Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra
Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w Szczecinku w oparciu o wyniki pomiarów WIOŚ Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra

2 Raport WIOŚ Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2010r.
Istotnym problemem na terenie Szczecinka są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i formaldehydu.

3 Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 podlega rocznym ocenom jakości od 2007 roku.
Już w 2007 roku notowaliśmy przekroczenia B(a)P (norma 1ng/m3 ) -3,7 ng/m3 , w 2008 roku 4,8ng/m3 , w 2009 roku to już 8,2 ng/m3 i rok 2010 – 7,6 ng/m3.

4 Średnioroczne stężenie b(a)p w pyle zawieszonym PM10 w latach 2007-2010.

5 Pikieta TERRY przed siedzibą Sejmiku Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Pikieta TERRY przed siedzibą Sejmiku Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W imieniu Stowarzyszenia głos zabrała vice-prezes Małgorzta Sobczyk odnośnie POP dla benzo(a)pirenu.

6 Przekroczenia pył zawieszonego PM10 w Szczecinku.
Jako przyczynę tego zanieczyszczenia WIOŚ podaje emisje powierzchniową związaną z indywidualnym ogrzewaniem mieszkań. Jednak na podstawie szczegółowej analizy dobowych stężeń PM10, uwzględniającej występujące w danym dniu warunki meteorologiczne (kierunek i prędkość wiatru), w niektórych przypadkach, stanowiących w sumie około 35% dni z przekroczeniami, za główną przyczynę tych przekroczeń uznana została emisja pyłu z zakładów należących do Grupy Krono. Obszar przekroczeń obejmuje centrum miasta  oraz teren położony względem niego na północny-zachód i południe, który zamieszkuje około 30 tyś ludności, czyli obszar gęsto zaludniony.

7 Na terenie Szczecinka zanotowano przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 przy ulicy Artyleryjskiej, gdzie jest zlokalizowany punkt pomiarowy. W 2010 roku było to  76 dni z przekroczeniami (może być tylko 35), natomiast zaledwie jeszcze rok temu- 39 dni , a w roku dni. W przypadku tego zanieczyszczenia również obserwujemy tendencję wzrostową i obecnie najwyższą w województwie zachodniopomorskim. Obecnie opracowywany jest już kolejny Program Ochrony Powietrza związany z przekroczeniami pyłu PM10.

8 Pył PM10- liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego przez stężenia 24-godzinne na stanowiskach pomiarowych w latach

9 Aktualnie opracowywany jest kolejny POP dla Szczecinka tym razem dla pyłu zawieszonego PM10

10 Formaldehyd Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku prowadzi pomiary stężenia formaldehydu w powietrzu. W roku 2010 występują przekroczenia tego zanieczyszczenia w szczecineckim powietrzu.

11 4 µg/m3

12

13 Amoniak List otwarty do Marszałka pod którym podpisało się około 3000 mieszkańców Szczecinka, Apel przedstawicieli różnych grup społecznych naszego miasta, Wiec „STOP dla AMONIAKU”, który się odbył w maju 2010 r, Interpelacja Poselska Posła Czesława Hoca Spotkanie z GIOŚ w Warszawie z Ministrem Andrzejem Jagusiewiczem, Spotkanie z marszałkiem województwa,

14 STOP dla AMONIAKU

15 Decyzja została wydana przez marszałka na emisję amoniaku w ilości po 8kg dla dwóch emitorów
Bez monitoringu ciągłego na emitorach nie można zweryfikować emitowanej ilości amoniaku. Jaka jest rzeczywista emisja amoniaku pozostaje zagadką!!!!! Decyzja jest kontrowersyjna , gdyż sole amonowe mogą być składnikiem zarówno pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, co spowoduje zwiększenie tego zanieczyszczenia w powietrzu.

16 W wyniku badań i obserwacji stwierdzono, że niektóre choroby lub dolegliwości mogą być związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza Choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc Zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie Choroby oczu, zapalenie spojówek oka Reakcje alergiczne ustroju Zaburzenia w układzie krążenia , choroby serca

17 Czy powietrze ma wpływ na nasze zdrowie?
Pył zawieszony- bezpośrednie oddziaływanie pyłów zależy od wielkości cząsteczek. Niebezpieczne są pyły najdrobniejsze o wielkości cząsteczek do 5µm, które z łatwością przenikają do większości organizmów. U ludzi osiadają na pęcherzykach płucnych i utrudniają wymianę gazową. Powodują podrażnienie naskórka i śluzówki , zapalenia górnych dróg oddechowych ; wywołują choroby oczu, choroby alergiczne, astmę a także ciężkie schorzenia , jak nowotwory płuc , gardła i krtani. Niektóre z wymienionych chorób mogą być powodowane obecnością w pyłach metali ciężkich i węglowodorów.

18 Amoniak-działa drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych , oczu i na skórę. Wywołuje przykre pieczenie w gardle , kaszel, nudności, łzawienie, bóle głowy. Jest szczególnie szkodliwy dla rogówki oka.

19 Formaldehyd Formaldehyd działa na ludzi w różny sposób. Niektórzy są bardzo wrażliwi, podczas gdy inni wcale nie zauważą jego działania. Badania przeprowadzone w laboratoriach na zwierzętach wykazały, że formaldehyd był przyczyną wystąpienia nowotworów i może powodować je także u ludzi. Nikt nie określił jednak minimalnego stężenia formaldehydu, które można uznać za całkowicie nieszkodliwe.

20 NOx – tlenki azotu Toksyczność tlenków azotu jest rożna , np. NO2 jest czterokrotnie bardziej toksyczny niż NO. Toksyczne działanie dwutlenku azotu polega na ograniczaniu dotlenienia organizmu; obniża on zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne. NO2 działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe , jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu , powoduje choroby alergiczne , m.in. astmę – szczególnie w miastach narażonych na smog. Zarówno NO, jak i NO2 są prekursorami powstających w glebie rakotwórczych i mutagennych nitrozoamin.

21 WWA –wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wywołują ostre i przewlekłe zatrucia. W grupie węglowodorów aromatycznych duże zagrożenie stanowi benzo(a)piren , ze względu na właściwości rakotwórcze. Człowiek jest narażony na oddziaływanie b(a)p przez drogi oddechowe i przewód pokarmowy , który przemieszcza się wraz z pyłem , ulega biotransformacji, a także przemianom pod wpływem światła , temperatury i tlenu.

22 Co jeszcze jest w naszym szczecineckim powietrzu?
Dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, izo-butanol, izo-propanol, glikole, węglowodory, metale ciężkie……….dioksyny i furany!!!!!!

23 30, 31 maja 2011roku- Szczecinek zadymiony przy wiatrach południowo-wschodnich.
Do Stowarzyszenia TERRA z prośbą o interwencję dzwonią mieszkańcy Szczecinka . Uskarżają się na pieczenie oczu, kaszel, duszności i brak śliny w ustach. Stowarzyszenie wysyła informację o zaistniałej sytuacji do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Środowiska, GIOŚ, WIOŚ, Marszałka i wszystkich mediów.

24

25

26 3 czerwca 2010roku Kierunek wiatru korzystny dla mieszkańców wschodniej części miasta . Na stacji on-line zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej brak przekroczeń pyłu zawieszonego PM10.

27

28 6 czerwca 2011rok. Wiatr południowo-wschodni , zadymienie miasta, uciążliwości odorowe przy temperaturze 30 na zewnątrz są utrapieniem szczególnie dla dzieci , chorych i osób starszych. Na stacji on-line występują przekroczenia pyłu PM10.

29

30 Szczecineckie powietrze w 2011roku
Szczecinek 38 dni Szczecin dni Szczecin dni

31 Dziękuję za uwagę !!!!!!


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra"

Podobne prezentacje


Reklamy Google