Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOROSŁY W EDUKACJI DZIECKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOROSŁY W EDUKACJI DZIECKA"— Zapis prezentacji:

1 DOROSŁY W EDUKACJI DZIECKA

2 Progi edukacyjne: Podjęcie roli przedszkolaka
Przekroczenie progu szkoły Przebywanie w świetlicy szkolnej Przejście z klasy III do IV Początek gimnazjum Przejście do szkoły ponadgimnazjalnej Podjęcie roli studenta

3 Istota adaptacji Adaptacja (łac. adaptatio - przystosowanie) dostosowanie zachowania do wymogów sytuacji i środowiska Składają się na nią procesy asymilacji i akomodacji

4 Adaptacja a zmiana: Adaptacja wymuszona jest przez zmiany zachodzące w środowisku (np. przejście z przedszkola do szkoły), ale: Przystosowanie dokonuje się przez wprowadzanie zmian (np. wzrost samodzielności dziecka)

5 Podejście do zmiany: Reakcja destrukcyjna (negowanie konieczności lub istotności zmiany) Reakcja doraźna - dostosowawcza (reagowanie na problemy w miarę ich pojawiania się) Reakcja zapobiegawcza – planowanie zmian; kierowanie zmianą

6 Rodzaje zmian w życiu 6-latka:
Zmiany otoczenia materialnego 2. Zmiany rodzajów aktywności 3. Zmiany rytmu i rozkładu dnia 4. Zmiany sytuacji społecznej

7 Zmiany otoczenia materialnego:
Inna droga do szkoły, niż do przedszkola Nowy budynek Inne szatnie Nieznane pomieszczenie lekcyjne Nowe korytarze Ew. nowa stołówka

8 Zmiany rodzajów aktywności:
Obok/zamiast zabawy – uczenie się Odrabianie prac domowych (odroczenie!) Zajęcia pozalekcyjne Coraz większy zakres samodzielności w działaniu Rosnąca odpowiedzialność za siebie i swoje zachowania

9 Zmiany rozkładu dnia: Inne pory posiłków
Dłuższe zajęcia dydaktyczne, krótsze przerwy Popołudnia obciążone odrabianiem pracy domowej Przebywanie w świetlicy szkolnej Ew. – dojeżdżanie na zajęcia pozaszkolne

10 Zmiany sytuacji społecznej:
Nowa grupa rówieśnicza, wzrost jej roli Zmiana pozycji w grupie dzieci Nowa wychowawczyni, ew. także inni nauczyciele Konieczność podjęcia nowych ról społecznych i związanych z nimi norm i reguł postępowania

11 Determinanty adaptacji:
Endogenne – związane z dzieckiem (poziom dotychczasowego rozwoju, układ nerwowy, stan zdrowia, osobowość itp.) Egzogenne – środowisko domowe (liczba osób, status, postawy i style rodzicielskie) i placówki edukacyjne (treści i metody pracy, podejście nauczycieli do dzieci itp.) WZAJEMNE POWIĄZANIA TYCH CZYNNIKÓW

12 Rola rodziców w adaptacji dziecka:
Przygotowywać dziecko przekazując informacje o szkole (boimy się nieznanego) Wspólnie przygotować pokój lub kącik Wspólnie zrealizować szkolne zakupy Wzmacniać i poszerzać samodzielność dziecka i zakres jego odpowiedzialności Wzmacniać poczucie własnej wartości

13 Czego rodzic robić nie powinien?
Nie straszyć szkołą, nie przenosić własnych niedobrych doświadczeń szkolnych Nie przekazywać nieprawdy Nie wyrzucać zabawek, nie przekazywać ich innym dzieciom Nie wywierać presji na osiągnięcia szkolne Nie przeciążać dodatkowymi zajęciami

14 Pomoc ze strony przedszkola:
Wytwarzanie pozytywnego nastawienia Oswajanie z nadchodzącą zmianą, informowanie Dbanie o dobre przygotowanie dzieci Wspólnie ze szkołą organizowanie „rozpoznania terenu”, zajęć szkolnych, starszych kolegów

15 Zadania nauczyciela klasy I:
Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa Okazywanie serdeczności, akceptacji „Zauważanie” dzieci – patrzenie, mówienie po imieniu, reagowanie na sygnały Sprzyjanie sukcesom i powodzeniom Danie dzieciom czasu na przystosowanie się

16 Pomoc ze strony szkoły:
Realizowanie programów adaptacyjnych Dobra organizacja czasu w szkole Zapewnianie poczucia bezpieczeństwa Dbanie o właściwe programy, treści, metody i formy pracy Troska o dobre wyposażenie szkoły

17 Początek drugiego etapu edukacji
Zmiana sposobu oceniania (z opisowego na cyfrowy) Zmiana organizacji pracy – wprowadzenie systemu lekcyjnego, sztywnych przerw Rozstanie z wychowawcą – konieczność dostosowania się do wielu nauczycieli Zmiana sali lekcyjnej (nowość i wielość)

18 Podział na przedmioty – zamiast nauczania zintegrowanego
Większe wymagania dotyczące szybkości uczenia się, ilości wprowadzanych treści, samodzielności działania Odległe w czasie zadawane prace domowe, zapowiadane sprawdziany

19 Zintegrowany program wsparcia
Ogólny cel programu: ułatwienie uczniom przejścia z I do II etapu kształcenia Zapoznanie uczniów III klasy z zasadami nauki w klasie IV Zmniejszanie stresu uczniów klas IV Przygotowywanie rodziców tak, aby byli źródłem wsparcia dla swoich dzieci

20 Wstępne poznawanie się uczniów klas III i nauczycieli starszych klas
Wstępne poznanie przez uczniów klas III starszych kolegów Pogłębienie współpracy między nauczycielami z I i II etapu edukacji Lepsze dostosowanie programu klasy IV do możliwości i cech dzieci Pogłębienie współpracy szkoły i rodziców

21 Przykładowe działania
Zastępstwa nauczycieli klas starszych w klasie III Wprowadzanie częściowe – obok ocen opisowych – także ocen cyfrowych Większy zakres samodzielności uczniów w czasie lekcji

22 Przekazywanie rodzicom informacji o zmianach związanych z II etapem edukacji
Warsztaty dla rodziców dotyczące właściwej komunikacji z dziećmi i sposobów radzenia sobie ze stresem Uczestniczenie dzieci z klas III w niektórych zajęciach klas IV Spotkania uczniów klas III z uczniami klas IV (dzielenie się radami i doświadczeniami)

23 Pamiętajmy! Zmiany i adaptacja mają charakter ciągły (procesualny)
Przejścia między progami powinny być płynne (faza przygotowawcza – zmiana – utrwalenie nowych zachowań) Adaptacja do zmiany jest determinowana współpracą wszystkich stron i środowisk


Pobierz ppt "DOROSŁY W EDUKACJI DZIECKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google