Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA."— Zapis prezentacji:

1 MATURA

2 Obowiązkowe są egzaminy z:
języka polskiego – ustny, dla którego nie określa się poziomu, – pisemny na poziomie podstawowym, b) języka obcego nowożytnego – ustny i pisemny na poziomie podstawowym, c) matematyki – pisemny na poziomie podstawowym.

3 Z jakich przedmiotów dodatkowych można zdawać maturę?
do sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym albo rozszerzonym (np.: biologia, geografia, historia) tylko na poziomie rozszerzonym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny

4 Podstawowy (i rozszerzony)
Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdają wszyscy uczniowie. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zdawany jest jako przedmiot dodatkowy.

5 Zajęcia dodatkowe Dodatkowe zajęcia dla osób zdających egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (przedmiot dodatkowy). od marca 2010 termin: czwartek 8:00

6 ustnej – zdawanej na jednym poziomie
Egzamin maturalny z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego składa się z dwóch części: ustnej – zdawanej na jednym poziomie pisemnej – zdawanej na poziomie podstawowym

7 Pisemna część egzaminu na poziomie podstawowym
składa się z dwóch części: a) egzaminu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu, b) egzaminu sprawdzającego umiejętność pisania w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.

8 Ustna część egzaminu składa się z dwóch części:
wypowiedzi zdającego na wybrany temat, rozmowy zdającego z przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym dotyczącej tematu prezentacji i bibliografii.

9 Czas Ustna część egzaminu trwa około 25 minut, z czego:
prezentacja tematu – około 15 minut rozmowa z egzaminatorami – ok.10 minut

10 Przygotowanie do prezentacji
nauczyciel języka polskiego przedstawia uczniowi na początku nauki w klasie maturalnej szkolną listę tematów, z listy zaproponowanych tematów uczeń wybiera jeden i określa sposób jego realizacji oraz zakres materiału, jeden temat może być wybrany przez kilku uczniów, uczeń klasy przedmaturalnej, w terminie ustalonym przez szkołę, może zgłosić temat własny.

11 Przed prezentacją „zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu” razem z bibliografią uczeń przedkłada informacje o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które chce wykorzystać podczas egzaminu,

12 Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze, które uczeń może (o ile temat na to pozwala) wykorzystać podczas egzaminu, to np.: wykonany przez siebie film, nagranie wywiadu lub wypowiedzi (np. gwarowej), fragmenty z literatury pełniące rolę cytatu, reprodukcje dzieł sztuki, kadry z filmu, fotografie (np. zabytków architektury), nagrania muzyczne.

13 Plan prezentacji Zdający może także korzystać z planu prezentacji, którego objętość nie może przekraczać jednej strony formatu A4.

14 Wzór dokumentu, z którego zdający może korzystać podczas egzaminu
Imię i nazwisko TEMAT I. Literatura podmiotu II. Literatura przedmiotu III. Ramowy plan wypowiedzi 1. Określenie problemu 2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści) 3. Wnioski IV. Materiały pomocnicze Podpis zdającego

15 prezentacja + rozmowa = egzamin ustny
W części pierwszej sprawdzana jest: umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat, wykorzystanie przygotowanych materiałów pomocniczych. W części drugiej, w której sprawdzane są: rozumienie pytań przez zdającego, umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność uzasadniania własnego stanowiska. W obu częściach egzaminu sprawdza się i ocenia sprawność oraz poprawność językową. Nie ocenia się oddzielnie języka prezentacji i języka rozmowy.

16 Rozmowa Rozmowę na wybrany przez ucznia temat przeprowadza się po wygłoszonej prezentacji. Egzaminatorzy podejmują ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu lub/i bibliografii. Jeżeli zdający nie podjął rozmowy, nie uzyskuje punktów za język.

17 Zasady oceniania Za ustną część egzaminu zdający może uzyskać 20 punktów: za prezentację tematu: 5 pkt – 25% (3 za zawartość merytoryczną , 2 za kompozycję), za rozmowę: 7 pkt – 35% za język: 8 pkt – 40% (oceniany w obu częściach egzaminu) Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów.

18 Kryteria oceniania Punkty przyznaje się za całość opisaną na danym poziomie, nie przyznaje się punktów cząstkowych. Wytłuszczone zostały kryteria, które zdający musi spełnić, aby uzyskać liczbę punktów z danego poziomu.

19 PREZENTACJA realizacja tematu
zna, rozumie i na ogół poprawnie interpretuje materiał rzeczowy trafnie dobiera materiał rzeczowy prezentuje podstawowe zagadnienia w związku z tematem (rozumie temat) podejmuje częściowo udaną argumentację poprawnie odtwarza interpretacje, sądy, opinie; formułuje na ogół poprawne wnioski wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile temat tego wymaga)

20 PREZENTACJA realizacja tematu
zna i rozumie wybrany materiał, wnikliwie go interpretuje, przywołując różnorodne konteksty wykorzystuje w funkcji argumentacyjnej trafnie dobrany materiał (selekcjonuje materiał) prezentuje zagadnienia w ścisłym związku z tematem (rozumie temat) formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, hierarchizuje argumenty formułuje wnioski, sądy i opinie, wartościuje; uogólnia, syntetyzuje funkcjonalnie wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile temat tego wymaga)

21 PREZENTACJA kompozycja wypowiedzi
Maturzysta: buduje wypowiedź zorganizowaną, tzn. z wyraźnym punktem wyjścia, uporządkowaną argumentacją i logicznym wnioskiem (zakończeniem); buduje wypowiedź spójną, o właściwych proporcjach; umiejętnie gospodaruje czasem.

22 ROZMOWA za 2 punkty Maturzysta formułuje na ogół adekwatne do pytań i poprawne merytorycznie odpowiedzi, wykorzystując przygotowaną bibliografię i/lub materiały pomocnicze

23 ROZMOWA za 7 punktów formułuje na ogół adekwatne do pytań i poprawne merytorycznie odpowiedzi, wykorzystując przygotowaną bibliografię i/lub materiały pomocnicze przekonująco uzasadnia własne stanowisko (rozumie stanowisko rozmówcy), swobodnie uczestniczy w rozmowie dostosowuje do pytania stopień szczegółowości (ogólności) odpowiedzi

24 JĘZYK za 2 punkty przestrzega zasad poprawności właściwych dla języka mówionego w zakresie: ortofonii, fleksji, leksyki, frazeologii, składni (dopuszczalne usterki językowe) posługuje się stylem komunikatywnym, stosownym do sytuacji (dopuszczalna schematyczność), wystarczającym słownictwem posługuje się terminologią specjalistyczna w zakresie niezbędnym do realizacji tematu

25 JĘZYK za 7 punktów przestrzega zasad poprawności właściwych dla języka mówionego w zakresie: ortofonii, fleksji, leksyki, frazeologii, składni posługuje się stylem stosownym do sytuacji, komunikatywnym, o wyraźnych cechach indywidualnych przestrzega zasad etykiety językowej posługuje się bogatym słownictwem, posługuje się bogatą terminologią (unikając pseudonaukowości) swobodnie stosuje środki językowe typowe dla rozmowy

26 Plan matury próbnej 2010 od 1 do 8 lutego – wybór tematu
do 8 marca – oprac. bibliografii do 8 kwietnia – oprac. konspektu do 22 kwietnia – poprawa konspektu od 28 kwietnia – próbna matura ustna Udział w maturze próbnej jest obowiązkowy.

27 Ustna matura próbna 2010 Ocenie podlega:
opracowanie bibliografii (luty) opracowanie konspektu (marzec) prezentacja i rozmowa (maj)

28 Tematy Tematy maturalne przygotowywane przez zespół polonistów w danej szkole zawarte są w trzech blokach tematycznych: literatura (grupa A), związki literatury z innymi dziedzinami sztuki (grupa B), język (grupa C).

29 objaśniająca brzmienie tematu i cele
Opracowanie tematu TEMAT + NOTATKA objaśniająca brzmienie tematu i cele HIPOTEZA BADAWCZA

30 Określenie celu Język dziennikarzy sportowych. Scharakteryzuj na podstawie zgromadzonego materiału językowego. Cel główny: dokonać charakterystyki języka dziennikarzy sportowych poprzez analizę słownikową, konstrukcję zdań. Cele pośrednie: wskazać na zasób słów i ich pochodzenie, na przykładach ukazać funkcjonowanie związków frazeologicznych, wskazać drogę rodzenia się neologizmów stosowanych przez dziennikarzy sportowych, rozstrzygnąć kwestię poprawności językowej, kultury i zjawisko ekonomii języka.

31 Biuletyn maturalny

32 Spis treści Wstęp 1. Egzamin maturalny – struktura i procedury
2. Działania poprzedzające egzamin ustny 3. Kanony publicznego zabierania głosu 4. Główne zasady sztuki retorycznej 5. Od wyboru tematu po wystąpienie maturalne 6. Zasady dialogu z komisją 7. Bibliografia 8. Słowniczek 9. Aneks – przykazania maturzysty

33 „Od wyboru tematu po wystąpienie maturalne”
Wybór tematu „Od wyboru tematu po wystąpienie maturalne” Przyjrzyj się, czy w temacie nie wpisano czasem znaku zapytania, a może cytat stanie się osią wypowiedzi, a może autorzy zagadnień ograniczyli dobór literatury, dookreślili czas historycznoliteracki twoich poszukiwań i peregrynacji – to wszystko jest niezmiernie istotne. Najpierw czytamy starannie temat, potem wyjaśniamy wszystkie tajemnicze terminy, i w końcu próbujemy go zinterpretować.

34 Bibliografia http://www.cke.edu.pl/ Aneks do informatora maturalnego
K. Bocheńska, Biuletyn maturalny. Egzamin ustny z j. polskiego

35 Pytania? oprac. Anna Piwowar


Pobierz ppt "MATURA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google