Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: Prawo o Stowarzyszeniach zostało ustanowione w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: Prawo o Stowarzyszeniach zostało ustanowione w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji."— Zapis prezentacji:

1

2 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: Prawo o Stowarzyszeniach zostało ustanowione w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego,

3 Pojedyńcze organizacje pozarządowe działają i współpracują z samorządem od 1993/94 roku. Pojedyńcze organizacje pozarządowe działają i współpracują z samorządem od 1993/94 roku.

4 Sektor pozarządowy w powiecie lidzbarskim Zarejestrowanych jest: – 4 Fundacje – 107 Stowarzyszeń, w tym 18 Uczniowskich Klubów Sportowych i 12 Ochotniczych Straży Pożarnych

5 Sektor pozarządowy w powiecie lidzbarskim 49 organizacji ma swoją siedzibę w Lidzbarku Warmińskim 25 organizacji ma swoją siedzibę w Ornecie Pozostałe 33 są to organizacje wiejskie, z czego 11 w gminie Lidzbark Warmiński, w pozostałych gminach równomiernie 3 Fundacje mają swoją siedzibę w Lidzbarku Warmińskim i 1 na terenach wiejskich.

6 FUNDACJE Fundacja Rozwoju Społecznego Nad Symsarną Fundusz Lokalny Fundacja Stoczek Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Fundacja Onkologia – Chcę Im Pomóc Fundacja na Rzecz Osób z Chorobami Nowotworowymi i Przewlekłymi Jesteśmy Razem

7 Sektor pozarządowy w powiecie lidzbarskim 4 organizacje Powiatu posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego: MIEJSKI KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" - W ORNECIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - W ORNECIE ORNECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - W ORNECIE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI Z SIEDZIBĄ W KREKOLACH

8 WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 47, 49 i ART. 57A § 2 KODEKSU KARNEGO (NAWIĄZKI) Poz. 199 - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach - na cele związane: z ochroną zdrowia, z ochroną środowiska, oraz na wsparcie ratownictwa drogowego; Poz. 548 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza MÓJ DOM w Ornecie na cele związane: z ochroną zdrowia.

9 SIEĆ WSPIERANIA ROZWOJU LOKALNEGO HEROLD Sieć HEROLD służy wzajemnemu wsparciu, nauce i wymianie doświadczeń oraz wspólnym inicjatywom organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego. Fundacja Rozwoju Społecznego Nad Symsarną Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny w Lidzbarku Warmińskim; Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Ornecie; Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi z siedzibą w Krekolach

10 FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO Fundacja na rzecz osób z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi Jesteśmy Razem w Lidzbarku Warmińskim Stowarzyszemie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom SAMARYTANIE w Ornecie Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi w dniu 5.06.2009 podjęło uchwałę o przystąpieniu do Federacji

11 2002– Reprezentacja Organizacji Pozarządowych Powiatu W celu zwiększenia możliwości swojego działania organizacje pozarządowe zgromadzone na I FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU LIDZBARSKIEGO w dniu 17.09.2002r, wyłoniły pierwszą Reprezentację Organizacji Pozarządowych Powiatu, której Liderem została Pani Zofia BOROWSKA

12 Reprezentacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Reprezentacja działała na podstawie opracowanego Regulaminu.

13 2002 CHCEMY UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU lokalnym na zasadach równości i partnerstwa. Organizacje uznały, że najważniejszym potencjalnym partnerem w realizacji incjatyw i rozwiązywaniu ważnych problemów lokalnych jest samorząd. Organizacje uznały, że najważniejszym potencjalnym partnerem w realizacji incjatyw i rozwiązywaniu ważnych problemów lokalnych jest samorząd.

14 29.12.2005 – Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego W Fundacji Rozwoju Społecznego Nad Symsarną odbyło się spotkanie zawiązujące Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego, której celem była kontynuacja rozpoczętych działań. Wtedy również podjęta została uchwała o przystąpieniu do Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

15 2005 Potwierdzeniem wspólnych dążeń było spotkanie z udziałem pełnomocnika Starosty ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Sekretarza Starostwa Pana Henryka BROCHOCKIEGO oraz Wiceprzewodniczącej Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Moniki FALEJ

16 RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU LIDZBARSKIEGO

17 2005 Wybory Rady i początkowe działania odbyły się w obecności przedstawicieli zaledwie kilku organizacji: Fundacji Rozwoju Społecznego Nad Symsarną (Pani Elżbieta DOBROWOLSKA – sekretarz Prezydium Rady); Orneckiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury WARMIA (Pan Dariusz BUTKIEWICZ – wiceprzewodniczący Prezydium Rady); Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej WARMIA (Pan Gerard WICHOWSKI – członek Prezydium Rady);.

18 2005 Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej; Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych SYMSAR; Stowarzyszenia Prowadzenia i Organizacji Zajęć Pozalekcyjnych Po lekcjach (Pani Ewa GIEDRYŚ – członek Prezydium Rady); Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi (Pan Ryszard PRZYTUŁA – przewodniczący Prezydium Rady).

19 PODEJMOWANE DZIAŁANIA: Na stronie internetowej Starostwa: www.powiatlidzbarski.pl w zakładce: informacje dla organizacji pozarządowych utworzony został link do strony internetowej prowadzonej przez Radę. Bieżące informacje Rady o konkursach, nowiny, porady, wskazówki, ważniejsza poczta e-mail dla organizacji były dostępne dla innych organizacji bez opóźnienia www.powiatlidzbarski.pl Opracowany został Statut ROPPL

20 PODEJMOWANE DZIAŁANIA: Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim przy wsparciu Starostwa stał się siedzibą Powiatowej Rady Ustalony został sposób dyżurów członków Prezydium Rady w celu ułatwienia kontaktów organizacjom pozarządowym

21 PODEJMOWANE DZIAŁANIA: Systematycznie prowadzona jest współpraca ze Starostwem Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, począwszy od opiniowania i wspólnego opracowania Programu Współpracy aż do wspólnych działań w celu zbliżenia do siebie organizacji Powiatu; ROPPL jest w stałym kontakcie i współpracuje z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa;

22 PODEJMOWANE DZIAŁANIA: Członkowie Prezydium i innych organizacji zaczęli coraz aktywniej uczestniczyć w działaniach zewnętrznych (konferencjach, spotkaniach, komisjach, szkoleniach, itp.) W 2006 roku odbyło się Pierwsze zorganizowane przez ROPPL przy wsparciu Starostwa w Lidzbarku Warm. Spotkanie Integracyjne organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 aktywnych organizacji z powiatu lidzbarskiego.

23 EFEKTY WSPÓŁPRACY Opracowywane są roczne programy współpracy samorządów z organizacjami, współpraca samorządów z organizacjami – jest coraz lepsza, zlecanie przez samorządy zadań organizacjom jest coraz efektywniejsze, Organizacjom udostępniane są lokale co znacznie ułatwia działanie, w urzędach są już osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami.

24 EFEKTY WSPÓŁPRACY Współpraca administracji i organizacji pozarządowych odbywa się z reguły na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji oraz jawności.

25 EFEKTY WSPÓŁPRACY Coraz rzadziej spotykamy się z przykładami naruszania tych zasad.

26 AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU ROPPL Od dnia 26.11.2008: Ryszard PRZYTUŁA tel.512280013 Damian KARDYMOWICZ tel.782726383 Aneta WIATRAK Olga STASZKIEWICZ tel.691961417 Wojciech PLISZKA tel.504090695 Michał LUDKIEWICZ tel.607861454

27 DZIAŁANIA BIEŻĄCE Dopracowany został Statut ROPPL; Radę tworzą organizacje, które złożyły deklaracje swojego udziału; Zwiększył się zapał organizacji do wspólnego działania; Trwają prace nad opracowaniem Planu Pracy ROPPL; Jest bardzo duże zaangażowanie organizacji

28 KONTAKT E-mail do kontaktów z organizacjami: Damian Kardymowicz, Michał Ludkiewicz, Olga Staszkiewicz, Ryszard Przytuła, Wojciech Pliszka

29 RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT Wzajemne zaufanie zależne jest od nas samych, ale czy gdyby nie było unormowań prawnych organizacje pozarządowe, samorządy i całe społeczności lokalne umiały by działać i żyć wzajemnie się nie wykluczając?

30 RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT Jako Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lidzbarskiego będziemy starali się ułatwiać organizacjom kontakt i współpracę nie tylko z władzami Powiatu, ale również z władzami Miasta i Gminy jednak siła i uznanie organizacji w społeczeństwie zależne są już tylko od samych organizacji.


Pobierz ppt "USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach: Prawo o Stowarzyszeniach zostało ustanowione w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google