Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa 24. 09
Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa r. Marek Pękala Koordynator Programu e-Cło

2 O czym będę mówił Program e-Cło: Struktura Programu: Korzyści
Wiadomości podstawowe Struktura Programu: Projekty realizowane w ramach Programu Korzyści Formuła realizacji Postęp realizacji Rozwianie wątpliwości i odpowiedź na niezadane pytania

3 Program e-Cło - Wprowadzenie
Celem programu jest zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej administracji celnej dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego. Program e-Cło jest pakietem działań, które na gruncie krajowym doprowadzą do zapewnienia optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych służących skutecznej koordynacji wszystkich działań związanych z wdrażaniem wspólnotowej inicjatywy „e-Customs”.

4 Co należy zapamiętać Program e-Cło jest ambitnym działaniem transformacyjnym realizowanym przez Służbę Celną

5 Korzyści i oddziaływanie
Wzrost sprawności i przyjazności obsługi przedsiębiorców w obszarze związanym z poborem należności przez administrację celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego Usprawnienie współpracy pomiędzy polską administracją celną a instytucjami współpracującymi Wzrost efektywności procesów wewnętrznych administracji celnej Racjonalizacja wydatków administracji celnej związanych z informatyzacją

6 Wybrane cele długoterminowe
Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejszą obsługę przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych, Realizację wymogów Unii Europejskiej wynikających z inicjatywy e-Customs, Wyeliminowanie dokumentów papierowych, Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (uproszczenia dla przedsiębiorstw wiarygodnych), Uproszczenie formalności, a tym samym przyspieszenie przepływu towarów. 

7 Matryca Logiczna Programu e-Cło
Definicje korzyści Matryca Logiczna Programu e-Cło Cel Programu i cele szczegółowe Rezultaty i wskaźniki rezultatów dla celów Programu Produkty i ich powiązanie z rezultatami Programu Projekty (Działania) Profile i metryki korzyści Opis korzyści Spodziewany termin pojawienia się korzyści i czas realizacji Rezultaty dotyczące korzyści i wskaźniki rezultatu - poziom bazowy i docelowy Wzajemne zależności z innymi korzyściami i ich rezultatami Zmiany bieżących procesów biznesowych konieczne dla zrealizowania korzyści Projekty w ramach Programu bezpośrednio związane z realizacją korzyści Wszelkie zależności od ryzyk lub innych programów czy projektów Osoba odpowiedzialna za realizację korzyści i będąca „właścicielem” Profilu Korzyści w Programie Mapa korzyści

8 Mierniki realizacji celów Programu e-Cło – rezultaty wyspecyfikowane w Matrycy Logicznej
Nazwa rezultatów, określenie zgodności z celami projektu Wartość rezultatu i jednostka miary 1. Liczba usług publicznych świadczonych na poziomie transakcyjnym – 4 poziom dojrzałości 7 szt. (wzrost o 6) 2. Liczba świadczonych, spersonalizowanych usług publicznych – 5 poziom dojrzałości 1 szt. (wzrost o 1) 3. Liczba usług publicznych administracji celnej nowo udostępnionych na platformie elektronicznej e-Cło (wśród usług wskazanych w pkt.1 i 2) 2 szt, 4. Procent przedsiębiorców wykorzystujących kanał komunikacji elektronicznej e-Cła w celu interakcji z administracją celną spośród wszystkich przedsiębiorców objętych oddziaływaniem Projektu 60 % (dwukrotny wzrost) 5. Procent przedsiębiorców objętych automatyczną obsługą rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez administrację celną spośród przedsiębiorców wykorzystujących kanał administracji elektronicznej 90% (trzykrotny wzrost) 6. Procent kontrolowanych zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towarów w stosunku do wszystkich przyjmowanych zgłoszeń celnych 5 % (zmniejszenie z 13%) 7. Procent zgodności z wymaganiami integracji z systemami wspólnotowymi przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 100% 8. Procent zgodności z wym. elektronicznej wymiany danych z innymi administracjami celnymi Unii Europejskiej przewidzianymi w harmonogramie inicjatywy e-Customs do 2013 r. 9. Minimalna liczba użytkowników administracji celnej korzystających z platformy elektronicznej e-Cło 15 tys. osób 10. Liczba kluczowych procesów operacyjnych, objętych zarządzaniem procesowym i ich automatyzacją 10 szt. 11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców (ujednolicenie) (3 i 4 cel szczegółowy). 1 szt. (z obecnych 4 szt.) 12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi wspierana poprzez rozwiązania informatyczne. 4 szt.

9 Mapa Korzyści - zamapowanie rezultatów z Matrycy Logicznej Programu e-Cło na projekty i obszary
Obszar Programu e-Cło Projekty Przygot. i stand. infrastruktury INFRA Szkielet Systemu Informacyjnego SC i Magistrala Celno-Akcyzowa Help Desk, PKI. PDR PL/UE, TestReg, MCA Zintegrowana Taryfa Celna ISZTAR3, ISZTAR4 Zintegr. zarządz. ryzykiem ZISAR Zintegrowana obsługa i kontrola obrotu towarowego ICS/ECS2, AIS, AES, NCTS2 Pobór należ. i rozr. z UE i budżetem ZEFIR2, OSOZ2 Zintegr. rejestr. przedsiębiorców i uczestników obrotu towarowego SZPROT Zintegr. obsługa obrotu wyr. akcyz. EMCS PL Zarz. strategiczne i pr. biznesowymi SC SZPADA, Portal i elektr. kom. z przeds. ECIP/SEAP PL Zintegr. zarządz. zasobami ludzkimi HERMES2 Rezultat Wartość /miara 1.Liczba usług publicznych - 4 poziom 7 szt. (+6). 2. Liczba usług – 5 poziom 1 szt. (+1). 3. Liczba nowych usług) 2 szt, 4. Procent przedsiębiorców korzystających 60 % (2x wzrost) 5. Procent przedsiębiorców z obsługą rozliczeń 90% (3x wzrost) 6. Procent kontroli celnych przed zwolnieniem towarów 5 % z13% 7. Procent zgodności z wym. e-Customs do 2013 r. 100% 8. Procent el. wymiany danych w UE do 2013 r. 9. Minimalna liczba użytkowników 15 tys. osób 10. Liczba pr. operacyjnych objętych zarządzaniem 10 szt. 11. Liczba baz referencyjnych przedsiębiorców 1 szt. z 4 szt 12. Liczba obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. 4 szt.

10 Co należy zapamiętać Widocznym rezultatem Programu e-Cło będą nowej jakości świadczone usługi dla obywateli i przedsiębiorców przez Służbę Celną

11 Projekt „elektroniczne - CŁO”
Projekt „Program e-Cło” został ujęty w wykazie projektów indykatywnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pozycja 89 Budżet projektu:– 168 mln pln Przewidywany okres realizacji: – 2014 Podpisanie pre-umowy PO IG: sierpień 2008r. Podpisanie umowy o dofinansowanie: listopad 2009r.

12 Budżet Programu e-Cło 12 Budżet Programu e-Cło wg kategorii wydatków
92 Wyszczególnienie wydatku (wg kategorii) Przy budżecie 168 mln pln 1 Zakup i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej 2 Zakup i modernizacja oprogramowania 3 Usługi związane z przygotowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemów 4 Adaptacja serwerowni 5 Wynagrodzenia 6 Promocja projektu 7 Szkolenia 8 Koszty organizacyjne, w tym koszty organizacji spotkań na potrzeby realizacji i zarządzania projektem "Program e-Cło" 9 Koszty ogólne, zarządzanie projektem, w tym wynagrodzenia dla personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia (obsługi) projektu 10 Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby obsługi i zarządzania projektem „Program e-Cło” 11 Koszty zakupu materiałów biurowych, publikacji i wyposażenia na potrzeby projektu „Program e Cło” 12 Usługi wsparcia technicznego i doradztwo w zakresie zarządzania i realizacji projektu "Program e-Cło" Razem wydatki: 12

13 Harmonogram Programu e-Cło (Kamienie milowe)

14 Co należy zapamiętać Działania realizowane w ramach Programu e-Cło kierują się logiką biznesową Wszystkie projekty realizowane w ramach Programu e-Cło obowiązują reguły 7 osi POIG

15 Wdrożone działania zarządcze w Programie e-Cło
Metodyka Zarządzania Programem (Prince2/MSP) Monitorowanie realizacji i utrzymywanie „Planu Programu e-Cło”, Mapa Korzyści Metoda dojścia do architektury docelowej SISC oraz jej utrzymania i rozwoju Narzędzia wspomagające zarządzanie Programem Realizacja Projektu przy wsparciu zewnętrznym

16 Co należy zapamiętać W celu zachowania spójności Projektów realizowanych w ramach Programu wszystkie działania są prowadzone metodycznie

17 Zrealizowane w ramach Programu e-Cło
Działania organizacyjne: Organizacja spotkań – pln Wsparcie Programu – pln Szkolenia – pln Promocja – pln

18 Co należy zapamiętać W celu zachowania zadawalającego postępu realizacyjnego Programu wszystkie działania są prowadzone w logice projektu

19 Postęp prac w Programie e-Cło
PROJEKT STATUS ZEFIR2 Wybór Wykonawcy HERMES2 MCA Zatwierdzono DIP – IC Kielce PKI Podpisano umowę z wykonawcą wraz z aneksem zmieniającym miejsce dostawy infrastruktury technicznej PDR PL/UE Procedura przetargowa - MF SZPROT Przed Kontrolą ex ante – IC Poznań ECIP/SEAP PL. W trakcie uzgodnień z DI – IC Rzepin ARIADNA2 W trakcie uzgodnień z DI – IC Poznań OSOZ2 Przed Kontrolą ex ante – IC Kraków NCTS2 Przed Kontrolą ex ante– IC Łódź SZPADA OPZ na narzędzie modelujące – IC Białystok TESTREG W trakcie uzgodnień dokumentacji – IC Toruń HelpDesk Otwarcie ofert AIS/AES ZISAR Przed Kontrolą ex ante – IC Rzepin TRANSZA II Subtransza 1 INFRA MCA PKI PDR PL/UE SZPROT ECIP/SEAP PL ARIADNA 2 ZEFIR 2 HERMES 2 Subtransza 2 OSOZ2 NCTS2 SZPADA TESTREG HELP DESK ISZTAR 4 AIS AES ZISAR 19

20 Kluczowe terminy obowiązujące w Programie
Podpisanie umów z Wykonawcami zewnętrznymi do końca r. Opracowane przez wykonawców zewnętrznych „Projekty Infrastruktury Technicznej” dostarczone do końca stycznia 2013r. Dostępna infrastruktura – czerwiec 2013r. Zakończenie projektu do końca r. - osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu e-Cło Pożądany/oczekiwany termin zakończenia Programu - osiągnięcie rezultatów, w tym stabilizacja – koniec 2014r. 20

21 Kluczowe terminy obowiązujące w Programie
Kamienie milowe w ujęciu produktowym Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Data punktu krytycznego Data punktu ostatecznego Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (1) Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (1) Komponenty platformy serwerowej dla INFRA (2) Uruchomiona, przetestowana i odebrana platforma serwerowa (2) System HelpDesk Uruchomiony produkcyjnie System Helpdesk PKI – system uwierzytelniania dla AC nd Uruchomiony produkcyjnie PKI PDR – podsystem DR PL UE Uruchomiony produkcyjnie PDR PL UE MCA – warstwa obsługi komunikatów Odebrane podprodukty projektu A*, B*, C, D, E (* - produkty dostarczone) ISZTAR4 Uruchomiony produkcyjnie System ISZTAR4 21

22 Kluczowe terminy obowiązujące w Programie
Kamienie milowe w ujęciu produktowym Data rozpoczęcia Planowana data zakończenia Data punktu krytycznego Data punktu ostatecznego ZISAR Podpisana umowa z Wykonawcą Uruchomiony produkcyjnie System ZISAR AIS Uruchomiony produkcyjnie System AIS AES Uruchomiony produkcyjnie System AES NCTS2 Uruchomiony produkcyjnie System INCTS2 OSOZ2 Uruchomiony produkcyjnie System OSOZ2 ZEFIR2 Uruchomiony produkcyjnie System ZEFIR2 SZPROT Uruchomiony produkcyjnie System SZPROT HERMES2 Uruchomiony produkcyjnie System HERMES2 SZPADA Zakup narzędzia do modelowania Wdrożone zarządzanie 10 procesami biznesowymi ARIADNA2 Zrealizowany zakup infrastruktury Uruchomiony produkcyjnie System ARIADNA2 Portal komunikacji elektronicznej – ECIP/SEAP PL Uruchomiony produkcyjnie System ECIP/SEAP PL E-USŁUGI UDOSTĘPNIONE PRZEDSIĘBIORCOM Kluczowe terminy obowiązujące w Programie 22

23 Co należy zapamiętać Sposób realizacji Programu e-Cło wynika z „dobrych praktyk” jakie SC zebrała w wyniku dotychczasowych działań; Na pozór skomplikowana konstrukcja Programu ogranicza zagrożenia i minimalizuje ryzyka

24 24

25 BUDŻET PROGRAMU E-CŁO - ANEKSEM nr 3 z 16 lipca 2012 r
BUDŻET PROGRAMU E-CŁO - ANEKSEM nr 3 z 16 lipca 2012 r. formalnie przywrócona została pierwotna kwota budżetu: zł Środki wydatkowane, zakontraktowane i zaangażowane w rozstrzygnięte postępowania przetargowe na budowę i wdrożenie systemów biznesowych Limit w kategorii 2 i 7: zł. Wydatkowane lub Zakontraktowane w kat 2 i 7: 33 mln zł. – W tym: ISZTAR3, ICSECS2, EMCS, PKI, EORI, ZEFIR2.

26 Co należy zapamiętać Warto startować w przetargach na budowę systemów realizowanych w Programie e-Cło.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program e-Cło- podstawowe informacje Konferencja - Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google