Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata"— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Poznań 20, 22 luty 2008r.

2 Wytyczne do studium wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej

3 W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej przewiduje się dwa schematy wytycznych do sporządzenia studiów wykonalności: 1. dla projektów, których wartość nie przekracza 5 mln euro, 2. dla projektów, których wartość przekracza 5 mln euro.

4 Spis treści: I. Wnioski ze studium wykonalności II. Charakterystyka projektu III. Opis bieżącej sytuacji beneficjenta oraz analiza otoczenia projektu IV. Logika interwencji V. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji VI. Analiza techniczna / technologiczna VII. Analiza specyficzna dla sektora – analizy ruchowe VIII. Analiza finansowa IX. Analiza ekonomiczna X. Analiza oddziaływania na środowisko XI. Promocja i informacja XII. Załączniki do studium wykonalności XIII. Oświadczenie Wnioskodawcy

5 Dla projektów, których wartość nie przekracza
5 mln euro nie jest wymagane sporządzenie analizy finansowej oraz analizy wrażliwości i ryzyka.

6 Przygotowując Studium Wykonalności należy mieć na uwadze następujące zasady:
Dane przedstawione w Studium Wykonalności muszą być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Studium musi być aktualne, tj. musi być sporządzone w oparciu o wszelkie dane dostępne w roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie. Okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy rozumiany jest jako okres, na który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu.

7 Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013,
Studium Wykonalności musi być zgodne z: Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata , Szczegółowym opisem priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II - VI, Krajowymi wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

8 Wszyscy beneficjenci zobowiązani są do sporządzenia studiów wykonalności w formie tabelarycznej, zgodnie ze schematem zaproponowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

9 I. Wnioski ze studium wykonalności
Krótkie wprowadzenie do projektu, które jest jednocześnie streszczeniem całego opracowania i przedstawieniem wniosków z przeprowadzanych w całym studium analiz. Wstęp jest więc elementem wtórnym, którego sporządzanie należy rozpocząć po przygotowaniu całego studium wykonalności. Wstęp powinien zawierać w szczególności następujące elementy: cele projektu, opis odbiorców projektu, określenie poziomu nakładów inwestycyjnych z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, określenie poziomu wnioskowanego dofinansowania, ramy czasowe projektu zgodne z harmonogramem, główne wnioski z analizy ekonomicznej i finansowej.

10 II. Charakterystyka projektu
W ramach rozdziału należy podać: - Dane Wnioskodawcy - Dane autora sporządzającego studium wykonalności - Tytuł projektu - Opis projektu

11 W ramach opisu projektu Beneficjent zobowiązany jest przedstawić:
- ogólny zakres realizowanego przedsięwzięcia, - uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz zgodności projektu z celami Działania 2.1 lub 2.2, - lokalizację przedsięwzięcia (nazwa województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany projekt, krótka charakterystyka lokalizacji, dodatkowe dane niezbędne do uzasadnienia interwencji EFRR w przedmiot projektu (np. dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe). Należy zwrócić szczególną uwagę, aby opis ten odpowiadał tematyce projektu. Nie należy przepisywać danych statystycznych, które nie są bezpośrednio związane z projektem.

12 W ramach opisu projektu Beneficjent zobowiązany jest przedstawić:
- zgodność projektu ze strategiami (np. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, strategią rozwoju powiatu/gminy, planem rozwoju lokalnego danego powiatu/danej gminy, studiami komunikacyjnymi poszczególnych obszarów), - komplementarność projektu (czyli powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami finansowanymi ze środków wspólnotowych, oraz innych środków krajowych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Komplementarność dotyczy powiązań z projektami, które w jakikolwiek sposób są powiązane z proponowanym do realizacji zadaniem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację. Dodatkowo oznacza to także sytuację, gdy potencjalny projekt zgłaszany do realizacji stanowi element szerszego przedsięwzięcia. Należy wymienić te projekty, które są zrealizowane lub w trakcie realizacji),

13 W ramach opisu projektu Beneficjent zobowiązany jest przedstawić:
- wpływ projektu na polityki horyzontalne (Wnioskodawca winien wykazać co najmniej neutralny wpływ projektu w zakresie: równości szans i zrównoważonego rozwoju. Neutralny wpływ oznacza, że projekt spełnia wyznaczone w danym zakresie minimum lub też brak jest bezpośredniego logicznego powiązania między realizowanym projektem a daną polityką). - uproszczone szkice gminne lub plany główne rozwiązań transportowych, które obejmują infrastrukturę transportową oraz instytucje generujące transport (szkic powinien objaśniać główne osie transportowe w gminie / powiecie / województwie oraz to w jaki sposób są one ze sobą połączone.

14 III. Opis bieżącej sytuacji Beneficjenta oraz analiza otoczenia projektu.
W ramach rozdziału należy podać dane charakteryzujące obszar, na którym realizowany jest projekt: - Powierzchnia obszaru, na którym realizowany jest projekt - Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania – stan na - Rynek pracy – pracujący ogółem - Rynek pracy – bezrobotni zarejestrowani ogółem - Turystyka – ilość korzystających z noclegów ogółem (I - XII) - Turystyka – ilość udzielonych noclegów ogółem (I - XII) - Podmioty gospodarcze ogółem Ponadto należy podać długość dróg w gminie (łącznie) wraz z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne

15 Następnie Wnioskodawca powinien dokonać analizy problemów, które ma rozwiązać realizacja projektu. Analiza powinna pokazywać aktualne problemy związane z funkcjonowaniem określonego odcinka drogi lub systemu transportu drogowego. Przykładowe problemy związane z istniejącym stanem infrastruktury drogowej: - zły stan techniczny infrastruktury drogowej, - niska dostępność komunikacyjna określonego regionu, - brak odpowiednich połączeń drogowych, wysoki poziom wypadkowości, - duża liczba ofiar śmiertelnych, - duże natężenie ruchu zbliżające się do granicy przepustowości istniejących dróg, -skrzyżowanie będące tzw. „wąskim gardłem” na określonym odcinku drogi, - zła geometria skrzyżowania, nieodpowiadająca aktualnym potrzebom, - niska atrakcyjność inwestycyjna, - niska atrakcyjność turystyczno – rekreacyjna.

16 IV. Logika interwencji W ramach rozdziału Wnioskodawca powinien opisać cele projektu. - Podczas identyfikacji celów projektu należy zachować spójność z celami WRPO na lata oraz celami Działania 2.1/2.2. - Określanie celów projektu powinno polegać na przedstawieniu od jednego do kilku realnych i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska gospodarczo – społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu. - Cele projektu powinny jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno – ekonomiczne można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu. Cele powinny być logicznie powiązane ze sobą oraz z celami funduszy.

17 Do typowych celów projektów infrastruktury drogowej można zaliczyć następujące pozycje:
- skrócenie czasu podróży użytkowników dróg, - poprawa płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu (zapewnienie określonego poziomu swobody ruchu), - poprawa dostępności regionu, - zmniejszenie liczby wypadków i ofiar ich następstw, - poprawa komfortu podróżowania, - wyprowadzenie ruchu na zewnątrz miasta, - zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury, - zmniejszenie kosztów w eksploatacji pojazdów, - dostosowanie konstrukcji do zwiększonych obciążeń.

18 W dalszej części rozdziału IV Logika interwencji należy przedstawić wskaźniki osiągnięć projektu – wskaźniki produktu oraz rezultatu z podziałem na wskaźniki kluczowe oraz uzupełniające. Zasady przedstawiania wskaźników w studium wykonalności są takie same jak we wniosku o dofinansowanie.

19 V. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji.
Analiza instytucjonalna ma na celu opis bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających, instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, podział zadań i odpowiedzialności, opis innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie, ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, rozwiązania dotyczące udostępniania wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim. Określenie kto będzie pełnił funkcję zamawiającego oraz kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu. Określenie sposobu wyboru inżyniera / menadżera projektu.

20 Analiza prawna przedstawia kwestie prawne związane z realizacją projektu, tj. dotyczące własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt, dostępności gruntu, a także mediów pod inwestycję.

21 W ramach rozdziału V należy określić:
- Beneficjentów końcowych projektu, - Instytucje zaangażowane w realizację projektu (w przypadku partnerstwa w stosunku do Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego, podmiotu eksploatującego i innych zaangażowanych w realizację projektu podmiotów, należy podać ich rolę, podział zadań i obowiązków, które będą realizować w ramach projektu, a także określić zakres ich odpowiedzialności (w tym organizacyjnej i finansowej). Dodatkowo w przypadku partnerstwa projektowego należy podać podstawę jego zawarcia i cel utworzenia),

22 W ramach rozdziału V należy określić:
- Zdolność organizacyjną Beneficjenta - należy podać informacje na temat: instytucji zaangażowanych w realizację/wdrożenie projektu (włącznie z podziałem odpowiedzialności i sposobem ich finansowania), innych organizacji, na które realizacja projektu będzie oddziaływać, ewentualnych powiązań z innymi podmiotami. Ponadto należy zdefiniować podmiot, który po zakończeniu inwestycji będzie zajmował się eksploatacją.

23 W ramach rozdziału V należy określić:
- Prawną wykonalność inwestycji (w tym udzielanie zamówień publicznych) : W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. W punkcie tym należy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier/menadżer projektu. Ponadto należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenia odpowiednich organów/instytucji, pozwolenia na budowę, itp. W punkcie tym można również podać informację na temat dostępności gruntu, a także mediów pod inwestycję.

24 Procedura wyboru wykonawcy projektu (dostawca usług lub produktów, wykonawca robót budowlanych) musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.). Jest to m.in. warunek by środki wydatkowane na realizację projektu mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane.

25 W ramach rozdziału V należy określić:
- Ocenę długoterminowej trwałości finansowo – instytucjonalnej projektu Długotrwałość finansowo - instytucjonalna projektu oznacza, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. W podpunkcie należy opisać (wraz z załączeniem odpowiednich dokumentów uwierzytelniających opisany stan rzeczy): - kto będzie zarządzał projektem (w ciągu co najmniej 5 lat od chwili jego zakończenia), - kto odpowiedzialny będzie za utrzymanie i eksploatację inwestycji, - zakładany sposób finansowania Wnioskodawcy (Wnioskodawców w przypadku partnerstwa projektowego) przez okres 5 lat po zakończeniu, - sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu.

26 VI. Analiza techniczna / technologiczna
Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań. Analiza powinna obejmować następujące elementy: Opis aktualnych rozwiązań technicznych oraz proponowanych zmian, które mają przynieść rezultaty zmierzające do osiągnięcia celów projektu. Analizę kilku opcji (jeżeli to możliwe) realizacji projektu (przykłady opcji: nowa inwestycja - modernizacja istniejącego systemu, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną – rondo). Określenie kosztów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji w poszczególnych latach przyjętego okresu realizacji i eksploatacji, dla każdej rozpatrywanej opcji.

27 Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest:
wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym; zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie; optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników; przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny, jest zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

28 W ramach opisu wybranej technologii należy podać zakres prac z wyszczególnieniem ich głównych cech charakterystycznych i elementów składowych. Opisując optymalne rozwiązanie technologiczne należy skupić się na ogólnych technologiach, m.in. wykonania nawierzchni, wykonania podbudowy, wykonania warstwy wzmocnionego podłoża, wykonania chodnika, wykonania zjazdów, wykonania robót ziemnych, wykonania obiektów inżynierskich.

29 Harmonogram realizacji projektu (w tym zamówienia publiczne)
W SW należy precyzyjnie opisać działania związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji (np. etap poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych powinien zawierać najważniejsze fazy realizacji projektu z uwzględnieniem przygotowania dokumentacji projektowej oraz planowanego terminu przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą). Proponuje się także ujęcie dodatkowych etapów, takich jak: rozpoczęcie robót budowlanych, oddanie inwestycji do użytkowania. Należy przewidzieć odrębny wpis w tabeli dla każdego kontraktu lub etapu, w stosownych przypadkach. Jeżeli wniosek dotyczy etapu projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest wniosek o pomoc. Harmonogram powinien zostać przedstawiony w ujęciu kwartalnym.

30 Plan finansowania Plan finansowania musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu. Plan finansowania musi być szczegółowy, wynikać i być spójny ze sporządzonymi i załączonymi kosztorysami. UWAGA: przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy brać pod uwagę Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II - VI, a także cel projektu, opis kwalifikujących się do wsparcia typów projektu oraz klasyfikację wydatków strukturalnych.

31 VII. Analizy specyficzne dla danego sektora – analizy ruchowe.
Analizę ruchu należy wykonać na wszystkich elementach sieci drogowej wyznaczonej w definicji projektu. Punktem wyjścia do sporządzenia analiz ruchowych są udokumentowane wyniki pomiarów ruchu oraz wartości średniorocznego dobowego ruchu (SDR). Na sieci dróg wojewódzkich i krajowych źródłem mogą być wyniki ostatniego generalnego pomiaru ruchu. W przypadku braku udokumentowanych źródeł należy wykonać pomiar ruchu zgodnie z wytycznymi GDDKiA. SDR w roku bazowym stanowi podstawę prognozy na okres 25 lat. W zależności od rangi projektu należy odpowiednio dobrać metodę prognozowania: uproszczoną metodę obliczania prognozy ruchu dla dróg krajowych, uproszczoną metodę obliczania prognozy ruchu dla dróg wojewódzkich, uproszczoną metodę obliczania prognozy ruchu dla dróg powiatowych i gminnych.

32 Analizę ruchu przeprowadza się w formie prognoz ruchu dla:
roku bazowego (tzn. na moment zakończenia procesu przedinwestycyjnego projektu – wykonanie dokumentacji, analiz i badań), roku oddania inwestycji do użytku, pozostałych lat. Do oceny porównawczej należy sporządzić prognozę ruchu dla dwóch wariantów: wariantu odniesienia (W0) – założenie, że dana inwestycja nie będzie realizowana, wariantu inwestycyjnego (WI) – założenie, że dana inwestycja będzie realizowana w przewidzianym zakresie.

33

34 VIII. Analiza finansowa
Analiza finansowa ma na celu sprawdzenie czy inwestycja jest finansowo wykonalna. Ponadto ma zweryfikować, czy inwestycja jest finansowo trwała, czyli czy Beneficjent będzie zdolny do wdrożenia projektu, a podmiot eksploatujący powstałą infrastrukturę zapewni środki na pokrycie wszystkich kosztów działalności operacyjnej oraz wydatków odtworzeniowych.

35 VIII. Analiza finansowa
Założenia do analizy finansowej. W analizie finansowej sporządzanej dla projektów infrastruktury drogowej należy stosować ceny stałe w całym okresie analizy. Dla projektów drogowych, gdy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, powinien zostać uwzględniony w analizie finansowej. (podatek VAT jest uwzględniony w analizie finansowej w przypadku, gdy jest on kosztem kwalifikowanym dla beneficjenta. W przeciwnym razie przepływy finansowe powinny zostać skorygowane o podatek VAT). Dla projektów infrastruktury drogowej stosuje się horyzont czasowy wynoszący 25 lat. Zalecana finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostać przyjęta w analizie finansowej wynosi 5 %.

36 VIII. Analiza finansowa
Nakłady inwestycyjne należy rozumieć jako wydatki ponoszone w trakcie realizacji projektu. Nakłady inwestycyjne powinny być zgodne z planowanym harmonogramem i przedstawione w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Przykładowe nakłady: dokumentacja projektowa, wykup gruntów, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe (umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, ścieków), urządzenia brd (oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja, bariery, oświetlenie), elementy ulic (chodniki, krawężniki, obrzeża) roboty instalacyjne, roboty mostowe, nadzór, promocja projektu.

37 VIII. Analiza finansowa
Dla inwestycji drogowych nie generujących przychodów nie występują przychody operacyjne projektu. Niezależnie od charakteru inwestycji (publiczny, komercyjny) w analizie finansowej należy zestawić dla każdego roku koszty operacyjne ponoszone przez beneficjenta w celu należytego użytkowania i utrzymania infrastruktury drogowej. Podstawowe kategorie kosztów operacyjnych dla projektów drogowych to remonty cząstkowe, remonty okresowe, utrzymanie bieżące.

38 IX. Analiza ekonomiczna
Celem analizy ekonomicznej jest dokonanie oceny wkładu projektu z punktu widzenia społeczności jako całości. Za jej pomocą należy sprawdzić, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia.

39 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości powyżej 5 mln euro.
Ocena ekonomiczna dla projektów dotyczących infrastruktury drogowej dla projektów, których koszt całkowity przekracza 5 mln euro powinna nastąpić w oparciu o analizę kosztów i korzyści (CBA). Analiza CBA (cost-benefits analysis) polega na obliczeniu miary ENPV (economic net present value, ekonomiczna wartość bieżąca netto) oraz ERR (economic internal rate of return, ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu). W ramach analizy należy przedstawić opcję zakładającą realizację projektu oraz alternatywną opcję bez projektu.

40 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości powyżej 5 mln euro.
Wybrana opcja powinna cechować się najwyższą ERR, chyba, że wymagane dla niej nakłady są niemożliwe do sfinansowania. Obliczenie ENPV oraz ERR powinno obejmować po stronie kosztów zdyskontowaną sumę nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania, natomiast po stronie korzyści, sumę oszacowanych w pieniądzu korzyści, takich jak skrócenie czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, zmniejszenie liczby wypadków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

41 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości powyżej 5 mln euro.
Określenie założeń do analizy ekonomicznej. W celu sporządzenia analizy należy przyjąć społeczną stopę dyskontową na poziomie 5,5%. Należy sporządzić analizę ekonomiczną na okres 25 lat.

42 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości powyżej 5 mln euro.
Podstawą do przeprowadzenia analizy ekonomicznej metodą kosztów i korzyści są przepływy środków pieniężnych określone w analizie finansowej. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności należy dokonać korekt dotyczących: - efektów fiskalnych, - efektów zewnętrznych, - przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe.

43 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości powyżej 5 mln euro.
Korekty fiskalne. Należy odliczyć podatki pośrednie (np. VAT jeśli nie jest kosztem kwalifikowanym), subwencje i wpłaty mające charakter wyłącznie przekazu pieniężnego (np. wpłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych). Jednakże ceny muszą być powiększone o podatki bezpośrednie. Również w przypadku, gdy konkretne podatki pośrednie/subwencje mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne, należy je uwzględnić w cenie.

44 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości powyżej 5 mln euro.
Korekta dotycząca efektów zewnętrznych. Niektóre skutki projektu mogą oddziaływać na inne czynniki gospodarcze bez żadnego odszkodowania. Skutki te mogą być negatywne lub pozytywne. Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego odszkodowania, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. Należą do nich następujące pozycje: skrócenie czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, zmniejszenie liczby wypadków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

45 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości powyżej 5 mln euro.
Przeprowadzenie korekty przepływów pieniężnych z analizy finansowej o efekty fiskalne, rachunek kosztów i korzyści zewnętrznych, zniekształceń rynkowych prowadzą do ustalenia ekonomicznych przepływów pieniężnych, na podstawie których obliczone zostaną wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu: - Ekonomiczna Zaktualizowana Wartość Netto ENPV, - Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu ERR, - Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści / Koszty B/C.

46 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości poniżej 5 mln euro.
Dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej, których wartość nie przekracza 5 mln EUR zaleca się sporządzenie analizy ekonomicznej metodą wielokryterialną.

47 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości poniżej 5 mln euro.
Metoda ta polega na szczegółowym opisie efektów zewnętrznych projektu, z kwantyfikacją tych wielkości, dla których jest to możliwe. W takim przypadku nie ma konieczności przeliczania wskazanych korzyści na wartości pieniężne.

48 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości poniżej 5 mln euro.
W ramach analizy wielokryterialnej należy wymienić wszystkie istotne (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe) skutki projektu i przestawić je w ujęciu ilościowym: 1. Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa); 2. Redukcja liczby wypadków (szt./rok); 3. Oszczędność czasu podroży (osobogodziny/rok) 4. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok); 5. Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

49 IX. Analiza ekonomiczna – projekty o wartości poniżej 5 mln euro.
Etapy analizy wielokryterialnej: Identyfikacja celów projektu, które poddane zostaną ocenie (rezultaty i oddziaływanie), Określenie kryteriów oceny, Analiza oddziaływania: ustalenie wyników dla poszczególnych kryteriów, Nadanie wag kryteriom, Ustalenie całkowitej oceny punktowej.

50 X. Analiza wrażliwości i ryzyka.
Dla projektów o wartości powyżej 5 mln Euro wymagane jest przeprowadzenie analizy wrażliwości. Ze względu na niepewność osiągnięcia przez projekt zakładanych rezultatów należy dokonać analizy wrażliwości i ryzyka wyników projektu.

51 X. Analiza wrażliwości i ryzyka.
Analiza wrażliwości w projektach drogowych polega na ocenie wpływu zmienności wskaźników analizy finansowej oraz ekonomicznej efektywności projektu na zmiany kluczowych dla projektu parametrów (określanych jako zmienne kluczowe). W projektach, które nie generują żadnych przychodów finansowych nie ma potrzeby przeprowadzania analizy wrażliwości w ramach analizy finansowej. Wystarczające jest skupienie się na zmiennych kluczowych mających wpływ na wyniki analizy ekonomicznej.

52 X. Analiza wrażliwości i ryzyka.
Rekomendowane jest przeprowadzenie analizy wrażliwości dla inwestycji drogowych wg następujących kroków: 1. Dobór zmiennych kluczowych –ma na celu wskazanie krytycznych zmiennych projektu. Dokonuje się tego poprzez pozwolenie zmiennym projektu na wahania według określonej procentowo zmiany i obserwowanie wahań w ekonomicznych wskaźnikach efektywności. Jednorazowo wahaniom powinna ulegać tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny być stałe. Sugeruje się uznanie za „krytyczne” tych zmiennych, w których zmiana w wysokości 1 % (dodatnia lub ujemna) powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej ENPV o 5 %. Można jednak przyjąć inne kryteria.

53 X. Analiza wrażliwości i ryzyka.
2. Analiza elastyczności - ocena wpływu jaki wywiera procentowa zmiana zmiennej na wskaźniki efektywności projektu. Ma ona na celu określenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych (przypisanie odpowiednich rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych w oparciu o dane historyczne, własne doświadczenie, bądź wiedzę ekspercką). 3. Interpretacja wyników - rekomendacje powinny dotyczyć realizacji bądź zaniechania realizacji projektu

54 XI. Analiza oddziaływania na środowisko.
W ramach rozdziału należy opisać: - wpływ realizacji inwestycji na środowisko – np. w formie streszczenia Raportu z oceny oddziaływania na środowisko - Jeżeli Ocena Oddziaływania na Środowiska (OOS) jest wymagana (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowymi uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz. U. 257 poz z 3.XII.2004 roku oraz Dyrektywą Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska) należy załączyć Raport OOŚ jako załącznik do Wniosku aplikacyjnego, a dodatkowo powinno znaleźć się krótkie streszczenie Raportu OOS.

55 XI. Analiza oddziaływania na środowisko.
Jeśli Ocena Oddziaływania na Środowiska (OOS) nie jest wymagana należy zawrzeć krótkie określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko – informacje odnośnie tego, czy projekt może spowodować: zagrożenia dla środowiska w fazie budowy, zagrożenia dla środowiska w fazie eksploatacji projektu.

56 XI. Analiza oddziaływania na środowisko.
- Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego

57 XII. Promocja i informacja
Rozdział ten powinien zawierać informacje na temat jawności i publicznej świadomości dotyczącej realizacji działań finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE W związku z tym należy określić cel jaki ma być osiągnięty, grupy docelowe do jakich planowana promocja będzie skierowana, środki i metody realizacji, odpowiedzialność za realizację, jak również aktualny budżet. Instrumenty promocji to m.in. tablice pamiątkowe, plakaty i inne materiały informacyjne.

58 XII. Promocja i informacja
Należy zwrócić uwagę, aby była to rzeczywista promocja programu, priorytetu, działania, projektu, a koszty ujęte do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego były kwalifikowane. Opracowując ten rozdział należy korzystać z wytycznych dotyczących informacji i promocji dla okresu programowania oraz z Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

59 XIII. Oświadczenie Wnioskodawcy
Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju.

60 www.wrpo.wielkopolskie.pl e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google