Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 © 2011 TNS Pentor. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 © 2011 TNS Pentor. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights."— Zapis prezentacji:

1 1 © 2011 TNS Pentor. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved Konsultacje społeczne budżetu miasta Poznania na rok 2012 Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych na zlecenie: Konsorcjum Biura Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu Miasta Poznania, MPK Sp. z o.o., Euro 2012, Infrastruktura 2012 oraz Aquanet S.A. Przygotował: Rafał Janowicz Poznań, 12 lipca 2011

2 22 1. Długofalowe: początek wdrażania w Poznaniu metod partycypacyjnych w pracach nad budżetem miasta poprzez konsultacje jego priorytetów oraz różnych jego wariantów z przedstawicielami różnych grup obywateli. 2. Krótkofalowe: pomiar priorytetów społecznych w odniesieniu do wydatków bieżących budżetu, przeprowadzenie społecznej debaty dotyczącej wariantów optymalizacji budżetu nakierowanych na optymalne społecznie i budżetowo rozwiązania. Główne cele procesu konsultacji

3 33 W ramach procesu konsultacji budżetu miasta Poznania na rok 2012 zaplanowano wielostopniowe konsultacje, złożone z następujących etapów: Etap 1: przygotowanie scenariuszy do oceny w gronie ekspertów miejskich Etap 2: wprowadzające badania preferowanych kierunków optymalizacji na reprezentatywnej próbie 800 poznaniaków (w trakcie rekrutacja uczestników dyskusji zrealizowanej w etapie 3) Etap 3: pogłębione konsultacje w formie 5 godzinnej Debaty Obywatelskiej z udziałem 130 przedstawicieli mieszkańców Poznania zakończone głosowaniem obywatelskim nad opcjami wypracowanymi przez kadrę kierowniczą jednostek miejskich w etapie 1 Etap 4: przygotowanie raportu z konsultacji z mieszkańcami i publiczna prezentacja wyników Etap 5: podobne konsultacje jak w etapie 3 z udziałem NGO Metodologia

4 44 Jakie sprawy wymagają pilnego rozwiązania w skali miasta i poszczególnych dzielnic?

5 5 Najważniejsze sprawy do załatwienia w skali całego miasta i poszczególnych dzielnic [badanie ilościowe N=800 Poznaniaków] Poprawa stanu dróg i chodników oraz oświetlenia58,8% Poprawa czystości na terenie miasta 41,6% Poprawa bezpieczeństwa i przestrzegania prawa na terenie miasta 41,3% Polepszenie stanu i atrakcyjności komunikacji miejskiej 28,1% Poprawa atrakcyjności wizualnej miasta i jego zagospodarowania przestrzennego 21,6% Zbyt mało zieleni w mieście jako miejsca rekreacji 19,5% Poprawa infrastruktury parkingowej 17,5% Poprawa oferty w zakresie spędzania czasu wolnego 14,0% Poprawa infrastruktury i organizacji ruchu na terenie miasta 13,5% Działania na rzecz ekologii / przyrody 6,9% Poprawa oferty i standardów oświaty 5,8% Poprawa standardów opieki zdrowotnej 5,5% Poprawa jakości działania administracji miejskiej 5,3% Poprawa polityki mieszkaniowej 5,1% Poprawa skuteczności przeciwdziałania bezrobociu i skuteczności rozwoju rynku pracy 4,4% Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej 3,5% Poprawa działań w zakresie polityki społecznej 2,9% Promocja miasta i pozyskiwanie inwestorów 2,5% Poprawa infrastruktury handlowej 2,4% Obniżenie podatków i płatności miejskich 1,5% Wolny dostęp do internetu na terenie miasta 0,1% Brak wymienienia spraw pilnych 5,0%

6 66 W jakich obszarach szukać oszczędności, a w jakich ich nie szukać konstruując budżet miasta Poznania na rok 2012?

7 7 W opinii mieszkańców, kiedy zachodzi konieczność, należy szukać zarówno oszczędności, jak i poszukiwać sposobów na zwiększenie przychodów miasta. Tylko niewielka grupa badanych to zwolennicy poprawy kondycji finansowej Poznania wyłącznie poprzez zwiększanie dochodów miasta. 2. Jeśli zachodzi potrzeba oszczędzania wydatków w budżecie miasta, to które z wymienionych niżej działań wg Pana/i powinny podejmować władze miasta:(N=800 Poznaniaków) Należy jednak zwrócić uwagę na to, że 86% Poznaniaków jest zwolennikami szukania oszczędności, a 50% wskazuje na konieczność szukania sposobów na zwiększanie przychodów.

8 8 Poznaniacy są podzieleni, co do tego, czy oszczędności należy szukać we wszystkich obszarach wydatków miasta, czy też skoncentrować oszczędności tylko w wybranych obszarach wydatków Powiedział/a Pana/i, że miasto Poznań powinno szukać oszczędności- Czy wg Pana/i miasto powinno szukać oszczędności:(N=800 Poznaniaków) Należy zwrócić uwagę na to, że: Poznaniacy uczestniczący w pogłębionych dyskusjach w ramach konsultacji grupowych bardziej skłaniali się ku rozwiązaniu, że należy wybrać niektóre obszary wydatków budżetowych i w nich szukać oszczędności kadra kierownicza jednostek miejskich odpowiedzialna za tworzenie i realizację budżetów rekomendowała szukanie oszczędności we wszystkich jednostkach, ale w sposób nieproporcjonalny. Czy wg Pana/i miasto powinno szukać oszczędności:(N=127 Poznaniaków, konsultacje jakościowe) – wyniki dyskusji w 10 grupach omawiających kierunki optymalizacji budżetu) Kadra kierownicza jednostek odpowiedzialnych za tworzenie budżetów jednostek miejskich oraz ich realizację (N=80)

9 9 Administracja Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami Działanie samorządów dzielnic Promocja miasta Rezerwy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna, sport i turystyka Spłata pożyczek i kredytów Mieszkalnictwo Polityka społeczna Kultura i ochrona dóbr kultury Komunikacja zbiorowa Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka Oświata Drogi Bezpieczeństwo mieszkańców Polityka zdrowotna % % 1.Odczytam za chwilę listę najważniejszych grup zadań finansowanych z budżetu miasta - proszę wskazać 4, z Pana/i punktu widzenia jako obywatela Poznania, najważniejsze obszary działania miasta (N=800 Poznaniaków) 4. W których z wymienionych obszarów miasto Poznań powinno szukać przede wszystkim oszczędności - proszę wskazać 4 takie obszary: (N=800 Poznaniaków) Porównanie oceny ważności obszarów wydatków i rekomendowanych przez mieszkańców Poznania kierunków oszczędności pokazuje, że Miasto powinno poszukiwać oszczędności przede wszystkim w obszarach relatywnie najmniej ważnych dla ogółu Poznaniaków Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że wyniki badania na reprezentatywnej próbie pokazują, że oszczędności są oczekiwane we wszystkich obszarach wydatków tylko różna powinna być ich skala.

10 10 W których z wymienionych obszarów miasto Poznań powinno szukać przede wszystkim oszczędności - proszę podzielić wskazane grupy wydatków bieżących na 3-4 grupy: (N=127 Poznaniaków, uczestnicy Debaty Obywatelskiej) Uczestnicy Debaty Obywatelskiej wskazywali, że oszczędności należy szukać przede wszystkim w takich obszarach jak: administracja, gospodarka przestrzenna i nieruchomości, polityka społeczna, komunikacja zbiorowa i promocja miasta. Oszczędności należy unikać w takich obszarach jak: oświata, kultura i ochrona dóbr kultury, bezpieczeństwo mieszkańców, drogi i ich oświetlenie oraz polityka zdrowotna.

11 11 Zdaniem Poznaniaków oszczędności powinny polegać przede wszystkim na ustaleniu priorytetów wydatków i ich racjonalizacji oraz optymalizacji w administracji pod kątem zatrudnienia, wynagrodzeń i procesów realizacji zadań. Ponadto władze miasta powinny też ograniczyć inwestycje oraz zadbać o wzrost przychodów. 5. Na czym powinny polegać wg Pana/i oszczędności prowadzone w mieście?(N=800 Poznaniaków)

12 12 Ocena wybranych działań inwestycyjnych Poznania

13 13 w opinii 55% Poznaniaków koszt budowy stadionu był za wysoki Koszt budowy stadionu była za wysoki Poznaniacy w przewadze akceptują fakt, że Miasto korzystając z kredytów prowadziło inwestycje z wykorzystaniem środków europejskich 10. Czy to dobrze, że miasto Poznań:(N=800 Poznaniaków) poniosło w minionym czasie koszty związane z budową Term Maltańskich zaciągało kredyty, aby móc skorzystać ze środków Unii Europejskiej na prowadzenie wielu inwestycji zdecydowało się zostać jednym z miast gospodarzy EURO 2012 i ponosić koszty z tym związane poniosło w minionych kilku latach koszty związane z przebudową stadionu miejskiego

14 14 Rekomendowane kierunki oszczędności w poszczególnych obszarach działalności Miasta

15 15 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Niemniej w pierwszej kolejności także ograniczymy wydatki do minimum na modernizację i wyposażenie (szczególnie, tę część, która nie podlega finansowaniu z kasy miejskiej). DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Tam, gdzie warunki lokalowe pozwalają jesteśmy za łączeniem szkół tego samego poziomu. Pozwoli to na redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem i urlopami. TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Jesteśmy też za zrezygnowaniem z prowadzenia klas KKS Lech Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze oświata: Należy zwrócić uwagę na to, że uczestnicy Debaty sygnalizowali, że na oświacie nie należy oszczędzać, bowiem: stanowi ona podstawę życia ludzi, ludzie są przyszłością narodu, oświata to kapitał ludzki na przyszłość, należy inwestować w młodzież, dobrze wychowana młodzież to bezpieczeństwo na przyszłość. 1

16 16 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze oświaty uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności [1]: a)w wypadku przedszkoli: 46% za tym, aby zmniejszać koszty prowadzenia przedszkoli oddając prowadzenie przedszkoli (wraz z budynkami przekazywanymi w najem z obowiązkiem utrzymania ich w dobrym stanie) organizacjom społecznym, w sytuacji kiedy może to zmniejszyć koszty opieki przedszkolnej ponoszone przez miasto, przy zachowaniu obecnego jej poziomu lub jego podniesieniu 55% za tym, aby zmniejszać koszty prowadzenia przedszkoli ograniczając przyjmowanie do nich bezpłatnie dzieci poniżej 3 lat (bowiem ustawowo miasto powinno zapewniać opiekę przedszkolną dzieciom od lat 3) c) w wypadku infrastruktury oświatowej Miasto powinno wg 45% uczestników debaty ograniczyć tempo modernizowania obiektów oświatowych, przeznaczać tyle środków na lepsze wyposażenie placówek oświatowych, na ile pozwala na to budżet Miasta Poznań, jednak przy zachowaniu zakresu prac gwarantujących odpowiednie warunki nauki b)w wypadku szkół powinien: 80% za tym, aby zmniejszać koszty łącząc szkoły o podobnych profilach (np. zawodowe, technika), tak aby bardziej optymalnie wykorzystać bazę lokalową oraz posiadane kadry 70% za tym, aby zmniejszać koszty i zwiększać dochody Miasta sprzedając zwalniane budynki szkolne, czy też adaptując je i wynajmując w celu pozyskania środków do budżetu, ponosząc jednak koszty z tym związane i ryzyko nie wynajęcia 69% za tym, zmniejszać koszty likwidując klasy, do których jest bardzo mało chętnych uczniów (np. klasy w liceach, do których jest mało chętnych) 68% za tym, aby zmniejszać koszty zmniejszając liczbę klas sportowych rozproszonych w różnych szkołach na terenie miasta, co wymaga ciągłej kosztownej rozbudowy bazy sportowej w tych szkołach oraz utrzymywania trenerów różnych dyscyplin, a w efekcie znacznie podnosi koszty utrzymania szkół. W zamian za to kumulować tego typu kształcenie w 1-2 szkołach sportowych na terenie miasta, aby optymalnie wykorzystywać obiekty sportowe oraz kadrę 58% za tym, aby zmniejszać koszty dostosowując liczbę placówek oświatowych do zmniejszającej się liczby dzieci i młodzieży poprzez likwidację części placówek, w których jest mało dzieci i młodzieży i dla których prognozy pokazują, że liczba ta będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu 58% za tym, aby zmniejszać koszty oddając prowadzenie szkół (wraz z budynkami przekazywanymi w najem z obowiązkiem utrzymania ich w dobrym stanie) organizacjom społecznym w sytuacji kiedy może to zmniejszyć koszty ich prowadzenia ponoszone przez miasto, przy zachowaniu obecnego poziomu kształcenia lub jego podniesienia 20% za tym, aby zmniejszać koszty ograniczając nakłady na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (które nie są finansowane z subwencji oświatowej) 1

17 17 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze oświaty uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności [2]: d) szukać oszczędności poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań nieobligatoryjnych: 69% za tym, aby zlikwidować Ośrodek Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych i przekazać jego zadania do poradni psychologiczno – pedagogicznej, 48% za tym, aby rezygnować z prowadzenia klas pod patronatem KKS Lech (możliwość wygaszania klas piłki nożnej), 48% za tym, aby zlikwidować Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, 47% za tym, aby wygaszać klasy lotnicze w LO XIV i w efekcie rezygnować z organizacji obozów szkoleniowych dla tych klas, 46% za tym, aby rezygnować z finansowania dodatkowych godzin lekcji matematyki dla każdego ucznia w szkołach gimnazjalnych, 35% za tym, aby zrezygnować z dofinansowania pozastatutowej działalności samorządowych szkół i placówek oświatowych (konkursy, konferencje, spotkania szkolne, uroczystości rocznicowe), 34% za tym, aby rezygnować z finansowania dodatkowych godzin lekcji matematyki dla każdego ucznia w szkołach ponad gimnazjalnych (licea i technika), 29% za tym, aby zrezygnować z dotacji dla organizacji pożytku publicznego, 29% za tym, zrezygnować z udziału szkół w programie "Ekolider" promującego postawy proekologiczne, 29% za tym, aby rezygnować z programu "Radosna Szkoła", w ramach którego budowane są place zabaw w szkołach, 20% za tym, aby zrezygnować z przyznawania Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia uczniów poznańskich szkół, 10% za tym, aby zrezygnować z zajęć pozalekcyjnych, 8% za tym, aby zrezygnować z dowożenia niepełnosprawnych dzieci w wieku 3 - 5 lat do przedszkoli. 1

18 18 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Ograniczenie tempa modernizacji w zakresie rozwoju: bo już mamy tabor kupiony (nowy) i już wystarczy, na razie już mamy; ewentualnie można się zastanowić nad kupieniem mniejszych autobusów (mikrobusów), które będą zużywały mniej paliwa, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Włączenie gmin ościennych do komunikacji miejskiej, aby dzielić koszty: bardzo dużo mieszkańców, tych gmin dojeżdża do miasta i zostawiają pieniądze w mieście; rozwiązanie korzystne dla tych gmin; obawa o to czy te gminy będą chciały, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: dostosować regularność i częstotliwość jeżdżenia autobusów i tramwajów w ciągu doby (np. na mniej uczęszczanych trasach i godzinach nocnych): większe zadowolenie pasażerów; zyskamy na taborze i benzynie; brak pustych kursów. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze komunikacja zbiorowa: Jedna z grup w trakcie Debaty wybrała komunikację zbiorową jako obszar, w którym należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności argumentując to tym, że: w tym obszarze są podejmowane nieracjonalne decyzje – niskopodłogowe autobusy a teraz wysokie, jest to największa suma wydatków (wśród wyznaczonych do optymalizacji). 2

19 19 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze komunikacji zbiorowej uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)w wypadku bieżących kosztów przewozu 57% za tym, aby szukać oszczędności zmniejszając częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów w godzinach kiedy jest mało pasażerów, ale część środków przeznaczając na wzrost intensywności kursów w okresach szczytu komunikacyjnego, b)w wypadku infrastruktury komunikacyjnej 48% za tym, aby ograniczyć tempo modernizacji i polepszania infrastruktury komunikacyjnej (torowisk, przystanków, etc.) do zakresu, na jaki pozwala budżet przekazywany przez Miasto Poznań, jednak przy zachowaniu zakresu prac gwarantujących bezpieczeństwo, choć czasami kosztem niższego komfortu dla klientów, c)w wypadku taboru (tramwajów/autobusów) 42% za tym, aby ograniczyć tempo modernizacji i polepszania, np. poprzez montaż klimatyzacji, biletomatów i realizować je w tempie na jakie pozwalają środki przekazywane przez Miasto Poznań, choć czasami kosztem niższego komfortu dla klientów, d) w wypadku działań na rzecz zwiększania przychodów: 39% za tym, aby prowadzić działania na rzecz zachęcania obywateli do korzystania z komunikacji publicznej dzięki poprawie jej jakości, 38% za tym, aby zlikwidować ulgi dla rodzin pracowników MPK Poznań, 34% za tym, aby zwiększać liczbę kursów w godzinach szczytu. TYLKO e) 29% ogółu Poznaniaków (n=800) byłoby w stanie zaakceptować podwyżki cen biletów o średnio 13% (jeśli zostałyby one w pełni przeznaczone na podniesienie standardu taboru i komfortu jazdy). Co ciekawe wśród najczęściej korzystających odsetek ten wynosi 37% 2

20 20 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Ograniczenie inwestycji bieżących, które dotyczą dużo większych inwestycji przyszłości: trzecia rama – wiadukt na ul. Grunwaldzkiej w ciągu trzeciej ramy komunikacyjnej), ograniczenie ilości sygnalizacji świetlnej, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Nie budować dróg rowerowych na kredyt: nie jest to kwestia niezbędna, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Powiększenie strefy parkowania: Wilda, ul. Głogowska; promowanie komunikacji miejskiej; zróżnicowanie opłat w strefie parkingowej. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze drogi publiczne i oświetlenie dróg: Należy zwrócić uwagę na to, że w dwóch grupach w trakcie Debaty wskazano obszar dróg publicznych i ich oświetlenia jako ten w którym nie należy szukać oszczędności, argumentując to tym że: bardzo złym stanem dróg, jest to obszar konieczny do rozwoju miasta, jest to obszar, który ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, jakość dróg wpływa na jakość życia mieszkańców. 3

21 21 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze dróg publicznych i ich oświetlenia uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)w wypadku remontów dróg 40% za tym, aby remontować i modernizować drogi tak aby były w jak najlepszym stanie korzystając z kredytów bankowych i dotacji unijnych, nawet jeśli będzie to powodowało zwiększanie zadłużenia miasta Poznań, b)w wypadku dróg rowerowych 58% za tym, aby ograniczyć tempo budowy dróg rowerowych do niezbędnego minimum w zakresie na jaki pozwala budżet Miasta Poznań, jednak dbając o to, aby w wypadku budowy lub przebudowy dróg powstawały również nowe drogi rowerowe, c)w wypadku utrzymania dróg zimą: 64% za tym, aby tańszego żwiru bez dodatków soli, który zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu, ale nie rozpuszcza śniegu i lodu, ale jednocześnie nie wpływa negatywnie na zieleń w okolicach drogi 45% za tym, aby odśnieżać i utrzymywać przejezdność dróg w mieście zimą na dotychczasowym poziomie, nawet jeśli wiąże się to dla miasta z koniecznością wzięcia kredytów bankowych i lub skorzystania z innych form finansowania co będzie powodowało zwiększanie zadłużenie d)w wypadku utrzymania zieleni miejskiej w pasie drogowym (przegląd drzew i krzewów, renowacja, koszenie, upiększanie, podlewanie, nawożenie, renowacja ubytków) 51% za tym, aby w celu uzyskania oszczędności zrezygnować z części prac upiększających i renowacyjnych, a prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej w pasie drogowym ograniczyć do niezbędnego minimum. Prowadzić tylko i wyłącznie działania na jakie pozwala budżet 3

22 22 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze dróg publicznych i ich oświetlenia uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: e) w wypadku stanu systemu kanalizacji deszczowej (czyszczenie, renowacja, udrażnianie interwencyjne, usuwanie awarii) - 43% jest za tym, aby dbać o stan bieżący i rozbudowę kanalizacji deszczowej na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo oraz jej sprawne funkcjonowanie, nawet jeśli to wiąże się z koniecznością wzięcia kredytów bankowych lub skorzystania z innych form finansowania, sposobów finansowania rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej w Poznaniu i gminach akcjonariuszach spółki Aquanet – 48% Poznaniaków wskazuje, że należy prowadzić rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej korzystając z kredytów lub finansować ją z podwyżek cen wody, a 49% twierdzi, że należy z tym poczekać do czasu kiedy miasto będzie miało na to pieniądze lub dostosować tempo rozbudowy do posiadanych środków f) ponadto w opinii uczestników debaty, Miasto Poznań powinno szukać optymalizacji wydatków na utrzymanie dróg poprzez: 37% jest za tym, aby zmniejszać koszty oświetlenia dróg, nawet jeśli obniży to komfort jazdy po drogach, estetykę miasta, 29% jest za tym, aby osiągnąć to poprzez poszerzenie strefy płatnego parkowania, co przyczyniłoby się do zmniejszenia ruchu w mieście i pozwoliłoby pozyskać środki z opłat parkingowych lub też poprzez zwiększenie opłat w strefie płatnego parkowania, 26% jest za tym, aby osiągnąć to zmniejszając koszt modernizacji dróg, ulic i chodników na terenie miasta i odkładając część prac z tym związanych do czasu, kiedy stan finansów miejskich będzie na to pozwalał budżet. 3

23 23 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Zmniejszyć ilość kierowników w urzędach: przerost ilości kierowników w stosunku do pracowników szeregowych; więcej kierowników oznacza rozmywanie się odpowiedzialności, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Zamrozić podwyżki dla pracowników urzędu na czas kryzysu: nie stać nas obecnie na podwyżki, Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze administracja: Należy zwrócić uwagę na to, że w 8 grupach w trakcie Debaty wybrano administrację jako obszar, w którym należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności argumentując to tym, że: jest w niej dużo osób, za dużo urzędników, mnożenie etatów, są zbędne stanowiska, przerost zatrudnienia, zbędne wydatki na biura i ich modernizacje czy remonty, za duża biurokracja, ograniczyć biurokratyzm, ma duży budżet i coś można na pewno poprawić w wydatkach, duża pozycja budżetowa, wysoki budżet – wysoka możliwość optymalizacji, zmniejszyć ilość etatów wśród nieefektywnych pracowników, zwiększyć odpowiedzialność pracowników za podejmowane decyzje, mała efektywność, zbyt wielu urzędników powinna być większa efektywność pracy, dublowanie obowiązków, wysokie uposażenia, administracja działa źle, urzędnicy źle funkcjonują, nie zamawiać tylu ekspertyz tylko wykorzystać potencjał tkwiący w urzędnikach lub studentach, lepiej negocjować zamówienia publiczne, administracja jest zbyt rozbudowana w Polsce – działy widmo nie wiadomo czym się zajmują, straszenie odejściem pracowników jest niegodziwe, bo jest duże bezrobocie (uwaga do broszury), niekompetentni urzędnicy, nieterminowość, za dużo osób do spraw niepotrzebnych, duże rozdrobnienie jednostek. 4

24 24 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze administracji uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: W wypadku bieżących wydatków bieżących na administrację sugerowano przede wszystkim: 91% jest za tym, aby lepiej negocjować ceny kupowanych usług i produktów na potrzeby prowadzonej działalności, wykorzystywać silną pozycję negocjacyjną jako duży zamawiający, żeby minimalizować koszty działalności bieżącej, 80% jest za tym, aby zmniejszyć liczbę pracowników Urzędu Miasta, aby przeznaczyć oszczędności na podwyżki dla najbardziej kompetentnych pracowników gwarantujących wysoką jakość funkcjonowania Miasta i podnieść efektywność pracy wszystkich pracowników, 59% jest za tym, aby jeśli to konieczne zrezygnować z części ekspertyz i opracowań zamawianych u ekspertów zewnętrznych, nawet jeśli może to wpływać na zmniejszenie trafności i bezpieczeństwa podejmowanych decyzji, 57% jest za tym, aby zmniejszyć liczbę pracowników Urzędu Miasta, nawet jeśli miałoby to zmniejszyć sprawność działania Urzędu Miasta i w efekcie obniżyć standardy obsługi mieszkańców i uniemożliwić terminową realizację części zadań, 49% jest za tym, aby jeśli to konieczne podnieść wynagrodzenia części pracowników (o wysokich kompetencjach potrzebnych miastu), a oszczędności szukać w innych obszarach, 44% jest za tym, aby obniżyć wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta do czasu poprawy kondycji finansowej miasta mimo, że może to spowodować odejście najbardziej kompetentnych pracowników, co w efekcie może doprowadzić do gorszego funkcjonowania Miasta. 4

25 25 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Uszczelnić system i lepiej kontrolować czy osoby otrzymujące pomoc faktycznie spełniają jej kryteria: pomoc finansową będą otrzymywały osoby, które rzeczywiście jej potrzebują, a nie takie, które po prostu wiedzą jak wykorzystać luki w prawie, DRUGI i TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Brak pomysłu Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze polityka społeczna: Należy zwrócić uwagę na to, że w 2 grupach w trakcie Debaty wybrano politykę społeczną jako obszar, w którym należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności argumentując to tym, że: środki często wykorzystują ludzie, którzy na to nie zasługują, to jest pralnia pieniędzy, trzeba przeorganizować. 5

26 26 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze polityka społeczna uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a) 56% jest za tym, aby szukać możliwości optymalizacji wydatków bieżących ograniczając nakłady na edukację mieszkańców o trzecim sektorze - organizacjach społecznych/ pozarządowych, b) 53% jest za tym, aby szukać możliwości optymalizacji wydatków bieżących ograniczając wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie pomocy społecznej c) 48% jest za tym, aby nie finansować z budżetu Miasta specjalnych dodatków mieszkaniowych wypłacane na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania z 2000 r., które mają charakter nieobligatoryjny (nie wynikają z ustawy), d) 28% jest za tym, aby podnieść opłaty za żłobki o ok.175 zł, by zwiększyć przychody i w ten sposób pozyskać środki na dofinansowanie alternatywnych form opieki nad dziećmi. 5

27 27 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Nie zmniejszanie liczby imprez kulturalnych w mieście: zwiększanie liczby imprez kulturalnych w mieście, imprezy kulturalne przyciągają do miasta turystów, a co za tym idzie – mogą być ważnym źródłem dochodów (generują znaczny zysk), kultura jest ważnym obszarem z punktu widzenia rozwoju jednostek, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Zadbać o optymalizację kosztów podczas organizacji imprez: przekonanie, że niektóre wydarzenia kulturalne można zorganizować taniej, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Brak pomysłu. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze kultura i ochrona dóbr kultury: Należy zwrócić uwagę na to, że dwie grupy w trakcie Debaty wybrały kulturę i ochronę dóbr kultury jako obszar, w którym nie należy szukać oszczędności argumentując to tym, że: kultura to podstawa funkcjonowania polskości, obecnie jest posucha kulturowa obecnie brak głośnych nazwisk, którzy otwierałyby teatry, obecnie brak wsparcia dla młodej twórczości, jeśli rośnie kultura poprawia się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. 6

28 28 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze kultura i ochrona dóbr kultury uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)Miasto powinno według: 59% uczestników debaty pozostawić na niezmienionym poziomie nakłady na kulturę i sztukę, 21% zwiększyć nakłady na kulturę i sztukę, b)w wypadku zasad finansowania kultury zadania uczestników debaty były podzielone, według: 46% należy utrzymać obecny system, 44% należy wprowadzić system kontraktowy - płacić zadaniowo i zmienić system finansowana kultury na tzw. kontraktowy", tzn. miasto w ustalonym cyklu ogłasza przetarg na realizację projektów z obszaru kultury, c) Miasto nie powinno zmniejszać liczby utrzymywanych – przeciwko tego typu działaniom jest 70% uczestników debaty, d)zdania uczestników debaty były także podzielone co do tego, czy teatry i inne instytucje kultury (np. Estrada Poznańska) powinny podlegać prawom rynku czy też nie - wg: 51% powinny być finansowane ze środków publicznych, 41% powinny podlegać normalnym prawom rynkowym i same zarabiać na siebie (nawet jeśli wiązałoby się to z podwyżką cen biletów). 6

29 29 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: dokładniej egzekwować eksmisje mieszkańców zalegających w sposób długotrwały z opłatami za mieszkanie. Jednak równocześnie dokładnie sprawdzać ich sytuację, aby nie odebrać pomocy rzeczywiście potrzebującym wg jednej z dwóch opcji: Pierwsza: sprzedaż tych mieszkań, która by się wiązała z jednostkowym, jednorazowym dochodem. Ponadto cena rynkowa mieszkań, które by były na sprzedaż byłaby często niska, ponieważ te mieszkania są często zaniedbane i w kiepskim stanie. Druga: te mieszkania, które teraz zalegają ze względu na to, że są tam mieszkańcy, którzy nie płacą za te mieszkania można by przeznaczyć innym osobom, które po prostu by przejęły te mieszkania, które czekają w kolejce na to swoje M4, czy M2, czy jakiekolwiek mieszkanie. DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: skuteczniejsza egzekucja kar za śmiecenie w mieście. Mam tutaj argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Argument za to jest to, że byłoby czyściej i doprowadziłoby to do oszczędności, niepotrzebne by były służby oczyszczające i nie musiałyby tak regularnie i z taką intensywnością sprzątać. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że tak naprawdę nie wiadomo, czy doprowadziłoby to do oszczędności i nie wiadomo, czy by to doprowadziło do realnej zmiany tego nastawienia. Kara nie zawsze pociąga zmianę działania. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska: TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: danie impulsu przez miasto do odnowienia idei czynu społecznego, który byłby czymś lokalnym z nastawieniem mocno na integrację z sąsiadem, w ramach jednej dzielnicy, jednego osiedla, co by naszym zdaniem wpajało możliwość, np. wspólne sprzątanie, jak na zasadzie Sprzątanie świata, gdzie szkoły się angażują. Można by to przenieść na pole osiedli, dzielnic, co by mogło wypracować jakąś kulturę bardziej ekologiczną, kulturę dbania o swoje miejsce, no i angażowało mieszkańców, pozwalało wypracować kapitał społeczny. Wada takiego rozwiązania polega na tym, że oszczędności byłyby z tego małe i też to, że wiadomo, jak jest z naszymi działaniami oddolnymi – świadczy o tym frekwencja na głosowaniach do rad osiedli. To są takie trzy rekomendacje w ramach tego obszaru, który też jest specjalistyczny. Z założenia to powinna być kwestia raczej taka oddolna Należy zwrócić uwagę na to, że jedna z grup w trakcie Debaty wybrała gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska jako obszar w którym należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności. 7

30 30 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)w wypadku osób zajmujących lokale komunalne i stale nie płacących czynszu (nie uprawnionych do lokalu socjalnego) powinno: 52% jest za tym, aby eksmitować te osoby z zajmowanych lokali, a zwolnione przez nich mieszkania przekazać tym, którzy oczekują na lokal socjalny, 33% jest za tym, aby eksmitować te osoby z zajmowanych lokali i przenieść do kontenerów socjalnych, b)w wypadku mieszkańców mieszkań socjalnych, którzy nie dbają, niszczą je oraz są uciążliwi dla otoczenia 83% jest za tym, aby przenieść do kontenerów socjalnych, c)w wypadku ZOO: 31% za tym, aby nie podwyższając cen biletów, wydzielić na terenie ZOO obszary, do których wstęp byłby dodatkowo płatny (np. Motylarnia), 28% za tym, aby utrzymywać w pełni ZOO ze środków publicznych i nie podnosić cen biletów, 27% za tym, aby przekształcić je w obiekt komercyjny służący rekreacji i edukacji, który będzie się sam finansował, 16% za tym, aby utrzymywać w pełni ZOO ze środków publicznych, ale podnieść ceny biletów, tak aby móc zmniejszyć deficyt budżetu miasta, d) w wypadku Palmiarni Poznańskiej: 41% za tym, aby przekształcić Palmiarnię w obiekt komercyjny służący rekreacji i edukacji, który będzie się sam finansował, 31% za tym, aby utrzymywać w pełni Palmiarnię ze środków publicznych i nie podnosić cen biletów, 29% za tym, aby utrzymywać w pełni Palmiarnię ze środków publicznych, ale podnieść ceny biletów, tak aby móc zmniejszyć deficyt budżetu miasta. 7

31 31 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Rezygnacja z dofinansowania (tzw. doposażania) jednostek służby zdrowia, jeśli nie są to jednostki miejskie : jest kryzys i miasto powinno skupić się na absolutnie priorytetowych działaniach, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Jeśli miasto zaangażowane jest we współfinansowanie nieobowiązkowych szczepień medycznych (np. przeciwgrypowych) powinno rozważyć rezygnację z nich: o ile jest to możliwe miasto powinno minimalizować koszty, tego typu szczepienia są dość kontrowersyjne i nie ma zgody co do ich skuteczności, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Prywatyzacja lub przekazanie organizacji pozarządowej Izby Wytrzeźwień: takie formy własności są bardziej efektywne. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze polityka zdrowotna: Należy zwrócić uwagę na to, jedna grupa w trakcie Debaty wybrała obszar polityka zdrowotna jako ten, w którym nie należy szukać oszczędności argumentując to tym, że: jest mały budżet i nic się nie da tu oszczędzać, zdrowie to bardzo istotny element życia, na którym nie powinno się oszczędzać. 8

32 32 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze polityka zdrowotna uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)Miasto Poznań w wypadku programów profilaktycznych powinno wg 64% uczestników debaty pozostawić wydatki na te programy na niezmienionym poziomie, b)w wypadku kwestii dofinansowywania dokształcenia kadry medycznej poznańskich jednostek służby zdrowia (choć nie należy to do obligatoryjnych zadań miasta) zadania uczestników debaty były podzielone, według: 48% należy nadal dofinansować dokształcenie tego typu, 49% nie należy dofinansowywać dokształcania tego typu, c) zdania uczestników debaty były także podzielone co do tego czy Miasto powinno ponosić koszty doposażenia jednostek służby zdrowia, funkcjonujących na terenie miasta Poznania, niezależnie od tego czy są to jednostki miejskie (choć nie należy to do obligatoryjnych zadań miasta) - wg: 52% powinno ponosić koszty tego typu, 41% nie powinno ponosić kosztów tego typu. 8

33 33 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: zrezygnować z części ekspertyz zewnętrznych i opracowań zlecanych poza jednostki organizacyjne, widząc w tym, oprócz bezpośredniej redukcji kosztów, działanie przymuszające do zmian w zatrudnieniu, w tym osób bardziej kompetentnych, może ogarniających szerzej pewne dziedziny. I równocześnie przyspieszenie skrócenia czasu obsługi poprzez wydawanie decyzji bez oczekiwania na często czasochłonne prowadzenie ekspertyz. DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: pośrednio wpływające na zwiększenie dochodów miasta, jak najszybsze objęcie obszaru całego miasta Poznania, szczegółowymi planami zagospodarowania, co związane jest z możliwością przychodzenia wielu inwestorów, bo porozstrzygają się problemy przeznaczenia gruntów, nie ma wątpliwości, na jakie cele nieruchomości można przeznaczyć, jak również, jeśli chodzi o miasto, jako właściciela sporych nieruchomości, w tym gruntów, przy przekształceniu gruntów rolnych na budowlane, istnieje możliwość zwiększenia ilości sprzedaży tych gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego. TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: zmniejszenie liczby pracowników (chociaż nie widzimy tu tego zagrożenia przy odpowiednim doborze, a więc ludzi bardziej kompetentnych, zagrożenia obniżenia standardu obsługi mieszkańców). Argumenty są związane z sytuacją na rynku pracy, w tej chwili już może tych ekspertów o długoletniej praktyce nie jest tak dużo, ale nastają pokolenia ludzi, którzy pokończyli szkoły wyższe i szukają zatrudnienia, mając jakieś staże, czy bardziej związane z zakresem tej działalności, a nie mogących znaleźć tego zatrudnienia. Drugim rekomendowanym kierunkiem optymalizacji byłoby. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami: Omawiany obszar był jednym z najczęściej wskazywanych potencjalnych obszarów poszukiwania oszczędności. 9

34 34 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)66% uczestników debaty opowiada się za tym aby Miasto przestało dopłacać prawie połowę środków do utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego b)61% uczestników debaty opowiada się za zrezygnowaniem z części ekspertyz i opracowań zamawianych u ekspertów zewnętrznych, nawet jeśli może to wpływać na zmniejszenie trafności i bezpieczeństwa podejmowanych decyzji c) 59% uczestników debaty opowiada się za zmniejszeniem liczby pracowników w jednostkach odpowiedzialnych za realizację zadań w omawianym obszarze (Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Urbanistyki i Architektury, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami), nawet jeśli miałoby to zmniejszyć sprawność działania. 9

35 35 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: szybkie i aktualne informowanie o wydarzeniach sportowych: Chodzi tutaj między innymi o informowanie na temat imprez sportowych i kulturalnych w Poznaniu. Niestety nie ma sprzężonego systemu informacji dotyczących imprez i wydarzeń, brakuje strony internetowej, albo jakiejś rubryki w gazecie, która by informowała o tym, co się dzieje w Poznaniu. To jest specjalna strona www, pozycjonowanie informacji, uaktualnienie już istniejących dróg informacji i kasowanie archiwum, bo jak ludzie szukają informacji dotyczących bieżących wydarzeń, spotykają takie, które są już dawno nieaktualne DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: odpowiedni dobór dyscyplin sportowych, które są wspierane przez Miasto: inwestycja w dziedziny sportowe, w których Poznaniacy mają jakieś sukcesy, czyli nie piłka nożna, lecz kajakarstwo, lekka atletyka, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: sprywatyzowanie starych, dawno nieużywanych obiektów sportowych. Ponadto uczestnicy debaty zwrócili uwagę na to, że należy: zadbać o popularyzację sportu wśród dzieci, organizowanie imprez dla ludzi w różnym wieku i podtrzymać naukę pływania. lepiej wykorzystać Arenę, która jest zaniedbana od wielu lat. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze kultura fizyczna, sport i turystyka: Omawiany obszar był jednym z najczęściej wskazywanych potencjalnych obszarów poszukiwania oszczędności. 10

36 36 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze kultura fizyczna, sport i turystyka uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a) w wypadku kwestii tego czy ograniczyć finansowanie / współfinansowanie części imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym zadania uczestników debaty były podzielone, według: 51% należy je ograniczyć, 36% nie należy ich ograniczać, b) w wypadku kwestii tego czy ograniczyć finansowanie / współfinansowanie organizacji dużych międzynarodowych imprez sportowych zadania uczestników debaty były podzielone, według: 47% należy je ograniczyć, 43% nie należy ich ograniczać, c) w wypadku kwestii tego czy udzielać wsparcia klubom sportowym w formie dotacji zdania uczestników debaty były podzielone, według: 42% należy je ograniczyć, 48% nie należy ich ograniczać, d)zdaniem 80% uczestników debaty nie należy zmniejszać finansowania zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (jak np. nauka pływania). 10

37 37 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Zaniechać wprowadzenia karty wielofunkcyjnej: wysoki koszt wprowadzenia nowego systemu, wysokie ryzyko w przypadku zagubienia karty – utrata wszystkich rzeczy na raz, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Utrzymywanie i ewentualna modernizacja obecnego systemu: system działa – można go ewentualnie aktualizować aby działał sprawniej, Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka: Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że a) zdaniem 85% uczestników debaty nie należy ograniczać środków na wspieranie nauki w Poznaniu, b) zdaniem 64% uczestników debaty nie należy ograniczać środków na wspieranie informatyzacji miasta. 11

38 38 Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze bezpieczeństwo mieszkańców były następujące: Nie szukać oszczędności: bezpieczeństwo jest kluczową kwestią, zapobiega wzrostowi przestępczości Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze bezpieczeństwo mieszkańców: Należy zwrócić uwagę na to, że jedna grupa w trakcie Debaty wybrała obszar bezpieczeństwo mieszkańców jako, ten w którym zdecydowanie nie należy szukać oszczędności (a 8 grup wskazało, że w tym obszarze należy ich unikać) argumentując to tym, że: jak nie będzie bezpiecznie to nie będzie można korzystać z oświaty i polityki zdrowotnej, na ten obszar jest przeznaczana mała kwota – mały budżet – nie ma na czym oszczędzać, poczucie bezpieczeństwa jest kwintesencją samozadowolenia społecznego. 12

39 39 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze bezpieczeństwo mieszkańców uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a) w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na działanie Straży Miejskiej poprzez redukcję liczby strażników zadania uczestników debaty były podzielone, według: 42% należy je ograniczyć, 50% nie należy ich ograniczać, b) zdaniem 72% uczestników debaty nie należy zmniejszać środków na wspieranie Policji Państwowej c) zdaniem 87% uczestników debaty nie należy zmniejszać środków na wspieranie Straży Pożarnej 12

40 40 PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: ograniczyć działania promocyjne zagranicą w czasie, gdy jest Euro, gdy naturalnie się reklamujemy. DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: promować te wydarzenia, które są znane i cenione, mają swoją renomę, mają swoją tradycję, są taką wizytówką Poznania, te imprezy kulturalne. TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI pozyskiwać sponsorów współfinansujących imprezy promocyjne miasta: pozyskiwać firmy, które będą sponsorować. Jest dużo firm w Poznaniu i w Wielkopolsce, które chętnie zajmą się sponsoringiem na tego typu imprezy. Ponadto wskazywano, że w obszarze promocji miasta należy: przede wszystkim utrzymać dogodne połączenia komunikacyjne ze światem to jest promocja miasta, przeznaczać pieniądze na pozyskiwanie studentów zagranicznych. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji w obszarze promocja miasta: 13

41 41 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze promocja miasta uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności [1]: a) w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na promocję Miasta w Polsce zdania uczestników debaty były podzielone według 39% należy je ograniczyć, 45% pozostawić na niezmienionym poziomie, 9% zwiększyć. b)w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na promocję Miasta zagranicą zdania uczestników debaty były podzielone według: 23% należy je ograniczyć, 49% pozostawić na niezmienionym poziomie, 18% zwiększyć. c)w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na promocję Miasta skierowaną do studentów zdania uczestników debaty były podzielone według: 15% należy je ograniczyć, 58% pozostawić na niezmienionym poziomie, 17% zwiększyć. 13

42 42 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze promocja miasta uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności [2]: d) w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na duże imprezy kulturalne, promujące jednocześnie miasto, jak np. koncerty Nelly Furtado, Radiohead i Stinga w ramach akcji Poznań dla Ziemi zdania uczestników debaty były podzielone według: 27% należy je ograniczyć, 38% pozostawić na niezmienionym poziomie, 22% zwiększyć. e)w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na promocję Poznania jako miasta design zdania uczestników debaty były podzielone, według: 23% należy je ograniczyć, 45% pozostawić na niezmienionym poziomie, 25% zwiększyć. f) w wypadku kwestii tego czy promocja kulturalna miasta powinna się opierać na dużych, flagowych wydarzeniach kulturalnych, czy na mniejszych wydarzeniach i różnorodności wydarzeń zdania uczestników debaty były podzielone według: 53% powinna się opierać na dużych, flagowych wydarzeniach kulturalnych, 40% powinna się opierać na mniejszych wydarzeniach i różnorodności wydarzeń. 13

43 43 Ocena konsultacji w formie obywatelskich dyskusji grupowych (wyniki ankiety audytoryjnej)

44 44 Ocena konsultacji w formie Debaty Obywatelskiej Na zakończenie Debaty obywatelskiej poproszono jej uczestników o o dokonanie oceny odbytych konsultacji oraz wskazanie tego, co można by w ich organizacji ulepszyć, aby lepiej spełniały oczekiwania jej uczestników. Uczestnicy debaty uznali, że zorganizowanie konsultacji na temat budżetu Miasta: to dobry pomysł – 90% który pozwala mieszkańcom lepiej zapoznać się z finansami Miasta zdecydowanie lub raczej tak– 75% i częściowo tak 11% zdaniem 72% uczestników konsultacje w formie debaty obywatelskiej przynajmniej częściowo spełniły ich oczekiwania, i dlatego 84% rozważyłoby wzięcie w nich udziału ponownie (zdecydowanie lub raczej tak) to pomysł, który należy jeszcze dopracować poprzez: zapewnienie większej ilości czasu na omówienie poszczególnych zagadnień, zapewnienie większej ilości czasu na dyskusję na wybrane tematy, zadbanie o odpowiednią ilość czasu na kreowanie rozwiązań obywatelskich, przygotowanie jeszcze dokładniejszych informacji na temat omawianych zagadnień w wymiarze merytorycznym i finansowym, dopracowanie materiałów przygotowanych przed dyskusją, rozważyć w przyszłości pomysł, aby konsultacje prowadzić w kilku turach tematycznych i przez to skrócić czas, ale w efekcie dać więcej czasu na omawianie poszczególnych tematów.

45 45 KONTAKT Rafał Janowicz Prezes Zarządu Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. ul. Reymonta 15/3 60-791 Poznań tel. +48 (61) 660 40 00 fax +48 (61) 660 40 01 e-mail: rjanowicz@pentor.plrjanowicz@pentor.pl Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000124816; REGON 639531352; NIP 7792043619 Kapitał Zakładowy 50 000 PLN wpłacony i opłacony Prezes Zarządu Rafał Janowicz


Pobierz ppt "1 © 2011 TNS Pentor. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights."

Podobne prezentacje


Reklamy Google