Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie komercjalizacji projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie komercjalizacji projektu"— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia pozwalające na zwiększenie jakości współpracy Sektora B+R z przedsiębiorstwami

2 Pojęcie komercjalizacji projektu
Charakterystyka sektora B+R w Polsce Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Regionalny Program Operacyjny (RPO) Inkubatory Innowacyjności Fundusze Private Equity i Venture Capital Anioły biznesu New connect Centra transferu technologii

3 Komercjalizacja Komercjalizacja – (ang. commerce) oznacza handel, wymianę handlową a Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych oznacza przeniesienie wyników badań lub wypracowanych technologii na rynek.

4 Opłacalność wdrożenia i komercjalizacji
Co decyduje o atrakcyjności projektu technologicznego dla potencjalnego inwestora? Opłacalność wdrożenia i komercjalizacji

5 Czym jest sektor B+R (R&D)?
Sektor badawczo-rozwojowy (Research and Development) Obejmuje działania na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy Poszukuje także nowych zastosowań dla znanych rozwiązań Tworzony jest zarówno przez osoby, jak i instytucje Wytworem tych działań są innowacje: - produktowe - procesowe - i technologiczne Innowacje te przyspieszają rozwój gospodarczy

6 Sektor B+R w Polsce obejmuje:
Polska Akademia Nauk jednostki badawczo-rozwojowe szkoły wyższe prowadzące działalność w zakresie B+R jednostki obsługi nauki jednostki rozwojowe (przedsiębiorstwa, które posiadają własne zaplecze badawcze)

7 Oprac. własne na podstawie danych GUS;
Sektor B+R w Polsce: Nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe – mln zł Liczba zatrudnionych osób – 129,8 tyś. - w tym pracowników naukowo - badawczych – 100,9 tyś. Na 1000 osób aktywnych zawodowo 4,6 było zatrudnionych w sektorze B+R Na 1000 osób aktywnych zawodowo 3,7 stanowili pracownicy naukowo – badawczy Środki wyasygnowane przez rząd na działalność badawczą i rozwojową wyniosły 4 202,2 mln zł (1,4% wydatków budżetu państwa) Oprac. własne na podstawie danych GUS; dane na 2010r.

8 Podział nakładów w sektorze B+R [dane w mld zł]
Oprac. własne na podstawie danych GUS; dane na 2010r.

9 Oprac. własne na podstawie danych GUS; dane na 2010r.
Źródła finansowania sektora B+R [dane w mld zł] Oprac. własne na podstawie danych GUS; dane na 2010r.

10 Środki zagraniczne w finansowaniu polskiego sektora B+R
W 2010 r. ponad 13 % zagranicznych środków przeznaczonych na prace badawcze i rozwojowe pochodziło z Komisji Europejskiej i krajowego finansowania pomocy unijnej 62% z nich wydatkowano w sektorze szkolnictwa wyższego

11 Wsparcie inwestycyjne dla polskiego sektora B+R
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalne Programy Operacyjne 7. Program Ramowy Wieloletnie rządowe programy wsparcia Wsparcie rządowe dla centrów innowacyjnych

12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)
Rok rozpoczęcia w Polsce Główny obszar działania (typ projektów, wartość projektów) Struktura programu (podział na zadania) Przykładowe projekty realizowane ze wsparciem POIG Jak finansowany jest ten program?

13 Badania i rozwój 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych Typy projektów Dotacja Wsparcie przeznaczone na: - realizację polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie: strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w Programie Innowacyjna Gospodarka ; projektów badawczych umieszczonych w Indykatywnym wykazie projektów indywidualnych ogłoszonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie określono. Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania: nie określono. Dofinansowanie zostanie przyznane w formie refundacji lub zaliczki.

14 Badania i rozwój 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Typy projektów Dotacja W ramach poddziałania „Projekty rozwojowe” możesz otrzymać wsparcie na: projekty badawcze ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie wyników badań w praktyce na potrzeby konkretnej branży czy gałęzi gospodarki lub projekty o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa, projekty rozwojowe czyli projekty mające na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowania w praktyce. Dotacja: do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie określono. Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania: nie określono.

15 Badania i rozwój 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R Typy projektów Dotacja Terminy Dofinansowane zostaną: koszty związane z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo - rozwojowych. Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania - 85 proc. Minimalny wkład własny beneficjenta - 0 proc. (wkład krajowy w wysokości 15 proc. wydatków kwalifikowalnych zostanie zapewniony dla wszystkich projektów ze środków części 28 budżetu państwa przeznaczonych na zapewnienie krajowego wkładu publicznego). Terminy naboru wniosków: - 3 września 2012 r października 2012 r.

16 Badania i rozwój 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Typy projektów Dotacja Dofinansowanie można otrzymać na: wytworzenie nowej wspólnej dla kilku jednostek infrastruktury naukowo-badawczej, przeniesienie infrastruktury naukowo-badawczej. Dotacja: do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie określono. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: zł. Maksymalna wartość projektu: nie określono. Minimalna/Maksymalna kwota dofinansowania: nie określono. Dofinansowanie zostanie przyznane w formie zaliczki lub refundacji.

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)
Rok rozpoczęcia w Polsce Główny obszar działania (typ projektów, wartość projektów) Struktura programu (podział na zadania) Przykładowe projekty realizowane ze wsparciem POKL Jak finansowany jest ten program?

18 Badania i rozwój 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Typy projektów Dotacja Dofinansowanie w ramach projektu można przeznaczyć na: studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla pracowników działu Badania i Rozwoju w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych, podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie znaczenia prac rozwojowych dla gospodarki, podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie potrzeb sektora nauki i gospodarki; popularyzację osiągnięć nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane zgodnie z umową.

19 Badania i rozwój 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Typy projektów Dotacja Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów: staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, projekty dotyczące promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy, szkolenia i doradztwo m.in. dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa. Dotacja do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Poziom wkładu własnego oraz szczegółowe kryteria określane będą bezpośrednio przez instytucje ogłaszające konkurs. Minimalna wartość projektu: zł. Maksymalna wartość projektu: nie określono. Środki można otrzymać w formie zaliczki.

20 Badania i rozwój 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – przykłady z 2013 Terminy

21 Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach Projekty dotyczące promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy Szkolenia i doradztwo m.in. dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa źródło:

22 Beneficjenci działania
Działanie przeznaczone jest dla: uczelni jednostek badawczych instytucji promujących przedsiębiorczość, beneficjentem mogą być także wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów

23 Regionalny Program Operacyjny (RPO)
Inwestycje o wartości nieprzekraczającej 8 mln zł mogą zostać dofinansowane w ramach jednego z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Wsparcie RPO obejmuje przede wszystkim inwestycje związane z rozwojem lub utworzeniem przedsiębiorstw oraz unowocześnieniem stosowanych metod produkcji. Dotacja może zostać przyznana na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

24 7 Program Ramowy (7PR) 7PR składa się z czterech Programów Szczegółowych (PS), uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC), są to: COOPERATION (PS Współpraca) IDEAS (PS Pomysły) PEOPLE (PS Ludzie) CAPACITIES (PS Możliwości)

25 PS Współpraca Głównym celem programu jest wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych: Zdrowie Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia Technologie informacyjne i komunikacyjne Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne Energia Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) Transport (łącznie z aeronautyką) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Przestrzeń kosmiczna Bezpieczeństwo

26 PS Pomysły Program ma na celu wsparcie badań znajdujących się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowanych przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki

27 PS Ludzie Program powstał dla ilościowego i jakościowego wzmocnienia potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcenia do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej

28 PS Możliwości Celem programu jest wsparcie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

29 Komisja Europejska ogłosiła
10 lipca 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła 52 konkursy 7PR Przykładowe konkursy Dla kogo? Ogólne warunki udziału

30 Inkubatory innowacyjności - od pomysłu do przemysłu
Inkubator to wyodrębniona administracyjnie i budżetowo jednostka, najczęściej powiązana z instytucjami naukowo-badawczymi lub uczelniami. Inkubatory tworzy się w celu komercjalizacji innowacyjnych technologii wypracowanych przez naukowców, inżynierów i pomysłodawców. Jednocześnie służą ochronie własności intelektualnej oraz pomagają tworzyć przedsiębiorstwa, które będą wypracowywały zysk z innowacji. Wsparcie finansowe oferowane przez Inkubator, przeznaczone jest dla przedsięwzięć w początkowych fazach rozwoju

31 Selekcja Preinkubacja wstępna Preinkubacja właściwa Wyjście kapitałowe
Inkubatory innowacyjności - etapy realizacji projektu Selekcja Preinkubacja wstępna Preinkubacja właściwa Wyjście kapitałowe

32 Inkubatory innowacyjności -
selekcja Zgłoszone projekty podlegają formalnej analizie i ocenie, wybrane przechodzą do etapu preinkubacji wstępnej. Ocenie podlegają m.in. szanse powodzenia projektu, jego mocne i słabe strony, innowacyjność, doświadczenie i wiedza pomysłodawcy, ograniczenia prawne i techniczne.

33 Inkubatory innowacyjności -
preinkubacja wstępna Dla innowacyjnego pomysłu, który dostał się do kolejnego etapu, opracowuje się plan preinkubacji wstępnej. Projekt otrzymuje wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie analiz rynkowych.

34 Inkubatory innowacyjności - preinkubacja właściwa
Etap ten obejmuje prace przygotowawcze związane z uruchomieniem spółki, projekt otrzymuje też wsparcie przy tworzeniu biznes planu oraz analiz i studiów wykonalności.

35 Inkubatory innowacyjności -
wyjście kapitałowe Po zakończeniu preinkubacji właściwej następuje założenie innowacyjnej spółki, której mniejszościowa część akcji lub udziałów jest nabywana/obejmowana przez Inkubator. a Inkubator pozostaje w inwestycji przez określony czas – zwykle od 2 do 7 lat. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji przez Inkubator wynosi 800 tys. zł. Wsparcie jest bezzwrotne.

36 Private Equity i Venture Capital
Fundusze Private Equity i Venture Capital Private Equity (PE) - proces nabywania na niepublicznym rynku kapitałowym udziałów lub akcji, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem z przyrostu wartości kapitału. a Venture Capital (VC) - jedna z form finansowania przedsiębiorstw – istniejących lub powstających spółek. Finansowanie odbywa się poprzez objecie nowej emisji akcji lub udziałów. Jest odmianą PE, zazwyczaj dotyczy przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju (seed, start-up).

37 Fundusz Venture Capital
Finansowanie jest ograniczone w czasie, zazwyczaj trwa od roku do kilku lat, po jego upływie fundusz sprzedaje swoje udziały lub akcje, wycofując w ten sposób kapitał. a VC finansuje wyłącznie spółki, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych VC jest elementem prywatnego (niepublicznego) rynku kapitałowego.

38 Na co należy zwrócić uwagę wybierając fundusz Venture Capital?
specjalizacja finansowa branża limity inwestycyjne lokalizacja reputacja

39 Jakie przedsięwzięcia mają szansę finansowania przez Venture Capital?
Mające odpowiednią, profesjonalną kadrę menadżerską a Wykazujące się przewagą nad konkurencją (technologiczną, ofertą produktów, itp.) Związane z rynkiem o wzrostowym potencjale Realizowane przez przedsiębiorstwa, które rozwijają się szybciej niż inne z branży Których stopa wzrostu jest współmierna do okresu inwestycji i poniesionego ryzyka Dające możliwość wyjścia z inwestycji po kilku latach

40 Co decyduje o wyborze projektu? (1/3)
Potencjał kierowniczy przedsiębiorcy Wcześniejsze doświadczenia Wielkość i wzrost rynku Kompletność zespołu zarządzającego Przewidywana stopa zwrotu Doświadczenie w branży Wycena przedsiębiorstwa Skala wartości dodanej produktów/usług Sezonowość rynku 10. Zakres ochrony inwestora Źródło: Klonowski Dariusz, Kapitał wysokiego ryzyka w Polsce. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 1 / 2003, str. 86.

41 Co decyduje o wyborze projektu? (2/3)
Możliwość wycofania się z inwestycji Stopień konsolidacji rynku Udział w rynku Dostępność przejrzystego biznesplanu Skala i możliwość dalszych rund finansowania Możliwość utrzymania pozycji rynkowej Konkurenci do dokonania transakcji Łatwość wejścia na rynek Charakter i natężenie konkurencji 20. Możliwość wyprowadzenia gotówki (np. dywidenda) Źródło: Klonowski Dariusz, Kapitał wysokiego ryzyka w Polsce. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 1 / 2003, str. 86.

42 Co decyduje o wyborze projektu? (3/3)
Dostępność sieci dostawców i dystrybutorów Możliwość wpływania na działalność Czas do uzyskania progu rentowności Możliwość zbudowania konsorcjum Faza rozwoju przedsiębiorstwa Spełnianie warunków wewnętrznych funduszu 27. Kondycja polskiej gospodarki Źródło: Klonowski Dariusz, Kapitał wysokiego ryzyka w Polsce. Kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 1 / 2003, str. 86.

43 Wycofanie się funduszu VC ze spółki
Sprzedaż inwestorowi strategicznemu (trade sale) Wprowadzenie na giełdę Umorzenie Inne

44 Wycofanie się funduszu VC ze spółki – sprzedaż inwestorowi strategicznemu
Akcje lub udziały należące do funduszu oferuje się innej firmie z danej branży

45 Wycofanie się funduszu VC ze spółki – sprzedaż inwestorowi strategicznemu - etapy
Przygotowanie memorandum informacyjnego, prezentującego przedsiębiorstwo. Przygotowanie spółki do transakcji. Aktualizacja biznesplanu i prognoz finansowych. Wysłanie do potencjalnych nabywców trasera. Podpisanie z zainteresowanymi podmiotami umowy o poufności i przesłanie im memorandum. Złożenie przez zainteresowane podmioty wstępnej niewiążącej oferty zakupu z podaniem ceny. Stworzenie „krótkiej listy” inwestorów. Badanie due diligence. Złożenie poprawionej oferty z podaniem ceny. Wybór najciekawszych ofert, dopuszczonych do końcowego badania due diligence. Ostateczne negocjacje cenowe i ustalenie innych warunków umowy.

46 Wycofanie się funduszu VC ze spółki – wprowadzenie na giełdę
Zbycie akcji spółki po uprzednim wprowadzeniu ich na giełdę. Ten sposób wycofania się funduszu, jest możliwy tylko w odniesieniu do spółek akcyjnych.

47 Wycofanie się funduszu VC ze spółki – wprowadzenie na giełdę - etapy
Podjęcie odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Przygotowanie prospektu emisyjnego. Złożenie prospektu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Po uzyskaniu zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, akcje spółki mogą być wprowadzone do publicznego obrotu.

48 Wycofanie się funduszu VC ze spółki – umorzenie
Jest to zakończenie bytu prawnego akcji/udziału równoznaczne z unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych i korporacyjnych przysługujących właścicielowi. a Umorzenie jest możliwe o ile do statutu spółki zostanie wprowadzony stosowny zapis. Umorzenie następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

49 Wycofanie się funduszu VC ze spółki – inne warianty
Sprzedaż akcji lub udziałów innej instytucji finansowej lub funduszowi VC a Wykup menadżerski

50 Anioły biznesu Anioły biznesu (Business Angels), to osoby fizyczne, które inwestują własne środki, finansując małe, nowopowstające, innowacyjne przedsiębiorstwa, które rokują znaczny wzrost wartości. Finansowanie trwa przez określony czas (zwykle od 3 do 6 lat), po upływie którego Anioł zbywa swoje udziały, jednocześnie realizując zyski.

51 Rola anioła biznesu Wkład pieniężny na rozwój przedsięwzięcia
Zaangażowanie merytorycznie w rozwój projektu a Oferuje swoje profesjonalne kontakty Przekazuje doświadczenie biznesowe Zwiększa wiarygodność inwestycji

52 Charakterystyka przeciętnego europejskiego anioła biznesu
Mężczyzna pomiędzy 35 a 65 r. ż., posiadający doświadczenie jako przedsiębiorca lub menadżer, inwestujący od 25 do 250 tys. euro, przez jeden dzień w tygodniu zajmujący się doradzaniem przedsiębiorstwu. a Firma w którą zainwestuje Anioł, prawdopodobnie będzie się znajdowała nie dalej niż 2 godziny jazdy samochodem od miejsca jego zamieszkania – przeważnie nie dysponuje on profesjonalnymi analitykami, dlatego wszystkie czynności związane z inwestycją musi wykonywać sam.

53 Jakie warunki musi spełniać projekt, aby mógł liczyć na wsparcie Aniołów?
Innowacyjność a Odpowiedni rynek Kompetentny i zaangażowany zespół Dobrze opracowany biznesplan

54 Jakie branże wybierają Anioły Biznesu?
Źródło: European Business Angels Network

55 Business Angels Networks
Sieć Aniołów Biznesu Business Angels Networks Anioły biznesu mogą skupiać się w tzw. sieciach – zorganizowana forma pozwala wyselekcjonować najlepsze pomysły, pomaga też zachować anonimowość inwestorom. Sieci odpowiednio przygotowują projekty, organizują też szkolenia dla przedsiębiorców i inwestorów.

56 Sieci Aniołów Biznesu w Polsce PolBAN Business Angels Club
Lewiatan Business Angel Business Angel Seedfund

57 Body Shop Amazon.com Google Skype
Przykładowe przedsięwzięcia dofinansowane przez Business Angels Body Shop Amazon.com Google Skype

58 New Connect New Connect jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. a Jest to rynek, na którym notowane są młode spółki, przede wszystkim o innowacyjnym charakterze.

59 Jakie wymogi musi spełnić spółka, aby mogła być notowana na New Connect?
Status spółki akcyjnej (lub komandytowo-akcyjnej), nieograniczona zbywalność akcji a Co do zasady spółka nie może być w stanie upadłości lub w trakcie postępowania likwidacyjnego a Korzystanie z pomocy Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora Rynku/Market Makera (w pewnych przypadkach wymóg ten nie jest bezwzględnie egzekwowany) a Sporządzenie właściwego dokumentu dopuszczeniowego

60 Emisja prywatna Emisja publiczna
Debiut na New Connect Emisja prywatna Emisja publiczna

61 Debiut na New Connect - emisja prywatna
Emisja prywatna jest ofertę zamkniętą, kierowaną do ograniczonej liczby podmiotów – nie więcej niż 99 inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Odbywa się na podstawie dokumentu informacyjnego przygotowanego przez Autoryzowanego Doradcę we współpracy z emitentem. Dokument informacyjny musi być zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę

62 Debiut na New Connect - emisja publiczna
Emisja publiczna podlega zasadom obowiązującym na rynku regulowanego. W tym przypadku konieczne jest sporządzenie prospektu emisyjnego, który następnie musi zatwierdzić Komisję Nadzoru Finansowego. Jeżeli oferta nie przekracza wartości 2,5 mln euro, za dokument dopuszczeniowy może zostać uznane memorandum informacyjne zatwierdzone przez KNF.

63 Wejście na New Connect (1/2)
Formalności oraz koszty związane z wejściem na New Connect są niższe niż na GPW: a - nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego a - brak konieczności audytowania sprawozdań półrocznych - nie jest obowiązkowe sporządzanie raportów kwartalnych a

64 Wejście na New Connect (2/2)
W przypadku oferty prywatnej (uproszczona ścieżka dopuszczeniowa) koszty debiutu są niewielkie i dużo bardziej konkurencyjne niż inne formy finansowania. Emitent ponosi koszt korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy, może jednak ubiegać się o refundację 50% kosztów poniesionych na usługi doradcze i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby pozyskania inwestorów zewnętrznych. Wnioski o refundację tych składa się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

65 Centra Transferu Technologii (CTT)
CTT są jednostkami pomostowymi, utworzonymi przy polskich uczelniach, wspomagającymi komercjalizację badań. Działają one na styku nauki i biznesu, wspomagając współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami.

66 Zadania Centrum Transferu Technologii
Przełamywanie lub zmniejszanie barier występujących pomiędzy nauką a gospodarką a Promocja i komercjalizacja wypracowanych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych a Kojarzenie naukowców i przedsiębiorców a Informowanie o możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych a Doradztwo przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.

67 Źródła Fundusze Europejskie - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Mapa przedsiębiorcy - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Przewodnik komercjalizacji B+R dla praktyków - 5. Podręcznik komercjalizacji -

68 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Pojęcie komercjalizacji projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google