Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udoskonalenie zarządzania innowacjami i zrównoważony wpływ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udoskonalenie zarządzania innowacjami i zrównoważony wpływ"— Zapis prezentacji:

1 Udoskonalenie zarządzania innowacjami i zrównoważony wpływ
Przegląd projektu Europe INNOVA – projekt IMP3rove Sierpień 2006

2 Wstęp do IMP3rove: Holistyczne podejście i pierwsze rezultaty
Projekt IMP3rove jest częścią projektu Europe INNOVA, którego celem jest polepszenie zarządzania innowacjami Przegląd celów i zakresu projektu Podejście Projektu IMP3rove Rozwój najlepszych praktyk opartych na przeprowadzonych analizach Rezultaty Projektu IMP3rove Wartość dodana dla wszystkich uczestników Członkowie konsorcjum oraz dane kontaktowe

3 IMP3rove – projekt Europe INNOVA, którego celem jest polepszenie zarządzania innowacjami Krótki przegląd celów i zakresu projektu

4 IMP3rove jest głównym projektem w ramach inicjatywy Europe INNOVA
IMP3rove – projekt Europe INNOVA IMP3rove jest głównym projektem w ramach inicjatywy Europe INNOVA Europe INNOVA Sektorowe monitorowanie innowacji Sieci klastrów Panele innowacyjne Sieci finansowania Rozlokowanie klastrów Prowadzony przez konsorcjum z ponad 10 krajów Finansowany przez Komisję Europejską Sieci standardów Zarządzanie innowacjami IMP³rove

5 IMP3rove – projekt Europe INNOVA
IMP3rove ma na celu osiągnięcie wzrostu efektywności oraz wydajności doradztwa w zakresie zarządzania innowacjami w Europie Dostarczenie nowych i lepszych narzędzi zarządzania innowacjami w celu prowadzenia bardziej efektywnego doradztwa przedsiębiorstw w zakresie zarządzania innowacjami Poprawa zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) Objęcie: MSP, w tym nowopowstałe, innowacyjne firmy Pośredników zarządzania innowacjami Instytucji finansujących MSP Kreatorów polityki MSP = małe i średnie przedsiębiorstwa

6 MSP z szerokiego zakresu sektorów przemysłu w Europie
IMP3rove – projekt Europe INNOVA MSP z szerokiego zakresu sektorów przemysłu w Europie Sektory przemysłowe: biotechnologia, przemysł chemiczny i farmakologia ICT, przemysł elektryczny i optyczny maszyny, wyposażenie (konstrukcja instalacji) przemysł kosmiczny i lotniczy, przemysł motoryzacyjny usługi oparte na wiedzy przemysł tekstylny przemysł spożywczy Firmy skupiające: 5-20 pracowników pracowników pracowników >250 pracowników W tym nowopowstałe, innowacyjne przedsiębiorstwa MSP = małe i średnie przedsiębiorstwa

7 IMP3rove – projekt Europe INNOVA
Realizacja projektu IMP3rove podniesie wydajność zarządzania innowacjami w Europie Rozwój nowych, lepszych narzędzi zarządzania innowacjami stosowanych przez MSP Kreowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu innowacjami przez MSP w Unii Europejskiej Kreowanie sieci instytucji doradczych gotowych do dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie usług świadczonych na rzecz MSP Silne i wczesne angażowanie MSP i pośredników zarządzania innowacjami Dostarczenie konkretnych wskazówek dla instytucji finansowych w celu ewaluacji potencjału zarządzania innowacjami i ryzyka finansowego MSP Wskazanie decydentom potrzeb innowacyjnych MSP dla prowadzenia skutecznej polityki innowacyjnej Integracja z innymi inicjatywami Europa INNOVA Cele IMP3rove ID = Instytucje Doradcze w zakresie ZI ZI = Zarządzanie Innowacjami MSP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

8 Promocja i zastosowanie podejścia do zarządzania innowacjami
IMP3rove – projekt Europe INNOVA Uczestnicy projektu przez 48 miesięcy mogą bezpłatnie korzystać z kompleksowego podejścia do zarządzania innowacjami 01/06 12/06 11/07 12/09 Kompleksowe programy marketingowe i komunikacyjne, mające na celu promocję nowych narzędzi Podejmowanie działań zapewniających wzrost zainteresowania projektem Stosowanie narzędzi zarządzania innowacjami przez pośredników Silne zaangażowa-nie pośredników np.: instytucji doradczych w zakresie zarządzania innowacjami, a także stowarzyszeń handlowych, centrów innowacji (IRC), etc. Przynajmniej 1,500 wywiadów z MSP (różne sektory, ponad 10 krajów) uzyskane dzięki zaangażowaniu pośredników Promocja i zastosowanie podejścia do zarządzania innowacjami Testowanie podejścia do zarządzania innowacjami Rozwój podejścia do zarządzania Przegląd i ocena funkcjonujących metodologii konsultacyjnych oraz internetowych narzędzi samooceny (SAT) w Europie Wzmocnienie metodologii usług doradczych w zakresie zarządzania innowacjami Stworzenie trwałego internetowego narzędzia samooceny (SAT) IRC = Centra Innowacji; SAT = Internetowe Narzędzie Autoanalizy; MSP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

9 Etapy doskonalenia doradztwa zarządzania innowacjami
IMP3rove – projekt Europe INNOVA Analizy skuteczności korzystania z istniejących narzędzi zarządzania innowacjami Etapy doskonalenia doradztwa zarządzania innowacjami Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Zakres usług w zakresie ZI Brak zdefiniowanego strategicznego zakresu usług, rozwój usług ad-hoc Ograniczenie do kilku dziedzin specjalizacji Ekspertyzy w różnych obszarach Modułowe, zintegrowane usługi obejmujące wszystkie aspekty zarządzania innowacjami Konsultingowe podejście do ZI Reakcja ad-hoc na prośby o wsparcie płynące z MSP Dążenie do ponownego kontaktu z MSP Dostarczenie holistycznej wizji zarządzania innowacjami podczas rozwiązywania bieżących problemów Przewidywanie potrzeb MSP w zakresie usług zarządzania innowacjami, budowanie długotrwałych relacji Narzędzia i techniki Brak unikalnych narzędzi wyróżniających oferty świadczonych usług Powszechnie znane narzędzia uzupełnione kilkoma unikalnymi Własne narzędzia i techniki jako JPS Modułowe, zintegrowane unikalne narzędzia i techniki Ocena wpływu na biznes Wykonanie na żądanie Skupienie się na dokładności procesów zarządzania innowacjami Skupienie się na strategicznych wskaźnikach wykonania Badanie krótko- i długoterminowej wartości płynącej z zarządzania innowacjami ZI = Zarządzanie Innowacjami ID = Instytucje Doradcze z zakresie ZI MSP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa JPS = Jedyny Punkt Sprzedaży Źródło: IMP³rove Grupa Koordynująca, wg A.T. Kearney „Etapy dochodzenia do doskonałości”

10 IMP3rove – projekt Europe INNOVA
Analizy pokazują brak doskonałego narzędzia do przeprowadzenia samooceny przez MSP Etapy doskonałości narzędzia samooceny Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Skupienie się na celach i innowacyjności Skupienie się na innowacyjnym projekcie lub produkcie, brak perspektywy strategicznej Integracja celów i zadań firmy, brak możliwości porównywania usług ID Ocena zmian organizacyjnych, ocena porównawcza w skali regionalnej Ocena wszystkich krytycznych elementów ZI, oceny porównawcze na szczeblu europejskim Obszary analityczne i diagnostyczne modelu Brak dogłębnych miar, skupienie się na kompetencjach technologicznych Miary procesów częściowe, brak odpowiedzi na potrzeby MŚP Bieżące wskaźniki, odpowiedź na potrzeby MSP Model dojrzałości, integracja produkcji i oceny procesu, odpowiedź z uwzględnieniem potrzeb przemysłu oraz wielkości i dojrzałości firmy Struktura kwestionariusza i model pomiaru Brak dokładności w pomiarze Odpowiednia skala, większa precyzja pomiaru Porównywalne rezultaty, obowiązująca skala oraz logika punktowa Wysoka możliwość porównywania rezultatów, wysoka precyzja, pytania dobrane odpowiednio do potrzeb MŚP Aspekty techniczne, funkcjonalność i użyteczność Niewielka użyteczność oraz ograniczona funkcjonalność Kwestionariusz internetowy ze wstępnymi rezultatami Graficzne, interaktywne prezentacje Pomocnicze wytyczne, przewodniki, interaktywne sieci platform ZI Proces oceny oraz integracja ID Brak łączności z ID, pragmatyczna ocena dokonywana przez człowieka Limitowany wgląd w rezultaty, brak rekomendacji Wyniki zbiorcze i w ramach poszczególnych wskaźników, ograniczone rekomendacje Pogłębione rekomendacje, oparte na najlepszych praktykach, bezpośrednie połączenie NZI z usługami ID Analiza rynku oraz charakterystyka końcowych użytkowników Bardzo niska akceptacja rynku Regionalnie limitowana baza klientów, niewielka lub średnia akceptacja rynku Średnia akceptacja rynku, niski wskaźnik utrzymania klienta Akceptacja na skalę europejską, penetracja rynku oraz wysoki wskaźnik utrzymania klienta Źródło: IMP³rove Grupa Koordynująca, wg A.T. Kearney „Etapy dochodzenia do doskonałości” ID = Instytucje Doradcze w zakresie ZI NZI = Narzędzia zarządzania innowacjami MŚP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa ZI = Zarządzanie Innowacjami

11 Podejście projektu IMP3rove:
Rozwój najlepszych praktyk opartych na przeprowadzonych analizach

12 Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw
Projekt MP3rove prezentuje zintegrowane podejście do zarządzania innowacjami Piramida innowacji w/g A.T. Kearney Strategia innowacji Innowacyjna organizacja i kultura Rozwój produktu/procesu Wybrane czynniki krytyczne: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami i programami, kontrola oraz technologie informatyczne Tworzenie pomysłów Zarządzanie cyklem rozwoju innowacji Wpływ na biznes Wpływ narzędzi i wyników zarządzania innowacjami na sukces firmy Baza danych służąca porównaniu mechanizmów zarządzania innowacjami pomiędzy różnej wielkości firmami i w ramach różnych sektorów przemysłowych Dostęp do sieci mediów w całej Europie poprzez ogłoszenie konkursu na najlepszego innowatora, który ma zwiększyć świadomość potrzeby świadczenia lepszych usług i stosowanych technik zarządzania innowacjami Rozpoczęty /kontynuowany wzrost

13 Podejście projektu IMP3rove: rozwój najlepszych praktyk
Holistyczne podejście jest osadzone w zintegrowanym procesie doradczym zarządzania innowacjami, wspartym internetowym narzędziem autoanalizy (SAT) Proces oceny Proces ID Proces uzyskania informacji zwrotnej Ocena porównawcza Dogłębna ocena Zaopatrzenie w usługi ID Informacja zwrotna (bezpośrednia ocena IK) Przegląd długoterminowego wpływu Proces kontroli Ponowna ocena Wsparcie SAT Elementy kluczowe: Wartościowa ocena porównawcza Doradztwo wsparte internetowym narzędziem samooceny (SAT) Kompleksowe doradztwo SAT zaprojektowany zgodnie z potrzebami MSP w zakresie zarządzania innowacjami Wysoka efektywność dzięki kombinacji użycia internetowego narzędzia autoanalizy, indywidualnych konsultacji oraz zintegrowanej oceny i monitoringu dotyczących wpływu świadczonych usług na biznes Zaopatrzenie w najlepsze narzędzia i techniki konsultacyjne ID = Instytucje Doradcze w zakresie ZI; ZI = Zarządzanie Innowacjami; SAT = Internetowe narzędzie autoanalizy

14 Podejście projektu IMP3rove: rozwój najlepszych praktyk
Projekt IMP3rove dąży do stworzenia jak najlepszego narzędzia SAT wspierającego usługi doradcze w zakresie zarządzania innowacjami Ocena Zagwarantowanie usług doradczych w zakresie ZI Informacja zwrotna i proces kontroli Dostosowanie kwestionariusza pytań oraz zasad przyznawania punktów do branż przemysłowych Dwuetapowa, zintegrowana ocena Cechy raportu: punktacja w ZI oraz ocena porównawcza, rekomendacje, lista z rekomendowanymi ID Klasyfikacja porównawcza firm: sektor, wielkość, region, wiek MSP Scentralizowana baza danych oraz lokalne upowszechnienie narzędzia SAT Przygotowanie wstępnego dokumentu dotyczącego usług doradczych w zakresie ZI Wsparcie specyfikacji kontraktowych Automatyczne zawiadomienie o statusie oraz wspieranie doradztwa w zakresie ZI Podstawy dla przyszłej platformy wiedzy oraz infrastruktury internetowej wspierające usługi doradcze w zakresie ZI (np. linki do narzędzi ZI, wymiana najlepszych praktyk) Wsparcie dla uzyskania informacji zwrotnej od ID i MSP Internetowy ranking ID sporządzony przez klientów MSP i oparty na określonej ocenie ("Ebay model") Dwuetapowy ranking ID prowadzony przez MSP (bieżący i długoterminowy, po 9 miesiącach) Porównywanie działalności firmy dzięki prowadzonej ocenie i kontroli ID = Instytucja Doradcza w zakresie ZI; SAT = Internetowe Narzędzie Samooceny; MSP = małe i średnie przedsiębiorstwa; ZI = Zarządzanie Innowacjami

15 Podejście w ramach projektu IMP3rove: rozwój najlepszych praktyk
Narzędzie do samooceny (SAT) będzie integralną częścią usług doradczych świadczonych dla co najmniej 1,500 MSP w całej Europie Minimalna liczba MSP w danym kraju Łącznie 1,500 minimum Austria Rozmiar i wiek MSP 5-20 młode MSP oparte o wiedzę – 5 lat w biznesie dojrzałe MSP >250 dojrzałe MSP Niemcy Belgia, Holandia Francja Włochy Hiszpania, Portugalia Ukraina, Irlandia Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Państwa Bałtyckie Grecja, Turcja , Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Słowenia Polska Polska SAT = narzędzie do autoanalizy MSP = małe i średnie przedsiębiorstwa

16 Całkowita liczba wywiadów > 1,500
Podejście w ramach projektu IMP3rove: rozwój najlepszych praktyk W celu przeprowadzenia oceny porównawczej, początkowo współpraca z firmami będzie koncentrowała się na wybranych branżach Minimalna liczba wywiadów w danym sektorze przemysłowym (zgodnie z NACE) Ilość MSP >180 >270 >390 >110 >250 >90 >190 Sektory Biotechnologia, przemysł chemiczny, farmaceutyczny ICT, elektryka i optyka Maszyny, wyposażenie (konstrukcja instalacji) Przestrzeń kosmiczna lotnictwo, motoryzacja Usługi oparte na wiedzy Tekstylia Przemysł spożywczy Całkowita liczba wywiadów > 1,500 NACE = Nomenklatura działalności gospodarczej; MSP = małe i średnie przedsiębiorstwa; ICT = technologia informacyjno - komunikacyjna

17 Podejście projektu IMP3rove: rozwój najlepszych praktyk
Do udziału w fazie testowej projektu są zaproszone MSP i instytucje doradcze Pole testowe IMP³rove MSP zainteresowane podniesieniem zarządzania innowacjami Ocena porównawcza Szczegółowa ocena Informacja zwrotna: ID dla MSP MSP dla ID/KK Kontakt: Indywidualna informacja zwrotna do MSP: znaczące wskazówki odnośnie zarządzania innowacjami w firmie Informacja zwrotna on-line do IK/KK wskazująca korzyści płynące ze zintegrowanego podejścia do IMP³rove Wspomagane narzędziem do prowadzenia samooceny (SAT) on-line Ocena porównawcza – raport dla MSP Krajowy koordynator projektu IMP³rove Instytucje doradcze w zakresie zarządzania zainteresowane świadczeniem najlepszych usług w zakresie zarządzania innowacjami Lista Krajowych Koordynatorów – na końcu prezentacji KK = Krajowy Koordynator; ID = Instytucja Doradcza; MSP = małe i średnie przedsiębiorstwa; SAT = Narzędzie do przeprowadzenia samooceny

18 Podejście projektu IMP3rove: rozwój najlepszych praktyk
Szanse Dzięki zintegrowanemu podejściu i wsparciu rządowemu, projekt IMP³rove ma wypracować standard świadczenia usług doradczych w zakresie zarządzania innowacjami dla MSP w Europie Projekt jest europejską inicjatywą ciesząca się wsparciem rządowym, dzięki czemu będzie szeroko rozpoznawalna i kompleksowo stosowana IMP3rove oferuje zintegrowane podejście konsolidujące istniejące wysiłki Wszyscy uczestnicy włączeni są w proces tworzenia Ocena porównawcza oparta jest na dużej próbie Wysoka możliwość zaistnienia samodzielnej certyfikacji Dzięki internetowemu narzędziu do samooceny, instytucje doradcze, świadczących usługi w zakresie zarządzania innowacjami podniosą jakość swoich usług Użytkownicy SAT skorzystają z możliwości dokonywania szybkiej samooceny oraz analizy istniejących barier tak, aby ulepszyć zarządzanie innowacjami SAT = Internetowe Narzędzie Autoanalizy MSP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

19 Rezultaty projektu IMP3rove:
Wartość dodana dla wszystkich uczestników

20 Rezultaty IMP3rove: wartość dodana dla wszystkich uczestników
MSP skorzystają z wypracowanych rezultatów projektu IMP³rove. Podczas fazy testowej – bezpłatnie. Przykłady Rezultaty IMP3rove Sprawozdania - Raporty Usługi doradcze Dostęp do sieci kompetencji Raport internetowy wraz z rekomendacjami, powstały w oparciu na wypełniony przez MSP kwestionariusz Systematyczny pilotaż Ocena porównawcza MSP ze względu na sektor/wielkość/kraj wspomagające ubieganie się o dofinansowanie projektów Dogłębna analiza zarządzania innowacjami, silne i słabe strony, sprawdzona metodologia. Propozycje usług doradczych zgłoszone przez ID na podstawie analizy raportów Dostęp do najlepszych praktyk i wysokiej jakości usług świadczonych przez ID Analizy stanu faktycznego Pomysł (rekomendacja, plan działania) Implementacja planu (KWD, …) Implementacja (lista sprawdzająca, narzędzia…) Ewaluacja (miary) Perspektywy i kolejne kroki Stopień osiągnięcia celu Pomysł na podtrzymywanie efektów Raport dot. długofalowego wpływu Dostęp do sieci zarządzania innowacjami: finanse, samorządy, MSP, klastery... sieć ID ocenianych przez MSP Dostęp do infrastruktury (badania rynkowe, trendy globalne, patenty, sieci współpracy, usługi brokerskie) Gwarantujemy poufność podczas całego projektu KK = Koordynator Krajowy; ID = Instytucje Doradcza w zakresie ZI, IRC = Centra Innowacji; KWD = Kluczowe Wskaźniki Działalności; MSP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa; ZI = Zarządzanie Innowacjami

21 Narzędzia IMP³rove dla ID
Rezultaty IMP3rove: wartość dodana dla wszystkich uczestników Dzięki specjalnym treningom, instytucje doradcze dostają wartościowy zestaw narzędzi Narzędzia IMP³rove dla ID Informacje ogólne dot. założeń projektu IMP3rove Pakiet narzędzi Najlepsze praktyki Treningi Kluczowe elementy SAT oraz jego integracja z całym procesem Przejście przez proces autoanalizy i doradztwa Opis metod i narzędzi ZI w/g modelu Piramidy innowacji (rekomendacje dla selekcji i aplikacji) Ocena oparta na SAT Najczęściej zadawane pytania (FAQ) Dostępność usług ID zastosowanie narzędzi w oparciu o doświadczenia MSP Rekomendacje uwzględniające wielkość i branżę Przypadki zarządzania innowacjami do wykorzystania przez ID Szkolenie trenerów Wytyczne do warsztatów Trening przygotowujący do fazy testowej Trening prowadzony przez koordynatora krajowego tam, gdzie jest to wskazane Referencje ZI Sieć kompetencji Doświadczenie Kluczowe wskaźniki działalności Rekomendowana literatura Odnośniki Najczęściej zadawane pytania (FAQ) Przegląd kluczowych uczestników (klastery, IRC, ID,…) Sieć kompetencji i kontaktów Odnośniki do stron internetowych na temat ZI Satysfakcja klienta Rekomendacje Ciągły proces uczenia się Kluczowe punkty wynikające z analiz: - potrzeby MŚP - możliwości wzrostu i rozwoju Cele usług świadczonych MSP w zakresie zarządzania innowacjami są skupione na jakości prowadzonej działalności gospodarczej Cele ilościowe IRC = Centra Innowacji MSP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa SAT = Internetowe Narzędzie Autoanalizy ZI = Zarządzanie innowacjami KK – Koordynator Krajowy FAQ = Często Zadawane Pytania ID = Instytucje Doradcze w zakresie ZI

22 Decyzja, aby finansować MSP Ocena MSP – potencjał i ryzyko
Rezultaty IMP3rove: wartość dodana dla wszystkich uczestników Projekt IMP3rove dostarczy instytucjom finansowym cennych informacji, aby ułatwić im podejmowanie decyzji o finansowaniu inwestycji w odniesieniu do innowacyjnych MSP Orientacja na przyszłość - strategiczne zakładanie MŚP Motywacja do innowacji Cele innowacji Bieżąca działalność innowacyjna Kompetencje w i zarządzaniu innowacjami ... Ocena porównawcza Zgodna ze wszystkimi elementami zarządzania innowacjami Ranking MSP biorący pod uwagę rodzaj przemysłu, region, kraj oraz wielkości firmy Analizy problemów ... Decyzja, aby finansować MSP Ocena MSP – potencjał i ryzyko Udowodnione zdolności zarządzania Obecny zasięg geograficzny Prawdopodobieństwo sukcesu innowacji ... Wyznaczenie celów Instrument służący szacowaniu potencjału innowacyjności MSP Metody poszukiwania trendów w zarządzaniu innowacjami w/g sektora przemysłu, kraju, regionu Poziom usług finansowych dostosowany do potrzeb MSP ... MSP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

23 Rozwój polityk wsparcia
Rezultaty IMP3rove: wartość dodana dla wszystkich uczestników Realne potrzeby MSP staną się podstawą dla rozwoju adekwatnych polityk wspierania umiejętności zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach Określenie trendów Objęcie MSP z różnych sektorów gospodarki na terenie Europy. Holistyczne podejście projektu IMP3rove pozwoli decydentom na rozpoznanie ogólnych i specyficznych trendów dla danego regionu, kraju lub sektora przemysłu Analiza barier Decydenci szczebla europejskiego, krajowego i regionalnego poznają bariery, blokujące rozwój MSP Rozwój polityk wsparcia Rezultaty projektu IMP3rove pozwolą decydentom na rozwój odpowiednich polityk wsparcia w celu wzmocnienia innowacyjności MSP MSP = Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

24 Członkowie konsorcjum oraz dane kontaktowe

25 Członkowie Konsorcjum i adresy kontaktowe
Europejskie konsorcjum kierujące projektem prowadzone przez A.T. Kearney

26 Kontakty w ramach projektu IMP³rove
Członkowie Konsorcjum i adresy kontaktowe Kontakty w ramach projektu IMP³rove Koordynacja na szczeblu europejskim A.T. Kearney Kai Engel, Eva Diedrichs Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Fraunhofer Institute for Industrial Engineering (IAO) Kristina Wagner Tel.:  +49 (0) Fax:  +49 (0) IMP3rove jest projektem Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa i Przemysł

27 Kontakty do Koordynatorów Krajowych I
Członkowie Konsorcjum i adresy kontaktowe Kontakty do Koordynatorów Krajowych I Kimmo Halme Advansis Oy Tel: Mail: Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Kraje Nadbałtyckie Athanase Vafeas Technofi SA Tel: Mail: Francja, Belgia, Holandia Ernst-Udo Sievers i.con. innovation GmbH Tel: +49 (711) Mail: Niemcy, Austria

28 Kontakty do Koordynatorów Krajowych II
Członkowie Konsorcjum i adresy kontaktowe Kontakty do Koordynatorów Krajowych II Despina Dedemadi Logotech Tel: Mail: Grecja, Turcja Daphne Van de Sande APRE Tel: Mail: Włochy Raimund Reichhardt New Channel Management Tel: / Mail: Republika Czeska, Węgry, Rumunia, Słowacja, Słowenia

29 Kontakty do Koordynatorów Krajowych III
Członkowie Konsorcjum i adresy kontaktowe Kontakty do Koordynatorów Krajowych III Jose Maria Zabala Assesoría Industrial Zabala SA Tel: Mail: Hiszpania, Portugalia Carl James IAGO Tel: Mail: Wielka Brytania, Irlandia Polska Sylwia Kosińska Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Tel: Mail:


Pobierz ppt "Udoskonalenie zarządzania innowacjami i zrównoważony wpływ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google