Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie Windows

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie Windows"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie Windows
W środowisku Visual C++ Część I Anna Tomkowska Politechnika Koszalińska 2007

2 Szkielet aplikacji 1/14 Ładownie bibliotek #include …
Deklaracja zmiennych globalnych Deklaracja funkcji Int WINAPI WinMain(..) { deklaracja zmiennych wypełnienie klasy WNDCLASS rejestracja wypełnionej klasy RegisterClass(…) utworzenie okna uzyskując uchwyt HWND CreateWindowEx(…) wyświetlenie okna ShowWindow(…) odświerzenie okna UpdateWindow(…) Pętla komunikatów } LRESULT CALLBACK ProceduraOkna(…) switch(komunikat){…} Inne ewentualne funkcje

3 Rysowanie 1/14 LRESULT CALLBACK WndProc(…) {
static int xp, yp, xk, yk; HDC hdc; case WM_LBUTTONDOWN: xp=xk=LOWORD(lParam); yp=yk=HIWORD(lParam); return 0; case WM_LBUTTONUP: xk=LOWORD(lParam); yk=HIWORD(lParam); hdc = GetDC(hWnd); Rectangle(hdc, xp, yp, xk, yk); ReleaseDC(hWnd,hdc); }

4 Rysowanie 4/14 LRESULT CALLBACK WndProc(…) { static int rysuj=0; …
case WM_LBUTTONDOWN: rysuj=1; return 0; case WM_LBUTTONUP: rysuj=0; return 0; case WM_MOUSEMOVE: if (rysuj) hdc = GetDC(hWnd); xk=LOWORD(lParam); yk=HIWORD(lParam); Rectangle(hdc,xp,yp,xk,yk); ReleaseDC(hWnd,hdc); } return 0;

5 Tworzenie bitmap 3/14 LRESULT CALLBACK WndProc(…) {
static HBITMAP hBitmap, HDC hdcMap; RECT rc; case WM_CREATE: GetClientRect(hWnd,&rc); hdc=GetDC(hWnd); hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdc,rc.right,rc.bottom); hdcMap = CreateCompatibleDC(hdc); SelectObject(hdcMap,hBitmap); PatBlt(hdcMap,0,0, rc.right,rc.bottom,WHITENESS); ReleaseDC(hWnd,hdc); return 0; case WM_DESTROY: DeleteDC(hdcMap); DeleteObject(hBitmap); PostQuitMessage(0);

6 Rysowanie po bitmapie 4/14 LRESULT CALLBACK WndProc(…) { …
case WM_LBUTTONUP: hdc = GetDC(hWnd); Rectangle(hdc, xp, yp, xk, yk); ReleaseDC(hWnd,hdc); Rectangle(hdcMap, xp, yp, xk, yk); InvalidateRect(hWnd,0,0); return 0; }

7 Wyświetlanie bitmapy 5/14 LRESULT CALLBACK WndProc(…) {
PAINTSTRUCT ps; case WM_MOUSEMOVE: BitBlt(hdc,xp,yp,xk-xp,yk-yp,hdcMap,xp,yp,SRCCOPY); xk=LOWORD(lParam); yk=HIWORD(lParam); return 0; case WM_PAINT: GetClientRect(hWnd,&rc); hdc = BeginPaint(hWnd,&ps); BitBlt(hdc,0,0,rc.right,rc.bottom,hdcMap,0,0,SRCCOPY); EndPaint(hWnd,&ps);

8 5/14 xp, yp b xk, yk xk, yk a b = yk-yp a = xk -xp
Okno aplikacji podczas przetwarzania komunikatu WM_MOUSEMOVE BITMAPA BitBlt(hdc, xp, yp, a, b, hdcMap, xp, yp, SRCCOPY); xp, yp b case WM_LBUTTONDOWN: xp=xk=LOWORD(lParam); yp=yk=HIWORD(lParam); break; case WM_LBUTTONUP: xk=LOWORD(lParam); yk=HIWORD(lParam); case WM_MOUSEMOVE: … (jeżeli rysuj = 1) BitBlt(hdc,xp,yp,xk-xp,yk-yp,hdcMap,xp,yp,SRCCOPY); … ( Rysuj figurę) case WM_PAINT: BitBlt(hdc,0,0,rc.right,rc.bottom,hdcMap,0,0,SRCCOPY); xk, yk xk, yk a b = yk-yp a = xk -xp

9 Tworzenie piór i pędzli
6/14 Tworzenie piór i pędzli LRESULT CALLBACK WndProc(…) { static HPEN pen; static HBRUSH brush; case WM_CREATE: srand((unsigned) time(0)); return 0; case WM_LBUTTONDOWN: pen = CreatePen(PS_SOLID,3,RGB(rand()%256,rand()%256,rand()%256)); brush = CreateSolidBrush(RGB(rand()%256,rand()%256,rand()%256)); case WM_LBUTTONUP: DeleteObject(pen); DeleteObject(brush);

10 Używanie piór i pędzli 7/14 LRESULT CALLBACK WndProc(…) { …
case WM_LBUTTONUP: pen=(HPEN) SelectObject(hdcMap,pen); brush=(HBRUSH) SelectObject(hdcMap,brush); Rectangle(hdcMap, xp, yp, xk, yk); DeleteObject(pen); DeleteObject(brush); return 0; case WM_MOUSEMOVE: pen=(HPEN) SelectObject(hdc,pen); brush=(HBRUSH) SelectObject(hdc,brush); Rectangle(hdc, xp, yp, xk, yk);

11 Tworzenie menu głównego
8/14 Tworzenie menu głównego 2. 1. 3. 4. 5.

12 Tworzenie menu głównego
9/14 Tworzenie menu głównego 1. 3. 4. 2. 5.

13 Dodawanie menu głównego
10/14 Dodawanie menu głównego int WINAPI WinMain(…) { WNDCLASS wc; wc.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1); } int WINAPI WinMain(…) { HMENU hMenu = LoadMenu(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1)); HWND hWnd = CreateWindow("klasa_okna", "program", WS_OVERLAPPED, 0, 0, 300,300, 0, hMenu, hInst, 0 ); }

14 Komunikaty menu 11/14 LRESULT CALLBACK WndProc(…) {
static int figura = ID_RYSUJ_PROSTOKAT; case WM_COMMAND: switch(LOWORD(wParam)) case ID_RYSUJ_ PROSTOKAT : case ID_RYSUJ_ELIPSA: case ID_RYSUJ_WIELOKAT: CheckMenuItem(GetMenu(hWnd), figura, MF_UNCHECKED); figura=LOWORD(wParam); CheckMenuItem(GetMenu(hWnd), figura, MF_CHECKED); break; } return 0;

15 12/14 Rysowanie void RysujFigure(HDC hdc, int xp, int yp, int xk,int yk,int figura); LRESULT CALLBACK WndProc(…) { case WM_LBUTTONUP: Rectangle(hdcMap, xp, yp, xk, yk); RysujFigure(hdcMap, xp, yp, xk, yk, figura); return 0; case WM_MOUSEMOVE: Rectangle(hdc, xp, yp, xk, yk); RysujFigure(hdc, xp, yp, xk, yk, figura);

16 13/14 void RysujFigure(HDC hdc, int xp, int yp, int xk,int yk,int figura) { switch(figura) case ID_RYSUJ_PROSTOKAT: Rectangle(hdc,xp,yp,xk,yk); break; case ID_RYSUJ_ELIPSA: Ellipse(hdc,xp,yp,xk,yk); case ID_RYSUJ_WIELOKAT: POINT pts[6]={{xp,yp}, {xp+(xk-xp)/2,yp}, {xp+2*(xk-xp)/3,yp+(yk-yp)/2}, {xk,yk}, {xk-(xk-xp)/2,yk}, {xk-2*(xk-xp)/3,yk-(yk-yp)/2}}; Polygon(hdc,pts,6); }

17 Menu podręczne 14/14 LRESULT CALLBACK WndProc(…) { HMENU hMenuP;
POINT pt ; case WM_CREATE: `… hMenuP =GetSubMenu(GetMenu(hWnd), 0); return 0; case WM_RBUTTONUP: pt.x= LOWORD(lParam); pt.y= HIWORD(lParam); ClientToScreen(hWnd, &pt); TrackPopupMenu(hMenuP, TPM_RIGHTBUTTON, pt.x, pt.y, 0, hWnd, 0); }


Pobierz ppt "Programowanie Windows"

Podobne prezentacje


Reklamy Google