Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do czego służy EWALUACJA ? Jerzy Radziwiłł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do czego służy EWALUACJA ? Jerzy Radziwiłł"— Zapis prezentacji:

1 Do czego służy EWALUACJA ? Jerzy Radziwiłł
Wydział Fizyki UW, 21 marca 2011 Projekt „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści Definicja Projekty i programy
Planowanie projektu lub programu Struktura logiczna projektu lub programu Do czego służy ewaluacja ? Do czego nie służy ewaluacja ? Rodzaje ewaluacji Kryteria ewaluacyjne Ewaluacja projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku”

3 1. Definicja Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie informacji o nim w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości.

4 Definicja – c.d. W odniesieniu do funduszy unijnych: Ewaluacja - to ocena wartości interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów tej oceny podejmowana w celu określenia efektywności interwencji, oszacowania w odniesieniu do celów, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne. * * Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dn r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych

5 2. Projekty i programy PPOJEKT: przedsięwzięcie, które ma określony cel, początek i koniec PROGRAM: przedsięwzięcie na większą skalę, które ma określony cel Rozróżnienie między projektem a programem nie jest jednoznaczne (m.in. dlatego, że program też może mieć początek i koniec). Program zwykle składa się z wielu projektów, które mogą być realizowane przez różnych wykonawców.

6 3. Planowanie projektu lub programu
Metoda matrycy logicznej (LFA) ANALIZA INTERESARIUSZY: identyfikacja potencjalnych głównych interesariuszy; ocena ich możliwości. ANALIZA PROBLEMU: identyfikacja głównych problemów, ograniczeń i szans; ustalenie związków przyczynowo-skutkowych.

7 Planowanie projektu lub programu - c.d.
ANALIZA CELÓW: budowanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów; identyfikacja powiązań między stosowanymi środkami a osiąganymi efektami ANALIZA STRATEGII: identyfikacja różnych strategii prowadzących do rozwiązania problemu; wybór najlepszej strategii.

8 4. Struktura logiczna projektu lub programu
Metoda matrycy logicznej (LFA): Zidentyfikowane problemy Zastosowane środki i nakłady Działania i ich produkty Rezultaty Cele szczegółowe Cel główny

9 5. Do czego służy ewaluacja ?
EWALUACJA to proces, który służy optymalizacji całego projektu lub programu (począwszy od planowania) ze względu na określone kryteria. Składa się z badania, analizy oraz sformułowania wniosków i rekomendacji. EWALUACJA służy do tego żeby było lepiej !

10 6. Do czego nie służy ewaluacja ?
MONITROWANIE to systematyczne, szczegółowe śledzenie przebiegu i efektów realizacji projektu lub programu pod kątem ich zgodności z przyjętym planem. KONTROLA to sprawdzenie całości lub wybranych elementów projektu lub programu pod kątem ich zgodności z przyjętymi założeniami i obowiązującymi zasadami.

11 Do czego nie służy ewaluacja - c.d.
AUDYT to systematyczna ocena sposobu realizacji i kondycji projektu lub programu przeprowadzona przede wszystkim na podstawie badania i analizy systemów, procesów, mechanizmów kontrolnych i sprawozdań. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI to porównanie kosztów wykorzystanych zasobów plus wszelkich innych kosztów jakie wynikają z działalności z wartością uzyskanych korzyści finansowych i pozafinansowych.

12 Do czego nie służy ewaluacja - c.d.
OCENA INWESTYCJI to analiza przyszłej dochodowości nakładów kapitałowych jako pomoc w skutecznym zarządzaniu. itd. … Ewaluacja jest pojęciem szerszym. Może wykorzystywać wymienione wyżej i inne podobne metody oraz uzyskane na ich podstawie ustalenia, ale służy innym celom.

13 7. Rodzaje ewaluacji Ewaluacja POPRZEDZAJĄCA (ex-ante)
Ewaluacja PRZEJŚCIOWA (mid term) Ewaluacja BIEŻĄCA (on-going) Ewaluacja KOŃCOWA (ex-post) Ewaluacja TEAMTYCZNA (thematic)

14 8. Kryteria ewaluacyjne Trafność (relevance, adequacy): Czy to w ogóle należało robić ? Efektywność (efficiency): Czy można było zrobić to samo mniejszym kosztem lub zrobić więcej przy tych samych kosztach? (Stosunek korzyści do kosztów). Skuteczność (effectiveness): Czy wykonanie zaplanowanych działań doprowadziło do osiągnięcia zamierzonego celu?

15 Kryteria ewaluacyjne – c.d.
Użyteczność (utility): Czy efekty projektu są (do czegokolwiek) przydatne? (Inaczej mówiąc: na co to komu?) Oddziaływanie (impact): Czy to ma dalsze konsekwencje (pozytywne lub negatywne)? Czy wartość wszystkich efektów jest większa niż wartość samych bezpośrednich produktów? Trwałość efektów (sustainability): Czy efekty będą miały znaczenie również w przyszłości (po zakończeniu projektu lub programu)?

16 9. Ewaluacja projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku”
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU: Zarządzanie Projektem Promocja i rekrutacja Kurs „Ochrona radiologiczna i radiometria w medycynie” Otwarcie specjalności „Neuroinformatyka” (NI) i „Fizyka medyczna” (FM) Otwarcie specjalności „Optyka okularowa” (OO) Otwarcie specjalności „Biofizyka molekularna” (BM) i „Projektowanie molekularne i bioinformatyka” (PM)

17 Ewaluacja projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” - c.d.
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU - c.d.: Organizacja zajęć w języku angielskim na kierunku Fizyka Wizyty studyjne Staże zagraniczne Ewaluacja Konferencja podsumowująca

18 Ewaluacja projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” - c.d.
BADANIA NA POTRZEBY EWALUACJI DOTYCZĄCE KIERUNKU „ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE” Badanie CAWI (z użyciem poczty elektronicznej) postaw i motywacji studentów na początku studiów. Kontakt bieżący (bezpośredni, telefoniczny i pocztą elektroniczną) ze studentami, pracownikami biura i kadrą projektu. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z pracownikami biura projektu, asystentami Kierownika Projektu, Kierownikiem Projektu i wykładowcami.

19 Ewaluacja projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” - c.d.
BADANIA NA POTRZEBY EWALUACJI (…) - c.d. Wywiady grupowe ze studentami kierunku (co semestr). Analiza wyników ankiet USOS dotyczących satysfakcji z zajęć. Badanie ankietowe wśród maturzystów (w 2011 i w 2014 roku) Badanie CAWI (z użyciem poczty elektronicznej) postaw i motywacji studentów na końcu studiów.

20 Ewaluacja projektu „Fizyka wobec wyzwań XXI wieku” - c.d.
Kontakt w sprawach dotyczących ewaluacji: Jerzy Radziwiłł, Kierownik Badania, tel.: , poczta Luiza Wiślicz-Iwańczyk, Specjalista ds. Promocji, Informacji i Monitoringu, Hoża 69, p. 22, tel.: (22) , poczta Adam Babiński, Kierownik Projektu, Hoża 69, p. 322, tel.: (22) , poczta Strona www projektu: oraz

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Studentów kierunku „Zastosowania Fizyki w Biologii i w Medycynie” zapraszam teraz na wywiad grupowy dotyczący wszelkich kwestii związanych ze studiami na tym kierunku.


Pobierz ppt "Do czego służy EWALUACJA ? Jerzy Radziwiłł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google