Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Norweski Mechanizm Finansowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Norweski Mechanizm Finansowy"— Zapis prezentacji:

1 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program Operacyjny MS: „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

2 Zasady realizacji projektów w PO MS
Najważniejsze dokumenty regulujące zasady realizacji projektów Obowiązki beneficjenta projektów Zamówienia publiczne i umowy z wykonawcami Zmiany w projekcie Projekty partnerskie z Darczyńcami Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

3 Najważniejsze dokumenty
1. Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata wraz z załącznikami; 2. Umowa w sprawie Programu; 3. Porozumienie w sprawie realizacji Programu; 4. Opis systemu zarządzania i kontroli Operatora Programu oraz Instrukcje wykonawcze do procesów Operatora Programu; 5. Wytyczne Operatora dla beneficjentów. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

4 Regulacje Ogólne zasady kwalifikowalności – art. 7.2;
Katalog wydatków kwalifikowalnych w projekcie (wydatki bezpośrednie i pośrednie) – art. 7.3 i 7.4; Projekty partnerskie i obowiązkowe elementy umowy partnerskiej – art. 6.8; Sposób dokumentowania wydatków – art. 7.13; Uproszczona metoda dokumentowania wydatków w projektach partnerskich – art ; Okres kwalifikowalności wydatków w projektach – art. 7.14 FWD na poziomie Programu – art. 7.7. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

5 Umowa w sprawie Programu
zawierana pomiędzy KPK (MRR) a Darczyńcami; przyznaje dofinansowanie dla Programu; określa ogólne warunki jego realizacji (m.in. okres kwalifikowalności; budżet poszczególnych obszarów tematycznych); Z punktu widzenia beneficjentów najistotniejsze są 2 załączniki do umowy; Załącznik nr 1 „decyzja w sprawie zatwierdzenia programu”: określa wskaźniki, reguły i okresy kwalifikowalności wydatków; sposób oceny projektów; Załącznik nr 2 „reguły operacyjne” określa realizowane projekty, ich zakres oraz beneficjentów. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

6 Porozumienie w sprawie realizacji Programu
Zawarte pomiędzy KPK a MS jako Operatorem w dniu 4 stycznia 2013 r.; Określa w sposób szczegółowy obowiązki MS wynikające z pełnienia roli Operatora; Nie dotyczy bezpośrednio beneficjentów, część obowiązków Operatora przekładać się będzie natomiast na wymagania względem beneficjentów. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

7 Procedury Operatora Programu
2 dokumenty: Instrukcje wykonawcze do procesów (tzw. ścieżki audytu, bardziej szczegółowe) wraz z załącznikami w postaci dokumentów i Opis Systemów Zarządzania i Kontroli Operatora Programu (ogólny opis sposobu realizacji zadań Operatora); Oba dokumenty po ostatecznym zatwierdzeniu udostępnione zostaną Beneficjentom; Dokumenty obejmują m.in. procedury zatwierdzania projektów, rozpatrywania zmian w projektach, rozpatrywania sprawozdawczości beneficjentów, przeprowadzania kontroli. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

8 Wytyczne Operatora Programu
W formie specjalnie przygotowywanych dokumentów/podręczników lub indywidualnych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych projektów/sytuacji (podejście kazuistyczne); Operator może w niektórych zakresach narzucić bardziej rygorystyczne wytyczne niż zasady wynikające bezpośrednio z Regulacji i wytycznych KPK skierowanych do Operatora (np. zmiany w projekcie). Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

9 Obowiązki beneficjentów
Obowiązki beneficjentów wskazane zostaną w sposób szczegółowy w decyzji o dofinansowaniu projektu; Decyzja obejmować będzie obowiązki: sprawozdawcze, poddania się kontroli i audytowi, promocyjne, informacyjne i archiwizacyjne; Decyzja nakładać będzie również na beneficjentów obowiązek przestrzegania zasad wynikających z Regulacji, wytycznych MRR i Darczyńców, umowy w sprawie Programu i Porozumienia w sprawie realizacji Programu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

10 Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne beneficjentów
Rozliczanie wydatków w ramach wniosków o płatność dla projektów; Comiesięczne prognozy wydatków; Przygotowywanie rocznych raportów dla projektu; Przygotowanie raportu końcowego dla projektu; Obowiązek przekazywania Operatorowi oraz innym upoważnionym instytucjom na ich żądanie wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją projektu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

11 Raport Roczny dla Projektu
Raporty roczne dla projektu przygotowywane będą na wzorze dostarczonym przez Operatora i obejmą m.in.: opis postępów w realizacji projektu w porównaniu do planów i do poprzedniego Raportu rocznego; opis postępu w osiąganiu oczekiwanych wyników/produktów projektu; określenie wkładu projektu w cel ogólny i rezultaty Programu Operacyjnego,; informacje o zrealizowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych; informacje o trudnościach w realizacji projektu. Raport roczny Beneficjent przesyła do Operatora Programu w formie elektronicznej i papierowej w terminie określonym w Decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. do dnia 10 stycznia kolejnego roku sprawozdawczego. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

12 Raport Końcowy dla Projektu
Raport końcowy przygotowywany będzie na wzorze dostarczonym przez Operatora, obejmie m.in. ogólną ocenę realizacji projektu; określenie oceny wkładu projektu w cel ogólny i rezultaty Programu; ogólną ocenę skuteczności prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych; najistotniejsze problemy w realizacji projektu. Raport końcowy z realizacji Projektu Beneficjent przesyła do OP w formie elektronicznej i papierowej w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji projektu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

13 Wniosek o Płatność Dofinansowanie rozliczane jest przez Operatora Programu na podstawie WOP obejmujących dwa pełne miesiące kalendarzowe, przedkładanych przez Beneficjenta od dnia wydania decyzji o dofinansowaniu projektu, nie później niż do 10 dnia roboczego po upływie okresu objętego danym WOP. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta na realizację projektu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

14 Weryfikacja WOP dokonywana jest poprzez:
Ocenę prawidłowości formalno-rachunkowej, w tym prawidłowości przygotowania zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki; Ocenę postępu rzeczowego projektu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

15 Do WOP dla projektu Beneficjent załącza:
Zestawienie dokumentów finansowych, które potwierdzają wydatki poniesione w danym okresie przez Beneficjenta, podpisane przez osobę upoważnioną i sporządzone na wzorze przygotowanym przez OP; Zestawienie potwierdzające poniesienie przez Beneficjenta wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, podpisane przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta i sporządzone na wzorze przygotowanym przez OP. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

16 Na każdym etapie weryfikacji WOP dla projektu , OP może zażądać przekazania przez Beneficjenta
Poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta kopii umów lub innych dokumentów stanowiących podstawę zaciągnięcia zobowiązania; Poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta kopii protokołów odbioru lub innych dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń, dostarczenie towaru lub wykonanie prac/usługi; Poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta kopii dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówień publicznych. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

17 Prognozy wydatków Beneficjenci przekazywać będą do OP plan wydatków w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca. Plan obejmować będzie miesięczne kwoty wydatków w ramach realizowanych w projekcie zadań na najbliższe 4 miesiące ich realizacji oraz kwoty na kolejne 4 kwartały realizacji projektu oraz kolejny rok budżetowy. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

18 Obowiązki związane z kontrolą i audytem
Obowiązek poddania się kontroli i audytowi realizowanym przez Operatora, KPK, stronę norweską, Instytucję Audytu; Obowiązek zapewnienia pełnego i niezakłóconego dostępu do wszelkich informacji, dokumentów, miejsc i obiektów publicznych lub prywatnych, związanych z realizacją projektu; Obowiązek zapewnienia obecności osób właściwych do udzielania informacji i wyjaśnień. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

19 Obowiązki promocyjne i informacyjne
Prowadzenie promocji projektu zgodnie z Planem Promocji Projektu stanowiącym załącznik do WOD oraz Wymogami dotyczącymi Informacji i Promocji (załącznik nr 4 do Regulacji); Na wniosek Operatora udzielanie wsparcia i branie udziału w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych organizowanych w ramach Programu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

20 Inne obowiązki Trwałość projektu – generalny okres: 5 lat od zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji Projektu; Niezwłoczne informowanie Operatora o zaistniałych nieprawidłowościach; Niezwłoczne informowanie Operatora o potrzebie wprowadzenia zmian lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu; Pomiar wskaźników, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku aplikacyjnym; Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 5 lat od daty zatwierdzenia przez Operatora raportu końcowego z realizacji Projektu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

21 Zamówienia publiczne i umowy z wykonawcami
Dokumenty regulujące: ustawa Prawo zamówień publicznych; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

22 Zamówienia publiczne i umowy z wykonawcami
Dokumenty regulujące: wewnętrzne procedury MS dotyczące sposobu szacowania wartości zamówienia, organizacji prac nad zamówieniem publicznym, zawierania umów itp. UWAGA: zawieranie umów cywilnoprawnych w celu pozyskania personelu projektu podlega Pzp lub Wytycznym MRR w zakresie udzielania zamówień do których nie ma zastosowania Pzp Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

23 Umowy z wykonawcami Beneficjent odpowiada w całości za wypełnienie obowiązków wynikających z decyzji o dofinansowaniu projektu, w umowach z wykonawcami powinien m.in. zadbać o (adekwatnie do umów zawieranych w PO KL): zapewnienie dostępu w razie kontroli/audytu dokonywanych przez upoważnione instytucje; przechowywanie dokumentacji przez wymagany dla NMF okres; obowiązki oznaczania produktów i dokumentacji zgodnie z Wymogami dot. informacji i promocji; Kwestię praw autorskich. UWAGA: DB nie będzie dokonywał prekwalifikowania wydatków; odpowiedzialność za zapewnienie właściwych postanowień umów z Wykonawcami spoczywa w całości na beneficjentach. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

24 Zmiany w projekcie Rodzaje zmian:
Zmiany nie związane z koniecznością zmiany samego Programu: zmiany wymagające tylko zgody Operatora (np. zmiana harmonogramu realizacji, niewielkie przesunięcia środków pomiędzy zadaniami); zmiany wymagające zmiany decyzji o dofinansowaniu; zmiany wymagające skierowania wniosku do ponownej oceny merytorycznej (np. istotne zmiany co do sposobu realizacji zadań). UWAGA: Operator nie przewiduje procedury „milczącej zgody”, tj. nie ma możliwości wprowadzania przez beneficjentów pewnych drobnych zmian do projektu (np. przesunięcia środków do jakiejś wartości) samodzielnie i bez uprzedniej zgody Operatora. Zmiany pociągające za sobą konieczność zmiany całego Programu (zmniejszenie lub zmiana wskaźników!!!, wprowadzanie nowych zadań, rezygnacja z części zadań, rezygnacja z partnerstwa). Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

25 Zmiany w projekcie Zmiany nie związane ze zmianą Programu:
Analiza wniosku o zmianę przez Operatora, decyzja o trybie wprowadzania zmiany: Pismo do beneficjenta zatwierdzające zmianę; Przygotowanie aneksu do decyzji o dofinansowaniu; Zwołanie posiedzenia Zespołu Oceniającego. UWAGA: w związku z faktem, iż projekty predefiniowane zostały opisane w propozycji Programu (budżety, wskaźniki, zadania/działania, nawet sposób realizacji) wiele propozycji zmian może oznaczać konieczność zmiany w Programie Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

26 Zmiany w Programie konieczność akceptacji przez Zespół Sterujący ds. wdrażania projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w resorcie sprawiedliwości; konieczność pozyskania poparcia partnera Programu (Norweska Krajowa Administracja Sądów); procedura oceny wniosku o zmianę przez BMF – zgodnie z Regulacjami BMF ma 2 miesiące na dokonanie tej oceny od uzyskania wszystkich potrzebnych informacji i wyjaśnień (faktycznie ocena trwa więc o wiele dłużej niż 2 miesiące od złożenia wniosku); Procedura zmiany decyzji o dofinansowaniu. Procedura wprowadzenia zmian może trwać ok. pół roku. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

27 Projekty partnerskie - istota partnerstwa
Celem partnerów nie może być uzyskanie korzyści finansowej w zamian za realizowane zadania; partner wykonuje obowiązki w ramach projektu nieodpłatnie. Partner wnosi wkład własny – zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w proporcjach odpowiadających realizowanym zadaniom. Partner powinien brać udział w zarządzaniu projektem. Jeżeli z projektu umowy partnerstwa wynika, iż partner tylko będzie dostarczał odpłatnie pewnych usług (np. odpłatni eksperci, odpłatne ekspertyzy), nie będzie uczestniczył w zarządzaniu projektem lub choćby wybranymi zadaniami OP nie może takiej umowy zaakceptować – sprzeczne z wytycznymi KPK. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

28 Przygotowywanie umowy partnerskiej
Negocjacje projektu umowy Przekazanie uzgodnionego projektu umowy do parafy radcy prawnego MS Przekazanie projektu z parafą radcy do akceptacji OP Akceptacja projektu umowy przez OP Jeśli są uwagi OP – powrót do negocjacji z partnerem Podpisanie umowy zatwierdzonej przez OP i radcę prawnego MS Złożenie WOD do OP wraz z podpisaną umową; jednoczesne wnioskowanie o środki z FWD na refundację kosztów nawiązania partnerstwa Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

29 Zakres umowy partnerskiej
Niezbędne elementy określa art. 6.8 Regulacji: zakres ról i obowiązki stron; ustalenia finansowe między stronami – które wydatki partnerów projektu mogą podlegać refundacji z budżetu projektu; postanowienia dot. kosztów pośrednich (uwaga: w PO MS koszty pośrednie możliwe są do rozliczania wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, nie ma możliwości rozliczania ryczałtem); zasady przeliczania walut w przypadku wydatków i ich refundacji; postanowienia dotyczące audytów obejmujących partnerów projektu; szczegółowy budżet z wyszczególnionymi pozycjami kosztów i cenami jednostkowymi; postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

30 Negocjacje z partnerem
Możliwość wykorzystania wzoru umowy partnerskiej przygotowanego przez MRR lub opracowania własnego; W negocjacjach należy pamiętać, iż podstawowy zakres merytoryczny przewidziany w propozycji Programu (przewidziane zadania, grupy docelowe itp.) musi zostać zachowany; partner nie może nalegać na zmianę działań; Budżet ustalony w propozycji Programu (budżet w załączniku nr 2 do propozycji Programu + dodatkowe uszczegółowienia przedstawiane w lipcu 2012 r. na podstawie propozycji przekazywanych przez poszczególne departamenty) powinien zostać zachowany. Jednakże w przypadku, gdy koszty partnera występują tylko w niektórych działaniach, z działań realizowanych bez udziału partnera można przesunąć do 10 % środków na działania z udziałem partnera. Przesunięcia i koszty partnera powinny być jednak uzasadnione jego wkładem na rzecz realizacji rezultatów projektu. Na etapie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, Zespół Oceniający może dokonać korekty budżetu projektu lub poszczególnych zadań (w tym zarządzania). Umowa partnerska powinna przewidzieć taką sytuację. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

31 Rozliczanie z partnerem
Wydatki partnera podlegają takim samym regułom jak wydatki beneficjenta projektu: taki sam katalog wydatków kwalifikowalnych (art. 7.3 Regulacji); obowiązek stosowania krajowego prawa zamówień publicznych – gdzie dotyczy; taki sam okres kwalifikowalności Proponowana metoda rozliczania: NOTA OBCIĄŻENIOWA + raport niezależnego biegłego rewidenta. Raport zgodnie z art Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata potwierdza, że zgłoszone przez partnera koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, przepisami prawa krajowego oraz zasadami rachunkowości kraju partnera projektu. Koszty obsługi rewidenta są kwalifikowalne z budżetu projektu jako koszty zarządzania; natomiast instytucja partnerska może uwzględnić to w zadaniach audytora prowadzącego audyt samej instytucji. Prefinansowanie działań partnera (zaliczkowanie) byłoby możliwe na zasadzie dotacji; oznacza to konieczność dodatkowej sprawozdawczości po stronie partnera; Regulacje jednak wskazują p.w. na refundację z budżetu projektu. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

32 Ocena umowy przez Operatora
Ocena pod kątem obecności wszystkich minimalnych elementów wskazanych w Regulacjach; Ocena pod kątem wkładu własnego partnera (czy nie zachodzi sytuacja podwykonawstwa/omijania przepisów dot. zamówień/konkurencyjności); Ocena szczegółowego budżetu – powinny z niego wynikać m.in. liczba godzin pracy ekspertów, stawki godzinowe; Ocena postanowień dot. przepływów finansowych i rozliczania – czy są zgodne z zasadami fp, czy nie będą opóźniały obowiązkowej sprawozdawczości dla Operatora. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

33 Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.


Pobierz ppt "Norweski Mechanizm Finansowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google