Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie biznesplanu

Коpie: 1
Przygotowanie biznesplanu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie biznesplanu"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie biznesplanu
Szymon Woźniak

2 Program Cel sporządzenia Zawartość biznesplanu Układ biznesplanu
Zawartość i wskazówki sporządzania kolejnych części

3 Cel sporządzenia biznesplanu
Uporządkowanie informacji na temat pomysłu na biznes Zaprezentowanie własnego pomysłu Zanalizowanie kosztów i korzyści z biznesu

4 Cel sporządzenia biznesplanu cd.
Zdobycie finansowania (kredytu w celu nabycia dóbr inwestycyjnych bez zaangażowania własnych środków finansowych) Pobudza również do aktywnych działań na rynku, do stosowania metod marketingowych i metod nowoczesnej sprzedaży.

5 Dobrze napisany biznesplan powinien:
prezentować dokładnie przemyślany pomysł, być napisany w sposób maksymalnie zwięzły i jasny, posiadać logiczną strukturę wewnętrzną, przekonać, że kierownictwo firmy posiada umiejętności pozwalające odnieść sukces, pokazać, że działalność firmy będzie przynosić zyski

6 Dobrze opracowany biznes-plan pomaga w zarządzaniu firmą
Dobrze opracowany biznes-plan pomaga w zarządzaniu firmą. Staje się ona wtedy bardziej wiarygodna jako kontrahent, kooperant, inwestor, kredytobiorca czy leasingobiorca.

7 WSPÓLNE CECHY BIZNES-PLANÓW
Fundament budowy biznes-planu Mimo znacznych różnic między biznes-planami, można wyodrębnić wspólne cechy takie jak: przejrzystość, kompleksowość, funkcjonalność, realność, użyteczność, elastyczność celowość, konkretność, zwięzłość,

8 Cel biznesplanu Cel określa użyteczność finalną podejmowanych działań, które są treścią planu Cele można podzielić na: cele strategiczne cele taktyczne cele operacyjne Podział wg okresu planowania, tj. okres trwania realizacji planu opisanego biznesplanem

9 Cele strategiczne – to cele długoterminowe o charakterze rozwojowym
(np.: poszerzenie sieci handlowej, stworzenie bazy produkcyjnej i hurtowej, utworzenie grupy kapitałowej) Cele taktyczne – to cele średnioterminowe, związane z metodami działań (np.: rozwinięcie kampanii reklamowo – promocyjnej, wykorzystanie nowych form sprzedaży) Cele operacyjne – to cele krótkoterminowe, dotyczące działań organizacyjnych i gospodarczych

10 cele pośrednie: np. przychód ze sprzedaży, marża handlowa, produkcja, oszczędności w kosztach. Są to jednocześnie cele ekonomiczne. cele finalne: najczęściej ZYSK – bo jest on miarą biznesu cele organizacyjne cele gospodarcze cele finansowe

11 ale także na: cele rynkowe cele ekonomiczne Do celów rynkowych zaliczają się między innymi: wejście na rynek z nowymi produktami / usługami, zwiększenie udziału w rynku, zaspokojenie popytu na określone dobra lub usługi.

12 założenia planu strategicznego przedsięwzięcia – tu zarysowana jest strategia przedsiębiorstwa.
Opis: otoczenia, zasobów, którymi firma dysponuje, oraz celów i oczekiwań właścicieli firmy.

13 plan techniczny – przedstawienie zasobów fizycznych, ludzkich i finansowych odpowiednich do realizacji celów strategicznych. Opracowując plan techniczny rozwiązuje się problemy szczegółowe związane z optymalnym wyborem asortymentu, optymalnym doborem składników do produkcji.

14 plan marketingowy – opisuje działania marketingowe firmy.
Trzeba tu określić rynki docelowe działania firmy, cele do osiągnięcia, sposoby ich realizacji. Opis polityki ustalania cen, sposobów promocji sprzedaży, reklamy, dystrybucji wyrobów/towarów/usług.

15 plan organizacyjny – prezentuje strukturę organizacyjną firmy z odpowiadającymi jej zasobami ludzkimi. Zadania oraz plan ich realizacji, czyli: terminy, osoby odpowiadające za ich wykonanie tzw. KALENDARZ ORGANIZACYJNY – spis czynności do wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia, wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia tych czynności

16 plan finansowy – odpowiada za zagadnienia dotyczące rentowności i opłacalności przedsięwzięcia.
Najistotniejsze dane finansowe przedsiębiorstwa dotyczące sprzedaży, zysków i strat, wydatków na badania, rozwoju i marketingu, płynności finansowej, zapotrzebowania na gotówkę, potrzeby kapitałowe.

17 Układ wzorcowy biznesplanu
Strona tytułowa i spis treści Streszczenie biznesplanu Prezentacja pomysłu Posiadane zasoby: wiedzy, środki trwałe… Osoby zarządzające i struktura organizacyjna firmy Rynek i konkurencja Marketing i dystrybucja Forma organizacyjna przedsiębiorstwa Plany finansowe – kosztorys, prognoza przychodów Ocena ryzyka Załączniki

18 1. Strona tytułowa Kwestia formalna Minimum informacji:
logo i nazwa firmy, imię i nazwisko autora, adres firmy i pozostałe dane kontaktowe, aktualna data i numer wersji biznesplanu Klauzula poufności Klauzula poufności np. „Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody … (nazwa firmy). Przedłożone dokumenty mogą być wykorzystywane jedynie do celów opiniodawczych. Wszelkie prawa zastrzeżone: … (nazwa firmy)”. Spis treści na kolejnej stronie

19 2. Streszczenie Cel – wzbudzenie zainteresowania inwestora
Prezentuje: cel przedsięwzięcia, potrzebne środki finansowe, opis produktu/usługi, określone rynki docelowe, potencjalnych klientów oraz dane finansowe. Przygotowuje się je zawsze na końcu, tzn. wówczas, gdy mamy opracowane wszystkie części biznesplanu.

20 2. Streszczenie cd. Powinno odpowiedzieć potencjalnym inwestorom na pytania:  Na czym polega pomysł na biznes?  Co jest rynkiem docelowym?  Jaką wiedzę i doświadczenie posiadają wspólnicy (pracownicy)?  Ile pieniędzy potrzeba na realizację pomysłu?  Jakie cele są do osiągnięcia (obroty, udział w rynku itd.)?  W jaki sposób firma osiągnie założone cele?  Na czym polega nasza przewaga konkurencyjna?  Co może stanowić zagrożenie dla realizacji biznesu?

21 3. Prezentacja pomysłu Jeżeli biznesplan sporządza istniejąca firma – opis dotychczasowej działalności Cel – prezentacja korzyści jakie produkt lub usługa dostarczy potencjalnym klientom Co nowego proponuje nasz pomysł, w tym z punktu widzenia przyszłych klientów i w świetle dotychczasowej działalności Unikatowe cechy produktu i sposób, w jaki nasz produkt lepiej zaspokaja potrzeby konsumentów, niż produkty konkurencji Może zawierać analizę SWOT produktu/usługi

22 3. Prezentacja pomysłu cd.
Cel - wyjaśnienie następujących kwestii:  Jak dokładnie wygląda produkt lub usługa?  Czy produkt znajduje się w fazie planowania, czy też już funkcjonuje na rynku?  Czy można skorzystać z ochrony patentowej?  Jak wygląda plan dalszego rozwoju?  Czego potrzeba do ewentualnej produkcji lub świadczenia usługi?  Jak wysokie są koszty własne? Grupa docelowa i jej potrzeby? Czym nasza oferta się wyróżnia spośród konkurencji ?

23 Analiza SWOT Technika analityczna polega na posegregowaniu posiadanych informacji na cztery grupy (kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

24 SWOT I etap S (Strengths) SIŁY W (Weaknesses) SŁABOŚCI
czynniki wewnętrzne cechy stanu obecnego czynniki zależne od nas (te, na które mamy wpływ planistyczny i zarządczy) Np. specjalistyczna wiedza Np. słabe zaplecze kapitałowe O (Opportunities) SZANSE T (Threats) ZAGROŻENIA czynniki zewnętrzne spodziewane zjawiska przyszłe. czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu sprawczego Np. plany w zakresie nowego prawa spodziewane zjawiska przyszłe Np. pojawienie się nowych konkurencyjnych produktów

25 SWOT II etap Analiza wzajemnych powiązań 4 pozornie niezależnych grup czynników Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę? Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie? Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

26 SWOT II etap cd. Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę?
Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość? Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?

27 SWOT strategie Strategia agresywna: W przedsiębiorstwie przeważają mocne strony a w jego otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse - strategia agresywna jest strategią silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego obydwa czynniki. Strategia konserwatywna: Przedsiębiorstwo działa w niekorzystnym dla niego otoczeniu zewnętrznym, ale posiada silnie powiązany z zagrożeniami zewnętrznymi zespół mocnych stron wewnątrz organizacji, jest więc w stanie zdecydowanie odpowiedzieć na zagrożenia. W istniejącym otoczeniu przedsiębiorstwo nie jest się w stanie intensywnie rozwijać, gdyż zespół mocnych stron nie koresponduje z szansami otoczenia, niemniej jednak jest w stanie skutecznie przezwyciężać zagrożenia w oczekiwaniu na poprawę warunków zewnętrznych.

28 SWOT strategie Strategia konkurencyjna: Przedsiębiorstwo posiada przewagę słabych stron nad mocnymi, ale funkcjonuje w przyjaznym dla siebie otoczeniu, co pozwala mu utrzymywać swoją pozycję. Słabość wewnętrzna uniemożliwia skuteczne wykorzystanie szans, które daje otoczenie zewnętrzne. Powinno koncentrować się więc na eliminowaniu słabości, aby w przyszłości lepiej wykorzystać szanse otoczenia. Strategia defensywna: Słabe strony przedsiębiorstwa są silnie powiązane z zewnętrznymi zagrożeniami, istnieje duże ryzyko upadku przedsiębiorstwa. Strategia defensywna jest strategią nastawioną na przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku.

29 PEST PEST - generalna segmentacja otoczenia narzędzie planowania polegające na analizowaniu czynników Politycznych, Ekonomicznych, Społecznych i Technologicznych. Czasami dodatkowo wyróżnia się jeszcze otoczenie Regulacyjne i czynnik środowiskowy Environment (PESTER)

30 PEST 1.Wyróżnienie istotnych czynników dotyczących poszczególnych segmentów makrootoczenia 2.Ustalenie wpływu każdego z czynników na funkcjonowanie organizacji ( Które z czynników opisujących poszczególne segmenty otoczenia oddziałują na organizację, a które są szczególnie istotne obecnie, a które będą ważne w ciągu następnych kilku lat?- hierarchia wg siły oddziaływania 3.Określenie relacji między firmą a makrootoczeniem (jakie skutki mogą czynniki wywołać w organizacji0

31 3. Prezentacja pomysłu ĆWICZENIE
Zadanie dla grupy: Przygotowanie prezentacji wybranego pomysłu Szczególne uwzględnienie: Unikatowości produktu/usługi Porównanie z konkurencją Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT

32 4. Osoby zarządzające Z punktu widzenia czytającego biznesplan (np. potencjalny inwestor) informacja o tym, komu ma powierzyć pieniądze jest bardzo istotna Prezentacji kwalifikacji i doświadczenia, które mogą mieć znaczenie dla realizacji przedsięwzięcia W przypadku start-up’ów jest to główny, a często jedyny zasób

33 4. Osoby zarządzające Część ta powinna odpowiedzieć na pytania:
 Jakie kwalifikacje mają autorzy biznesplanu?  Jakie jest ich doświadczenie i największe sukcesy zawodowe?  Jak wygląda podział zadań i odpowiedzialności?  W jakim zakresie przedsiębiorstwo będzie korzystać z pomocy zewnętrznej (biuro rachunkowe, doradca podatkowy itd.)?

34 System zarządzania Motywowanie załogi do pracy - motywowanie przez: formy płac zasadniczych i ich wysokość, sposoby premiowania, sposoby oceny efektów pracy, sposoby oceny pracowników, system awansowania, bodźce pozapłacowe. Planowanie - zakres planowania, stosowane metody planowania, stopień realizacji planowanych zadań, podział zadań i odpowiedzialności, delegowanie uprawnień decyzyjnych, obciążenie pracą komórek organizacyjnych. Kontrolowanie - sposób przeprowadzania kontroli merytorycznej, kontrola przez system finansowy, sposób formułowania zaleceń pokontrolnych i śledzenia ich realizacji. Organizowanie pracy firmy

35 5. Rynek i konkurencja Im więcej szczegółowych informacji na temat rynku i konkurencji, tym większe prawdopodobieństwo przeprowadzenia prawidłowych kalkulacji biznesowych. Konieczne jest dokładne poznanie: rynku (branży) w jakiej będziemy działać konkurencji i jej produktów charakterystyki klientów i ich potencjału nabywczego

36 5. Rynek i konkurencja cd. SKŁADOWE
Analiza produktów lub usług alternatywnych, które na pierwszy rzut oka nie stanowią konkurencji (z punktu widzenia klienta zaspokajają one jednak tę samą potrzebę) Analiza rynku (branży) - wielkość i potencjał wzrostowy Analiza konkurencji - konkurencyjne firmy i ich oferta, ocena słabych i mocnych stron Analiza klientów – opis i korzyści z konsumpcji naszego produktu/usługi

37 5. Rynek i konkurencja cd. Ma wyjaśnić:
 Jak duży jest rynek i czy wykazuje tendencję wzrostową?  Jakie czynniki (pozytywne i negatywne) wpływają na popyt?  Jacy są najwięksi konkurenci i jakie są ich udziały w rynku?  Co oferuje konkurencja i czym różni się jej oferta od naszej?

38 5. Rynek i konkurencja cd. Ma wyjaśnić:
Jak wygląda marketing i dystrybucja produktów konkurencji?  Jak wypada porównanie oferty cenowej - naszej i konkurencji?  Jaką mamy przewagę nad konkurencją?  Na jakim poziomie planujemy sprzedaż?  Jaki udział w rynku chcemy osiągnąć?

39 Segmentacja rynku informacyje o nabywcach: wiek, płeć, motywy zakupów naszego/produktu/usługi, itp. Informacje o pojemności rynku i tendencjach rozwojowych, dostawcach, podwykonawcach, konkurentach (5 sił Portera) metoda analizy i oceny natężenia sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznym lub segmencie rynkowym

40 5 sił Portera Natężenie rywalizacji konkurencyjnej
Zagrożenie ze strony SUBSTYTUTÓW Siła przetargowa ODBIORCÓW Groźba NOWYCH wejść na rynek Siła przetargowa DOSTAWCÓW

41 Natężenie przewagi konkurencyjnej
Na bardzo konkurencyjnym rynku firmy poza ceną konkurują przez: Wyróżnienie swojego produktu spośród innych Tworzenie powiązań z klientami Tworzenie lub wykorzystywanie nowych, nietypowych kanałów dystrybucji. Rywalizację cenową

42 Czynniki wpływające na poziom rywalizacji konkurencyjnej
Duża ilość konkurentów Niski wzrost rynku Wysokie bariery wyjścia Niskie koszty zmiany dostawcy przez klienta Strategiczny charakter rynku Wysokie koszty stałe Niski poziom zróżnicowania produktów

43 Groźba nowych wejść Bariery wejścia – im wyższe tym mniejsze ryzyko wejść Kapitałochłonność Korzyści skali Know-how Bariery prawne Zróżnicowanie produktów pośród konkurentów Koszty zmiany dostawcy przez klienta

44 Ocena zagrożenia ze strony substytutów
analiza rynku substytutów zagrażających, ich cen i tendencji na rynku stopień w jakim zaspokajają one potrzeby konsumenta oraz oferowane ceny koszty zmiany na substytut z punktu widzenia klienta – im wyższe tym klient będzie mniej chętny do przeniesienia się na substytut

45 Siła przetargowa dostawców
Wysoka Ilość dostawców jest ograniczona Dostawcy mogą zagrozić pominięciem odbiorców i sprzedażą dobra bezpośrednio na końcowym rynku Gdy koszty zmiany dostawcy są wysokie

46 Siła przetargowa dostawców
Niska Dostawcy są rozdrobnieni i jest ich wielu Produkty oferowane przez dostawców są jednolite i odbiorcy nie mają preferencji w kierunku konkretnego produktu Zagrożenie dostawcom groźbą integracji wstecznej (stworzeniem własnej produkcji lub własnego kanału pozyskiwania materiałów)

47 Siła przetargowa odbiorców
Wysoka Jest ich niewielu, lub są zorganizowani w grupy dokonujące razem zakupów Produkty oferowane przez konkurentów nie różnią się między sobą Kupcy są w stanie uzyskać dostęp do produktu z innego źródła

48 Siła przetargowa odbiorców
Niska Będą oni rozdrobnieni i niezdolni do skoordynowania swoich zakupów. Producenci mogą zagrozić integracją do przodu, czyli mogą pominąć swoich odbiorców i sami dostarczać produkt do ostatecznego odbiorcy. Koszty zmiany dostawcy przez klienta będą duże.

49 Zalety Wady ✗ ograniczenie się wyłącznie do jednej branży ✗ pominięcie trudno mierzalnych uwarunkowań jakościowych ✗ przywiązanie nadmiernej wagi do filozofii rywalizacji ✗ pominięcie roli współpracy w budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa ✗ systematyczne sprawdzanie otoczenia konkurencyjnego ✗ uniwersalność modelu ✗ obiektywna ocena atrakcyjności obszarów działalności przedsiębiorstwa

50 5. Rynek i konkurencja ĆWICZENIE
Zbadanie rynku i konkurencji metodą 5 sil Portera

51 6. Marketing i dystrybucja
Jeden z najważniejszych elementów biznesplanu Celem działań marketingowych jest rozpoznanie potrzeb klientów i przygotowanie odpowiedniej pod ich kątem oferty Pierwszy krok- określenie strategii wejścia na rynek, czyli pokazanie, w jaki sposób nasza firma i jej produkt lub usługa będzie wprowadzana na rynek i jak będzie na nim funkcjonować.

52 6. Marketing i dystrybucja cd
Pierwszy krok w opracowaniu strategii Określenie strategii wejścia na rynek: w jaki sposób firma i produkt/usługa będzie wprowadzana na rynek i jak będzie na nim funkcjonować sposób wpływu na zachowania klientów pozyskanie klientów i ich utrzymanie

53 6. Marketing i dystrybucja cd
Krok drugi Ustalenie strategii marketingowej w oparciu o analizę rynku i konkurencji uwzględnia reakcję konkurencji np. na wojnę cenową jak strategia wpływa na plan finansowy firmy

54 6. Marketing i dystrybucja cd
Krok ostatni - Marketing Mix 4P: produkt lub usługa (Product) opisanie jego wyglądu, określenie jakości, sposobu pakowania i przedstawienie koncepcji serwisu dla klientów cena (Price) proponowana cena (po wcześniejszej wnikliwej analizie), ewentualne bonusy i rabaty sprzedaż (Place) prezentacja wykorzystywanych kanałów dystrybucji promocja (Promotion) przekaz reklamowy, grupy docelowej, do której jest kierowany, kanały komunikacji (media), oczekiwanych rezultatów kampanii

55 6. Marketing i dystrybucja cd
Wyjaśnienie:  Jaki jest pomysł na wprowadzenie biznesu na rynek?  Jak wygląda harmonogram działań?  Jaka strategia marketingowa została wybrana (i dlaczego)?  Jakie ceny zostały określone dla danego produktu lub usługi?  W jaki sposób produkt lub usługa będzie sprzedawana?  Jakie wydatki zostaną poniesione na marketing i dystrybucję?  Jak będzie wyglądać kampania reklamowa?  Co jest celem działań reklamowych i w jakim horyzoncie czasowym?  Jaki budżet jest konieczny do realizacji działań promocyjnych?

56 6. Marketing i dystrybucja ĆWICZENIE
Przygotuj strategię marketingową z użyciem techniki „4P” dla wybranego produktu/usługi

57 7. Forma organizacyjna przedsiębiorstwa
Informacje na temat sposobu zorganizowania firmy od strony formalnoprawnej oraz jej nazwy Wybór powinien wynikać z ekonomicznych i podatkowych interesów firmy

58 7. Forma organizacyjna przedsiębiorstwa
Regulowane przez: Kodeks cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.). Kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000r.)

59 7. Forma organizacyjna przedsiębiorstwa cd
Możliwe formy prowadzenia działalności: indywidualna działalność gospodarcza spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

60 Indywidualna (jednoosobowa) działalność gospodarcza
Dla osób, które chcą działać na własny rachunek, to prawie idealna forma prowadzenia działalności Rozmiar działalności w żaden sposób ograniczony, łatwo ją rozszerzyć lub zlikwidować (zawiesić) Stosunkowo prosto uzyskać koncesje i zezwolenia

61 Indywidualna (jednoosobowa) działalność gospodarcza
Największa wada: odpowiedzialność całym majątkiem, również majątkiem małżonka. Konieczność opłacania składek ZUS, nawet kiedy firma nie przynosi przychodów Formy opodatkowania: Karta podatkowa, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów lub pełna księgowość.

62 7. Forma organizacyjna przedsiębiorstwa cd
Forma prawna przedsiębiorstwa określa odpowiedzialność udziałowców: Pełna odpowiedzialność własnym majątkiem w: Jednoosobowej działalności gospodarczej Spółce cywilnej Odpowiedzialność do wysokości wniesionego wkładu w spółkach handlowych Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

63 7. Forma organizacyjna przedsiębiorstwa cd
NAZWA Dobra nazwa powinna ułatwiać promocję firmy i jej produktów (usług). Regulowane przez DZIAŁ III kodeksu cywilnego „PRZEDSIĘBIORCY I ICH OZNACZENIA” Zgodnie z KC przedsiębiorca działa pod FIRMĄ Art § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku § 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia

64 7. Forma organizacyjna przedsiębiorstwa
Wyjaśnienie:   Dlaczego firma nazywa się w określony sposób?  Czy logo i nazwa firmy podlegają prawnej ochronie?  Jaka forma prawna firmy została wybrana i dlaczego?  Kim są udziałowcy i jak wygląda struktura udziałów?

65 8. Plany finansowe CEL: udowodnienie że przestawiony pomysł jest opłacalny. Wyjaśnienie jak przedsiębiorstwo będzie finansowane przez najbliższe 3-5 lat działalności. Kolejne kroki: Koszty, planowane ceny poszczególnych produktów/usług, prognozowana wielkość sprzedaży w ilościach bezwzględnych Najważniejsze inwestycje i koszty zatrudnienia personelu

66 8. Plany finansowe cd Przygotowanie rachunku zysków i strat RZS – dla pierwszego roku działalności w wymiarze miesięcznym, dla dwóch następnych lat w cyklach kwartalnych RZS wykazuje, co zostanie w firmie po policzeniu wszystkich jej przychodów i kosztów. Dzięki niemu wiadomo, czy firma osiągnęła dodatni czy ujemny wynik ekonomiczny.

67 8. Plany finansowe cd Zaplanowanie przepływów finansowych CASH FLOW: określenie wysokości i terminów przychodów i wydatków (w cyklach jak wyżej) pokazuje wszystkie wpłaty, które powinny wpłynąć do firmy oraz wszystkie płatności, do których firma jest zobligowana Firma utrzymuje płynność finansową, gdy środki którymi dysponuje przewyższają konieczne wypłaty. W odwrotnej sytuacji różnica musi zostać pokryta z kapitału firmy. Analiza CASH FLOW pozwala uniknąć pułapki niewypłacalności oraz umożliwia określenie zapotrzebowania na kapitał. Zapotrzebowane na kapitał, tzn. określenie jego wielkości i źródeł pochodzenia.

68 8. Plany finansowe cd W efekcie z połączenia RZS i CASH FLOW powstanie BILANS Prezentuje obraz kondycji finansowej firmy w danym momencie. Pokazuje, co firma posiada i jaka jest jej wartość. Daje możliwość oceny na ile ryzykowna jest inwestycja. Określenie okresu zwrotu i progu rentowności (break even point), czyli momentu, w którym pojawią się pierwsze zyski (przychody przekroczą koszty).

69 Bilans, bilans otwarcia
Bilans to zestawienie dwóch list, które wartościowo muszą być sobie równe „Bilans musi wyjść na zero” Aktywa czyli majątek przedsiębiorstwa: Środki trwałe Środki obrotowe inne

70 Bilans, bilans otwarcia
Pasywa: zestawienie środków za które aktywa zostały zakupione Kapitał własny Zobowiązania długi i krótko terminowe Bilans otwarcia - kapitał jaki jest niezbędny do rozpoczęcia działalności: koszty początkowe i miesięczne koszty działalności. Źródła finansowania kapitału początkowego – kapitał własny i możliwe źródła dofinansowania

71 Rachunek wyników RZS tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów oraz kosztów, a co za tym idzie zysków i strat, najczęściej w układzie miesięcznym w perspektywie 3-5 lat CEL: -Ustalenie precyzyjnego planu produkcji i sprzedaży ‰ -Określenie wysokości poszczególnych rodzajów kosztów.

72 Cash flow Głównym celem cash flow jest określenie momentów kryzysowych dla płynności finansowej tak, by móc z wyprzedzeniem się do nich przygotować oraz wychwycenie okresów, w których posiadamy nadmiar gotówki – wówczas powinniśmy je korzystnie ulokować. Cash flow różni się od rachunku wyników tym, iż zamiast przychodów i kosztów umieszczamy w nim wpływy i wydatki

73 8. Plany finansowe cd Wyjaśnia
 Jak będą kształtować się przychody i koszty działalności w okresie najbliższych trzech lat?  Czy przedsiębiorstwo ma szansę na przetrwanie (czy nie grozi mu utrata płynności finansowej)?  W jaki sposób będzie finansowana działalność firmy?  Czy inwestycja w firmę może być rentowna (bardziej opłacalna od nieruchomości lub obligacji)?

74 9. Ocena ryzyka i alternatywne scenariusze
Ryzyka dla realizacji przedsięwzięcia mogą pojawić się wewnątrz firmy (opóźnienie w produkcji, chybiona kampania reklamowa, zdobycie dużego zamówienia) lub mieć charakter zewnętrzny (załamanie koniunktury, zmiany kursów walutowych, porażka największego konkurenta) Mogą mieć charakter POZYTYWNY I NEGATYWNY CEL - zidentyfikowanie ryzyk oraz przedstawienie środków zaradczych/dostosowawczych

75 9. Ocena ryzyka i alternatywne scenariusze cd
Opracowanie ALTERNATYWNYCH SCENARIUSZY Co najmniej 3: Optymistyczny Pesymistyczny Najbardziej prawdopodobny Umożliwiają opisanie przyszłego rozwoju firmy z uwzględnieniem zmiennych uwarunkowań Należy zwracać uwagę na płynność finansową, usytuowanie progu rentowności oraz rachunek zysków i strat

76 9. Ocena ryzyka i alternatywne scenariusze cd
Ma wyjaśnić:  Kiedy przedsięwzięcie osiągnie próg rentowności?  Jakie są zagrożenia i szanse dla przedsięwzięcia?  Jak firma zareaguje na potencjalne szanse i zagrożenia?  Jak wyglądają plany finansowe firmy w korzystnym i niekorzystnym scenariuszu rozwoju?  W jaki sposób i na jak długo zostanie zapewniona płynność finansowa w sytuacji wystąpienia niekorzystnego scenariusza rozwoju wydarzeń?

77 9. Ocena ryzyka i alternatywne scenariusze ĆWICZENIE
Sporządź listę potencjalnych ryzyk (pozytywnych i negatywnych) oraz strategii postępowania w przypadku wystąpienia dla wybranego pomysłu

78 Załączniki do biznesplanu
Dokumenty które będą rzeczywistym poparciem naszej wiarygodności. Mogą to być: kopie umów, ocen, badań produktów, życiorysy pracowników, specyfikacje techniczne, intencyjne.


Pobierz ppt "Przygotowanie biznesplanu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google