Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracyjne etapy rozwoju projektu biogazowni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracyjne etapy rozwoju projektu biogazowni"— Zapis prezentacji:

1 Administracyjne etapy rozwoju projektu biogazowni
„ABC TECHNOLOGII BIOGAZOWYCH Administracyjne etapy rozwoju projektu biogazowni

2 Biogazownia rolnicza, czyli instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej lub organicznych odpadów (przemysł spożywczy: gorzelnie, browary, mleczarnie, cukrownie, przetwórstwo owoców, ubojnie zwierząt) Biogaz to paliwo gazowe powstające w procesie fermentacji metanowej, która odbywa się w warunkach beztlenowych, takich substratów jak: ustabilizowane osady ściekowe, produkty uboczne i pozostałości produkcji rolniczej, zwierzęcej oraz przetwórstwa rolno – spożywczego oraz odpadów z gospodarstw domowych Czynniki warunkujące przebieg procesu fermentacji, jak również późniejszy skład biogazu: rodzaj surowców użytych do produkcji biogazu dokładność wymieszania temperatura procesu czas fermentacji

3 Uwarunkowania lokalizacyjne budowy biogazowni rolniczej
Dostępność terenu pod instalację Dostępność substratów do biogazowania Możliwość przyłączenia do sieci energetycznej Możliwość zagospodarowania ciepła odpadowego Możliwość zagospodarowania produktów biogazowania

4 Dostępność terenu pod instalację
Powierzchnia: 2-3ha dla biogazowni o mocy 1 MW Prawo do dysponowania gruntem - prawo własności/umowa dzierżawy Wstępne badania geotechniczne Przeznaczenie terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania związane z ochroną środowiska Zlokalizowanie instalacji względem terenów zabudowanych - nie mniej niż 300m ze względu na hałas, odory oraz spaliny pojazdów dostarczających substraty oraz wywożących osad pofermentacyjny (lokalizowanie instalacji po stronie zawietrznej względem zabudowy) Uzbrojenie terenu – sieć energetyczna (ew. gazowa), sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, komunikacja drogowa

5 Dostępność substratów dla biogazowni
Najważniejszy czynnik decydujący o powodzeniu projektu Posiadanie własnych lub dzierżawionych terenów pod uprawy Kontraktowanie upraw przeznaczonych do biogazowni (Wieloletnie umowy na dostawę substratów) Posiadanie lub umowa na dostawę innych niż roślinne substraty dla biogazowni (odchody zwierzęce, gnojowica, odpady z przemysłu spożywczego) Logistyka zbierania oraz transportu substratów Stały skład substratów przez cały rok

6 Możliwość przyłączenia do sieci energetycznej
Element niezbędny do realizacji projektu Dostępność linii energetycznej na terenie planowanej biogazowni lub w niedalekiej odległości Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci Zakłada się, że obiekty do 2MW mogą być przyłączone do sieci średniego napięcia 15kV, ale to zakład energetyczny określa maksymalną możliwą do przyłączenia w danym odcinku sieci moc

7 Możliwość zagospodarowania ciepła
Element decydujący o powodzeniu ekonomicznym projektu Możliwość wprowadzenia ciepła do lokalnej sieci ciepłowniczej Odbiór ciepła przez inne podmioty – zakłady przemysłowe, szklarnie, chłodnie (Wieloletnie umowy na odbiór ciepła) Istotne jest aby odbiór ciepła był przez cały rok choć rzadko kiedy będzie odbierane w stałej ilości

8 Możliwość zagospodarowania produktów biogazowania
Element zapewniający trwałość projektu Posiadanie lub dzierżawa areałów do rozprowadzenia odpadów pofermentacyjnych (Niewielkie odległości) Odbiór odpadów pofermentacyjnych przez rolników (Wieloletnie umowy na odbiór odpadów) Budowa zbiorników do przechowywania odpadów Z uwagi na przepisy prawa * odpady pofermentacyjne można rozprowadzać na pola w okresie 1 marca – 30 listopada Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, Dz. U. z 2008 r., Nr 80, poz. 479

9 Inwestor dokonuje analizy porównawczej poszczególnych wariantów w celu wyboru najbardziej korzystnego miejsca lokalizacji z punktu widzenia własnych korzyści ekonomicznych, korzyści dla społeczności lokalnej oraz uwarunkowań środowiskowych

10 Etapy procesu inwestycyjnego budowy biogazowni rolniczych
Wybór lokalizacji Etap I analiza uwarunkowań przestrzennych i możliwości pozyskania substratów wstępna analiza uwarunkowań środowiskowych stanowisko władz lokalnych w zakresie inwestycji proekologicznych Formalno - prawny Etap II procedury prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę oraz użytkowania instalacji Realizacja inwestycji Etap III opracowanie studium wykonalności i biznes planu uzyskanie współfinansowania umowy z dostawcami technologii i wykonawcami inwestycji zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej i ciepła Rozruch technologiczny Etap IV I etap rozruchu II etap rozruchu – dojście do planowanej produkcji Eksploatacja Etap V Umowa nadzoru biologicznego umowa serwisowa optymalizacja dostawy substratów uzyskanie świadectw pochodzenia energii odnawialnej uzyskanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

11 Administracyjne etapy rozwoju projektu biogazowni

12 Etap formalno - prawny uzyskanie tytułu prawnego do terenu inwestycji
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej pozwolenie wodnoprawne pozwolenie na budowę decyzja o pozwoleniu na użytkowanie koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

13 Uzyskanie decyzji środowiskowej
Decyzję środowiskową uzyskuje się zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 72 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, Nr 199, poz z późn. zm.). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010, Nr 213, poz. 1397), biogazownia zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako instalacja do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2006, Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentna ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej (§ 3, ust.1, pkt 6). Decyzję, na podstawie złożonego przez inwestora wniosku, wydaję wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.

14 Uzyskanie decyzji środowiskowej
Etapy uzyskania decyzji środowiskowej Złożenie do Urzędu Gminy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, do którego należy dołączyć: kartę informacyjną przedsięwzięcia Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydani opinii. Przedstawienie, w drodze postanowienia, stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu i jego zakresie  wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

15 Uzyskanie decyzji środowiskowej
Przedłożenie przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Ponowne wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie i określenie warunków realizacji przedsięwzięcia. Konsultacje społeczne: organ właściwy do wydania decyzji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko informuje o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21 – dniowy termin ich składania organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa, stosując przepisy art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego rozpatrzenie uwag i wniosków podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z nią Wydanie przez właściwy organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16 Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli MPZP nie przewiduje prowadzenia danej działalności na danym terenie, przedsiębiorca może wystąpić o jego zmianę. Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy ze wskazaniem adresu przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

17 Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wniosek składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który następnie może na posiedzeniu rady gminy przedstawić wniosek o podjęcie stosownej uchwały o przystąpieniu do zmiany MPZP. Wniosek można również złożyć bezpośrednio do rady gminy, która może podjąć taką uchwałę również z własnej inicjatywy. Procedura zmiany planu jest taka sama jak jego uchwalenia Do rozpatrzenia wniosku nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – gdyż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do k.p.a. Wniosek taki nie jest zatem wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu kpa, a ma on jedynie charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest więc określone żadnym terminem.

18 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ustala się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. W MPZP wyznacza się granice pod zabudowę tych urządzeń oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu jak i występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. W przypadku braku MPZP określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

19 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717), do Urzędu Gminy składa się wniosek, który będzie zawierał: charakterystykę inwestycji: planowany sposób zagospodarowania działki oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu istotne parametry techniczne instalacji zapotrzebowanie na wodę, energię, sposób odprowadzania ścieków kopię mapy zasadniczej lub mapy kastralnej z wyrysowanymi granicami terenu inwestycji wypisy z ewidencji gruntów decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

20 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (gabaryty, forma architektoniczna obiektów budowlanych, linia zabudowy oraz intensywność zabudowy terenu) teren ma dostęp do drogi publicznej istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi

21 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta Decyzja powinna określać wymagania dotyczące ustalenia: linii zabudowy wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu szerokości elewacji frontowej wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych) W określeniu tych parametrów pomocne są przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DzU nr 164, poz. 1588).

22 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

23 Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energii elektrycznej
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625), aby uzyskać warunki przyłączenia do sieci inwestor ubiegający składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. Wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać: oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie opis i lokalizacja obiektu przyłączanego określenie mocy przyłączeniowej wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku

24 Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energii elektrycznej
Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa niż zł. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania. Warunki przyłączenia precyzuje do sieci precyzuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

25 Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energii elektrycznej
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie: 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powinno potwierdzić pisemnie złożenie przez wnioskodawcę wniosku, określając w szczególności datę złożenia wniosku. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

26 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
Pozwolenie wodnoprawne niezbędne jest wykonania przyłączy do pobierania wody, wybudowania studni, gromadzenia ścieków itp. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na: szczególne korzystanie z wód (pobór wody podziemnej i powierzchniowej w ilości większej niż 5 m3 na dobę, odprowadzanie wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi), rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większej niż 5 m3 na dobę Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat

27 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
Na szczególne korzystanie z wód przez zakład pobierający wodę a następnie wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi wydaje się jedno pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z ustawą prawo wodne z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 239, poz. 2019),wymagane jest złożenia stosownego wniosku z załączeniem: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z MPZP, jeśli plan został sporządzony opisu prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym operatu wodnoprawnego (sporządzonego w formie opisowej i graficznej) Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego rozpatrywany jest w trybie procedury administracyjnej przewidzianej Kpa

28 Uzyskanie uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD)
Uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej jest niezbędne w celu sprawdzenia zgodności usytuowania projektu z uzbrojeniem terenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 455) wymagane jest złożenie wniosku oraz załączenia: 3 egzemplarzy projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (projekt zagospodarowania) opracowane w kolorach branżowych decyzji o warunkach zabudowy z załącznikiem graficznym lub zamiennie: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku, kiedy jest to wymagane prawem budowlanym warunków technicznych podłączenia poszczególnych przewodów do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami wykazu współrzędnych projektowanych osi przewodu uzbrojenia podziemnego w pliku tekstowym na nośniku elektronicznym

29 Uzyskanie uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD)
Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii, wydawanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu. Opinię, o której mowa w ust. 1, wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez zespół w tych terminach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionego projektu. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację. Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych, która poprzez wpis do dziennika budowy stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu względem projektu

30 Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
Pozwolenie na zjazdy wymagane jest w sytuacji, gdy teren, na którym ma powstać inwestycja nie posiada dróg dojazdowych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115) należy wystąpić do zarządcy drogi, w drodze administracyjnej, z wnioskiem o zezwolenie na zjazdy z drogi publicznej na tereny pod inwestycję. Do wniosku należy dołączyć: szczegółowy plan sytuacyjny, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, przy której ma być zjazd (na żądanie zarządcy drogi, kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, poświadczona za zgodność z oryginałem opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (na żądanie zarządcy drogi)

31 Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony
Uzyskanie uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD) Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne a także pouczenie o obowiązku: uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu

32 Wniosek należy wypełnić na urzędowym formularzu
Pozwolenie na budowę Decyzję o pozwoleniu na budowę budowli i budynków biogazowni wydaje starosta na wniosek posiadacza prawa do terenu. Zdonie z ustawą Prawo budowlane z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118) wniosek musi zawierać następujące dokumenty: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego oświadczenie o dysponowaniu prawem do nieruchomości na cele budowlane dowód prawa do dysponowania nieruchomością (księga wieczysta, umowa dzierżawy itp.), ewentualnie zgoda właściciela lub współwłaściciela dowód uiszczenia opłaty skarbowej decyzja o warunkach zabudowy (gdy brak jest MPZP) adres miejsca zabudowy wraz z oznaczeniem nieruchomości: obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjne Wniosek należy wypełnić na urzędowym formularzu

33 Pozwolenie na budowę Projekt budowlany musi być zgodny z:
ustaleniami MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu’ ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepisami techniczno – budowlanymi W ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, może być konieczne przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, gdy: takie stanowisko zostało przedstawione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do organu właściwego do wydania decyzji

34 Pozwolenie na budowę W decyzji o pozwoleniu na budowę starosta określa m.in.: szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu i prowadzenia robót budowlanych czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych terminy rozbiórki: istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru w budowie Jeżeli inwestor spełni określone wymagania, organ wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.).

35 Pozwolenie na budowę W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki (art. 35 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane). Nie dotyczy to pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 35 ust. 6a ustawy - Prawo budowlane). Decyzja o pozwoleniu na budowę ważna jest 3 lata - wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

36 Harmonogram bez MPZP

37 Harmonogram z MPZP

38 Uzyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625), koncesjonowaniu podlega każda działalność gospodarcza (z wyjątkiem biogazowni rolniczych oraz źródeł wytwarzających energię elektryczną w oparciu o biogaz rolniczy) w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (zwanych zwyczajowo OZE) bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła, czy też ilości energii wyprodukowanej w takim źródle. Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), z dniem 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego oraz wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanie się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i będzie podlegać obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Rejestr będzie prowadzony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

39 Uzyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej
Organem koncesyjnym, który wydaje, kontroluje, cofa i przedłuża koncesję jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek o udzielenie koncesji (lub promesy koncesji) powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy – również ich imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

40 Uzyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej
Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy Źródłom nieposiadającym koncesji nie przysługuje prawo żądania zakupu wytworzonej energii elektrycznej przez sprzedawcę z urzędu oraz nie przysługuje im prawo pierwszeństwa przesyłania lub dystrybucji, wytworzonej energii elektrycznej przez operatora systemu elektroenergetycznego, do którego sieci bezpośrednio są przyłączone. Koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne, jak również przedsiębiorstwa wpisane do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego, mogą wnioskować o wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

41 Uzyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej
Czas trwania postępowania koncesyjnego związany jest z kompletnością przedłożonego wniosku. Prezes URE występuje z ustawowym obowiązkiem o opinię do właściwego miejscowo zarządu województwa. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii. Jeżeli wniosek zawiera wszystkie niezbędne załączniki, a zarząd województwa wyda opinię pozytywną lub w wyznaczonym ustawowo terminie (14 dni) jej nie wyda – sprawa zostaje rozpatrzona bez zbędnej zwłoki. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

42 Pozwolenie na użytkowanie
Zgonie z ustawą Prawo budowlane z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118), przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie wraz z odpowiednimi załącznikami składa się do właściwego organu: powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Inwestor jest również obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej Wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia kontroli. Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c ustawy - Prawo budowlane).

43 Dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Dziękuję za uwagę Maciej Wagner Dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii kom Prezes Eko-Efekt Sp. z o.o. - mgr Andrzej Tuka Kontakt (biuro firmy): EKO-EFEKT Sp. z o.o. ul. Modzelewskiego 58A/89 Warszawa tel. (22) ,


Pobierz ppt "Administracyjne etapy rozwoju projektu biogazowni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google