Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata"— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
20 lutego 2008r. 20 lutego 2008r.

2 Harmonogram wydarzeń Wydarzenie Termin
Przyjęcie projektu WRPO przez Zarząd Województwa Przekazanie RPO Komisji Europejskiej Pierwsza runda negocjacji WRPO Druga runda negocjacji WRPO Zatwierdzenie WRPO przez KE Przyjęcie WRPO przez Zarząd Województwa Powołanie Komitetu Monitorującego Podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Przyjęcie uszczegółowienia i Instrukcji Wykonawczej I kwartał 2008 Pierwsze konkursy Luty 2008 2

3 Podział środków finansowych na Priorytety WRPO
Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Środki EFRR w mln € w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 328,887 25,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 493,362 38,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze 173,821 13,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych 54,060 4,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 121,284 9,53 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 61,470 4,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna 39,909 3,13 % Ogółem 1 272,793 100,00% 3

4

5 KOMITET MONITORUJĄCY WRPO
Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny został powołany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 8 listopada 2007r. Skład KM WRPO – 25 osób 10 osób przedstawiciele samorządu 5 osób strona rządowa 10 osób partnerzy społeczni i gospodarczy Podstawowe zadania KM WRPO: zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów analizowanie rezultatów realizacji Programu badanie postępu w zakresie osiągania celów określonych w Programie analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania WRPO

6 Zasady aplikowania w trybie konkursowym
Zasady przeprowadzania konkursów są przejrzyste i nie powinny powodować ponoszenia przez beneficjenta zbędnych kosztów Podczas preselekcji beneficjent przedkłada jedynie niezbędne dokumenty, pozostałe dokumenty wymagane są dopiero po uzyskaniu promesy o dofinansowaniu projektu Składanie wniosków następuje wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie Ocenie podlegają wyłącznie wnioski złożone w określonym w ogłoszeniu terminie i formacie wymaganym przez IZ WRPO Wnioskodawca informowany jest o wynikach kolejnych etapów oceny projektu IZ WRPO udziela wnioskodawcom wszelkich informacji niezbędnych do właściwego wypełnienia wniosku

7 Etapy przeprowadzenia konkursu – wersja uproszczona
Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena wniosków Podjęcie decyzji o dofinansowaniu wniosku Ogłoszenie wyników konkursu Podpisanie umowy o dofinansowaniu

8 Procedura konkursowa – Preselekcja wyboru projektów
Wniosek Beneficjent Instytucja pośrednicząca/wdrażająca Zarząd Województwa Uproszczony wniosek Ocena formalna Przyznanie promesy na dofinansowanie Konkurs na podstawie kryteriów określających potrzeby dziedziny, obszaru bądź grupy docelowej Podpisanie umowy o dofinansowanie – po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno-technicznego Projekt Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu Ocena merytoryczno-techniczna

9 Kryteria wyboru projektów
8 lutego br. Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata przyjął kryteria wyboru projektów. kryteria mają służyć właściwej ocenie wniosków i być pomocą dla potencjalnych beneficjentów. kryteria określają precyzyjnie warunki formalne i merytoryczne, które musi spełniać każdy projekt.

10 Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach WRPO 2007-2013
Działanie 2008 I kw II kw III kw IV kw 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw X 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z regionalnej strategii innowacji 1.5 Promocja regionalnej gospodarki 1.6 Rozwój sieci i kooperacji 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3.3 Wsparcie ochrony przyrody 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie X* 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego * wyłącznie dla projektów zakupu urządzeń medycznych

11 Konkursy w pierwszym kwartale 2008 roku:
Nazwa działania Termin ogłoszenia Kwota na konkurs (PLN) Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 29.02 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) 25.02 Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody 27.02 Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 17.03

12 Wniosek aplikacyjny – najważniejsze elementy
1. Obszar interwencji 2. Dane wnioskodawcy 3. Informacje o projekcie, w tym: a. lokalizacja b. harmonogram realizacji c. opis projektu d. cel projektu 4. Wskaźniki 5. Tabela finansowa 6. Aspekty prawno-finansowe, w tym: a. zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE b. pomoc publiczna c. informacja i promocja 7. Zamówienia publiczne 8. Załączniki

13 Wniosek aplikacyjny

14 strona www.wrpo.wielkopolskie.pl

15 Statystyka wejść na stronę

16 Główny Punkt Informacyjny WRPO – Victora Center ul
Główny Punkt Informacyjny WRPO – Victora Center ul. Strzelecka 49, Poznań tel

17 Punkty Informacyjne WRPO
Poznań Wągrowiec Nowy Tomyśl Jarocin Leszno Kalisz Konin Gniezno Koło Piła

18 Szkolenia dla beneficjentów WRPO
Około 1000 osób zostanie przeszkolonych w lutym i marcu 2008r. Szkolenia odbędą się w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Koninie i Lesznie W pierwszym etapie szkolenia dla JST, MSP, IOB, pracowników Punktów informacyjnych WRPO.

19 Promocja WRPO MARZEC – KWIECIEŃ Spoty reklamowe w radiu i telewizji
Przebudowa strony Reklama internetowa Wkładki do gazet regionalnych i lokalnych Wizualizacja punktów informacyjnych oraz produkcja materiałów reklamowych WRPO Wydarzenia promujące Punkty informacyjne WRPO

20 Dziękuję za uwagę. Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości Poznań


Pobierz ppt "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google