Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzowice"— Zapis prezentacji:

1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzowice
wraz z przyłączami domowymi

2 Uzupełnienie wniosku: 7 września 2005 roku.
W dniu 5 kwietnia 2005 roku Gmina Skała złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzowice wraz z przyłączami domowymi” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach II naboru do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie 3.1: Obszary wiejskie Uzupełnienie wniosku: 7 września 2005 roku.

3 Otrzymanie decyzji o dofinansowaniu projektu:
STYCZEŃ 2006

4 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
ZAWARCIE UMOWY Umowa nr Z/2.12/III/3.1/412/05/U/6/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.12/III/3.1/412/05 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzowice wraz z przyłączami domowymi” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny została zawarta w Krakowie w dniu 6 kwietnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim, zwanym „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez Witolda Kochana, a Gminą Skała, zwaną „Beneficjentem”, reprezentowanym przez Zdzisława Mularczyka – Burmistrza Miasta i Gminy Skała, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Katarzyńskiej.

5 Całkowita wartość Projektu: ,88 PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne: ,00 PLN Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,00 PLN Współfinansowanie z budżetu państwa: ,00 PLN Wkład własny Gminy Skała: ,88 PLN

6 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
ROZPOCZĘCIE REALIZACJI 22 SIERPNIA 2005 r. ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI 31 PAŹDZIERNIKA 2006 r. ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI 30 GRUDNIA 2006 r.

7 ZMIANA WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA WYNIKAJĄCA
ANEKS NR 1 DO UMOWY NR Z/2.12/III/3.1/412/05/U/6/06 PODPISANO W DNIU 7 CZERWCA 2006 r. PRZYCZYNA: ZMIANA WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA WYNIKAJĄCA Z OSZCZĘDNOŚCI PO PRZEPROWADZONYM PRZETARGU

8 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej euro przeprowadzono w dniu 12 lipca 2005 r., zgodnie z art. 10 i art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177)

9 ZMIANY WPROWADZONE ANEKSEM NR 1:
Całkowita wartość Projektu: ,85 PLN Całkowite wydatki kwalifikowalne: ,61 PLN Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,17 PLN Dofinansowanie z budżetu państwa: ,86 PLN Wkład własny z budżetu Gminy Skała: ,82 PLN

10 ANEKS NR 2 DO UMOWY NR Z/2. 12/III/3
ANEKS NR 2 DO UMOWY NR Z/2.12/III/3.1/412/05/U/6/06 PODPISANO W DNIU 20 CZERWCA 2006 r. PRZYCZYNA PODPISANIA ANEKSU: DODANIE DRUGIEGO NUMERU KONTA BANKOWEGO

11 Nazwa zadań w ramach etapów realizacji Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji (dd.mm.rrrr) Termin rzeczowego zakończenia realizacji (dd.mm.rrrr) Budowa rurociągów grawitacyjnych i tłocznych. r. r. Montaż pompowni ścieków wraz z zasilaniem oraz ogrodzeniem pompowni. r. r. Roboty naprawcze nawierzchni. r. r. Wykonanie przyłączy domowych. r.

12 PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU:
metrów kanalizacji: rurociąg grawitacyjny ¢200 o długości 9001 m. rurociąg grawitacyjny ¢250 o długości 684 m. rurociąg tłoczny ¢110 i ¢90 o długości 3412 m. 6 przepompowni sieciowych uzbrojony teren 2 ha z przeznaczeniem na inwestycje rekreacyjno - sportowe

13 WSKAŹNIKI REZULTATU: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej: 175 przyłączy domowych / 4896 mb. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej: 700 osób Ilość oczyszczonych ścieków: 128,80 m3/dobę

14 Ścieki ze Smardzowic są odprowadzane na oczyszczalnię ścieków Skała – Nowa Wieś, dzięki nowo wybudowanemu, współfinansowanemu z Programu SAPARD kolektorowi tłoczno – grawitacyjnemu Smardzowice przysiółek „Miotełka” – Skała. Przyjęte rozwiązanie techniczne zakładało przebieg trasy kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych w terenie zielonym, w większości wzdłuż dróg oraz istniejącej zabudowy, co nie wpłynęło na zmianę użytkowania terenu ani też nie spowodowało zmian w krajobrazie.

15 Działalności Gospodarczej i Komunikacji Urzędu Miasta i Gminy Skała.
LOKALIZACJA INWESTYCJI Wieś Smardzowice, Gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Po zrealizowaniu inwestycji sieć kanalizacyjna jest użytkowana, zarządzana i finansowana przez Referat Komunalny, Działalności Gospodarczej i Komunikacji Urzędu Miasta i Gminy Skała. Cele projektu zostaną zachowane w ciągu co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji.

16 UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU Działania z zakresu ochrony zasobów środowiska naturalnego należą do najważniejszych obszarów zadaniowych Gminy Skała. Systematycznie podejmowane są działania w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy, poprzez realizację inwestycji z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Wszelkie zadania z tego zakresu są podejmowane w ramach Programu Powszechnej Kanalizacji Gminy Skała i stanowią konsekwentną realizację jego założeń. Inwestycja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzowice podjęta została z uwagi na fakt, iż wieś Smardzowice, położona w obszarze otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego, była w całości zwodociągowana, natomiast nie posiadała uporządkowanej gospodarki ściekowej. Nieoczyszczone ścieki w sposób niekontrolowany wprowadzane były do środowiska wodno – gruntowego. Wpływało to niekorzystnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego.

17 UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU Znaczącą korzyścią dla wszystkich użytkowników sieci kanalizacyjnej w Smardzowicach jest zmniejszenie opłat za odprowadzenie 1m3 ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym. Realizacja inwestycji pozwoliła na dociążenie działającej w Nowej Wsi nowoczesnej oczyszczalni ścieków, która jest przystosowana do przyjęcia w przyszłości ścieków z terenu całej Gminy. Po zrealizowaniu projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Smardzowicach do oczyszczalni ścieków wpływa około 47 tys. m3 ścieków/rok, co przyczynia się do poprawy stanu powietrza, gleby oraz wody, gdyż dotychczas ścieki przedostawały się do środowiska naturalnego w sposób niekontrolowany, czego przyczyną było gromadzenie ścieków w nieszczelnych zbiornikach bezodpływowych (tzw. szambach).

18 Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków Skała – Nowa Wieś.

19 UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU Realizacja projektu przyczynia się do przeciwdziałania procesowi marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich oraz zmniejszenia różnic w poziomie dostępu do infrastruktury technicznej pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Dzięki uruchomieniu sieci kanalizacyjnej nastąpiła poprawa standardu życia mieszkańców. Dla rolników w Smardzowicach oznacza to spełnienie wymogów unijnych w zakresie prowadzonej działalności agroturystycznej oraz produkcji rolnej i hodowli zwierząt. Ponadto uregulowanie gospodarki ściekowej w Smardzowicach wpłynęło na podniesienie atrakcyjności terenu, zwłaszcza dla potencjalnych inwestorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (możliwość zakupu w pełni uzbrojonej działki). Obecnie wielu przedsiębiorców wybierając miejsce na lokalizację inwestycji uwzględnia fakt wyposażenia terenu w sieć kanalizacyjną.

20 UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU Wieś Smardzowice od dawna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców okolicznych miejscowości, turystów, a także pielgrzymów (Sanktuarium w Smardzowicach). Dlatego też inwestowanie w zadania wpływające korzystnie na stan środowiska naturalnego na tym terenie było konieczne. Znaczący efekt ekologiczny (zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego) przyczynił się do poprawy jego stanu i zahamowania procesu degradacji zasobów przyrodniczych, które stanowią o wartości i wyjątkowości Smardzowic, Ojcowskiego Parku Narodowego oraz całej Gminy Skała.

21 Strategią Gminy Skała: Cel 6 – Skanalizowane tereny wiejskie.
ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZE STRATEGIĄ Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami: Strategią Gminy Skała: Cel 6 – Skanalizowane tereny wiejskie. Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Skała: zasada przyjęcia jako priorytetowych inwestycji dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego.

22 Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego: Cel strategiczny B. 1
Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego: Cel strategiczny B.1. – Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska, Rozwiązanie B.1.1. – Poprawa jakości wód, Sposób realizacji: Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, głównie na obszarach wiejskich.

23 Projekt posiada poparcie: Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego
Dyrektywą Rady 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Gmina Skała znajduje się wśród gmin, których dotyczy 10-letni okres przejściowy, dlatego też podejmuje intensywne starania w tym zakresie, aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, będąc świadomym., że bez inwestowania w gospodarkę wodno – ściekową nie uda się osiągnąć długofalowego celu polityki ekologicznej całego kraju. Projekt posiada poparcie: Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

24 aplikacyjnego oraz w oparciu o wytyczne
Gmina Skała realizuje działania dotyczące promocji projektu, zgodnie z założeniami z wniosku aplikacyjnego oraz w oparciu o wytyczne z Rozporządzenia 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez państwa członkowskie odnośnie do pomocy z funduszy strukturalnych. Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzowice wraz z przyłączami domowymi” odbywa się poprzez:

25 oraz aktualne fotografie.
A/ Upowszechnianie wśród społeczności lokalnej oraz mieszkańców sąsiednich gmin informacji o sposobie realizacji i finansowaniu Projektu poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy aktualnych informacji o przebiegu realizacji Projektu oraz źródłach finansowania. B/ Utworzenie na stronie internetowej gminy Skała zakładki INWESTYCJE, pod którą zamieszczane są informacje o Projekcie, postępie realizacji, przyznanym w ramach ZPORR dofinansowaniu oraz aktualne fotografie.

26 C/ Promocja Projektu w prasie lokalnej (Kronika Miasta i Gminy Skała) poprzez zamieszczenie informacji o aktualnym stanie realizacji oraz współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

27 D/ Na terenie wsi Smardzowice, gdzie był realizowany Projekt,
umieszczone zostały na stałe 2 tablice informacyjne – obecnie pamiątkowe – o współfinansowaniu inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

28 E/ Gmina Skała przekazała materiały informujące o realizowanej inwestycji wraz ze zdjęciami, które zostały zamieszczone w tworzonej przez Urząd Marszałkowski (Departament Funduszy Strukturalnych, Zespół Promocji i Informacji), internetowej bazie projektów ZPORR.

29 PRZEBIEG PRAC W TERENIE

30 SMARDZOWICE

31

32 SMARDZOWICE

33 Tablice pamiątkowe

34 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzowice została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

35 Opracowanie: Dorota Buczek


Pobierz ppt "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google