wójtów/burmistrzów/prezydentów.

11 STAN BAZY MAGAZYNOWO-WARSZTATOWEJ
na terenie województwa znajdują się ogółem 293 magazyny sprzętu OC na 301 planowanych, co stanowi 97% zabezpieczenia potrzeb; magazyn wojewódzki zajmuje powierzchnię 1892 m2 a Warsztat 208m2, co stanowi 2100m2 i w 100% zabezpiecza potrzeby województwa. Jego obsługę zapewnia 1 magazynier i dwóch pracowników Warsztatu; ilość magazynów w powiatach oraz ich powierzchnia jest niewystarczająca. W 4 powiatach brak jest magazynów i etatów magazynierów. 2 powiaty nie planują w ogóle takich pomieszczeń; w 118 gminnych magazynach zatrudnionych jest 19 pracowników (7 6/7 etatów). Taka ilość osób wykazana jako zatrudniona bierze się z tego, iż osoby te mają w zakresach obowiązków dodatkowo oc, zarządzanie kryzysowe, obronność, a ich głównymi obowiązkami jest m.in. prowadzenie spraw obywatelskich, rolnictwa, kancelarii tajnych, spraw organizacyjnych –stanowiska łączone; brak przepisów określających minimalną powierzchnię magazynową powoduje dowolność i dużą rozpiętość w jej planowaniu;

12 Zapewnienie dostaw wody dostaw wody pitnej
Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem Część powiatów ma opracowane i uzgodnione plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, pozostałe są na etapie opracowywania lub uzgadniania. Gorzej przedstawia się sytuacja z planami sporządzanymi na poziomie gmin, z uwagi na brak planów sporządzanych przez właścicieli/zarządców obiektów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zapewnienie dostaw wody dostaw wody pitnej 90% ujęć stanowią ujęcia komunalne użytkowane przez wyspecjalizowane w dostarczaniu wody i odprowadzaniu kanalizacji, zakłady, spółki, przedsiębiorstwa komunalne, pozostałe 10% stanowią własność zakładów produkcyjnych i rolnych; wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mają opracowane dokumentacje planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych; Na terenie jednostek samorządowych znajdują się cysterny oraz zbiorniki wody pitnej i technologicznej przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw, ogółem w woj. pomorskim jest 230 cystern o łącznej pojemności 640 m3. 12

13 Aktualny stan formacji obrony cywilnej w województwie
TWORZENIE I PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ORANIZACYJNYCH OBRONY CYWILNEJ Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonym do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje oc, które składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. Uwzględniając w szczególności skalę występujących zagrożeń obligatoryjnie tworzą je: ministrowie (rozporządzenia), a wojewodowie, wójtowie, burmistrzowie/prezydenci miast (zarządzenia), mogą je również tworzyć pracodawcy. Aktualny stan formacji obrony cywilnej w województwie Formacje Ratownictwa Ogólnego – 139, w tym o podstawowym stopniu gotowości 129 i wyższym 10; Formacje do Zadań Specjalnych , w tym o podstawowym stopniu gotowości 279 i wyższym 100. 13

14 TWORZENIE I PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ORANIZACYJNYCH OBRONY CYWILNEJ – cd.
Liczba formacji obrony cywilnej i osób do nich powołanych systematycznie maleje, odchodzi się od tworzenia dużych formacji (oddziałów) na rzecz mniejszych (pododdziałów), ze względów organizacyjnych, głównie w zakresie zapewnienia niezbędnych zasobów osobowych i środków na funkcjonowanie tych formacji (szkolenia i wyposażenie). Sprzęt będący na wyposażeniu formacji jest przestarzały, a indywidualne środki ochrony nie spełniają norm eksploatacyjnych, brak jest również współczesnych środków łączności oraz podstawowego sprzętu i odzieży do prowadzenia działań. Jedynie stan techniczny sprzętu wykorzystywanego do reagowania na zagrożenia czasu pokoju i wojny (agregaty prądotwórcze, namioty, łodzie, cysterny na wodę, motopompy, łóżka polowe, koce śpiwory) jest dobry.

15 UWAGI I WNIOSKI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
CEL KONTROLI – ocena przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań ustawowych, obejmujących lata 2009 – 2011 (do 31 października). Kontrola wykazała, w szczególności, że: obecnie funkcjonujący model systemu obrony cywilnej nie jest w pełni dostosowany do aktualnych potrzeb, w tym obecnej organizacji państwa i stanu infrastruktury kraju oraz wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej; normy prawne regulujące organizację i funkcjonowanie oc nie zapewniają skutecznego koordynowania działań oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych wykonywanych w ramach struktur obrony cywilnej z działalnością wykonywaną w tym zakresie przez inne podmioty; brakuje mechanizmów zapewniających niezbędną i skuteczną koordynację działań w ramach samego systemu oc z uwagi na powierzenie zadań odrębnym organom i formacjom – bez precyzyjnego określenia ich wzajemnych relacji oraz odpowiedzialności za poszczególne zadania; brak jasnych i przejrzystych przepisów wykonawczych, umożliwiających prawidłową i skuteczną realizację zadań; formacje obrony cywilnej nie posiadają odpowiedniego do potencjalnych zagrożeń wyposażenia oraz niezbędnych obsad osobowych, a przeznaczone na ten cel środki finansowe nie dają możliwości bieżącego uzupełniania niedoborów oraz rotacji wyeksploatowanego sprzętu.

16 UWAGI DLA SPORZĄDZAJĄCYCH OCENY STANU PRZYGOTOWAŃ OC
Nieterminowość ! W zakresie szkoleń: różnice w tych samych danych w różnych tabelach np. ilość formacji i przeszkolonych formacji/osób inne dane wpisywane są w tabeli nr 14 (pierwsza tabela szkoleniowa) i w tabeli nr 16 (przeszkolenie formacji), różnice w tych samych danych w różnych tabelach dotyczących ilości formacji -w tabeli nr 12 (zestawienie formacji) i ilość formacji w tabeli nr 16, w sytuacji wpisywania w jednym wierszu szkolenia/ćwiczenia odbywającego się w kilku odsłonach (np. dla różnych grup szkoleniowych) w kolumnie ilość osób wpisywanie po przecinku w poszczególnych dniach np. 1,5 sugeruje, że przeszkolono półtorej osoby a nie w sumie 6, wpisywanie w komórkach „liczbowych” wyrazów „około”, „ponad”, „w przybliżeniu”, przypadku braku danych nie należy wprowadzać zmian w tabelach, polegających na usuwaniu wierszy lub kolumn. W zakresie formacji obrony cywilnej: tabela nr 12- zestawienie formacji - zwracać uwagę na kolumny 3, 4 i 5 tj. wartości z kolumn 4 i 5 muszą dać wartość z kolumny 3 (liczba formacji o podstawowym stopniu gotowości i wyższym stopniu gotowości daje razem ilość formacji).

17 Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego
D Z I Ę K U J Ę Alina Petruczenko Kierownik Oddziału Planowania Cywilnego 17


Pobierz ppt "Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google