Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Outsourcing IT –– wybrane aspekty prawne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Outsourcing IT –– wybrane aspekty prawne"— Zapis prezentacji:

1 Outsourcing IT –– wybrane aspekty prawne
Piotr Zięcik adwokat

2 Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu Usługi informatyczne
Agenda Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu Usługi informatyczne Prawa autorskie

3 Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (1)
Outside resource using – wykorzystanie zasobów zewnętrznych Problem robić samemu czy kupować Polskie odpowiedniki: usługi zewnętrzne podwykonawstwo

4 Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (2)
H. Ford, jeden z pionierów biznesu: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, tajniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” Uzasadnienie zastosowania outsourcingu: względy ekonomiczne (ograniczenie kosztów) dostęp do wiedzy specjalistycznej względy korporacyjne (np. blokada etatów)

5 Ogólne uwagi dotyczące outsourcingu (3)
Outsourcing stosowany jest najczęściej w następujących dziedzinach działalności przedsiębiorstwa: zarządzanie i administracja zasoby ludzkie transport i dystrybucja systemy informatyczne wytwarzanie marketing rachunkowość i finanse

6 Outsourcing – podstawy prawne
Brak regulacji prawnej odnoszącej się do bezpośrednio do outsourcingu W konsekwencji stosowanie przepisów prawnych właściwych dla danego stosunku prawnego

7 Outsourcing zasobów informatycznych1)
hosting nadzór nad pracą systemów informatycznych serwis bieżący aktualizowanie oprogramowania własnego i pisanie nowych aplikacji

8 Oprogramowanie komputerowe to utwór
„… każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” (art ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Rozstrzygnięcie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z utworem jest kwestią ocenną. Z ostrożności warto uzyskać prawa do danego materiału

9 Autorskie prawa majątkowe
Art. 50. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Art. 74. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, obejmują prawo do: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;  3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

10 Autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych
Autorskie prawa majątkowe są zbywalne Forma umowy Konsekwencje naruszenia autorskich praw majątkowych

11 Treść umowy outsourcingu - licencja a przeniesienie praw autorskich (1)
Zarówno licencja jak i przeniesienie praw autorskich, dotyczy tylko praw majątkowych, a nie odnosi się do kwestii związanych z prawami osobistymi Umowa przeniesienia praw autorskich obejmuje pola eksploatacji (sposoby korzystania z utworu) wyraźnie w niej wymienione

12 Licencja (stosowana przy oprogramowaniu standardowym):
Treść umowy outsourcingu - licencja a przeniesienie praw autorskich (2) Przeniesienie praw autorskich powoduje przejście uprawnień (może być porównywane do przeniesienia prawa własności) Licencja (stosowana przy oprogramowaniu standardowym): jedynie upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu (może być porównywana do najmu) jest ograniczona w czasie (może być wypowiedziana) wyróżniamy licencję: niewyłączną wyłączną (jeśli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu, udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji)

13 Licencje można je wypowiedzieć
umowa na czas oznaczony, nie przekraczający pięciu lat. Umowa ta wygasa z upływem terminu na który została zawarta. Ustawa nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia. Ewentualne wypowiadanie takich umów na podstawie postanowień umownych jest dyskusyjne umowa na czas nieoznaczony, z rocznym terminem wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego umowa na czas oznaczony przekraczający pięć lat. Umowa ta podlega wypowiedzeniu w taki sam sposób jak umowa zawarta na czas nieoznaczony

14 O czym pamiętać w trakcie negocjowania umowy?
Forma umowy: umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności; forma pisemna wymaga wymiany dokumentów podpisanych przez każdą ze stron umowa licencji niewyłącznej nie wymaga szczególnej formy Skuteczność nabycia zależy od tego, czy nasz kontrahent rzeczywiście nabył prawa od twórcy Modele postępowania: Przed nabyciem weryfikujemy zakres praw, którymi dysponuje zbywca Opieramy się na założeniu, że zbywca skutecznie nabył prawa, jednocześnie zastrzegając, że w przypadku ewentualnych roszczeń, zwolni nas z odpowiedzialności Brak ochrony nabywcy w dobrej wierze

15 Prezentacja dostępna na www.zzff.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Piotr Zięcik Prezentacja dostępna na


Pobierz ppt "Outsourcing IT –– wybrane aspekty prawne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google