Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA"— Zapis prezentacji:

1 ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA 2012-2013

2 ROK 2012 42.882.074 zł z budżetu Wojewody,
W 2012 r. na funkcjonowanie ŚDS przekazano łącznie: zł, z tego: zł z budżetu Wojewody, zł z rezerwy celowej na dodatki dla pracowników socjalnych,

3 ROK 2012 zł z rezerwy celowej na dofinansowanie standaryzacji i planów rozwojowych ŚDS oraz na dokończenie zadań, związanych z tworzeniem nowych ośrodków, w tym: zł na wydatki bieżące, zł na wydatki inwestycyjne.

4 ROK 2012 W ramach powyższych środków:
sfinansowano działalność bieżącą 56 środowiskowych domów samopomocy, uruchomiono łącznie 83 nowe miejsca w funkcjonujących placówkach, dofinansowano utworzenie 9 nowych ŚDS na 314 miejsc, w tym: 7 gminnych na 250 miejsc (z czego 1 został uruchomiony w styczniu 2013 r., pozostałe będą uruchamiane sukcesywnie począwszy od 1 marca 2013r.), 2 powiatowe na 64 miejsca(z czego 1 ŚDS na 44 miejsca został uruchomiony w grudniu 2012 r., natomiast ŚDS na 20 miejsc zostanie uruchomiony od 1 marca br.).

5 Wykonanie wydatków z dotacji wyniosło 45.932.158,58 zł
ROK 2012 Wykonanie wydatków z dotacji wyniosło ,58 zł Zwrotów dokonano na łączną kwotę ,42 zł

6 Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje:
W chwili obecnej Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje: 56 środowiskowych domów samopomocy oraz 4 filie na miejsc, w tym: 32 gminne ŚDS oraz 3 filie na miejsc 24 powiatowe ŚDS oraz 1 filia na miejsca 31 gminnych śds na miejsc

7 Mapa środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa warmińsko - mazurskiego
Legenda ŚDS GMINNE ŚDS POWIATOWE ŚDS W TRAKCIE TWORZENIA

8 ILoŚĆ ŚDS W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - mAZURSKIEGO
Ilość miejsc Bartoszycki 2 103 Braniewski 70 Działdowski 3 107 Elbląski 3 + 1 w trakcie tworzenia 100+35 Powiat grodzki – m. Elbląg 5 (w tym 3 filie) 177 Ełcki 114 Giżycki 56 Gołdapski 0 +1 w trakcie tworzenia 0+35 Iławski Kętrzyński 1+1 w trakcie tworzenia 60+40 Lidzbarski 4 125 Mrągowski 135 Nidzicki 131 Nowomiejski 1 33 Olecki 165 Olsztyński 1+2 w trakcie tworzenia 66+70 Powiat grodzki – m. Olsztyn 10 525 Ostródzki 5+1 w trakcie tworzenia 133+20 Piski 80 Szczycieński 4 (w tym 1 filia) +1 w trakcie tworzenia 230+40 Węgorzewski 32 ŁĄCZNIE 60 (w tym 4 filie) +7 w trakcie tworzenia

9 FINANSOWANIE ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY W 2013 ROKU

10 ROK 2013 NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ŚDS W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK ZAPISANE ZOSTAŁY ŚRODKI W WYSOKOŚCI zł (tj. o zł więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2012) (na dofinansowanie działalności bieżącej miejsc w gminnych i powiatowych ŚDS )

11 Finansowanie śds w 2013 roku
Miejsca dzienne i całodobowe: dotacja w wysokości zł na 1 uczestnika, dotacja w ośrodkach dla osób z chorobą Alzheimera zł na 1 uczestnika.

12 Wzór miesięcznego meldunku
miejsca dzienne miejsca całodobowe odpłatność uzyskana za miejsca dzienne odpłatność uzyskana za miejsca całodobowe statutowa liczba miejsc liczba decyzji obowiązujących w danym miesiącu liczba uczestników przebywających w ŚDS liczba uczestników korzystających z miejsc całodobowych od 1 do 10 dni 11 i więcej dni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * uczestnika, który w danym miesiącu miał decyzje kierującą zarówno na pobyt dzienny, jak i całodobowy, należy wykazać jednocześnie w kolumnach: 2 oraz 6 (w kwestii wydanych decyzji), 3 (lub 4) oraz 7 (w kwestii wykorzystania miejsc). Sporządzany wyłącznie w wersji elektronicznej w SAC do 5-go każdego miesiąca

13 zasady naliczania dotacji
(na podstawie miesięcznego meldunku) za osoby przebywające od 1 do 10 dni – 50% wysokości dotacji, tj. 500 zł (600 zł za ALZ), za osoby przebywające 11 i więcej dni – 100% dotacji, tj zł (1.200 zł za ALZ), za miejsca całodobowe – zł (1.200 zł za ALZ). UWAGA ! Miesięczna dotacja dla ŚDS nie może wynieść więcej niż dotacja należna, wyliczona wg ilości miejsc statutowych.

14 Uwaga ! Dotacja przekazywana jest w oparciu o liczbę wykorzystanych miejsc (maksymalnie do statutowej), a nie w oparciu o liczbę wydanych decyzji.

15 Nieobecności, które nie powodują zmniejszenia miesięcznej dotacji
nieobecność z tytułu choroby udokumentowana zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim, pobyt w szpitalu udokumentowany wypisem ze szpitala, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych udokumentowane zaświadczeniem organizatora turnusu. Takie usprawiedliwione nieobecności w miesięcznym meldunku należy wykazywać jako uczestnictwo w zajęciach ŚDS.

16 W przypadku niewykorzystywania statutowej liczby miejsc dotacja z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ulega zmniejszeniu.

17 Wzór sprawozdania kwartalnego
 GMINA / POWIAT  ŚDS struktura wydatków OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (2+8)  BIEŻĄCE WYDATKI RZECZOWE RAZEM BIEŻĄCE WYDATKI RZECZOWE ( ) żywność  leki i środki pomocnicze  opłaty, podatki, energia elektryczna, gaz, wydatki na transport podopiecznych pozostałe wydatki 1 2 3 4 5 6 7 ŚDS Ogółem  w tym z dotacji c.d.  wydatki związane z zatrudnieniem  POZOSTAŁE WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI bez zatrudnienia (2+9)  OGÓŁEM WYDATKI ŚDS (1+9) Dochody z tytułu odpłatności uczestników ŚDS Dochody z tytułu odpłatności przekazane do Urzędu Wojewódzkiego OGÓŁEM POZOSTAŁE WYDATKI ( ) inwestycje remonty wyposażenie miejsc 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X

18 Najczęstsze błędy w sprawozdaniach kwartalnych
błędy rachunkowe, mimo że kolumny są opisane, które wartości należy w nich sumować, pomijanie któregoś z wierszy, tj. wydatków ogółem lub wydatków z dotacji, wydatki z dotacji wyższe niż dotacja przekazana wydatki z dotacji wyższe niż wydatki ogółem poniesione na funkcjonowanie ŚDS. Sprawozdanie Sporządzane wyłącznie w wersji elektronicznej w SAC do 15-GO dnia MIESIĄCA NASTEPUJĄCEGO PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU.

19 Meldunki miesięczne oraz sprawozdania kwartalne, przekazywane za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej „SAC”, powinny być podpisywane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. W przypadku jednostek, które nie mają podpisu elektronicznego – sprawozdanie kwartalne przesyłają w wersji papierowej do tut. Urzędu, podpisane przez Starostę/Prezydenta/ Burmistrza/Wójta.

20 Rok 2013 Informacja na temat ŚDS (dawna ankieta standaryzacyjna):
termin złożenia informacji – 27 lutego 2013r. złożona informacja będzie aktualizowana po wykonaniu dodatkowych prac w ŚDS, na które przyznane zostaną dodatkowe środki (IV kwartał 2013 r.) formularz dostępny jest na stronie W-M UW w zakładce Polityka Społeczna –

21 Rok 2013 Zasady składania wniosków o dodatkowe środki, z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia termin składania wniosków do W-M UW – 5 marca 2013 r., w przypadku już funkcjonujących placówek potrzeby MUSZĄ BYĆ zgodne z potrzebami wskazanymi w formularzu zawierającym informacje na temat ŚDS,

22 Rok 2013 wskazanie we wniosku potrzeb innych niż w w/w informacji, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, koszt każdego zadania powinien zostać oszacowany w sposób realny, do każdego zadania należy przedstawić dokładną kalkulację kosztów – w przypadku „dużych - drogich” zadań konieczne jest dołączenie kosztorysu ofertowego,

23 Rok 2013 do zadań, które będą finansowane w ramach wydatków inwestycyjnych (dotyczy budownictwa inwestycyjnego) należy dołączyć projekt inwestycyjny, którego wzór został określny w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1579).

24 Rok 2013 Po przeanalizowaniu potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia, Wojewoda Warmińsko – Mazurski wystąpi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowych zadań.

25 Rok 2013 Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, priorytetem będą potrzeby związane ze standaryzacją funkcjonujących ŚDS oraz zakończenie zadań rozpoczętych w roku 2012.

26 Rok 2013 Wzór tabeli, według której będzie sporządzane zapotrzebowanie na dodatkowe środki, dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Polityka Społeczna: Do tabeli należy dołączyć dokładny opis planowanych zadań, zwierający kalkulację kosztów (tam gdzie to konieczne kosztorys ofertowy lub w przypadku budownictwa inwestycyjnego - projekt inwestycyjny) –oraz uzasadnienie podejmowanych działań.

27 Rok 2013 Każdy wniosek o dodatkowe środki (zarówno z rezerwy celowej jak również z budżetu Wojewody) oraz Informacja na temat ŚDS MUSZĄ BYĆ podpisane odpowiednio przez Starostę/Prezydenta/Burmistrza/Wójta. Wnioski o dotację skierowane do Wojewody z podpisem Kierownika ŚDS pozostaną bez rozpatrzenia.

28 IMPREZY KULTURALNO-INTEGRACYJNE
1. Wnioski o dofinansowanie imprez kulturalno – integracyjnych kierowane są do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty/Prezydenta/Burmistrza/Wójta. 2. Wnioskując o środki na organizację powyższych imprez należy zwrócić się do Wojewody o objęcie ich patronatem. 3. Każda impreza kulturalno-integracyjna MUSI BYĆ ujęta w rocznym planie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy.

29 W przypadku pytań lub wątpliwości
proszę o kontakt: Anna Soboczyńska tel. (089) adres


Pobierz ppt "ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google