Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Potrzebowski Departament Polityki Regionalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Potrzebowski Departament Polityki Regionalnej"— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Potrzebowski Departament Polityki Regionalnej
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Grzegorz Potrzebowski Departament Polityki Regionalnej UMWW Poznań 14 maja 2008

2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej – przyjęte Uchwałą r. Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach WRPO - z dnia r. wytyczne w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu II-VI 21.02’08r., Priorytetu I – r Wytyczne w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 i Priorytetów II oraz IV-VI WRPO – przyjęte Uchwałą r. Wytyczne w zakresie prowadzenia wizyt monitorujących projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI WRPO - przyjęte Uchwałą r. 2

3 Wytyczne Instytucji Zarządzającej cd.
Wytyczne w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przyjęte Uchwałą Nr 1117/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r. Wytyczne do sporządzenia Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach WRPO na lata , Priorytet III Środowisko przyrodnicze – Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody – przyjęte Uchwałą ZW dnia r. Wytyczne odnośnie wzoru biznes planu dla Działania 1.1. „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” – przyjęte w dniu r Projekt wytycznych dla beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji, 3

4 Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, związane z wdrażaniem WRPO:
w sprawie zarządzania ryzykiem w zakresie wdrażania Funduszy Unijnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, które zostało zatwierdzone przez Marszałka Województwa 15 listopada 2007, w sprawie trybu opracowania, uzgadniania i podawania do publicznej wiadomości wytycznych Instytucji Zarządzającej niezbędnych do wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (podpisane 21 listopada 2007), w sprawie przechowywania dokumentów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (podpisane 21 listopada 2007). 4

5 Lokalny System Informatyczny WRPO
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 18 stycznia 2008 podpisano umowę na wykonanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla potrzeb WRPO. W dniu 25 kwietnia wykonawca (RODAN Systems z Warszawy) przedstawił funkcjonalności założone w etapie I (wykonanie modułów: rejestracji beneficjenta/użytkownika, panel administracyjny, rejestracji konkursów, rejestracji wniosków preselekcyjnych i ostatecznych. 5

6 Plan Ewaluacji WRPO Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego Jednostka Ewaluacyjna WRPO przygotowała Plan Ewaluacji WRPO, który został skonsultowany z Krajową Jednostką Oceny w MRR. W dniu 20 grudnia 2007 r. dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa uchwałą nr 954/07. Jednostka Ewaluacyjna WRPO przygotowała Okresowy Plan Ewaluacji (obejmujący rok 2008), który został przyjęty przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1151/08 z dnia 7 marca 2008. Od 1 kwietnia do 2 czerwca 2008, w wyniku zakończonego przetargu nieograniczonego wygranego przez firmę Public Profits z Poznania, trwa badanie ewaluacyjne podsumowujące poprzedni okres ZPORR i określające sytuację wyjściową dla WRPO, pt. „Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim”. 6

7 Plan komunikacji WRPO Instytucja Zarządzająca WRPO zgodnie z wytycznymi MRR w zakresie informacji i promocji przygotowała projekt Planu komunikacji WRPO, który został wysłany do MRR r. i ponownie 25 marca br. celem konsultacji w zakresie zgodności ze Strategią komunikacji. Ponadto zostały zakończone prace nad przygotowaniem kampanii promocyjno-informacyjnej poświęconej uruchomieniu Programu – m.in. zakończona została procedura wyłonienia oferenta, który przeprowadzi kampanię wizerunkową WRPO. 7

8 Działalność Informacyjno-promocyjna WRPO
Od grudnia 2006 r. funkcjonuje strona gdzie dostępne są wszystkie materiały związane z Programem. Do kwietnia 2008r. najpopularniejsza podstrona zanotowała wejść, w kwietniu natomiast Cyklicznie rozsyłany jest newsletter informacyjny. 24 września 2007 uruchomiony został (w budynku Victoria Center) Główny Punkt Informacyjny WRPO udzielający konsultacji o możliwościach dofinansowania w ramach WRPO. W pierwszym kwartale 2008 udzielono ok konsultacji osobiście, telefonicznie oraz mailowo. Powyżej 50% konsultacji stanowią konsultacje dla sektora MSP W styczniu 2008 uruchomiono Sieć Punktów Informacyjnych w regionie (10 wraz z Głównym Punktem Informacyjnym), składającą się z punktów informacyjnych w następujących starostwach: gnieźnieńskim, jarocińskim, kaliskim, kolskim, leszczyńskim, nowotomyskim, pilskim i wągrowieckim. Informacje o Programie publikowane są od lipca 2007 co miesiąc w Monitorze Wielkopolskim oraz w Naszym Regionie. 1486 osób wzięło udział w konferencjach regionalnych WRPO (Leszno , Gniezno , Piła – 29.10, Kalisz – 31.10, Konin – 5.11, Poznań 3.12). Od 18 lutego prowadzone są szkolenia dla wszystkich beneficjentów Programu. Szkolenia dostosowane są do harmonogramu naboru wniosków. 8

9 Kontrakt Wojewódzki Od maja 2007 r. prowadzone były razem z pozostałymi województwami negocjacje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie kształtu Kontraktu Wojewódzkiego, mającego ustalić warunki dofinansowania RPO środkami EFRR i budżetu państwa. W efekcie negocjacji przyjęto kompromisową wersję dokumentu. Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego został podpisany przez przedstawicieli Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie w dniu 6 lutego 2008. W efekcie powyższego w dniu 12 lutego 2008 został wysłany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o dotację rozwojową na rok 2008 (w wysokości 425,7 mln PLN). 9

10 W dniu 31 stycznia 2008r. Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca WRPO złożył warunkową deklarację gotowości IZ do przeprowadzenia audytu zgodności systemów zarządzania i kontroli WRPO. W ramach przygotowań do audytu prowadzone były następujące działania: dnia 31 stycznia 2008r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZIK), którego dwie kolejne wersje przekazano uprzednio do zaopiniowania przez Departament Instytucji Certyfikującej MRR. Dokument po akceptacji Departamentu Instytucji Certyfikującej MRR zostanie przesłany do Komisji Europejskiej, przygotowano projekt Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO. Obecnie trwa nanoszenie uwag przesłanych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC – Wojewoda Wielkopolski), 10

11 Harmonogram naboru wniosków w ramach poszczególnych działań WRPO
Działanie 2008 I kw II kw III kw IV kw 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw X 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 1.5 Promocja regionalnej gospodarki 1.6 Rozwój sieci i kooperacji 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 11

12 Harmonogram naboru wniosków w ramach poszczególnych działań WRPO (c. d
Działanie 2008 I kw II kw III kw IV kw 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi X 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3.3 Wsparcie ochrony przyrody 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 12

13 Pierwsze konkursy w ramach RPO
Infrastruktura drogowa Ochrona środowiska Kultura i turystyka Ochrona zdrowia Społeczeństwo informacyjne Przedsiębiorczość 13 Edukacja

14 Poziom alokacji i wartości zgłoszonych projektów w ramach konkursów do RPO wg stanu na dzień 14

15 Liczba zgłoszonych projektów w ramach konkursów do RPO wg stanu na dzień 30.04.2008
15 46 428 335 50 124 54 127 15

16 Zakończone nabory wniosków na konkursy WRPO
Działanie 1.1 – Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I - Projekty inwestycyjne Schemat II - Specjalistyczne projekty doradcze Działanie 2.1 – Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Działanie 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregional-nego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) Schemat I - Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców Schemat II  - Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej  50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich Działanie 3.3 – Wsparcie ochrony przyrody 16

17 Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Nabór wniosków na konkurs odbywał się w dniach – (konkurs bez preselekcji) Schemat I - Projekty inwestycyjne Alokacja na konkurs zł Liczba przyjętych wniosków szt. Łączna wartość całkowita projektów ,45 zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów ,25 zł Schemat II - Specjalistyczne projekty doradcze Alokacja na konkurs zł Liczba przyjętych wniosków - 2 szt. Łączna wartość całkowita projektów zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów PLN* * Kwota niewykorzystanych środków, przeznaczonych na Schemat II, zostanie przekazana na Schemat I 17

18 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów w ramach konkursu w działaniu 1.1
18

19 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych
Nabór wniosków na konkurs odbywał się w dniach – (konkurs bez preselekcji) Alokacja na konkurs zł Liczba przyjętych wniosków - 12 szt. Łączna wartość całkowita projektów ,00 zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów – ,42 PLN. 19

20 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów w ramach konkursu w działaniu 2.1
20

21 Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego
Nabór wniosków na konkurs odbywał się w dniach – (konkurs z preselekcją) Schemat I – miasta powyżej 50 tys. mieszkańców Alokacja na konkurs zł Liczba przyjętych wniosków - 7 szt. Łączna wartość całkowita projektów ,20 zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie  zgłoszonych projektów ,46 zł Schemat II – miasta poniżej 50 tys. mieszkańców + obszary wiejskie Alokacja na konkurs zł Liczba przyjętych wniosków szt. Łączna wartość całkowita projektów ,00 zł Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów ,58 zł. 21

22 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów w ramach konkursu w działaniu 2.2
22

23 Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
Nabór wniosków na konkurs odbywał się w dniach – (konkurs bez preselekcji) Alokacja na konkurs PLN Liczba przyjętych wniosków - 11 szt. Łączna wartość całkowita projektów ,21 PLN Łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie zgłoszonych projektów ,98 PLN 23

24 24

25 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów w ramach I konkursu
(działania 1.1, 2.1, 2.2, 3.3) projekty dz. 1.1 projekty dz. 2.1 projekty dz. 2.2 projekty dz. 3.3 25

26 www.wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Kościuszki 95, Poznań Dziękuję Państwu za uwagę. 26


Pobierz ppt "Grzegorz Potrzebowski Departament Polityki Regionalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google