Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opracowanie: Piotr Borkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opracowanie: Piotr Borkowski"— Zapis prezentacji:

1 opracowanie: Piotr Borkowski
Standardy wymagań egzaminacyjnych w planowaniu pracy dydaktycznej (gimnazjum – przedmioty humanistyczne) opracowanie: Piotr Borkowski Rada pedagogiczna - 23 listopada 2007 r.

2 Standardy wymagań egzaminacyjnych - podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU z 2001 r. Nr 92, poz. 1020) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU z 2007 r. Nr 157, poz. 1102)

3 Struktura i forma zestawów egzaminacyjnych
Zadania zamknięte (przeważają w arkuszach dla uczniów z wadą słuchu) zadanie wyboru wielokrotnego (WW), zadanie typu „prawda-fałsz” (P-F), zadanie na dobieranie. Zadania otwarte zadanie z luką (KO), zadanie krótkiej odpowiedź (KO), zadanie rozszerzonej odpowiedzi (RO), np. opis, opowiadanie, sprawozdanie, list itp. Technika tworzenia zadań

4 I. Czytanie i odbiór tekstów kultury II. Tworzenie własnego tekstu
Standardy wymagań dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących z zakresu przedmiotów humanistycznych Dwa obszary: I. Czytanie i odbiór tekstów kultury II. Tworzenie własnego tekstu

5 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych
Teksty kultury to: teksty literackie, publicystyczne, popularnonaukowe, źródła historyczne, akty prawne, instrukcje, słowniki, encyklopedie, reprodukcje dzieł sztuk plastycznych (malarstwa, grafiki, architektury, rzeźby, fotografii, sztuki użytkowej, np. meble, stroje, szkło artystyczne), mapy, tabele, diagramy, wykresy, schematy.

6 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I. Czytanie i odbiór tekstów kultury I.1. Uczeń czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, przenośnym Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu): Zaznacz dobrą odpowiedź. Tekst I opowiada A. o tęsknocie króla Minosa za ojczyzną. B. o przyjaźni Dedala z królem Minosem. C. o pracy rybaka, pasterza i rolnika. D. o ucieczce Dedala i Ikara do ojczyzny. Uczeń rozpoznaje temat tekstu.

7 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I. Czytanie i odbiór tekstów kultury I. 2. Uczeń interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy – odróżnia prawdę historyczną od fikcji, dostrzega wartościowanie (kto, do kogo, po co mówi; prawda a fikcja; oceny, opinie autora tekstu ) Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu): Zaznacz dobrą odpowiedź. Autor tekstu II A. krytykuje wynalazek braci Montgolfier. B. opisuje pierwsze loty balonem. C. zachęca do latania balonem. D. tłumaczy różnice między balonem a samolotem. Uczeń odczytuje intencję nadawcy tekstu.

8 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I. Czytanie i odbiór tekstów kultury I. 3. Uczeń wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury, w szczególności w tekstach literackich, publicystycznych, ilustracjach, mapach, tabelach, wykresach, schematach Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu): Zaznacz dobrą odpowiedź. Bracia Montgolfier wykonali balon A. z gumy i płótna. B. z papieru i jedwabiu. C. z lekkiego metalu. D. z materiału i papieru. Uczeń wyszukuje informacje zawarte w tekście.

9 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I. Czytanie i odbiór tekstów kultury I. 4. Uczeń dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu typowe dla: tekstów literackich, tekstów publicystycznych i dzieł sztuki plastycznej Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu): Zaznacz dobrą odpowiedź. W którym zdaniu występuje porównanie? A. „On leciał w słońcu cały”. B. „Wyleciał jako ptak.” C. „Pioruny za nim gnały.” D. „Przez chmury wzleciał płowe.” Uczeń rozpoznaje porównanie.

10 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I. Czytanie i odbiór tekstów kultury I. 5. Uczeń odnajduje związki przyczynowo-skutkowe w kulturze i życiu społecznym Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu): Zaznacz dobrą odpowiedź. Ikar spadł na ziemię, ponieważ A. leciał zbyt nisko. B. zapomniał o radach ojca. C. źle przymocował skrzydła do ramion. D. leciał środkiem – między morzem, a niebem. Uczeń określa przyczynę niepowodzenia bohatera tekstu.

11 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I. Czytanie i odbiór tekstów kultury I. 6. Uczeń dostrzega konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury, w szczególności kontekst historyczny, biograficzny, plastyczny Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu): Zaznacz dobrą odpowiedź. Obraz Carla Saraceniego można wykorzystać jako ilustrację do A. tekstu I. B. tekstu II. C. tekstu III. D. tekstu IV. Uczeń dostrzega kontekst literacki.

12 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – I. Czytanie i odbiór tekstów kultury I. 7. Uczeń dostrzega wartości wpisane w teksty kultury Przykładowe zadanie (arkusz Nasze miejsce w Europie) Wypisz z tekstu zdania, które odpowiadają na pytania. 1. Jakie są najważniejsze cele Unii Europejskiej? ………………………………………………………………………………… 2. Co dobrego wynika dla Polski z tego, że należy do Unii Europejskiej? Uczeń dostrzega wartości.

13 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II. Tworzenie własnego tekstu II. 1. Uczeń buduje wypowiedzi w następujących formach: opis, opowiadanie, dialog, charakterystyka, sprawozdanie, notatka, plan, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list II. 3. Uczeń tworzy teksty o charakterze informacyjnym II. 4. Uczeń zna i stosuje zasady organizacji tekstu – tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym II. 7. Uczeń streszcza tekst

14 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II. Tworzenie własnego tekstu Zadania – II.1./ II.3./ II.4. Rozszerzonej odpowiedzi Czytelne sformułowanie polecenia Pytania pomocnicze/ informacje dodatkowe podane w ramce II. 1. Uczeń pisze np. zaproszenie (badana znajomość określonej formy wypowiedzi – jej cech gatunkowych) poprawnie pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. II. 3. Uczeń pisze zaproszenie, uwzględniając potrzebne informacje. II. 4. Uczeń zachowuje spójność wypowiedzi (kompozycja).

15 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II. Tworzenie własnego tekstu II. 2. Uczeń posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych i ścieżek edukacyjnych Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu) Dokończ zdania. Fragment wiersza składa się z dwóch …………………………………… . Każda zwrotka ma sześć …………………………………………………… . Uczeń posługuje się terminami strofa i wers.

16 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II. Tworzenie własnego tekstu II. 5. Uczeń formułuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze Dokończ zdanie. Uzasadnij w nim, dlaczego rok 1783 jest ważny dla historii lotnictwa. Rok 1783 jest ważny dla historii lotnictwa, ponieważ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Uczeń uzasadnia podaną tezę na podstawie tekstu.

17 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II. Tworzenie własnego tekstu II. 6. Uczeń analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu) Ponumeruj wydarzenia po kolei, zaczynając od najdawniejszego. Wpisz  w cyfry od 1 do 7.  Wymyślenie przez Dedala sposobu ucieczki.  Ucieczka ojca i syna z wyspy.  Upadek i śmierć Ikara.  Wykonanie skrzydeł przez Dedala.  Udzielenie przestrogi przez ojca.  Lot Ikara w kierunku słońca.  Zwrócenie się Dedala do Minosa z prośbą o zgodę na powrót do ojczyzny. Uczeń porządkuje chronologicznie podane wydarzenia.

18 Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II. Tworzenie własnego tekstu II. 6. Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu) Zaznacz na osi czasu podane wydarzenia. Wpisz litery A, B w odpowiednie kratki. A – pierwszy lot człowieka balonem, 1783 r. B – pierwszy lot człowieka w kosmos, 1961 r. Uczeń przetwarza informacje zawarte w tekstach kultury – zaznacza na osi czasu podane wydarzenia. XIII w. XIV XV XVI XVII w. XVIII w. XIX XX XXI

19 Jako pierwszy człowiek poleciał w przestrzeń kosmiczną.
Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych – II. Tworzenie własnego tekstu II. 6. Przykładowe zadanie (arkusz Człowiek w powietrzu) Uzupełnij tabelę odpowiednimi informacjami z tekstu. Uczeń przetwarza informacje zawarte w tekście i uzupełnia nimi tabelę. Kto? Czego dokonał? Co ważnego zrobił? Kiedy to było? (dokładna data) Amerykanin Orville Wright …………………………………………… 17 grudnia 1903 roku Francuz Louis Bleriot ………………………… Rosjanin Jurij Gagarin Jako pierwszy człowiek poleciał w przestrzeń kosmiczną.

20 I. Odbiór tekstu czytanego II. Reagowanie językowe
Standardy wymagań dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących z zakresu języka obcego nowożytnego (od roku szkolnego 2008/ 2009) Dwa obszary: I. Odbiór tekstu czytanego II. Reagowanie językowe

21 Standardy wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego
Odbiór tekstu czytanego Uczeń: określa główną myśl tekstu, określa główną myśl poszczególnych części tekstu, stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje, określa intencje nadawcy tekstu, określa kontekst sytuacyjny, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

22 Standardy wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego
Reagowanie językowe Uczeń: właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy, rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno- gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji, przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym.

23 Standardy wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego
Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi na stronie

24 Standardy wymagań w pracy dydaktycznej
Plany wynikowe, Karty pracy, Testy, sprawdziany, Zestawy zadań do mierzenia jakości pracy dydaktycznej (sprawdziany dyrektorskie)

25 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "opracowanie: Piotr Borkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google