Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź"— Zapis prezentacji:

1 Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź
ORGANIZACJA PRACODAWCÓW JAKO FORMA INTEGRACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ REPREZENTANT ICH INTERESÓW W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

2 Czym jest Związek Pracodawców?
Samorządną ORGANIZACJĄ PRACODAWCÓW, niezależną w swej działalności od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Partnerem społecznym: Parlamentu, Organów Władzy Wykonawczej, Administracji Samorządowej, Związków Zawodowych i Organizacji Pozarządowych. Podstawowym zadaniem organizacji pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych zrzeszonych przedsiębiorców.

3 Nasza organizacja zrzesza obecnie 93 firmy zatrudniające ponad 28 tys
Nasza organizacja zrzesza obecnie 93 firmy zatrudniające ponad 28 tys. pracowników, skupione w czterech filarach: I. Oddziały KGHM Polska Miedź SA (10) II. Firmy grupy holdingowej KGHM (19) III. Firmy samorządowe (4) IV. Firmy z Dolnego Śląska (60)

4 Cele działania Związku Pracodawców Polska Miedź
Ochrona dóbr niematerialnych i prawnych przedsiębiorców Tworzenie prawa sprzyjającego realizacji interesów pracodawców Kształtowanie optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej Podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej przedsiębiorców Wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski i Unii Europejskiej Pokój społeczny w stosunkach pracy (negocjowanie układów zbiorowych pracy) Działanie na rzecz społeczności lokalnej

5 Krótka historia ZPPM w liczbach.
Przeprowadziliśmy : 140 sesji szkoleniowych, podczas których przeszkoliliśmy około 3200 osób. Wyszkoliliśmy m.in.: 65 profesjonalnych negocjatorów 40 liderów zarządzania zmianami Uczestnicy tych szkoleń aktywnie brali udział w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji Polskiej Miedzi. Zorganizowaliśmy : 45 seminariów i warsztatów 20 konferencji Szkolenie dla Mediatorów z Listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na zlecenie Ministra Pracy (p. Michał Kuszyk, Tomasz Kuydowicz)

6 Szkolenia

7 Wybrane szkolenia przeprowadzone przez Związek dla firm członkowskich w ostatnich latach:
Seminaria organizowane wspólnie z pracodawcami Berlina i Branderburgii: „Koszty robocizny wskaźnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach UE” „Szanse sprzedaży polskich produktów w Niemczech i na rynkach innych krajów UE” Szkolenia profesjonalnych negocjatorów i liderów zarządzania zmianami oraz z zakresu zarządzania i marketingu: Negocjacje w obrocie gospodarczym Nowoczesne systemy motywacyjne Zarządzanie w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników Strategia łączenia spółek Profesjonalna obsługa klientów, Sprzedaż i techniki negocjacyjne Szkolenia z zakresu Public Relations: Skuteczna autoprezentacja, Wywieranie wpływu – cele i środki Szkolenia medialne, Protokół dyplomatyczny, Efektywna komunikacja i radzenie sobie ze stresem Komunikacja interpersonalna w biznesie Szkolenia dotyczące skutecznego pozyskiwania środków z UE

8 Wybrane szkolenia przeprowadzone przez Związek dla firm członkowskich w ostatnich latach:
Szkolenie z Zakresu Prawa Pracy ( ) Szkolenie z zakresu wykroczeń przeciwko prawom pracowników (1998) Funkcjonowanie Znowelizowanego Kodeksu Pracy (1999) Omówienie zmian w Kodeksie Pracy (2000) Ochrona pracy i zdrowia pracujących w przemyśle wydobywczym i hutniczym w realiach gospodarki rynkowej (2002) Konsekwencje zmian w Kodeksie Pracy (2003) Procedury kontrolno – nadzorcze (2004) Normy prawne w prawie pracy po wejściu do Unii Europejskiej (2004) Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przez pracodawcę w aspekcie ograniczania chorób zawodowych i wypadków przy pracy (2005) Szkolenia te prowadzili m.in. wykładowcy z Państwowej Inspekcji Pracy

9 Organizacja Pracodawców – legalne możliwości wywierania wpływu
Ustawa o organizacjach pracodawców (art. 16 – 17) Prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych ogólnopolskich i prawa lokalnego Prawo opiniowania projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej Prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego Prowadzenie rokowań i negocjacji zbiorowych Działanie w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno - Gospodarczych i Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

10 Nasze największe sukcesy w zakresie legislacji
Prawo Geologiczne i Górnicze – powstrzymanie niekorzystnych zapisów dotyczących opłat eksploatacyjnych – oszczędność 60 mln PLN Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – wynegocjowanie obniżenia stawki podatku do 19 % oraz; uproszczenie procedur rozliczeniowych Wyrok TK kwestionujący nierozwiązywalność układów zbiorowych pracy Kodeks Pracy – zmniejszenie kosztów pracy, uelastycznienie stosunków pracy, zmniejszenie obciążeń pracodawców Dyrektywa UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego – zablokowanie lub zmiana wielu niekorzystnych kosztowo zapisów

11 Krótka historia Związku Pracodawców Polska Miedź
Z inicjatywy lidera naszego Związku – KGHM Polska Miedź S.A. – w siedzibie firmy odbyły się dwa posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

12 Krótka historia Związku Pracodawców Polska Miedź
Nasza organizacja od lat wspiera swoje otoczenie. KGHM Polska Miedź S.A., który jest założycielem, liderem i głównym płatnikiem składek do Związku, który finansuje liczne szkolenia przeznaczone dla małych i średnich firm zrzeszonych w Związku. Nasi eksperci opiniują akty prawne m.in. związane z prawem pracy, prawem podatkowym i ochroną środowiska. Nasze opinie wielokrotnie przyczyniły się do poprawy przepisów prawa wpływającego na działalność gospodarczą. Eksperci Związku aktywnie uczestniczą w licznych gremiach opiniodawczo-doradczych. Mamy swoich przedstawicieli w ok. 40 komisjach, zespołach i radach. Uczestniczmy w konsultacjach Regionalnego Programu Rozwoju.

13 Krótka historia Związku Pracodawców Polska Miedź
Firmy zrzeszone w Związku uczestniczyły z powodzeniem w wielu konkursach: m.in. w Konkursie „Firma Przychylna Ludziom” –organizowanym przez NSZZ „Solidarność” oraz corocznym Konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Byliśmy pomysłodawcami i nadal jesteśmy promotorami Konkursu „Bezpieczna Piekarnia”, którego wyniki ogłasza Główny Inspektor Pracy podczas Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze. Współorganizujemy konkurs o „Nagrodę Gospodarczą – Dolnośląski Gryf” Współpracujemy z wieloma organizacjami przedsiębiorców oraz stowarzyszeniami branżowymi w Polsce i za granicą. Naszymi partnerami są Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Przemysłu Wydobywczego Euromines, Tezebni Unie w Czechach czy Związek Pracodawców z Brandenburgii.

14 Powołanie Forum Przemysłu Wydobywczego
5 października 2006 roku w obecności Pana Ministra Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podpisaliśmy Porozumienie w sprawie powołania FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO. FORUM to stała, otwarta dla wszystkich przedsiębiorców tej branży organizacja, której głównym zadaniem jest prezentowanie wspólnego stanowiska zarówno wobec organów Unii Europejskiej jak i Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie ma również sprzyjać wymianie doświadczeń i osiągnięć techniczno – organizacyjnych mających wpływ na wyniki ekonomiczne, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i warunki pracy. Podjęte zostaną także działania zmierzające do kształtowania w społeczeństwie pozytywnej opinii o przemyśle wydobywczym. W latach 2006 – 2008 liderem i koordynatorem działań FORUM jest Związek Pracodawców Polska Miedź.

15 Podpisanie Porozumienia w sprawie powołania FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO - Warszawa 5 października 2006 r.

16 MEDIACJE – Rozwiązywanie Sporów Zbiorowych
§ 4 i § 5 Statutu Związku – „działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy” „tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozwiązywaniu” Mediacje to dobrowolny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej – mediatora. Mediator pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Porozumienia: PPUP Poczta Polska, H. Cegielski Poznań S.A., PD Tartak Góra Sp. z o.o., Aluminium Konin – Impexmetal S.A., Whirlpool Polska Sp. z o.o. Wroclaw, KGHM Polska Miedź S.A., Kuźnia Polska Sp. z o.o. Skoczów, Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie, General Motors Manufacturing Polska S.A. Gliwice, Telekomunikacja Polska S.A.

17 Nasz zespół KREATYWNOŚĆ KONSEKWENCJA KOMPETENCJA

18 Wsparcie Związku Pracodawców Polska Miedź dla Firm Członkowskich
Szkolenia przeznaczone dla zrzeszonych przedsiębiorców (m.in. zarządzanie, negocjacje handlowe, techniki sprzedaży, strategie marketingowe) Organizacja seminariów i konferencji Doradztwo prawne, interwencyjna pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych Wspieranie wymiany handlowej w kraju i za granicą Transfer informacji o usługach Członków Związku Budowanie pozytywnej reputacji pracodawców

19 Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Michał Kuszyk – Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź"

Podobne prezentacje


Reklamy Google