Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym"— Zapis prezentacji:

1 Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym
dr Grażyna Tadeusiewicz Narodowe Forum Doradztwa Kariery Oddział w Łodzi

2 Priorytety Podmiotowość radzącego się
Doradca wspiera rozwój kariery i usamodzielnienie klienta Europejski, transnacjonalny charakter Doradca posiada umiejętność zarządzania informacją Poradnictwo wirtualne Doradca korzysta z nowych technologii informacyjnych Krajowe Ramy Kwalifikacji Doradca informuje o zmianach w kompetencjach absolwentów

3 Nowe idee w relacji pracownik rynek pracy edukacja

4 rynek pracy – cecha: zmienność edukacja – cecha: jakość

5 Podstawa nowego wzoru pracownika - kreatywność
wg twórcy andragogiki pracy prof. T. Nowackiego

6 PARADYGMAT EDUKACYJNY
orientacja na permanentne kształcenie , samokształcenie w celu: aktualizacji kwalifikacji zawodowych

7 PARADYGMAT JAKOŚCIOWY
uwzględniający jakość w edukacji, doradztwie zawodowym i personalnym

8 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
warunek wprowadzania jakościowej edukacji i poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym

9 Droga do osiągnięcia wielu celów Unii wiedzie przez społeczeństwo informacyjne
Raport Bangemanna 1994

10 CELE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Internet jako środek komunikacji obywatelskiej i informacji publicznej Powszechny dostęp do Internetu Edukacja Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

11 Nowe technologie a doradztwo zawodowe
źródło wiedzy o zawodach i pracy informacja zawodowa w relacji pracodawca- pracownik podnoszenie i zmiana kwalifikacji NnO

12 Wykorzystanie nowych technologii
- produkcja informacyjnych środków multimedialnych - stałe, cykliczne programy zawodoznawcze w regionalnych TV - wykorzystanie programów informacyjnych w telewizji kablowej - zaktywizowanie Gminnych Centrów Informacyjnych - zwiększenie możliwości zastosowania Internetu

13 Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji ZALECENIE
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji wprowadzane od 2012

14 E i KRK - cel przejrzystość kwalifikacji porównywalność uznawalność

15 Standardy kwalifikacji
normy opisujące wiadomości umiejętności cechy psychofizyczne konieczne do wykonywania danej pracy

16 stwierdzenia określające zakładane
DESKRYPTORY stwierdzenia określające zakładane efekty kształcenia

17 WIEDZA , UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE - deskryptory
Wiedza teoretyczna lub faktograficzna Umiejętności - kognitywne (z zastosowaniem myślenia logicznego intuicyjnego i kreatywnego) - praktyczne (manualne) Kompetencje określone w kategoriach odpowiedzialności i autonomii- personalne, społeczne

18 Kompetencje kluczowe KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI dla rynku pracy
planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się w aspekcie edukacji ustawicznej, skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach , umiejętność współdziałania w zespole, twórcze rozwiązywanie problemów, kompetencje informatyczne

19 Materiał graficzny pozyskany z sieci Internet – nie roszczę praw autorskich

20 Poziomy Kwalifikacji 1 – szkoła podstawowa 2 – gimnazjum
3 – zasadnicza szkoła zawodowa 4-- szkoła średnia 5 – kolegium lub certyfikaty zawodowe 6 – dyplom licencjata 7 – tytuł magistra 8 – stopień doktora

21 Oczekiwania wobec E i KRK
-Porównywalność efektów uczenia się w UE -Podniesienie zatrudnialności - dostosowanie edukacji do rynku pracy -Informacja o kompetencjach absolwentów – dla pracodawców i edukatorów -Przejrzystość systemów edukacyjnych -Możliwość uznawania dokonań spoza edukacji formalnej -Mobilność uczących się i absolwentów -Zwiększenie motywacji do uczenia się -Podniesienie jakości nauczania

22 Priorytety w E i KRK Uznanie kształcenia nieformalnego , incydentalnego Podkreślenie roli kształcenia ustawicznego Możliwość rozwoju zainteresowań, uzdolnień, motywacji.

23 Uznawane formy edukacji
pozaformalna – uczenie się poza instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi Uczenie się nieformalne (incydentalne) – wykorzystanie doświadczeń

24 Kształcenie incydentalne
ujawnia i rozwija: zdolności zainteresowania motywacje

25 Dokumenty informacyjne doradcy zawodowego
opisy zawodów, teczki zawodowe, charakterystyki kwalifikacyjne, testy diagnostyczne, potwierdzanie kwalifikacji w zawodzie, Krajowe Ramy Kwalifikacji

26 Doradca zawodowy profesjonalizm szkolenia i konsultacje
dostęp i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych aktualna informacja zawodowa narzędzia diagnostyczne

27 DORADCA ZAWODOWY Informuje o możliwościach kształcenia monitoruje zmiany na rynku pracy wspiera usamodzielnianie klienta analizuje deskryptory klienta w kształceniu nieformalnym wskazuje możliwości ich certyfikacji

28 Determinanty modelu doradztwa
zmiany na rynku pracy np. forma telepracy, miejsce pracy-mobilność zawodowa, porównywalność kwalifikacji zawodowych- ERK i KRK

29 SYNERGIA TECHNOLOGII I ZASOBÓW LUDZKICH
nowy model, wzór pracownika zdeterminowany nowymi technologiami SYNERGIA TECHNOLOGII I ZASOBÓW LUDZKICH

30 EDUKACYJNE PRIORYTETY UE
Równość szans edukacyjnych Podniesienie jakości kształcenia Nowy model nauczyciela Europejski ideał wychowawcy Stosowanie nowych technologii informacyjnych Profesjonalizacja kwalifikacji zawodowych Wydłużenie okresu kształcenia pedagogicznego Znaczny wzrost zainteresowania edukacją ustawiczną

31 „Jeśli człowiek napisze lepszą książkę, wygłosi lepsze kazanie lub zbuduje lepszą pułapkę na myszy niż jego bliźni, to gdyby nawet zamieszkał w lesie, świat wydepcze ścieżkę do jego drzwi” Ralph Emerson


Pobierz ppt "Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google