Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWOCZESNY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWOCZESNY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA"— Zapis prezentacji:

1 NOWOCZESNY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA
ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW NOWOCZESNY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W SPÓŁCE Krzysztof Falkiewicz, radca prawny

2 ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
ZALETY I KORZYŚCI Szybkość i sprawność postępowania Poufność postępowania Profesjonalne przygotowanie osób rozstrzygających/ułatwiających rozwiązanie sporu Stosunkowo niskie koszty postępowania

3 Co to jest mediacja? MEDIACJA
Mediacja to postępowanie, w którym neutralna i bezstronna osoba z zewnątrz stara się pomóc stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia. Osoba mediatora nie rozstrzyga zaistniałego pomiędzy stronami sporu, ale oceniając ten konflikt z zewnątrz i bez emocji, próbuje wskazać drogi wyjścia z niego.

4 MEDIACJA Dla kogo jest mediacja? Mediacja jest w zasadzie postępowaniem dla rozwiązania każdego rodzaju konfliktu. Jest postępowaniem szeroko stosowanym w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i karnych.

5 ARBITRAŻ ARBITRAŻ (SĄDOWNICTWO POLUBOWNE)
Alternatywny, w stosunku do postępowania przed sądem państwowym, sposób rozstrzygania sporu.

6 MEDIACJA I ARBITRAŻ W SPORACH SPÓŁKOWYCH
zdatność mediacyjna sporów korporacyjnych zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych

7 MEDIACJA I ARBITRAŻ W SPORACH SPÓŁKOWYCH
Art KPC § 1. Zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę oraz jej wspólników. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zapisów na sąd polubowny zawartych w statucie spółdzielni lub stowarzyszenia. )

8 MEDIACJA I ARBITRAŻ W SPORACH SPÓŁKOWYCH
Art KPC Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

9 MEDIACJA I ARBITRAŻ W SPORACH SPÓŁKOWYCH
Sprawy, które mogą być przedmiotem rozpoznania sądu polubownego: o zapłatę określonej kwoty tytułem udziału w zysku spółki z o.o. (art. 191 KSH); o zapłatę określonej kwoty w związku ze zwrotem dopłat (art KSH); o wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki (art. 176 par. 2 KSH); o zapłatę sumy pieniężnej tytułem umorzenia udziału lub akcji (art. 199, 359 KSH); o wpłatę do wspólnika tytułem pokrycia udziału, podwyższenia kapitału zakładowego (art. 261 KSH); o wniesienie dopłat (art. 177 i 178 KSH); o odszkodowanie tytułem naruszenia przez członka zarządu zakazu konkurencji (art. 211, 380 KSH)

10 MEDIACJA I ARBITRAŻ W SPORACH SPÓŁKOWYCH
o odszkodowanie tytułem niewykonania przez wspólnika określonych świadczeń na rzecz spółki (art. 354, 356 KSH); o odszkodowanie tytułem nie wniesienia przez wspólnika wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego (art i 309 KSH); o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej spółce przez wspólnika wchodzącego w skład organu spółki lub o naprawienie szkody wyrządzonej spółce wytoczonego przez wspólnika (art. 295, 486 KSH). Spory o zaskarżenie uchwały wspólników (akcjonariuszy) nie mają zdatności arbitrażowej (nie mogą być przedmiotem ugody).

11 MEDIACJA I ARBITRAŻ W SPORACH SPÓŁKOWYCH
Przykładowa klauzula arbitrażowa: „Wszelkie spory, które mogą wyniknąć ze stosunku spółki „A” zostają zgodnie przez strony niniejszej umowy poddane rozstrzygnięciu sądu polubownego (XYZ) i będą rozstrzygane zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania arbitrażowego”

12 Prezentacja dostępna na www.zzff.pl
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Prezentacja dostępna na


Pobierz ppt "NOWOCZESNY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google