Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawski model wsparcia Osób z niepełnosprawnością intelektualną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawski model wsparcia Osób z niepełnosprawnością intelektualną"— Zapis prezentacji:

1 Warszawski model wsparcia Osób z niepełnosprawnością intelektualną
Lidia Klaro-Celej Barbara Szostak

2

3 REKOMENDACJE

4 Kadra Centrum Koordynator Główny
Koordynator do kontaktów z resortem zdrowia Koordynator do spraw kontaktów z resortem edukacji Koordynator do spraw kontaktów z resortem polityki społecznej Koordynator do spraw modelowania , prowadzenia Karty Potrzeb i świadczeń Mobilni specjaliści: Psycholog Pedagog Logopeda ze specjalnością z AAC Rehabilitant

5 ROLA CENTRUM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (CKD ONI) .
CKD ONI ma stanowić pierwsze ogniwo pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) lub samych tych osób. Potrzebujące osoby (rodzice, wciąż uczące się osoby ze specjalnymi potrzebami) mogą przyjść same. Do CKD ONI winni kierować lekarze stwierdzający zaburzenia rozwoju dzieci. Pracownik CKD ONI może być delegowany do placówek medycznych (np. oddziały patologii noworodka, specjalistyczne kliniki) by ułatwić rodzicom kontakt z pozamedyczną formą pomocy.

6 CKD ONI ma zarządzać pomocą udzielaną każdej ONI niezależnie od wieku
CKD ONI ma zarządzać pomocą udzielaną każdej ONI niezależnie od wieku. Ma monitorować działania wobec wszystkich osób na danym terenie. CKD ONI ma pełnić rolę zaplecza dla wszelkich placówek edukacyjnych, socjalnych medycznych (innych) do których trafią te osoby. Ma koordynować i działania wokół ONI i jej rodziny i placówek, do których trafi. Ma integrować działania, zasoby i środki. Należy wypracować standardy działania CKD ONI

7 Docelowe zadania CKD ONI
udzielanie informacji i poradnictwo dla rodzin, placówek i instytucji w sprawach edukacyjnych, prawnych, socjalnych, medycznych, diagnozowanie i wydawanie dokumentu (Karta Potrzeb i Świadczeń, który określa specjalne potrzeby rozwojowe/edukacyjne oraz otwiera drogę do świadczeń mających dziś źródło w różnych resortach prowadzenie Karty Potrzeb i Świadczeń ONI: wyznaczanie zakresu usług zalecanych dla danej osoby i rodziny, kierowanie do miejsc prowadzenia terapii, placówek terapeutycznych i edukacyjnych; monitorowanie realizacji przyznanych ONI świadczeń (zapobieganie nieprawidłowościom w systemie pomocy i edukacji, np. dublowania świadczeń);

8 monitorowanie ONI na kolejnych etapach życia: koordynowanie przechodzenia ONI na kolejne etapy edukacji, życia, specjalistyczne konsultacje; rekomendowanie specjalistycznego, refundowanego sprzętu, jeśli jest potrzebny, a w rodzimej placówce nie ma kompetentnych specjalistów; wspieranie specjalistami szkół, placówek, ośrodków medycznych, poradni, służb socjalnych , poradnictwa prawnego i innych koniecznych instytucji wsparcia;. tworzenie wypożyczalni sprzętu i specjalistycznych pomocy dydaktycznych lub prowadzenie bazy danych miejsc, gdzie określony sprzęt byłby dostępny; dążenie do podtrzymywania i rozszerzania współpracy międzyresortowej na ONI

9 współpraca z organizacjami pozarządowymi i korzystanie z ich dorobku;
prowadzenie rejestru ONI , które na danym terenie mają specjalne potrzeby rozwojowe i/lub edukacyjne, pozostałe; prowadzenie rejestru placówek i usług świadczonych przez nie ONI ich rodzinom na danym terenie, a także wolnych miejsc w placówkach wspierających te osoby prowadzenie rejestru konsultantów/specjalistów potrzebnych w przypadku diagnozy lub/i terapii ONI (węższe specjalizacje jak np. tyflopedagog, surdologopeda, specjalista komunikacji wspomagającej i  alternatywnej, terapeuta integracji sensorycznej itd.); kontraktowanie konsultantów do pracy na terenie placówek potrzebujących wsparcia; badanie zapotrzebowania na działania specjalistyczne (także kadrę, lokale, placówki) w regionie.

10 Elementy pracy CKD ONI . Zasady dobrej praktyki
Wprowadzenie w Karcie Potrzeb i Świadczeń zapisu obligującego zespół orzekający do wskazania najlepszej w opinii placówki dla danej dziecka wraz z uzasadnieniem. Zagwarantowanie rodzicom prawa do ostatecznej decyzji o wyborze placówki dla swojego dziecka. Zapisy powinny gwarantować elastyczną możliwości zmiany placówki jeśli taka zajdzie potrzeba; Koordynowane przez CKD ONI wspieranie ONI w okresie adaptacyjnym przy przekraczaniu kolejnych progów edukacyjnych czy dalszego życia poprzez przekazanie kompetencji dotyczących ONI kolejnemu zespołowi, który będzie się nim zajmował.

11 Spotkanie zespołów, przekazanie informacji o warunkach wspomagających ONI i wypracowanych z nim skutecznych sposobów pracy, ewentualnie tzw. szkolenie przywarsztatowe nowego zespołu w nowym miejscu. Stworzenie elastycznego systemu gospodarowania zasobami kadrowymi CKD ONI poprzez zatrudnienie specjalistów i asystentów do dyspozycji placówek np.: edukacyjnych (specjalista prowadzący zajęcia w przedszkolu czy szkole nie jest w niej zatrudniony) może być do dyspozycji kilku placówek w zależności od potrzeb, na optymalny okres. Wśród specjalistów powinni znaleźć się: psycholodzy, logopedzi (w tym zajmujący się komunikacja osób niemówiących), pedagodzy specjalni z zakresu różnych rodzajów pedagogiki specjalnej, także rehabilitanci, nauczyciele szkół specjalnych różnych typów.

12 Utworzenie w CKD ONI systemu doradztwa/ poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacyjnych, prawnych, socjalnych, medycznych (zadanie wymagające współpracy międzyresortowej). Nałożenie na CKD ONI obowiązku prowadzenia bezpłatnej wypożyczalni specjalistycznych pomocy dydaktycznych i innego oprzyrządowania. Zagwarantowanie środków na zakup pomocy i prowadzenie wypożyczalni. Zobligowanie do prowadzenia w CKD ONI systematycznej superwizji nauczycieli/osób pracujących z ONI. Powołanie przy Centrum instytucji pełniącej rolę niezależnego arbitra rozpatrującego rozbieżności stanowisk rodziców i specjalistów – zapewnienie rodzicom ONI jasnej i dostępnej procedury odwoławczej. Instytucja odwoławcza nie powinna podlegać szefowi CKD ONI, by zagwarantować niezawisłość i bezstronność. Przygotowanie mediatorów do tego rodzaju działań.

13 Karta Potrzeb i Świadczeń (KPŚ)
KPŚ to dokument : jaki otrzyma każda ONI od 0 do późnej dorosłości, u której stwierdza się specjalne potrzeby rozwojowe lub specjalne potrzeby edukacyjne lub/i zdrowotne/rehabilitacyjne; stwierdzający istnienie specjalnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych z precyzyjnym wyszczególnieniem; zawierający diagnozę medyczną i stwierdzający istnienie potrzeb zdrowotnych i/lub rehabilitacyjnych wskazujący rodzaj naruszenia funkcji i/lub struktur ciała oraz obszary funkcjonowania i uczestniczenia, w których osoba potrzebuje wsparcia, terapii, specjalnych pomocy czy metod itp. (spójne z międzynarodowa klasyfikacją niepełnosprawności ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health);

14 wskazujący zalecane świadczenia według opracowanego Katalogu Potrzeb i Świadczeń ,
upoważniający do świadczeń wyszczególnionych w dokumencie; pozwalający na śledzenie historii ONI i jego terapii; docelowo – ważny i wiążący dla samorządu terytorialnego, zobowiązanego do zapewnienia realizacji specjalnych potrzeb rozwojowych lub edukacyjnych lub/i zdrowotno-rehabilitacyjnych na swoim terenie; ma pomagać władzom edukacyjnym zadecydować wspólnie z rodzicami jak ma wyglądać ścieżka edukacyjna dziecka;

15 Miejsce i tryb otrzymywania Karty Potrzeb i Świadczeń
Karta będzie wydawana i monitorowana przez „Centrum Koordynacji…” Przewiduje się Dwustopniowe stopniowe rozpoznanie: Spotkanie rodziców/opiekunów z zespołem rozpoznawczym w „Centrum Koordynacji…..”: wstępna rozmowa identyfikująca potrzeby i wskazanie potrzebnych specjalistów oraz miejsca badania. Przeprowadzenie wstępnego wywiadu Spotkanie drugie w CK z dokumentami ( orzeczenie z PPP, opinie medyczne, pedagogiczne, logopedyczne inne). Zespół przeprowadza kolejną rozmowę z rodzicami/opiekunami na temat danych do Karty. Określa potrzeby i możliwe świadczenia, Jeśli zachodzi potrzeba wspomaga w otrzymaniu koniecznych świadczeń. Karta zawsze trafia do Rejestru ONI RONI w Centrum i jest na bieżąco monitorowana. Pracownicy Centrum są w pełnej dyspozycji dla klienta

16 UWAGA! Karta zawiera zintegrowany plan działań na dany/kolejny okres. Tworzona jest we współpracy wszystkich zainteresowanych i wymienionych w karcie służb: edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, rodziców, innych. Zespół taki spotyka się w jednym miejscu (pomieszczenia (CKD ONI) i w określonym czasie wspólnie konstruuje plan działań, precyzyjnie określając co do kogo należy i w jakim terminie powinny być realizowane działania wobec ONI.

17 Miejsce realizacji świadczeń
Pracownicy CKONI wydający Kartę Potrzeb i Świadczeń wskazują rodzicowi lub samej osobie ze specjalnymi potrzebami miejsce realizacji świadczeń lub – jeśli to możliwe – kilka miejsc z których rodzina (lub osoba) może wybrać najdogodniejsze. Świadczenia mogą być realizowane w placówkach różnego typu, na przykład: ośrodek wczesnej interwencji zespół wczesnego wspomagania rozwoju przedszkole szkoła poradnia psychologiczno-pedagogiczna specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna specjalistyczna placówka edukacyjna placówka służby zdrowia placówka pomocy społecznej placówka organizacji pozarządowa i inne.

18 Weryfikowanie Karty Potrzeb i Świadczeń (ocena realizowanych oddziaływań)
Zapisy Karty Potrzeb i Świadczeń każdorazowo obowiązują przez określony czas, do kolejnej weryfikacji. Częstość weryfikacji: - dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej – do 3 roku życia co ½ roku, starsze co 1 rok - dzieci/ młodzież w okresie szkolnym – weryfikacja co etap edukacyjny - osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie w każdym wypadku – możliwe działania interwencyjne (weryfikacja = zmiana zapisów w KPŚ pomiędzy wyznaczonymi terminami)

19 Osoby odpowiedzialne za weryfikację
zespół CKD ONI prowadzący ONI na co dzień rekomenduje zapisy do karty na zbliżający się, kolejny etap, a następnie podczas wizyty kontrolnej konsultuje wizyty z zainteresowanymi rodzice/terapeuci inni); Istnieje możliwość odwołania się

20 Zawartość Karty Potrzeb i Świadczeń
Przy wypełnianiu KPŚ używa się standaryzowanego Katalogu Potrzeb i Świadczeń opartego na ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health – Międzynarodowa Klasyfikacja Niepełnosprawności )oraz na ICHI ( Międzynarodowa Klasyfikacja Interwencji Zdrowotnych - International Classification of Health Interventions) Ułatwi to rejestrowanie osób ze specjalnymi potrzebami i ich danych dotyczących interwencji w systemie RONI!) (Rejestr Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie) Katalog wymaga szczegółowego opracowania.

21 Dla czytelności dokumentu oraz łatwości wglądu do historii każdej osoby niepełnosprawnej intelektualnej (ONI) każdorazowo ma on zawierać tylko potrzeby zidentyfikowane w danym okresie i propozycje świadczeń wynikające z tych potrzeb. Dokument ma być zwięzły i treściwy. Kolejno, zweryfikowane Karty wystawiane w ciągu życia ONI utworzą historię oddziaływań i udzielonej pomocy. Pozwoli to na każdorazową analizę skuteczności oddziaływań i racjonalne planowanie kolejnych

22 Karta Potrzeb i Świadczeń – wersja eksperymentalna
I Dane identyfikacyjne Imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres, kontakt do obojga rodziców (opiekunów). Diagnoza medyczna (+ ewentualnie nr dokumentu wydanego wcześniej orzeczenia o niepełnosprawności) Diagnoza psychopedagogiczna: dziecko ma SPR/SPE (+ ewentualnie nr dokumentu wydanego wcześniej orzeczenia)

23 II Wstępna identyfikacja uszkodzenia funkcji i struktur ciała (wg ICF)
Funkcje umysłowe Funkcje narządów zmysłów i ból Funkcje głosu i mowy Funkcje układu sercowo-naczyniowego, krwiotwórczego, odpornościowego i oddechowego Funkcje układu trawiennego, metabolizmu i układu hormonalnego Funkcje układu moczowo-płciowego i rozrodczego Funkcje nerwowo- mięśniowo - szkieletowe i funkcje związane z ruchem Funkcje skóry i struktur powiązanych ze skórą

24 Lista zawodów i specjalności sugerowanych w KPŚ:
Fizjoterapeuta Logopeda (różne specjalizacje) Psycholog Oligofrenopedagog Tyflopedagog Surdopedagog Specjalista terapii pedagogicznej Pedagog resocjalizacyjny Pracownik socjalny Socjoterapeuta Psychoterapeuta Psychiatra Prawnik i inne według potrzeb.

25 Organizacja wsparcia (przykładowe rozwiązania)
Miejsce edukacji i wsparcia: sugerowany typ placówki oraz konkretne rozwiązania w środowisku lokalnym Od poziomu OWI czy ZWWR do końca pozostawania w systemie edukacji: placówki edukacyjne (ogólnodostępna, integracyjna, specjalna, nauczanie indywidualne) Po ukończeniu szkoły – inne placówki, edukacja ustawiczna, zatrudnienie i wsparcie Transport Czy potrzeba? Samodzielnie ? z opieką?

26 Asystent osobisty/drugi nauczyciel (w oddziale integracyjnym)/nauczyciel indywidualny/inne rozwiązanie Ew. wymiar i rodzaj wsparcia, czynności, w jakich uczeń potrzebuje wsparcia Specyficzna organizacja przestrzeni i struktury zajęć Dostosowanie pomieszczenia/dostosowanie czasu trwania zajęć i przerw/wzmacnianie struktury Dostosowania programu Jaka podstawa programowa, rodzaj dostosowania; dodatkowe elementy, jakie powinny znaleźć się w programie (z racji istniejących zaburzeń, czy sposobu funkcjonowania, np. umiejętności samoobsługowe, związane z kompensowaniem deficytów sensorycznych, brakiem funkcjonalnej mowy itp.) Indywidualny tok realizacji nauki specjalne zalecenia, na czym ma polegać indywidualizacja i skuteczne strategie uczenia

27 Zwolnienie z języka obcego lub innych zajęć lekcyjnych
Czy potrzebne są spotkania adaptacyjne przy zmianie placówki? Czy potrzebne jest wsparcie nauczycieli? szkolenie przywarsztatowe /szkolenie/doradztwo metodyczne/inne Odroczenie nauki (czy przyznano, główny cel odroczenia) Przyspieszenie rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego (czy przyznano, główny powód) Zapis o przedłużaniu etapu edukacyjnego (czy przyznano, główny powód i cel przedłużenia) Waga finansowania przez resort edukacji

28 Przykładowe procedury wsparcia techniczno-kadrowego określone w ICHI
Zaopatrzenie ortopedyczne Siedzisko/niezbędne przystosowanie stanowiska pracy Specjalnie przygotowane podręczniki Oprzyrządowanie wspierające edukację Oprogramowanie komputera Oprzyrządowania komputera Zapewnienie transportu Obecność asystenta osobistego

29 Przykładowe procedury wsparcia medycznego określone w ICHI
Wsparcie medyczne na terenie placówki (specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne: np. odsysanie, cewnikowanie, podawanie leków i wlewek) Dieta (czy wymagana? Rodzaj diety, zalecenia, kategoryczne uwagi)

30 Przykładowe procedury wsparcia rodziny
Wsparcie psychologiczne (indywidualne, grupa wsparcia) Terapia rodziny Pomoc pracownika socjalnego Pomoc prawna Edukacja rodziców Wsparcie w opiece i wychowaniu Pomoc socjalna - czy dane rozwiązanie jest potrzebne? Jeśli tak - gdzie dalej się zgłaszać?

31 Plan przejścia” w dorosłość
Dla niepełnosprawnych uczniów którzy ukończą szkołę( najwyżej do 24, 25 roku życia) dodatkowo przygotowywany jest tzw. „Plan przejścia” w którym uwzględniane są możliwości i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. Zawsze perspektywa samodzielności jest naczelna. Do ukończenia szkoły, co roku takie plany są przygotowywane i powinny zawierać elementy doradztwa zawodowego i propozycje ewentualnej placówki w przyszłości ( dzięki temu nauczyciele wiedzą jak przygotowywać ucznia )

32 UWAGA! Wszystkie te ustalenia są podejmowane wspólnie z rodzicami oraz reprezentantami organów uczestniczących w procedurze wystawiania Karty. Stanowisko rodziców jest decydujące w odniesieniu do części dotyczącej typu placówki/trybu edukacji, z której ma skorzystać dziecko.

33 Dziękujemy


Pobierz ppt "Warszawski model wsparcia Osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google