Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dynamika rozwoju województwa lubelskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dynamika rozwoju województwa lubelskiego"— Zapis prezentacji:

1 Dynamika rozwoju województwa lubelskiego
Mieczysław Kowerski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

2 Produkt krajowy brutto w ujęciu regionalnym
Podstawową miarą rozwoju gospodarczego jest produkt krajowy brutto i jego dynamika. Na początku listopada Urząd Statystyczny w Katowicach opublikował wyniki obliczeń wartości produktu krajowego brutto w układzie regionów (województw) i podregionów w 2007 roku. I chociaż jest to niemal dwuletnie opóźnienie to ze względu na treść i wagę tego wskaźnika warto przedstawić i zinterpretować wyniki tych obliczeń.

3 Wartość produktu krajowego brutto wytworzona w województwie lubelskim w 2007 roku
W 2007 roku wartość wytworzonego w województwie lubelskim produktu krajowego brutto wyniosła mln zł. W porównaniu do 2006 roku była w cenach bieżących wyższa o 11,0%. Wytworzony w województwie lubelskim produkt krajowy brutto stanowił 3,9% produktu krajowego, co zważywszy na to, że ludność województwa stanowi 5,7% ludności Polski, oznacza że aktywność gospodarcza regionu jest znacznie niższa niż przeciętnie w kraju.

4 PKB na 1 mieszkańca W 2007 roku produkt krajowy brutto przeliczony na 1 mieszkańca w województwie lubelskim wyniósł zł (w Polsce zł) i stanowił zaledwie 67,7% średniej dla Polski a województwo lubelski zajęło pod tym względem 15 miejsce w kraju wyprzedzając jedynie o 0,2 punktu procentowego województwo podkarpackie. Wartość PKB na 1 mieszkańca w województwie lubelskim według parytetu siły nabywczej w 2006 roku w stosunku do średniej dla całej Unii Europejskiej stanowiła zaledwie 35,3%. Oznacza to, że za równowartość wytworzonego w 2006 roku w województwie PKB mieszkaniec mógł nabyć zaledwie jedną trzecią towarów i usług jakie mógł nabyć przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej.

5 Struktura PKB w województwie na tle kraju

6 Wydajność poszczególnych rodzajów działalności w województwie lubelskim na tle kraju w 2007 roku. Polska = 100 (%)

7 PKB na 1 mieszkańca w województwie lubelskim na tle kraju w latach 1999 – Polska =100. Ceny bieżące

8 Zmiany dystansu województwa lubelskiego do województwa mazowieckiego pod względem PKB na 1 mieszkańca w latach 2000 – Polska = 100. Ceny bieżące.

9 Zmiany PKB na 1 mieszkańca w Polsce w latach 2001 – 2007. Ceny bieżące

10 Dynamika PKB w 2007 roku w cenach bieżących i stałych
Województwo Dynamika PKB Indeks cen PKB ceny bieżące ceny stałe Polska 111,0 106,8 103,9 Dolnośląskie 112,7 109,5 102,9 Kujawsko-pomorskie 110,2 106,5 103,5 Lubelskie 105,2 105,5 Lubuskie 110,6 105,6 104,7 Łódzkie 110,7 106,1 104,3 Małopolskie 110,0 101,0 108,9 Mazowieckie 111,6 108,8 102,6 Opolskie 114,1 108,0 Podkarpackie 105,0 Podlaskie 112,0 104,9 Pomorskie 111,3 107,9 103,2 Śląskie 109,3 101,3 Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie 103,3 105,8 Wielkopolskie 110,4 105,4 Zachodniopomorskie 109,4 103,1

11 Zmiany PKB w województwie lubelskim na tle kraju. Rok poprzedni = 100
Zmiany PKB w województwie lubelskim na tle kraju. Rok poprzedni = 100. Ceny stałe

12 Zmiany stóp wzrostu PKB w województwie lubelskim na tle kraju narastająco. Rok 2003 = 100. Ceny stałe

13 Podregiony Zgodnie z zaleceniami Eurostat i Komisji Europejskiej na
potrzeby statystyki, podobnie jak w innych krajach członkowskich, w Polsce wyodrębniono podregiony – jednostki 3 poziomu według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), która została opracowana na podstawie Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowiązującej w krajach Unii Europejskiej. W listopadzie 2007 roku dokonano kolejnego już podziału na podregiony, wyodrębniając 66 jednostek. W Polsce w przeciwieństwie do wielu krajów Unii Europejskiej podregiony nie są jednostkami administracyjnymi a tylko statystycznymi. W województwie lubelskim w wyniku nowego podziału liczba podregionów została zwiększona z trzech do czterech: bialski, chełmsko – zamojski, lubelski i puławski.

14 Podział województwa lubelskiego na podregiony

15 Podregion lubelski Zasadniczy podział przebiega pomiędzy podregionem lubelskim a pozostałymi podregionami. Podregion lubelski to zalążek przyszłej metropolii lubelskiej. Jest to obszar najsilniej zurbanizowany, ponad dwukrotnie gęściej zaludniony niż pozostałe podregiony, z nieco mniejszym udziałem ludzi starszych, o dwukrotnie większej liczbie spółek prawa handlowego na 1000 mieszkańców w porównaniu z pozostałymi regionami i o znacznie mniejszej niż w pozostałych podregionach stopie bezrobocia.

16 Pozostałe podregiony W pozostałych trzech podregionach dominuje ludność wiejska (jej udział w ogólnej liczbie mieszkańców przekracza 60%). Są to obszary słabo zaludnione. W podregionie bialskim gęstość zaludnienia jest ponad trzykrotnie mniejsza niż w podregionie lubelskim. W podregionie bialskim występuje też najwyższa stopa bezrobocia (w końcu 2008 roku 13,4%). Z kolei najmniej spółek prawa handlowego na 1000 mieszkańców występuje w podregionie puławskim.

17 Najlepiej i najsłabiej rozwinięte gospodarczo podregiony (NTS3) w Polsce w 2007 roku. Ceny bieżące.
Miejsce w Polsce Podregion (NTS3) Region – województwo NTS2 PKB na 1 mieszkańca, gdy Polska =100 (%) 1 Miasto st. Warszawa Mazowiecki 305,1 2 Miasto Poznań Wielkopolskie 202,2 3 Legnicko – głogowski Dolnośląskie 168,8 4 Miasto Kraków Małopolskie 158,5 26 Lubelski Lubelskie 85,1 60 Krośnieński Podkarpackie 61,4 61 Tarnowski 60,9 62 Chełmsko – zamojski 59,5 63 Bialski 59,0 64 Puławski 58,9 65 Przemyski 57,3 66 Nowosądecki 56,5

18

19 Struktura tworzenia PKB w podregionach
W podregionach bialskim i chełmsko – zamojskim znacznie większe znaczenie w tworzeniu PKB ma rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz rybactwo, w podregionie puławskim przemysł i budownictwo a w podregionie lubelskim pośrednictwo finansowe oraz obsługa nieruchomości i firm.

20 Zmiany PKB na 1 mieszkańca w podregionach na tle kraju. Polska = 100
Zmiany PKB na 1 mieszkańca w podregionach na tle kraju. Polska = 100. Ceny bieżące (%).

21 Zmiany PKB na 1 mieszkańca w podregionach na tle województwa w latach 1999 – 2007. Województwo = 100

22 Zróżnicowanie PKB na 1 mieszkańca w Polsce w 2007 roku
L. p. Województwo Wskaźnik zróżnicowania w punktach procentowych 1 mazowieckie 145,5 2 wielkopolskie 121,3 3 małopolskie 119,0 4 dolnośląskie 82,5 5 pomorskie 75,2 6 zachodniopomorskie 71,4 7 śląskie 60,2 8 łódzkie 51,7 9 kujawsko - pomorskie 50,3 10 lubelskie 38,6 11 opolskie 34,0 12 podlaskie 31,3 13 warmińsko - mazurskie 25,2 14 podkarpackie 24,1 15 świętokrzyskie 18,9 16 lubuskie 0,8

23 Zmiany wskaźnika zróżnicowania PKB na 1 mieszkańca w województwie lubelskim w latach 1999 – 2007

24 Komentarz do regionalnej polityki spójności
Analizując zmiany PKB na 1 mieszkańca w poszczególnych podregionach w czasie można mówić o realizacji pewnych elementów polityki spójności na terenie województwa lubelskiego. Najszybciej rozwijał się region o najniższym PKB na 1 mieszkańca (puławski) a region o najwyższym PKB na 1 mieszkańca (lubelski) nawet nieco zmniejszył przewagę nad pozostałymi. Spada znaczenia podregionu bialskiego, który w chwili tworzenia województwa charakteryzował się drugim w województwie PKB na 1 mieszkańca a w 2007 roku znalazł się, po okresie systematycznego spadku, na ostatnim miejscu. Wszystko to jednak odbywa się przy pogłębiającym się dystansie nie tylko do najlepszych województw ale i do średniej w kraju.

25 Podział produktu krajowego brutto. Dochody gospodarstw domowych
Dochody pierwotne brutto w sektorze gospodarstw domowych składają się z dochodów związanych z pracą najemną (obejmujących całkowite koszty związane z zatrudnieniem ponoszone przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonalne, tj. wynagrodzenia łącznie ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconymi przez pracowników, składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców i inne koszty związane z zatrudnieniem), dochodu mieszanego brutto oraz dochodów z tytułu własności. W 2007 roku dochody pierwotne brutto gospodarstw domowych w województwie lubelskim wyniosły mln zł co stanowiło 4,2% dochodów krajowych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody pierwotne brutto wyniosły w województwie zł i w porównaniu do średniej w kraju stanowiły 74,4%.

26 Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych.
Dochody do dyspozycji to dochody pierwotne skorygowane są podatki (zmniejszenia) i świadczenia społeczne (zwiększenia). W 2007 roku dochody do dyspozycji brutto były w województwie lubelskim o 1883 mln zł wyższe niż dochody pierwotne a to oznacza, że województwo lubelskie w relatywnie większym stopniu korzysta z pomocy społecznej niż inne regiony. W 2007 roku dochody do dyspozycji były wyższe od dochodów pierwotnych w 9 województwach a niższe w 7 województwach, przy czym na podkreślenie zasługuje fakt, że to w województwie lubelskim nadwyżka dochodów do dyspozycji nad pierwotnymi była najwyższa (zwiększenie o 5,8%). W konsekwencji udział województwa w dochodach do dyspozycji Polski jest wyższy niż w dochodach pierwotnych (odpowiednio 4,6% wobec 4,2%).

27 Dochody do dyspozycji na 1 mieszkańca
Oczywiście nadwyżka szeroko pojętej pomocy społecznej nad płaconymi podatkami nie jest w stanie całkowicie zniwelować dystansu do przeciętnej dla Polski ale dochody do dyspozycji gospodarstw domowych przeliczone na 1 mieszkańca w 2007 roku stanowiły 81,5% średniej dla Polski i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 8,3% (średnio w kraju wzrost wyniósł 7,2%). Województwo lubelskie jest nadal na 15 miejscu w Polsce ale podkarpackie wyprzedza o 4,5 punktu procentowego.

28 Porównanie wskaźników tworzenia i podziału produktu krajowego brutto
Porównanie wskaźników tworzenia i podziału produktu krajowego brutto. Polska = 100.

29 Zmiany tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca w sektorze gospodarstw domowych w województwie lubelskim na tle kraju w latach 2001 – Rok poprzedni = 100.

30 Skumulowane zmiany tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca w sektorze gospodarstw domowych w województwie lubelskim na tle kraju w latach 2001 – Rok 2000 = 100.

31 Co dalej ? Relacja pomiędzy stopami wzrostu realnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, średnioroczną wartością barometru nastrojów gospodarczych i PKB w cenach stałych w województwie lubelskim. W latach : współczynnik korelacji pomiędzy wynagrodzeniami a PKB wyniósł r=0,9074, natomiast pomiędzy barometrem a PKB r=0,6043

32 Barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego
Barometr nastrojów gospodarczych województwa lubelskiego. Alfabet wychodzenia z kryzysu.

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dynamika rozwoju województwa lubelskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google