Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć firmę (filię firmy) w krajach Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć firmę (filię firmy) w krajach Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć firmę (filię firmy) w krajach Unii Europejskiej

2 Harmonogram seminarium
Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Istotne elementy przy zakładaniu działalności gospodarczej Przegląd ustawodawstwa wybranych państw członkowskich

3 Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

4 Jednolity Rynek Europejski
Swoboda Przepływu Osób Swoboda Świadczenia Usług Swoboda Przepływu Kapitału Swoboda Przepływu Towarów SWOBODY WYNIKAJĄCE: Swoboda Przedsiębiorczości Swoboda Dostępu Do Zamówień Rządowych

5 Swoboda przepływu osób art. 38 – 42 TWE
Przepływ pracowników najemnych Przepływ pracowników samodzielnych Swoboda przemieszczania się i osiedlania

6 Swoboda przepływu osób zapewnia:
„Zakaz dyskryminacji między pracownikami państw członkowskich ze względu na narodowość, w zakresie zatrudnienia, wynagradzania oraz innych warunków pracy”

7 Prawa wynikające ze swobody
Swobodne poruszane się po terytorium Unii Europejskiej Składania oferty pracy Przyjmowanie oferty pracy

8 Pobyt na terenie UE w celu świadczenia pracy
Pobyt na terenie UE po ustaniu zatrudnienia Traktowanie rodziny zatrudnionego wg zasad obowiązujących na terenie danego państwa członkowskiego

9 SWOBODA PRZEPŁYWU USŁUG ART. 49 – 55

10 Art. 50 TWE RODZAJ POJĘCIE USŁUGI CECHY
Świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób RODZAJ działal. o charakterze przemysłowym działal. o charakterze handlowym działal. rzemieślnicza wykonywanie wolnych zawodów CECHY odpłatność transgraniczność czasowość

11 Usługi: to według prawa wspólnotowego czynności, mające charakter czasowy i transgraniczny, które nie są objęte regulacjami dotyczącymi swobody przepływu osób, towarów, czy kapitału.

12 Swoboda świadczenia usług
PODSTA WA PRAWNA PRAWO PIERWOTNE ART. 49 – 55 TWE WTÓRNE Dyr. 73/148 w spr. prawa wjazdu i pobytu osób prowadzących działal. gosp. i osób świadczących usługi Dyr. 64/221 w spr. koordynacji środków specjalnych dotyczących poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne i zdrowie publiczne Dyr. dot. wzajemnego uznawania kwalifikacji: 89/48, 92/51, 2001/19

13 Zakres podmiotowy swobody przepływu usług
obywatele UE i podmioty gospodarcze, które mają siedzibę na obszarze WE (zarejestrowane wg prawa jednego z Państw Członkowskich) osoby z państw trzecich tylko jeśli występują w roli usługobiorców

14 Zakres przedmiotowy swobody przepływu usług
krajowe regulacje dot. produktów, odbioru usług; krajowe regulacje dot. wyposażenia osoby świadczącej usługi; krajowe regulacje dot. wiarygodności zawodowej;

15 uprawnienia akcesoryjne;
podejmowanie reklamy; przemieszczanie do innego kraju sprzętu do świadczenia usług; nabywanie nieruchomości; zaciąganie kredytów itp.

16 Rodzaje swobód dotyczące przepływu usług
Aktywna swoboda świadczenia usług usługodawca udaje się przejściowo do kraju usługobiorcy, a więc sam przekracza granicę w celu wykonania usługi w innym kraju członkowskim (np. instalacja aparatury)

17 Pasywna swoboda świadczenia usług Odbiorca usługi udaje się do kraju usługodawcy, by tam przyjąć jego świadczenia (np. turyści, osoby korzystające z opieki medycznej)

18 Swoboda przepływu produktu usługi Usługodawca i usługobiorca przebywają w swoich krajach, a tylko produkt przekracza granice (np. nadawanie programów telewizyjnych lub radiowych)

19 Wyłączenia swobody przepływu usług (art. 55 w zw. z art. 45-48)
działalność związana z wykonywaniem władzy publicznej (sprawa Reyners) działalność sprzeczna z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem i zdrowiem publicznym (dyrektywa 64/222 w sprawie koordynacji środków podejmowanych w Państwie Członkowskich w wykonaniu art. 46 TWE)

20 ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSGRANICZNYCH

21 Transgraniczne świadczenie usług
Podstawą transgranicznego świadczenia usług powinien być dobrze skonstruowany kontrakt zawarty z usługobiorcą zagranicznym, zlecającym wykonanie określonej usługi. W umowie tej strony określają m.in. zakres, warunki, termin i miejsce wykonania usługi.

22 Jednorazowa usługa według rozporządzenia 1408/71 RE,
USŁUGI TRANSGRANICZNE charakteryzujące się tymczasowością mogą być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

23 Przedsiębiorca, który posiada siedzibę, główną dyrekcję lub obrał za główne miejsce swojej działalności któreś z państw członkowskich jest uprawniony doprowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego

24 Rodzaje usług ponadkrajowych
U usługa V U usługa U usługa K K

25 Forma świadczenia usług
Samozatrudnienie świadczenie usługi polega na samodzielnej realizacji zlecenia Delegowanie pracownika podstawa korzystania z tej swobody jest zawarcie kontraktu, w szczególności umowy o dzieło, z przedsiębiorcą z docelowego państwa członkowskiego

26 Delegowanie pracowników
Przedsiębiorca, który prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce i zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę może ich w ramach swobody świadczenia usług delegować do wykonania określonej usługi do innego państwa członkowskiego

27 WYMOGI : Sporządzenie imiennej listy pracowników i uzyskanie zgody na ich pobyt; Podczas wykonywania usługi pracownicy są opłacani wyłącznie przez polskiego przedsiębiorcę i podlegają wyłącznie jego poleceniom; Przedstawicielem przedsiębiorcy jest kierownik personelu, który kontaktuje się z kontrahentami;

28 Niedozwolone obostrzenia
NIE MOŻNA żądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa; ZABRONIONY jest wymóg aby personel kluczowy miał stałe miejsce zamieszkania na terenie państwa gdzie wykonywana jest usługa; NIE MOŻNA wymagać, aby opłacane były składki ubezpieczeniowe pracowników kraju świadczenia usługi, jeśli ma już opłacone w kraju

29 Niedozwolone jest żądanie uzyskania zezwolenia świadczenia niektórych usług bez uwzględnienia rękojmi należytego wykonania usługi gwarantowanej przez kraj pochodzenia usługodawcy

30 Swoboda przedsiębiorczości

31 Zakładanie przedsiębiorstw
Ma miejsce wówczas, gdy osoba fizyczna lub osoba prawna chce prowadzić działalność na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo pochodzenia w sposób: ciągły niezależnie od wybranej lub narzuconej przez państwo przyjmujące formy prawnej (art. 43 TWE)

32 Art. 43 – 48 TWE Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje: prawo do podjęcia i wykonywania działalności na zasadach samozatrudnienia, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa na takich samych warunkach, jakie obowiązują obywateli państwa przyjmującego

33 Prawa wynikające ze swobody
Prawo zatrudnienia personelu kluczowego, Prawo do wjazdu i pobytu, Uczestnictwo w zamówieniach publicznych, Pozyskiwanie koncesji i zezwoleń,

34 Prawo do nabycia własności, dzierżawienia i wynajmowania nieruchomości,
Prawo do wolnego wyboru miejsca i formy prowadzenia działalności gospodarczej.

35 Prowadzić działalność usługową można wybierając:
Samozatrudnienie, ma miejsce gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w jednym państwie członkowskim zaczyna prowadzić ją w innym. Przedsiębiorca sam dopełnia formalności zgodnych z prawem wewnętrznym państwa przyjmującego

36 Zakładanie przedsiębiorstwa z siedzibą w innym kraju członkowskim, korzystając z prawa do zakładania przedsiębiorstw na terenie każdego kraju członkowskiego, zatrudniając pracowników miejscowych. Natomiast, jako personel kluczowy mogą być zatrudniani pracownicy z kraju pochodzenia

37 Należy pamiętać o ograniczeniach wynikających ze swobody przepływu pracowników !

38 Ograniczenia w swobodzie świadczenia usług
KRAJ SEKTOR GOSPODARKI ZAKAZ WYKONYWANIA WYBRANYCH ZAWODÓW NIEMCY usługi budowlane (pokrewna działalność) 45.1 do 4 działal. wymieniona w załączniku do dyr. 96/71 WE sprzątanie i czyszczenie obiektów 74.70 działal. dekoratorów wnętrz OBOWIĄZUJE LISTA TZW. „ZAKAZANYCH ZAWODÓW” m. in. usługi budowlane

39 Ograniczenia w swobodzie świadczenia usług
SEKTOR GOSPODARKI ZAKAZ WYKONYWANIA WYBRANYCH ZAWODÓW AUSTRIA usługi zw. z ogrodnictwem 01.41 cięcie, rzeźbienie i wykańczanie kamienia 26.7 ręczny wyrób elementów z metalu i części z tych elementów 28.11 usługi budowlane 45.1 do 4 działal. wymieniona w zał. do dyr. 96/71 WE działal. zw. z ochroną 74.60 sprzątanie i czyszczenie obiektów 74.70 pielęgnowanie w domu 85.14 praca społ. i działal. Świadczona bez zakwaterowania 85.32 OBOWIĄZUJE LISTA TWZ. „ZAWODÓW ZAKAZANYCH” m. in. ogrodnictwo budownictwo ochrona mienia sprzątanie przemysłowe

40 Zakładanie przedsiębiorstw przez osoby prowadzące działalność w Polsce, swoboda przedsiębiorczości umożliwia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w kraju pochodzenia otworzyć w innym państwie członkowskim: przedsiębiorstwo podległe (spółka -córka), oddział, przedstawicielstwo

41 Spółka – córka musi być kontrolowana przez spółkę – matkę,
może działać pod inną nazwą nie ma możliwości samodzielnego działania, najczęściej w odniesieniu do przedsiębiorstw podległych stosuje się formę prawną jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

42 Oddział jest to jednostka wyodrębniona przestrzennie i organizacyjnie jednostka z zakładu głównego, prowadzi ona działalność samodzielnie samodzielnie wystepuje w obrocie gospodarczym, ma majątek wydzielony z majątku przedsiębiorstwa macierzystego, nazwa oddziału może być taka sama jak przedsiębiorstwa macierzystego

43 Przedstawicielstwo nie ma samodzielności w działaniu,
jest uzależniona od przedsiębiorstwa macierzystego, nie prowadzi odrębnej działalności

44 EUROPEJSKA SPÓŁKA PRYWATNA (ESP)
Działalność regulowana wspólnotowym rozporządzeniem, które państwa członkowskie muszą stosować wprost; Prawo krajowe będzie miało zastosowanie tylko w niektórych przypadkach m.in. w kwestiach prawa pracy, prawa karnego, podatkowego, rachunkowości

45 UWARUNKOWANIA ESP: Kapitał założycielski wynosi co najmniej 25 tys. €
ESP pozostawia przedsiębiorcom dość dużą swobodę kształtowania stosunków wewnętrznych Wymóg podwójnej rejestracji: w kraju siedziby oraz w centralnym rejestrze spółek europejskich, który najprawdopodobniej będzie znajdował się w Brukseli

46 PRZYSZŁOŚĆ UNII – SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (SCE)
Zakładana w celu propagowania interesów jaj członków na obszarze WE Do jej założenia potrzeba co najmniej 5 osób fizycznych zamieszkałych w co najmniej 2 krajach UE Może powstać również w wyniku połączenia już istniejących spółdzielni

47 Kapitał zakładowy nie może być niższy niż 30 tys. €
Musi być zarejestrowana w jednym z państw członkowskim Forma ta jest szczególnie atrakcyjna dla producentów rolnych, którzy planują rozszerzenie działalności poza granice państwa pochodzenia

48 SPÓŁKA EUROPEJSKA (SE)
Jako odpowiednik spółki akcyjnej charakteryzuje się wysokimi wymogami kapitałowymi – 120 tys. € Ta forma może być atrakcyjna jedynie dla dużych przedsiębiorstw prowadzących na szeroką skalę działalność ogólnoeuropejską Dzięki SE nie muszą oni rejestrować firmy w każdym państwie, w którym chcą prowadzić działalność

49 EZIG – EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
Forma pośrednia między spółką osobową a kapitałową Ma na celu reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych członków Członkami EZIG mogą być firmy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność handlową czy rzemieślniczą

50 Osoby świadczące usługi na terenie WE nie będąc jednocześnie obywatelami
Atrakcyjną cechą jest fakt posiadania osobowości prawnej i możliwość zaciągania zobowiązań oraz dokonywanie czynności prawnych po warunkiem, że nie generują one dochodu

51 Istotne elementy przy zakładaniu działalności gospodarczej

52 Obecność Polski do Unii Europejskiej powoduje, że przedsiębiorca musi znać nie tylko polskie przepisy prawne, ale i regulacje unijne. Tym bardziej, jeśli chce działać na Jednolitym Rynku Europejskim. Trzeba pamiętać o znanym powiedzeniu, że nieznajomość prawa szkodzi i nie usprawiedliwia. Warto więc zapoznać się przynajmniej z najważniejszymi informacjami na temat reguł obowiązujących w UE.

53 Zakładanie przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej
Swoboda zakładania przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej (right of establishment) obejmuje prawo podjęcia i wykonywania działalności na zasadzie samozatrudnienia, jak również do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw (art. 52 Traktatu Rzymskiego). Krótko mówiąc - obywatele państw członkowskich UE mogą swobodnie podejmować i prowadzić własne przedsiębiorstwa (lub filie istniejących) na terenie całej Unii Europejskiej.

54 „Prawo umów europejskich”
Prawo wspólnotowe nie stworzyło dotąd własnego "kodeksu cywilnego", regulującego zasady zawierania umów na rynku wewnętrznym. Kooperujący przedsiębiorcy - w oparciu o zasady prawa międzynarodowego prywatnego - mogą dokonać wyboru porządku prawnego, którego reżimowi poddadzą swój kontrakt np. prawo angielskie, czy francuskie

55 Poruszanie się w obcym prawodawstwie stwarza przedsiębiorcom istotne problemy, związane np. z egzekucją roszczeń. Podstawą prawną jest regulującą umowy między stronami jest Rozp. Rady (WE) 44/2001 z r. o jurysdykcji oraz wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

56 Rozporządzenie to daje kontrahentom dość dużą autonomię przy określaniu czyjej jurysdykcji podlega kontrakt np. w odniesieniu do ubezpieczeń, spraw konsumenckich, spraw pracowniczych, czy nieruchomości – jednak jurysdykcja jest determinowana położeniem nieruchomości

57 Istnieje również Konwencja Rzymska z 1980 r
Istnieje również Konwencja Rzymska z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. Została ona podpisana w kwietniu 2005 przez stronę Polską i teraz znajduje się w Sejmie

58 Większość przedsiębiorstw prowadzi działalność w formach właściwych dla regulacji prawnych poszczególnych państw członkowskich. Każde państwo członkowskie UE samodzielnie wyznacza zasady zakładania firm na własnym terytorium.

59 Podejmując działalność gospodarczą, należy się dostosować do szeregu regulacji z zakresu:
prawa podatkowego, ubezpieczeniowego, ochrony konsumentów, zamówień publicznych, bezpieczeństwa produktów możliwe jest występowanie różnic na tym polu mimo harmonizacji na szczeblu wspólnotowym

60 Uprawnienia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej
prawo zatrudnienia personelu kluczowego prawo wejścia i pobytu, prawo nabycia na własność nieruchomości, prawo do wolnego wyboru miejsca i formy działania.

61 Nabywanie nieruchomości
W zależności od rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności możesz wynająć potrzebną Ci nieruchomość, ale jeśli Twoja firma się rozwija, konieczny może okazać się zakup budynków lub gruntu w innym państwie. Jako przedsiębiorca masz do tego prawo zagwarantowane na mocy Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Pewne ograniczenia mogą dotyczyć zakupu ziemi rolnej.

62 Musisz również pamiętać, że dane państwo może zastosować względem Ciebie swoje przepisy dotyczące lokalizacji zakładu ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Przepisy te dotyczą w tym samym stopniu wszystkich przedsiębiorców działających na terytorium danego państwa (krajowych i zagranicznych) i nie jesteś w tym zakresie traktowany ulgowo.

63 Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
dotacje inwestycyjne (wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz urządzeń)

64 dotacje na usługi doradcze
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

65 Ubezpieczenia społeczne
Osoby prowadzące działalność gospodarczą w innym kraju członkowskim, a także członkowie ich rodzin, podlegają zasadom koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych (rozporządzenie Rady nr 1408/71, zmienione rozporządzeniem nr 1390/81).

66 Zasady systemu ubezpieczeń
cudzoziemcy traktowani są tak jak obywatele danego państwa członkowskiego składki ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, zdrowotnego) płaci się tylko w jednym państwie (zazwyczaj tam, gdzie wykonywana jest praca lub prowadzona działalność),

67 prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego nabyte w związku z opłacaniem składek w jednym państwie członkowskim ”wędrują” za uprawnionym do innego kraju. Zasady przyznawania świadczeń ubezpieczenia społecznego (np. wiek emerytalny) oraz ich wysokość określają jednak przepisy prawa krajowego.

68 Regulacje celne W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polski stosowane są taryfy celne wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE. Podstawowe regulacje celne Wspólnoty Europejskiej zawarte są w: Kodeksie celnym UE (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92, wielokrotnie zmieniane)

69 tzw. Kodeksie celnym wykonawczym UE (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2454/93).
Te akty prawne zawierają wzory wszystkich dokumentów obowiązujących w obrocie celnym UE (wzory stanowią załączniki do rozporządzeń, w sumie jest ich 113).

70 Stawki celne Informacje o obowiązujących stawkach celnych są dostępne w bazie TARIC, pod adresem: Dostępny jest też system tzw. wiążącej informacji taryfowej (EBTI - European Binding Tariff Information), udzielanej zainteresowanym nieodpłatnie przez administrację celną państw członkowskich

71 Informacje taryfowe udzielane są na wniosek zainteresowanych w formie decyzji i są wiążące (w zakresie klasyfikacji taryfowej, a nie stawki taryfowej) dla przedsiębiorcy oraz organu celnego przez 6 lat od dnia wydania (w wyjątkowych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków, istnieje możliwość unieważnienia tej decyzji).

72 Pomysł na firmę Dokonując analizy polskiego rynku lub obserwując rynek lokalny zawsze można znaleźć takie dziedziny i branże, gdzie występuje luka i zapotrzebowanie na określone usługi. Pomysł na firmę może być drogą zarówno do sukcesu jak i porażki firmy.

73 Opracowując strategię firmy niezbędna jest:
analiza rynku lokalnego, rodzaj działalności gospodarczej, stan zasobów finansowych, możliwość uzyskania pożyczki, konieczne inwestycje,

74 możliwości lokalowe, zasięg i obszar działania, lokalny rynek (siła robocza, lokalizacja większych i mniejszych przedsiębiorstw, zapotrzebowanie na dany towar, usługę), obserwacja i rozpoznanie konkurencji opłacalność ekonomiczną.

75 Biznes plan jako podstawa prowadzenia działalności gospodarczej
Przygotowanie biznes planu jest warunkiem koniecznym w celu: samego zamiaru rozpoczęcia działalności gospodarczej i wstępnych przygotowań do jej podjęcia, prowadzenia działalności gospodarczej, perspektywicznego zaplanowania rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

76 Biznes plan jest określeniem postępowania, jakie firma powinna przyjąć by wykonać założone zadania i zrealizować cele. Powinien zawierać kilka zasadniczych elementów: charakterystyka firmy charakterystyka przedsięwzięcia charakterystyka i ocena rynku analiza finansowa

77 SWOT W celu właściwego wykorzystania uwarunkowań zewnętrznych zawartych w biznes planie, należy dodatkowo opracować strategię marketingową firmy. Każdy proces planowania i tworzenia strategii powinien rozpoczynać się od badania silnych i słabych stron organizacji oraz analizy otoczenia i poszukiwania szans i zagrożeń jakie ono stwarza. Źródła tych szans i zagrożeń mogą być różnorodne: ekonomiczne, technologiczne czy prawne.

78 IV. Zasady zakładania działalności gospodarczej w wybranych państwach członkowskich

79 AUSTRIA W celu zarejestrowania firmy w Austrii trzeba przekonać urzędników, że to leży w interesie gospodarki austriackiej - że napłynie kapitał zagraniczny, że miejscowi zdobędą nowe miejsca pracy. Na pełny dostęp do rynku pracy, niektórych usług, swobody osiedlania się musimy poczekać jeszcze kilka lat.

80 Rejestracji samodzielnej działalności dokonuje się w magistracie, gdzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa izby gospodarczej. Koszt rejestracji 13 € Przy zakładaniu spółki z o.o. min. kapitał założycielski wynosi 35 tys. € Podatek dochodowy od osób prawnych 34% od osób fizycznych od 0 do 59%. Podatek VAT 20 % Składka na ubezpieczenie społeczne 21,85%

81 Belgia W celu założenia firmy w Belgii należy udać się do urzędu gminy, w wydziale rejestracji cudzoziemców, gdzie otrzymamy pięciomiesięczne zezwolenie na pobyt. Jeżeli w tym czasie uda nam się rozkręcić działalność możemy otrzymać pozwolenie na pobyt na okres pięciu lat.

82 Rejestrację jednoosobowej działalności rozpoczynamy od sprawdzenia w Izbie Rzemiosła i Handlu czy planowana działalność nie jest reglamentowana. Następnie w Rejestrze Handlowym lub Rzemieślniczym należy uzyskać numer handlowy, wpisać się do ubezpieczeń społecznych, zarejestrować w Biurze Kontroli VAT, otworzyć konto w banku i zarejestrować w zakładzie ubezpieczeń wzajemnych.

83 Podatek od osób prawnych 39%, Małe firmy od 28% do 41% Podatek VAT 21%
Rejestracja spółek wymaga dodatkowo zdeponowania w banku kapitału założycielskiego min. 18,6 tys. €, podpisania i zdeponowania u notariusza statutu spółki. Koszt rejestracji spółki jednoosobowej to 50 €, Podatek od osób prawnych 39%, Małe firmy od 28% do 41% Podatek VAT 21% Ubezpieczenie społeczne 32,44%.

84 Dania Polscy przedsiębiorcy bez kłopotów uzyskają wizę pobytową w Dani, jeżeli udowodnią, że firma zapewni im źródło utrzymania. W celu zarejestrować jednoosobowej działalności wystarczy w urzędzie gminy złożyć biznes plan oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje wykonywanego zawodu. Nie jest to skomplikowane i drogie, natomiast koszty utrzymania i prowadzenia działalności są wysokie.

85 Dla polskich przedsiębiorców najkorzystniejszą formą jest założenie oddziału istniejącej w Polsce firmy. Rejestracji spółek dokonuje się w Duńskiej Agencji ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw. Stawka podatku osoby prawne 30% Osoby fizycznych od 38,1% do 47,6% Podatek VAT 25%.

86 Finlandia Zarejestrowanie firmy w Finlandii trwa około trzech tygodni i najlepiej wykorzystać do tego pośrednictwo miejscowego prawnika. Działalność jednoosobową wpisuje się do rejestru handlowego i zgłasza w Urzędzie Patentów i Rejestracji – 65 € Na prowadzenie spółki z o.o. niezbędne jest zezwolenie wydane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

87 Minimalny kapitał zakładowy 8 tys
Minimalny kapitał zakładowy 8 tys. € Niektóre rodzaje działalności wymagają uzyskania koncesji, a właściciele firmy powinni mieć zameldowanie na terytorium Unii. Podatek dochodowy osób prawnych 29%, Podatek dochodowy od osób fizycznych od 11% do 34% Podatek VAT 22%

88 Francja Zakładając firmę we Francji należy uzyskać karty pobytu (jeśli chcemy przebywać na terytorium Francji dłużej niż 3 miesiące) w lokalnej prefekturze. Należy przy tym wykazać się stanem konta i motywacją do zamieszkania we Francji. Dalsza procedura oparta jest o tzw. zasadę jednego okienka. Rejestracji dokonuje się w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE). Przy samozatrudnieniu należy zarejestrować się w izbie przemysłowo-handlowej.. Dalsze formalności załatwiane są przez pracowników CFE. Rejestracja trwa ok. ośmiu dni a koszty w zależności od rodzaju działalności wahają się od €.

89 Dochody z działalności gospodarczej osób fizycznych opodatkowane są stawką progresywną od 0% do 48% w zależności od dochodu. Podatek dochodowy od firm wynosi 33,3 %. Podstawowa stawka podatku VAT 19,6 %, główne produkty żywnościowe i książki 5,5 %, lekarstwa 2,1%.

90 Grecja Rejestracje firmy w Grecji należy udać się do ambasady Greckiej w Polsce i uzyskać pozwolenia na pracę. We wniosku należy przedstawić perspektywy zatrudnienia miejscowego pracownika. Kolejny krok to Departament Zdrowia w Grecji, gdzie wykonuje się badania lekarskie, a potem w ciągu 30 dni należy rozpocząć działalność. Koszt rejestracji firmy ok €. Stawka podatku dla firm 35%, podatek od osób fizycznych od 0 do 40%. Podatek VAT 18%.

91 Hiszpania Rejestrując działalność gospodarczą w Hiszpanii nie trzeba składać wniosku o kartę stałego pobytu. Zarówno przy samozatrudnieniu jak i rejestrując spółkę cywilną lub jawną nie trzeba wnosić kapitału początkowego Do rejestracji spółki z o.o. potrzebny jest kapitał w wysokości min. 3 tys.€. Koszt rejestracji to ok. 350 €. Stawka podatkowa dla firm wynosi 35 %, małe i średnie przedsiębiorstwa 30 %. Podatek od osób fizycznych skala progresywna od 18 do 48,8%, podatek VAT 16 %.

92 Holandia W Holandii nie jest wymagana zgoda na pobyt, co ułatwia i przyspiesza rejestrację firmy. Pewne rodzaje działalności wymagają specjalnej zgody, trzeba również posiadać odpowiednie kwalifikacje, środki finansowe i dobry stan zdrowia. Przed rozpoczęciem działalności należy w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji złożyć wymagane przez prawo dokumenty.

93 Najprościej i najtaniej jest zarejestrować jodnoosobową działalność gospodarczą w Izbie Przemysłowo-Handlowej, koszt 69 €. Proces rejestracji może trwać do dwóch miesięcy, ale w tym czasie można działać na zasadach tymczasowych. Stawka podatku od osób prawnych 29% i 34,5% zależna od dochodu. Podatek od osób fizycznych od 32% do 52%. Podatek VAT 19%, obniżona stawka 0 i 6%.

94 Irlandia W Irlandii nie trzeba się starać o pozwolenia na prowadzenie działalności. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej odbywa się w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Rejestracji, trwa ok. 7 dni. Rejestracja spółek do 14 dni. Warunkiem działalności spółki jest, aby na miejscu przebywało stale dwóch dyrektorów-rezydentów. W innym wypadku należy wykupić ubezpieczenie na wypadek zwinięcia działalności. W Irlandii obowiązują bardzo korzystne stawki podatkowe: podatek od firm 12,5%, od osób fizycznych od 20 do 42%, VAT 21%.

95 Luksemburg Na pobyt w Luksemburgu potrzebna jest zgoda jeśli wynosi on powyżej trzech miesięcy. W państwie tym do rejestracji małych firm stworzono Ministerstwo ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Proces rejestracji może trwać do dwóch miesięcy. Koszt rejestracji 25 €. Podatek dochodowy od osób prawnych od 20% do 30 %, od osób fizycznych od 6% do 46%. Podatek VAT 15%.

96 Niemcy W Niemczech trzeba ubiegać się o zezwolenie na pobyt z prawem do wykonywania wybranej działalności. Urzędnicy niemieccy mogą decydować czy nasza działalność służy interesom niemieckiej gospodarki, a przy rejestracji jednoosobowej działalności żądają dowodu posiadania odpowiednich kwalifikacji, środków finansowych, biznes planu na kilka lat. W niektórych przypadkach konieczne jest jeszcze odrębne zezwolenie i wpis do rejestru rzemiosła.

97 Na zarejestrowanie spółki w Izbie Przemysłowo Handlowej możemy czekać nawet do dziewięciu miesięcy. Kapitał zakładowy spółki z o.o. to min. 25 tys. €. Koszt rejestracji ok. 500 € Stawka podatku dochodowego osób prawnych 25%, od osób fizycznych od 0 do 47%. Podatek VAT 16%.

98 Portugalia W Portugalii przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba rejestrować się w urzędzie finansowym. Rejestracja firmy wymaga zgromadzenia wielu dokumentów, ale można ją zarejestrować w Centrum Formalności dla Przedsiębiorców, nie wychodząc z jednego budynku. Koszt rejestracji ok. 40 € Stawka podatkowa dla firm wynosi 25%. Podatek od osób fizycznych od 12 do 40 %. Podatek VAT 19%.

99 Szwecja W Szwecji po trzech miesiącach pobytu musimy uzyskać pozwolenie na pobyt. Osoby, które nie mieszkają na stałe w Szwecji, chcący zarejestrować firmę muszą znaleźć osobę, która w ich imieniu zarejestruje działalność i będzie ją reprezentować. Rejestracji jednoosobowej działalności dokonuje się na podstawie wpisu do rejestru gminy. Spółki podlegają rejestracji w wydziale ds. spółek Urzędu Patentowo-Rejestrowego.

100 Przed rozpoczęciem działalności należy złożyć formularz rejestracyjny i kartę podatku VAT do urzędu skarbowego. Stawka podatku od osób prawnych 28%, podatek od osób fizycznych od 0 do 35%, Podatek VAT 25%

101 Włochy We Włoszech proces zakładania działalności gospodarczej jest długi. Pomocą służą punkty obsługi przedsiębiorców Sportello Unico, w których możemy uzyskać pomoc prawną, informacje o przepisach i wszelkich formalnościach związanych z rejestracją. Przedsiębiorcy indywidualni podlegają rejestracji w Wykazie Gospodarczo-Administracyjnym. Spółkę z o.o. można zarejestrować wyłącznie drogą elektroniczną w Rejestrze Przedsiębiorstw w Izbie Handlowej.

102 Minimalny kapitał założycielski
10 tys. € Podatek dochodowy od osób fizycznych 33%, podatek od osób fizycznych od 23% do 45%. Podatek VAT 20%.

103 Wielka Brytania W celu zarejestrowania najpopularniejszej spółki z o.o. należy przedłożyć umowę założcielska i statut spółki. Potwierdzeniem jest wydanie przez Companies House tzw. Certyficate of incorporation. Stawka podstawowa VAT 17,5%, obniżona 5%, 0%


Pobierz ppt "Jak założyć firmę (filię firmy) w krajach Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google