Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - OD PLANÓW DO REALIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - OD PLANÓW DO REALIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - OD PLANÓW DO REALIZACJI
19 marca 2013 Beneficjent: Gmina-Miasto Koszalin

2 Projekt ,,System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego- etap II” Projekt na Indykatywnej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

3 Charakterystyka Przedsięwzięcia
31 lipca 2009 – podpisanie pre-umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 30 czerwca 2010 – złożenie Wniosku o Dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 12 sierpnia aktualizacja Listy Indykatywnej Projektów Indywidualnych i podział Projektu na dwa etapy; 03 października podpisanie pre-umowy na realizację projektów pod nazwą: 1. ,,System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap I nr POIiŚ ”; 2.,,System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – etap II nr POIiŚ ”.

4 Charakterystyka Przedsięwzięcia
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009 – 2012 uwzględnieniem perspektyw na lata 2013 – 2018 w celu usystematyzowania gospodarki odpadami podzielono województwo zachodniopomorskie na regiony gospodarowania odpadami: Region Szczecińsko-Policki, Region Środkowo-Pomorski, Region Celowego Związku Gmin RXXI, Region Stargardzko-Wałecki, Region Południowo-Zachodni.

5 Charakterystyka Przedsięwzięcia
W zmienionym w dniu r. Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017 uwzględnieniem perspektyw na lata 2018 – 2023 podzielono województwo zachodniopomorskie na regiony gospodarowania odpadami: Region Szczeciński Region CZG XXI Region szczecinecki, Region koszaliński, Akces do woj. lubuskiego.

6 Zgodność projektu z planami strategicznymi Miasta
Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin w ramach RPO WZ - termin zakończenia 2014r. Lokalizacja ZTPO przy Ciepłowni FUB Koszalin Alternatywna lokalizacja ZTPO na Strefie Zorganizowanej Działalności Przemysłowej

7 Lokalizacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
Planowana lokalizacja ZTPO w Koszalinie: przy istniejącej Ciepłowni FUB Koszalin, powierzchnia działki 1,47 ha; lub na Strefie Zorganizowanej Działalności Przemysłowej (przy ul. H.Cegielskiego), na powierzchni trzech działek o łącznej wielkości 7,0119 ha.

8 Konsultacje społeczne
W celu przedstawienia mieszkańcom rzetelnych informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia oraz uzyskania akceptacji społecznej dla jego realizacji, przeprowadzono w pierwszym półroczu 2010r. wieloetapowy proces konsultacji społecznych. Konsultacje skierowano do: lokalnych władz samorządowych, mieszkańców, mediów, Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (POE).

9 Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych podjęto działania informacyjne obejmujące: informacje prasowe oraz nietechniczne streszczenie dot. projektu skierowane do dziennikarzy specjalizującym się w tematyce dot. gospodarki odpadami, ogłoszenia w ogólnopolskich i miejscowych dziennikach o konsultacjach społecznych projektu, prowadzenie punktu konsultacyjnego, utworzenie witryny internetowej: broszury, ulotki, plakaty, stojaki informacyjne przybliżające istotę projektu, wyjazdy studyjne na instalacje termicznego przekształcania odpadów w Europie Zachodniej dla przedstawicieli mediów oraz mieszkańców i POE.

10 Konsultacje społeczne
Prowadzono również działania konsultacyjne z lokalnymi władzami samorządowymi, POE, zainteresowanymi grupami społecznymi, komitetami protestacyjnymi, prezentując główne tezy raportu oddziaływania ZTPO na środowisko. Zorganizowano spotkania Okrągłego Stołu Odpadowego z udziałem zainteresowanych grup społecznych.

11 Charakterystyka Przedsięwzięcia
Etap I – Budowa Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych (SPOK) w Regionie Środkowopomorskim wraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji dla planowanej inwestycji, oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Etapu II Etap II – Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów (ZTPO), o wydajności do Mg/rok.

12 Dofinansowanie Projektu
Z wniosku o dofinansowanie z dnia r. Wartość projektu ogółem: PLN w tym Fundusz Spójności: PLN Po aktualizacji listy indykatywnej w dniu r. ETAP I - lista podstawowa Wartość projektu ogółem: PLN w tym Fundusz Spójności: PLN ETAP II – lista rezerwowa Wartość projektu ogółem: PLN w tym Fundusz Spójności: PLN

13 Stacje Przeładunkowe Odpadów Komunalnych
(SPOK) Rozważane są 4 lokalizacje: 1) Sianów, 2) Gwiazdowo 3) Trzesieka, 4) Korzyścienko. Dla Planowanych lokalizacji opracowano już Raporty o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko i wydano decyzje środowiskowe.

14 Funkcjonowanie Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych
W ramach budowy Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych zakłada się: Mechaniczną segregację komunalnych odpadów zmieszanych: Celem procesu segregacji mechanicznej odpadów zmieszanych będzie wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych strumienia bogatego w składniki wysokoenergetyczne- tzw. ,,frakcji wysokoenergetycznej” oraz frakcji bogatej w składniki organiczne – tzw. „biofrakcji”. Planowane jest zainstalowanie następujących urządzeń do mechanicznej obróbki odpadów: 1) sita bębnowego, 2) przenośników taśmowych, 3) separatorów metali.

15 Funkcjonowanie Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych
Wydzielona frakcja nadsitowa zostanie przekazana do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie; Wydzielona frakcja podsitowa zostanie skierowana do kompostowni.

16 Planowane rozwiązania instytucjonalne
Budowa SPOKów – ETAP I Zakłada się upoważnienie do ponoszenia wydatków w projekcie dla właścicieli lokalizacji SPOK Gmina Miasto Koszalin podpisała również porozumienia z 3 SPOKami. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie – ETAP II Zakłada się wybór Partnera Prywatnego do zaprojektowania, budowy, sfinansowania oraz zarządzania ZTPO w Koszalinie. Realizacja projektu ETAP II planowana jest w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, a wybór partnera prywatnego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Z inicjatywy Gminy Miasto Koszalin porozumienia między gminne podpisało 36 gmin.

17 Schemat ideowy konfiguracji systemu oczyszczania spalin w ZTPO w Koszalinie

18 Kierownik ds. projektu FS
Osoba do kontaktu: Zenon Taterka Kierownik ds. projektu FS w zespole nr 3 JRP Telefon

19 Dziękuję za uwagę Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7 Koszalin, POLSKA


Pobierz ppt "TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW - OD PLANÓW DO REALIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google