Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada pedagogiczna szkoleniowa Rok szkolny 2011/ r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada pedagogiczna szkoleniowa Rok szkolny 2011/ r."— Zapis prezentacji:

1 Rada pedagogiczna szkoleniowa Rok szkolny 2011/2012 08.12.2011r.
Nadzór pedagogiczny a rola współczesnego nauczyciela w procesie dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym Rada pedagogiczna szkoleniowa Rok szkolny 2011/2012 r.

2 Cele i funkcje nadzoru pedagogicznego
Nadzór pedagogiczny - to taka funkcja administracyjnych organów państwa, której celem jest zapewnienie najwyższej sprawności i jakości systemu edukacyjnego kraju oraz każdej szkoły i placówki oświatowej. Celem nadzoru pedagogicznego jest – Doskonalenie systemu oświaty, Jakościowy rozwój szkół i placówek, Wspomaganie rozwoju uczniów i wychowanków, Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie MENiS z r.

3 Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa o Systemie Oświaty - art
Nadzór pedagogiczny polega na: ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej, analizowaniu i ocenianiu efektów działalności, Udzielaniu pomocy w wykonywaniu działalności edukacyjnej, inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych

4 W zakresie pkt. 1. i 2. nadzorowi podlega:
Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, Przestrzegania statutu szkoły, Przestrzegania praw dziecka i praw ucznia Zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

5 Organy i podmioty związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego
Właściwy minister do spraw oświaty i wychowania: Sprawuje NP nad szkołami oraz placówkami doskonalenia zawodowego n-li (art. 5,ust.3b USO) Nadzoruje i koordynuje wykonywanie NP sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie (USO, art. 35, ust. 1) W porozumieniu z zainteresowanymi ministrami określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady sprawowania NP , wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do sprawowania NP (USO, art. 35, ust. 6)

6 Organy i podmioty związane z pełnieniem nadzoru pedagogicznego
Kurator oświaty – sprawuje NP nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, które znajdują się na obszarze danego województwa. (USO, art.31, ust. 1, pkt. 1) Dyrektor szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach (USO, art.35, ust. 4)

7 Aktem prawnym o charakterze wykonawczym jest rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. nr 168, poz. 1324)

8 Formy nadzoru pedagogicznego
§ 20, ust.1, pkt. 1,2,3 Ewaluacja - (działań pedagogicznych szkoły) Kontrola - (działania szkoły zgodnie z prawem) Wspomaganie – (nauczycieli w realizacji ich zadań)

9 Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r
Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego § Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań mających na celu doskonalenie systemu oświaty.

10 NADZÓR PEDAGOGICZNY MUSI BYĆ ZAPLANOWANY!
OZNACZA TO WYMÓG TWORZENIA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY, TAKI TEŻ OBOWIĄZEK CIĄŻY NA KURATORZE

11 Plan nadzoru pedagogicznego jest JEDYNYM dokumentem obowiązującym w nowym nadzorze pedagogicznym
Plan nadzoru opracowuje się na każdy rok szkolny w terminie do 15 września

12 Plan nadzoru zawiera: Cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Tematykę szkoleń i narad nauczycieli

13 Strategią nadzoru pedagogicznego staje się ewaluacja

14 Ewaluacja w placówce oświatowej – to systematyczne zbieranie i przetwarzanie informacji o efektywności procesów uczenia się, w tym wyników uczenia się

15 OD DO Dawny nadzór: Kontrola i ocenianie Relacje przełożony-podwładny
Biurokratyzowanie działań Ewaluacja: Wartościowanie Współdziałanie zespołowe Rozbudzanie autorefleksji nad wykonywanymi działaniami

16 RODZAJE EWALUACJI ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA AUTOEWALUACJA

17 DWIE PIERWSZE DOTYCZĄ WYMAGAŃ OPISANYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO ROZPORZĄDZENIA

18 Ewaluacja ZEWNĘTRZNA kończy się określeniem poziomów wypełniania przez szkołę wymagań określonych przez państwo w załączniku i w odniesieniu do typów placówek.

19 ZAKRESY (OBSZARY) NADZORU
EFEKTY PROCESY ŚRODOWISKO ZARZĄDZANIE

20 EFEKTY-CELE - PROCES EFEKT – WYNIK PROCESU CELE WYOBRAŻONY STAN RZECZY DO OSIĄGNIĘCIA W ŚCIŚLE OKREŚLONYM CZASIE

21 KONCEPCJA NOWEGO NADZORU
W KAŻDYM Z 4 OBSZARÓW PRACY SZKOŁY PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI ZEWNĘTRZNEMU FORMUŁOWANE SĄ : WYMAGANIA ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA OPISUJĄCA JAKOŚĆ NA: POZIOMIE B I NA: POZIOMIE D

22 OBOWIĄZKOWY JEST POZIOM D

23 Rola wizytatora do spraw ewaluacji:
Dokonani opisu profilu pracy placówki oświatowej w oparciu o ogólnokrajowe standardy wymagań, Pokazanie metod ewaluacyjnych, Uzgodnienie z radą pedagogiczną wniosków

24 Raport wizytatora ds. ewaluacji nie zawiera zaleceń i poleceń, a jedynie wnioski, które placówka ma uwzględnić w swoim jakościowym rozwoju.

25 Ujęcie systemowe w ewaluacji:
To nie tylko surowe wyniki nauczania, ale ich analiza kontekstowa, a także stosowane metody nauczania, współpraca z rodzicami, postawy uczniów wobec nauki, oprzyrządowanie dydaktyczne i inne To nie tylko statystyka ocen zachowania uczniów, ale analiza przyczyn obniżonych ocen i możliwości zapobiegania tym przyczynom

26 Ewaluacja wewnętrzna Najistotniejszą zmianą w nowym nadzorze jest konieczność organizowania wewnętrznej ewaluacji - „dyrektor przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły” § 20,ust. 1 EW przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust.4, lub do innych zagadnień uznawanych w szkole za istotne w jej działalności.

27 NOWY NADZÓR JEST OKREŚLANY JAKO NADZÓR JAKOŚCIOWY
„Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektorów wynikają z potrzeb szkoły lub placówki” (§ 3.4.) – te potrzeby wynikają przede wszystkim z potrzeb rozwojowych uczniów, dzieci, słuchaczy

28 CO OZNACZA JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA?

29 SPEŁNIANIE PRZEZ SZKOŁĘ / PLACÓWKĘ WYMAGAŃ PAŃSTWA

30 JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY, TO:
DOPROWADZANIE DO ROZWOJU NASZEGO UCZNIA W OPARCIU O STANDARDY EDUKACYJNE ZAPEWNIANIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA TEGO ROZWOJU

31 CO DECYDUJE O JAKOŚCI SZKOŁY?
* AUTONOMIA NAUCZYCIELI * WPŁYW RODZICÓW * SPRAWNE ZARZĄDZANIE * USTALENIE STANDARDÓW EDUKACYJNYCH

32 Najważniejszym pytaniem w nowym nadzorze jest : jak edukacyjnie rozwija się nasz uczeń ?

33 Nadzór ukierunkowany na rozwój ucznia, dziecka, słuchacza
Oczekiwania Zadowolenie

34 WYMAGANIA PAŃSTWA SĄ ZRÓŻNICOWANE
DO WYMAGAŃ OGÓLNOPOLSKICH PLACÓWKA TWORZY WŁASNE WSKAŹNIKI

35 Przykłady wewnętrznych ewaluacji odniesionych do wymagań- efekty
Jak wykorzystujemy wnioski z analizy zewnętrznych wyników uzyskanych przez uczniów? Czy nasze wewnętrzne diagnozy pozwalają ocenić osiągany przez uczniów poziom kompetencji kluczowych? Czy rozpoznajemy poziom motywacji uczniów do uczestniczenia w zajęciach? Co wiemy o losach naszych absolwentów, czy wiedza o ich losach wpływa na nasze procesy edukacyjne? Skąd wiemy, że nasz uczeń czuje się w szkole bezpiecznie? Czy ocena zachowania uczniów daje pozytywne rezultaty? Czy nasi uczniowie osiągają różne sukcesy na miarę swoich możliwości?

36 Przykłady wewnętrznych ewaluacji odniesionych do wymagań - procesy
Jakie wartości edukacyjne chcemy w naszej szkole respektować (wizja, koncepcja)? Czy zapisy w Statucie o tych wartościach uznajemy za wystarczające? Jakie są nasze programy nauczania, w jakim stopniu mają cechy holistyczne, międzyprzedmiotowe? Jakie są potrzeby edukacyjne naszych przyszłych absolwentów, czy nasze programy nauczania je zaspokajają? Jaka powinna być rola zespołów przedmiotowych? Jak aktywizujemy uczniów podczas zajęć? Czy przynosi to oczekiwany rezultat? Jak rozpoznajemy poziom motywacji uczniów do uczenia się? Co możemy zrobić, aby rozbudzać ich pozytywną motywację? Jak uczniowie postrzegają WSO? Czy potrzebne są zmiany? Jeśli tak, to jakie? W jakim stopniu nasze oddziaływania wychowawcze powodują pożądane zachowania uczniów? Organizowanie wycieczek przedmiotowych w jaki sposób potrafią korzystać uczniowie w klasach… z technologii informacyjnej we wszystkich przedmiotach nauczania ?

37 Przykłady wewnętrznych ewaluacji odniesionych do wymagań - środowisko
Jak rozpoznajemy oczekiwania szeroko pojętego środowiska szkoły? Czy możemy je uwzględnić w naszej ofercie edukacyjnej i w jaki sposób? Jak wykorzystujemy szanse, jakie daje nasze środowisko? Czy korzystna jest współpraca z różnymi instytucjami? Jaki tworzymy wizerunek szkoły? Skąd wiemy, że jest on oceniany pozytywnie? Jak organizujemy współdziałanie z rodzicami nowych uczniów? Czy rada rodziców spełnia nasze oczekiwania? Czy możemy zaproponować jakieś zmiany lub innowacje? Jak oceniamy udział rodziców w życiu szkoły? Czy możemy osiągnąć więcej? Jak wspieramy rodziców w wychowaniu, czy uważamy, że czynimy to skutecznie? dlaczego nie udają się nam spotkania z rodzicami i jak możemy to zmienić

38 Przykłady wewnętrznych ewaluacji odniesionych do wymagań -zarządzanie
Czy potrafimy współdziałać w zespole? Czego powinniśmy się nauczyć, aby czynić to lepiej? Jak postrzegamy naszą odpowiedzialność za poziom pracy szkoły, czy to jest mierzalne? Co zapewnia dobrą jakość pracy naszej szkoły? Czy możemy osiągnąć więcej? Czy wykorzystujemy TI do naszych lekcji? Co sądzimy o efektach? Jakie mamy potrzeby w zakresie infrastruktury dydaktycznej szkoły, czy mamy jakieś scenariusze, jak ją wykorzystywać do zwiększenia efektywności nauczania?

39 Ustalanie standardów wymagań wobec uczniów - to plan wynikowy, który jest podstawą oceniania kształtującego!

40 § 20, ust.3 Dyrektor szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

41 Przykładowe pola obserwacyjne w procesie lekcyjnym
Objawy zachowania uczniów w różnych sytuacjach i etapach lekcji Występowanie i sprawność organizacyjna pracy zespołowej uczniów Przejawy zainteresowania treścią zajęć, środkami dydaktycznymi, podręcznikiem Motywowanie uczniów do aktywności Poziom poprawności wypowiedzi uczniów Pomysłowość, kreatywność uczniów Reakcja uczniów na ocenianie Klimat kontaktów interpersonalnych

42 Cel obserwacji nauczycieli
Uzyskiwanie bezpośredniej informacji o poziomie pracy nauczyciela, jego umiejętnościach, ewentualnych brakach, a także o osiągnięciach jego uczniów Gromadzenie informacji do oceny ich pracy Lepsza, skuteczniejsza i nowocześniejsza praca nauczycieli

43 Na początku przedstawię obraz idealnego nauczyciela, który łączy w sobie cechy autorytarnego nauczyciela i dobrego kumpla, który zarówno potrafi zmotywować uczniów do nauki, jak i stać się ich przyjacielem. Następnie rolę współczesnego nauczyciela i funkcje, które się na nią składają: wychowawczą, dydaktyczną oraz opiekuńczą. A na koniec przyjrzymy się samoocenie nauczyciela i przykładowym standardom jego pracy oraz ocenianiu kształtującemu.

44 JAKI POWINIEN BYĆ DOBRY NAUCZYCIEL?
Nieograniczony jak zainteresowania człowieka niezniszczalny jak dzieła Kopernika nieposkromiony jak marzenia Kolumba nieprzeciętny jak słuch Mozarta niebanalny jak umysł Einsteina niepokonany jak Superman niecodzienny jak odkrycia Skłodowskiej niezmienny jak prawa Newtona niebrzydki jak kobiety z obrazów Rubensa

45 JAKI POWINIEN BYĆ DOBRY NAUCZYCIEL?
niewątpliwy jak sukces „The Beatles” niesamowity jak Armstronga lot na księżyc niestarzejący się jak duch Elvisa Presley niebiański jak głos Marylin Monroe niepohamowany jak odwaga Matki Teresy z Kalkuty niezapomniany jak dramaty Szekspira niewyczerpywalny jak geniusz Michała Anioła nieopisywalny jak obrazy Picasso i jeszcze ambitny, inteligentny, sprawiedliwy, kompetentny, wszechstronny, bilingwalny, wyrozumiały, mądry.

46 Jaki powinien być nauczyciel?
Surowy autorytet czy dobry kumpel?

47 Nauczyciel to przewodnik uczniów.
Jego zadaniem jest: organizowanie pracy, motywowanie, służenie pomocą, ocenianie i egzaminowanie.

48 Bycie przewodnikiem Wymaga od nauczyciela przyjęcia określonej postawy. Może się on jawić jako surowy autorytet lub jako dobry kumpel. Te dwa style kierowania grupą znajdują się na przeciwległych biegunach. Każda z obu postaw ma wady i zalety, a także każda z nich może sprzyjać lub przeszkadzać w osiągnięciu wysokich wyników w nauce Można też podjąć próbę wypracowania nie idealnego, lecz możliwie najlepszego modelu, który powinien przyjąć nauczyciel, aby nauka słuchaczy przebiegała najefektywniej.

49 Styl autorytarny Sam planuje i wyznacza zadania uczniom.
Często wydaje polecenia i oczekuje ich solidnego wypełnienia. Jest bardzo wymagający i bezkompromisowy. Na zajęciach panuje względy spokój oraz niemal nienaganna dyscyplina. Uczniowie przyswajają wiedzę, ale pod presją nauczyciela. W obawie przed reprymendą uczą się na pamięć i nie starają się zrozumieć materiału. Prowadzi to do dobrych wyników w nauce, lecz kosztem zatracenia chęci do niej. (Z niewolnika nie ma robotnika.) Uczniowie w pełni kierowani przez nauczyciela nie widzą potrzeby troski o własną edukację. Pozbawieni autonomii uczą się mechanicznie. Taki styl kierowania przyjmowany przez nauczyciela ma więcej wad niż zalet. Osiąganie wysokich wyników w nauce wiąże się często z zastraszaniem uczniów i pozbawianiem ich samodzielności. Na postawę autorytarną nauczyciel może sobie jednak pozwolić w sytuacjach wyjątkowych, takich jak zbliżający się egzamin.

50 Leseferyzm - dobry kumpel
Uczniowie cieszą się pełną swobodą, a n-l jest bezproblemowy. N-l rzadko poprawia uczniów, wskutek czego nie odczuwają oni potrzeby uczenia się. Konsekwencją takiej postawy nauczyciela są niewielkie osiągnięcia uczniów albo ich brak. Postęp w nauce jest nieznaczny, lub nie ma go wcale. Uczniowie lekceważą własną naukę, gdyż brakuje im wewnętrznej dyscypliny, aby się uczyć. Zdolny, a przy tym silnie zmotywowany uczeń może, co prawda, rozwijać się bez pomocy nauczyciela i osiągać dobre wyniki w nauce, ale reszta grupy, która potrzebuje motywacji ze strony pedagoga, nie jest w stanie przyswajać sobie wiedzy. Taki sposób podejścia do uczniów sprawdzi się jedynie w grupach silnie zmotywowanych, zdolnych i odpowiedzialnych za własną naukę. Uczeń musi wtedy pracować w domu ze zdwojoną siłą. Osiągnie dobre wyniki w nauce, ale inni, którzy potrzebują motywacji ze strony n-la, będą mieli coraz większe trudności i będą zostawać w tyle.

51 Jaki zatem powinien być nauczyciel,
aby swoją postawą motywował uczniów oraz podnosił poziom ich wiedzy i umiejętności?

52 znalezienie złotego środka,
Wydaje się, że potrzebne będzie znalezienie złotego środka, czyli połączenie kilku rodzajów zachowania nauczyciela.

53 Idealne połączenie N-L jasno określa swoje wymagania, jest wymagający i konsekwentny. Pozwalać uczniowi uczestniczyć w procesie jego edukacji, dopuszcza go do głosu w ważnych kwestiach i liczy się z jego zdaniem. Dobrze zna swoich uczniów i tworzy atmosferę współpracy i zrozumienia w grupie. Uczeń nie boi się zadać pytania ani w razie trudności lub wątpliwości nie obawia się zwrócić do n-la z prośbą o pomoc. Motywuje uczniów do nauki swoją postawą, z jednej strony wymagającą, z drugiej dającą im sporą autonomię, poprzez to ucząc uczestników zajęć odpowiedzialności za własną edukację. Zwraca się do uczniów z życzliwością, starać się ich zrozumieć i wspierać. Jest pogodny oraz chwali ucznia, gdy odnosi on sukcesy. Dobrzy nauczyciele są sprawiedliwi, jednakowo oceniają uczniów słabych i bardzo zdolnych. Dając każdemu się wypowiedzieć, nie dopuszczają do pojawienia się niezdrowej rywalizacji w grupie.

54 Idealne połączenie - podsumowanie
Nauczyciel łączy w sobie cechy autorytarnego nauczyciela i dobrego kumpla. Stara się poznać swoich słuchaczy. Na bieżąco i regularnie sprawdza ich wiedzę. Dba o utrwalenie materiału. Motywuje do nauki. Uświadamia uczniom, że uczą się dla siebie, a on jest po to, aby im naukę ułatwić i wskazać istotne kwestie. 

55 ROLA WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA
Na rolę zawodową nauczyciela składają się trzy podstawowe funkcje: wychowawcza, czyli kształtowanie umiejętności społecznych, systemu wartości i tożsamości, dydaktyczna – związana z przekazywaniem wiedzy, rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności, oraz opiekuńcza – polegająca na trosce o zaspokojenie potrzeb biologicznych i psychicznych uczniów, zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa. Dziś ujmuje się to holistycznie, łącznie.

56 Funkcja wychowawcza W zależności od tego, jakie wartości nauczyciel, wychowawca - słowem szkoła prezentuje i przekaże uczniowi, wpłynie znacząco na to, jakim będzie on w przyszłości człowiekiem. Nauczyciel jest źródłem wartości – ich swoistą ofertą poprzez to, kim jest jako przykład osobisty oraz poprzez to, jaki styl pedagogiczny urzeczywistnia. System wartości stanowi i decyduje o treści jego osobistych przeświadczeń i wizji pedagogicznych, a to w konsekwencji decyduje o wyborze treści i metody nauczania, a więc o tym, jakimi wartościami są nasycone organizowane przez niego sytuacje wychowawcze.

57 Funkcja dydaktyczna W obecnym społeczeństwie aspirującym do miana społeczeństwa uczącego się permanentnie funkcja dydaktyczna przeżywa swój renesans. Jej efekty są najbardziej egzekwowane i stale weryfikowane. Na podstawie wiedzy, a nie zachowania i postawy ucznia, dokonuje się selekcji najpierw na kolejne szczeble edukacji, a później w pracy zawodowej. Także za kryterium świadczącym o efektywności szkoły przyjmuje się dobrze zdany przez jej uczniów egzamin np. zawodowy. Rolą nauczyciela jest transmisja wiedzy.

58 Funkcja dydaktyczna Obecnie główny nacisk kształcenia skierowany jest na kreatywne myślenie ucznia, rozwój jego osobowości i kultury uczenia się przez całe życie. Nowoczesny nauczyciel musi uczyć myślenia, rozumienia i wyciągania wniosków z poznanej wiedzy. Jest pośrednikiem wiedzy oraz doradcą w uczeniu się. Jego rola zmienia się z bycia dawcą wiedzy o faktach na wspomaganie uczenia się, odkrywanie lub nabywanie wiedzy, poglądów, umiejętności oraz uzdolnień.

59 Horacy Mann: Nauczyciel, który usiłuje nauczać, jednocześnie nie rozbudzając w uczniu pragnienia wiedzy, kuje zimne żelazo.

60 Funkcja opiekuńcza Różnego rodzaju zaburzenia wśród uczniów powodują, że rola nauczyciela – opiekuna jest szczególnie potrzebna. Najlepiej taką rolę wypełniałby nauczyciel charakteryzujący się postawą spolegliwego opiekuna. Człowiek, na którym można na ogół zawsze i bezwzględnie polegać. Człowiek taki nie zawiedzie nawet w sytuacji zagrożenia lub poważnego niebezpieczeństwa. Z reguły spełnia pieczołowicie swoje obowiązki wobec innych: służy im własnym doświadczeniem, dobrą radą, opieką. Można znaleźć w nim oparcie i pociechę w codziennych i wyjątkowych (nieprzewidzianych) okolicznościach.

61 Funkcja opiekuńcza powinna polegać na:
Obserwowaniu rozwoju i ewentualnych zaburzeń. Rozpoznawaniu niepokojących symptomów.

62 Nauczyciel opiekun nie ma w klasie uczniów leniwych, złych lub niezdarnych. Wie, że leniwi to uczniowie bez motywacji, źli nie są źli, ale mają problemy, np. z opanowaniem własnych emocji, a niezdarni to tylko uczniowie bez odpowiednich kompetencji do wykonywania niektórych zadań. Trudno dziś znaleźć klasę, w której nie będzie uczniów, którym nie jest potrzebna pomoc, opieka lub kompensacja. Są momenty w życiu, w których każdy z nas jej potrzebuje. Do takiej opieki współcześni uczniowie mają prawo. Rozszerzające się stale problemy społeczne coraz częściej obejmują dzieci i młodzież uczącą się.

63 Wielowymiarowość roli nauczyciela
Wielowymiarowym nazywa się dziś także współczesnego człowieka. Współczesny nauczyciel powinien tą wielowymiarowość: reprezentować, pełnić i kształtować. Obecna rzeczywistość aranżuje nauczyciela do nadrzędnej roli – promotora zmian, orędownika wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

64 Rola nauczyciela we współczesnym świecie
N-l pełniący funkcję wychowawcy ma znaczący wpływ na młodzież, a przez to na całe społeczeństwo. N-l kieruje się własnymi zasadami i doświadczeniami, nie tylko tymi z pracy pedagogicznej, ale również życiowymi. Ma szerokie zainteresowania, ciekawe pasje i ogromną wiedzę w zakresie własnej dziedziny. Potrafi przyciągnąć uwagę uczniów nowymi elementami, które wprowadza w czasie lekcji. Realizuje plan edukacji ucząc mądrze i sprawiedliwie. Nikogo nie wywyższa, wszyscy traktowani są na równi. Ciągle poszerza swoją wiedzę poprzez śledzenie najnowszych trendów w pedagogice.

65 Rola nauczyciela we współczesnym świecie
Znajduje się blisko uczniów, aby móc się łatwiej porozumieć, aby jego decyzje mogły być bardziej zrozumiałe. Staje się jednym z nich, prowadząc wspólne dyskusje nie tylko na ściśle naukowe tematy. Przestaje być tylko źródłem przekazu informacji, a staje się pełnomocnikiem, który rozumie, że młodzieży potrzebny jest czas do przeanalizowania problemów i poszukania odpowiednich rozwiązań. Swoją wyrozumiałością zachęca do poprawy stopni czy zachowania, nie rozkazuje, nie postępuje despotycznie. Wychowawca powinien w młodych ludziach kształtować odpowiednie postawy, wpajać uznawane powszechnie wartości.

66 Zajęcia muszą być tak prowadzone, aby każdy z uczestników procesu nauczania wiedział, iż nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Każdy bowiem jest istotą poszukującą. Istotny jest poziom wiedzy n-li, gdyż im szerszy jest jej zasób tym łatwiej wynaleźć w nim można coś, co zaciekawi uczniów. Pedagog musi zaryzykować i nie bać się sytuacji, w której nie ma racji. Ważna jest umiejętność przyznania się do popełnionego błędu, nie wypieranie się własnych słabostek. Relacje na linii nauczyciel- uczeń winny opierać się na obopólnym zaufaniu, aby nikt nie bał się zadawać trudnych pytań lub na nie odpowiadać. Klasa szkolna winna być zorganizowaną i lojalną grupą, gdzie nie ma tematów tabu. Jest wyrozumiały, jednak kategorycznie potępia złe zachowania. Zwykłe chamstwo i złośliwość tępi z zaciekłością.

67 N-l podchodzi do uczniów z optymizmem i życzliwością, bo wtedy łatwiej jest mu przekazać swoją wiedzę. Prościej nam pracować z osobą radosną. Nie spóźnia się, jest zawsze dobrze przygotowany, do każdego podchodzi indywidualnie, w każdym szuka talentu i pozytywnych cech i stara się zadbać o ich rozwój. Swoją osobą nauczyciel powinien ułatwiać uczenie się, stawiać na rozwój wyobraźni i kreatywne myślenie. Oprócz wiedzy potrzebnej każdemu pedagogowi ważnym środkiem wpływającym na młodzież jest jego charyzma i autorytet. Priorytetem musi być sam proces, a nie jego efekt końcowy. Najpierw wymaga od siebie, dopiero później od swoich podopiecznych.

68 Sukces w pełnieniu roli nauczyciela zależy od:
Przygotowania merytorycznego wiedza i umiejętności zdobyte na uczelni, kursach czy warsztatach Wcześniejszych doświadczeń życiowych wiedza na własny temat, wgląd we własny stan emocjonalny i duchowy

69 Uczymy się przez całe życie
Jednym z narzędzi pracy w zawodzie nauczyciela jest jego własna osoba. Należy więc to narzędzie poznać aby doskonalić swoją pracę i osiągać w niej sukcesy. Naszą osobowość, samoocenę oraz stosunek do świata i samego siebie kształtują sytuacje i wydarzenia życiowe, a także ludzie, z którymi się spotykamy. Ważne jest to, żeby wzorować się na tym, co uznamy za przydatne i dobre, natomiast odrzucać to, co nam nie służy.

70 Nauczyciel na drodze własnego rozwoju zawodowego:
realizuje cele ogólne, zestraja pracę z potrzebami społecznymi, nieustannie dokonuje korekty, poszukując nowych rozwiązań, dokonuje ewaluacji własnych osiągnięć i porównuje efekty tych wysiłków z innymi.

71 Jakość pracy nauczycielskiej oraz dążenie do podwyższenia jej wartości powinna podlegać ustawicznej interpretacji zewnętrznej jak i wewnętrznej. Ewaluacja jakości pracy nauczyciela ma moc motywacyjną, korektywną i nobilitującą.

72 Miarą sukcesów w edukacji mają być efekty, mierzone ustalonymi standardami i udokumentowane wszelkimi możliwymi środkami.

73 SAMOOCENA, A JAKOŚĆ PRACY NAUCZYCIELA
Ocenianie oceniających - Ocenianie uczniów stanowi dla nas, nauczycieli, jedną z podstawowych czynności w procesie nauczania. Każdy z nas ma swoje wypracowane metody, sposoby – jedne bardziej, inne mniej lubiane przez uczniów. Ale my także jesteśmy oceniani przez naszych przełożonych, (czego sami z kolei nie lubimy).

74 Założenia systemu oceniania
Ocenie podlega jakość pracy nauczyciela – nie sam nauczyciel, Ocena stanowi informację zwrotną, której celem jest pomoc nauczycielowi planowaniu własnego rozwoju, Dyrektor, jako oceniający, występuje w roli "krytycznego przyjaciela", Nauczyciel dokonuje stale samooceny, zbierając w tym celu informacje zwrotne od uczniów i rodziców,

75 Współpracy z zespołem nauczycieli, Własnego rozwoju zawodowego.
Jakość pracy nauczyciela widoczna jest w czterech obszarach jego działania: Pracy z uczniami, Kontaktu z rodzicami, Współpracy z zespołem nauczycieli, Własnego rozwoju zawodowego.

76 Samoocena a jakość pracy nauczyciela
Samoocena polega na bieżącej obserwacji efektów pracy i dokonywaniu korekty lub modyfikacji. Rozumiana jest jako sposób gromadzenia i opracowania informacji o własnej praktyce zawodowej, w celu wykorzystania ich do rozwijania profesjonalnych umiejętności. Chodzi o celowe pogłębianie wiedzy o sobie samym i wykorzystanie jej do planowania własnego rozwoju i ulepszania zachowań związanych z wykonywaniem zawodu nauczycielskiego. Samoocenę pojmować należy jako indywidualny monitoring, rodzaj zawodowej autorefleksji nad wymiernymi efektami swojej pracy. Trafna autoanaliza jest podstawą wszelkich zmian, stałego doskonalenia. Właściwa samoocena służy bieżącej kontroli efektów działania nauczyciela, służy nauczycielowi i jego uczniom, a nie dyrektorowi szkoły.

77 Celem samooceny: Jest ustalenie, jakie umiejętności powinien posiadać każdy nauczyciel, aby jego ocenianie było obiektywne, trafne, rzetelne i sprawiedliwe. Klasyfikowanie umiejętności wg obszarów, np.: Umiejętność słuchania Umiejętność wspierania Umiejętność obserwowania Umiejętność koncentracji itd.

78 Dokonując samooceny nauczyciel musi zwrócić uwaga na swoje kompetencje:
Kompetencje dydaktyczne, a przede wszystkim umiejętność przygotowania się do zajęć i prowadzenia lekcji. Kompetencje psychologiczne, tj. umiejętność inspirowania, motywowania uczniów do nauki, integrowania ich w zespół oraz umiejętność kierowania zespołem.

79 Ocenianie kształtujące
wspiera ucznia w jego rozwoju edukacyjnym

80 Problemy tradycyjnego oceniania
Uczeń uczy się dla stopni a nie dla wiedzy Stopnie konfliktują nauczycieli i uczniów (odwołania od oceny) Zaburza poczucie bezpieczeństwa szkolnego uczniów Tworzy konieczność poprawiania stopni i nadrabiania zaległości Niskie stopnie zniechęcają uczniów Niezdrowa segregacja i rywalizacja pomiędzy uczniami

81 Ocenianie tradycyjne a kształtujące
Stopnie różnicują uczniów Dotyczą przeszłości Prowadzi do rywalizacji uczniów, walki o stopnie, walki o wynik wpisany na świadectwie Uczeń odtwarza wiadomości Uczeń tworzy własną ścieżkę edukacyjną Ocenianie dotyczy przyszłości Jest skoncentrowany na własnym rozwoju edukacyjnym Nacisk na samoocenę

82 Szanse dla szkoły wynikające z OK
Uczeń ma większy udział w budowaniu procesu uczenia (większa odpowiedzialność) Wraca naturalna potrzeba uczenia się (odkrywanie, radość z poznawania) Szansa dla poprawiaczy – (mniej problemów wychowawczych) Uczenie się w sprzyjającym klimacie (zwiększa się poczucie bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela) Współpraca nauczyciela z uczniem (pozytywne relacje między nimi) Nauczyciel uczy „jak się uczyć” przez całe życie i na całą szerokość życia Ocenianie kształtujące szansą na sukces nauczyciela

83

84 Elementy oceniania kształtującego
Informacja zwrotna Cele nauczyciela Cele ucznia Kryteria oceniania Samoocena ucznia Ocena koleżeńska Rola rodziców

85 Istota oceniania kształtującego
WSPOMAGANIE PROCESU UCZENIA SIĘ, A NIE STAWIANIE STOPNI

86 Następnie określa kryteria oceniania i podaje je uczniom (nacobezu)
Nauczyciel na początku zajęć wyznacza cele uczniom, tzn. określa: czego oczekuje, co należy zrealizować obowiązkowo, a co mieści się w zakresie zadań nadobowiązkowych. Następnie określa kryteria oceniania i podaje je uczniom (nacobezu)

87 Schemat konspektu w O.K. Lekcja, data, klasa … Temat … Cele lekcji …
Cele lekcji sformułowane w języku ucznia ... Kryteria oceniania („nacobezu”). Przebieg lekcji (zadania do celów). Pytania kluczowe (problemowe). Formy pracy, metody, środki dydaktyczne …

88 REFLEKSJA NAUCZYCIELA PRZED LEKCJĄ:
Do czego przyda im się ta wiedza? Jak wykorzystają ją w przyszłości? Co będą umieć po mojej lekcji?

89 Warunki samooceny i oceny koleżeńskiej
Jasno określać kryteria oceniania (nacobezu), co pozwala uczniom dostrzec sens pracy Rozwijać umiejętność współpracy uczniów prowadzącej do rozwijania obiektywizmu Usamodzielniać uczniów w kierowaniu własną pracą Mieć z uczniami otwartą komunikację

90 Co już wiem na dany temat?
Czego chciał(a)bym się dowiedzieć pod koniec lekcji:………………

91 zdania podsumowujące:
Dziś na lekcji dowiedziałem (-łam) się, że………………….. Chcę zapamiętać ………………………… ………………. Trudne było………………………….

92 Ocenianie podsumowujące praktycznie na koniec semestru lub roku
– wtedy sprawdziany, testy, egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne

93

94 DZIĘKUJĘ ZA CIERPLIWOŚĆ I UWAGĘ


Pobierz ppt "Rada pedagogiczna szkoleniowa Rok szkolny 2011/ r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google