Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Lizbońska – 20 marzec 2000

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Lizbońska – 20 marzec 2000"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Lizbońska – 20 marzec 2000
Cele i znaczenie projektu „e-świetokrzyskie” dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim Z. Sender, A. Sztokfisz, GENEZA PROJEKTU Strategia Lizbońska – 20 marzec 2000 Środkami realizacji Strategii Lizbońskiej to działania systemowo-regulacyjne i koncentracja wydatków publicznych w pięciu obszarach. innowacyjność i przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, w tym w szczególności rozwój społeczeństwa informacyjnego, badania i rozwój oraz edukacja; rozwój przedsiębiorczości, w szczególności poprzez deregulację i likwidację barier administracyjno-prawnych przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, łatwiejszy dostęp do kapitału i technologii, ograniczenie zakłócającej konkurencję, tworzenie zdrowej konkurencji; spójność społeczna ; ochrona środowiska naturalnego

2 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz
Plan eEurope - kluczowe zagadnienia: Nowoczesne sieciowe usługi publiczne w obszarach: e-administracja (e-Government), e-nauczanie (e-Learning) i e-zdrowie (e-Health), Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu po konkurencyjnych cenach, Bezpieczna infrastruktura informacyjna. Do końca 2005 r. państwa członkowskie powinny zapewnić łącza szerokopasmowe wszystkim jednostkom administracji publicznej.

3 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz,
Strategia ePolska -Cele na lata Konkurencja w sektorze telekomunikacyjnym, Rozwój sieci teleinformatycznych,, Zapewnienie wszystkim podmiotom dostępu do sieci telekomunikacyjnych po cenach, które pozwoliłyby na ich powszechne użytkowanie, Wspieranie taniego dostępu obywateli do najnowszych form usług społeczeństwa informacyjnego.

4 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz,
Strategie informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej –ePolska na lata cele: Internet szerokopasmowy w administracji publicznej – świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną Infrastruktura dostępu – rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i stymulowanie zwiększenia dostępności Internetu, w tym dostępu szerokopasmowego, a także dostępu poprzez publiczne punkty dostępu w każdej gminie Infrastruktura teleinformatyczna dla nauki – rozwój akademickich sieci komputerowych Bezpieczeństwo w sieci – zwiększenie bezpieczeństwa i budowanie zaufania do komunikacji elektronicznej. Zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu – zapewnienie technicznych możliwości wyrównania szans pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym dla osób wymagających dokształcenia „średniego pokolenia” oraz osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem metod e-learningu, promowanie telepracy jako metody aktywizacji zawodowej.

5 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz,
Cele i Zadania 1.5 ZPORR zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji terenów defaworyzowanych, tj. obszarów wiejskich i małych miast, rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach, wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli, użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja). budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i/lub krajowymi; budowa, przebudowa i/lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i/lub lokalnymi.

6 Stan obecny w Woj. Świętokrzyskim
Stały dostęp do INTERNETu w gminach i sołectwach- oszacowanie Powiat TPSA POLPAK TPSA- NEOSTRADA Radiowy dostęp Siedziba Gminy Kielce 63% 5% 11% Sołectwa 0% Sandomierz 56% 44% Ostrowiec 33% 17% Jędrzejów 40% 20% 30% 10% Staszów 50% 13% Końskie 25% Średnio 38% 12% 24%

7 Stan obecny w Woj. Świętokrzyskim
kolor czerwony oznacza całkowity brak stałego dostępu. kolor żółty oznacza dostęp w siedzibie gminy oraz całkowity brak stałego dostępu w sołectwach kolor zielony oznacza możliwość stałego dostępu na terenie całej gminy

8 Stan obecny w Woj. Świętokrzyskim
Badania ogólnopolskie firmy Global eMarketing Indeks Penetracji Internetu (IPI), Iloraz % użytkowników Internetu w województwie do % procentu mieszkańców tego województwa wobec ogólnej liczby ludności Polski. Dla Woj. Świętokrzyskiego to 47%

9 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz,
Porozumienie (konsorcjum) E-Świętokrzyskie Inicjatywa: SCITT , NASK, PŚk, (ŚCITT-koordynator porozumienia), Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki Starostwa: Koneckie, Kieleckie Urzędy Miast : Kielce, Staszów, Końskie, Ostrowiec, Sandomierz, Jędrzejów, Gminy: Ożarów, Ruda Maleniecka ŚCIT, Politechnika Świętokrzyska NASK Centrum Onkologii Wojewódzka Komenda Policji

10 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz,
W ramach wykonania projektu „e-świętokrzyskie”, Strony określiły zasady budowy, utrzymania, użytkowania oraz udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej składającej się na Regionalną Korporacyjną Sieć Komputerową (zwaną dalej RKSK), zasady dotyczące zakupu i wdrożenia systemu obiegu dokumentów oraz usług on-line , zasady organizacji portalu wojewódzkiego (Wrota Świętokrzyskie). Koordynacja prac – ŚCITT ( dr inż. Artur Bartosik) Forma pracy Konsorcjum to dwa zespoły robocze do wykonania projektu (kierownik projektu mgr inż. Andrzej Sztokfisz), zespół ds. projektu budowy infrastruktury ( kierownik -dr inż. Zbigniew Sender) zespół NASKu ds. sieci radiowej ( pod kierunkiem Dyr. M. Trąmpczyńskiej), zespół ds. projektu wdrożenia obiegu dokumentów jednostkach administracyjnych ( kierownik mgr inż. Sławomir Słoka)

11 Czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego :
Cele i znaczenie projektu „e-świetokrzyskie” dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim Cel główny projektu: Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego : świadomość konieczności „włączenia się w sieć” – zarówno korzystania z zasobów informacyjnych sieci Internet, komunikowania się przez tą sieć z innymi, a także promocji siebie i swoich działań – przez udostępnienie informacji użytkownikom sieci, dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej dla wszystkich chętnych – niezależnie od położenia geograficznego, cena usług dostępna dla każdego, zależna od oczekiwanej jakości i potrzeb, wzrost zaangażowania lokalnych dostawców usług internetowych – rozwój branży ICT

12 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz,

13 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz,
Zadania: Projekt P2-UM system EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów) w Urzędach, portal wojewódzki Światłowodowe sieci miejskie Końskie -10km, Staszów – 7km, Ostrowiec -12km, Ożarów- 2km

14 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz,
Projekt P3 -NASK Stacje bazowe nadawcze systemu radiowego w: Kielce, Końskie, Jędrzejów, Grzybów -Staszów, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski

15

16 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz
Projekt P1 „SRSK – Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK KIELMAN” budowa Świętokrzyskiej Regionalnej Sieci Komputerowej (SRSK) tj. rozbudowę sieci światłowodowej KIELMAN w Kielcach, budowę w Kielcach głównego węzła sieci regionalnej z dostępem do sieci Internet w standardzie 1Gbps/10Gbps, Eth Zapewnienie przepływności dla sieci miejskich w: Ostrowcu Świętokrzyskich, Końskich, Staszowie oraz w Ożarowie w standardzie 1Gps Eth , Zapewnienie przepływności do anten bazowych (wg. potrzeb NASK), uruchomienie sieci szkieletowej administracji samorządowej

17 „E-świetokrzyskie” Z. Sender, A. Sztokfisz,

18 E- Świetokrzyskie Z. Sender, A. Sztokfisz
Stan realizacji - wrzesień 2005: Projekt P1 podpisanie umowy z UW maj 2005 , podpisanie umowy z wykonawcą na pierwsze zadanie, trwają procedury przetargowe na pozostałe zadania Projekt P2 trwają procedury przetargowe na budowę sieci światłowodowych w Końskich, Ostrowcu Św. , Staszowie, Ożarowie, Projekt P3- podpisanie umowy z UW wrzesień 2005, rozpoczęcie procedur przetargowych

19 Cele i znaczenie projektu „e-świetokrzyskie” dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim
Spodziewane efekty: zwiększenie konkurencyjności inwestycyjnej regionu, większa promocja regionu, powszechne uruchomienie usług on-line (e-urząd, e-learning), wykorzystanie możliwości technologii telemedycyny, szybszy rozwój rynku lokalnych dostawców internetowych oraz poszerzenie ich oferty, zapobieganie tzw. wykluczeniu cyfrowemu regionu, obniżenie kosztów powszechnego dostępu do Internetu, zwiększenie szybkości i bezpieczeństwa przesyłanych danych, stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej, w tym lepszych warunków do telepracy.

20 Cele i znaczenie projektu „e-świetokrzyskie” dla rozwoju ICT w Województwie Świętokrzyskim
Projekt „E-Świętokrzyskie” rozwój ICT ( information and Communication Technologies) poprzez możliwość budowy bardzo szybkich, bezpiecznych sieci korporacyjnych dla przedsiębiorstw z branży ICT , zapewnienie bardzo szybkiego dostępu do Internetu dla instytucji badawczych, i edukacyjnych, zapewnienie instytucjom oraz przedsiębiorstwom ( w tym w szczególności z branży ICT) możliwości udziału w krajowych sieciach korporacyjnych zapewnienie lokalnym dostawcom Internetu bardzo szybkiego, niedrogiego łącza do sieci krajowych i Internetu - rozwój sektora ICT w Województwie Świętokrzyskim


Pobierz ppt "Strategia Lizbońska – 20 marzec 2000"

Podobne prezentacje


Reklamy Google