Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii"— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

2 AGENDA Źródła finansowania OZE
REGIONALNY PROGARM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NARODOWY FUNDUSZ OFRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ BANKI 2

3 REGIONALNY PROGARM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007-2013
Podział środków w ramach RPO WŁ na poszczególne osie priorytetowe: Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa…………………………………………………………. ….241,5 mln euro Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka……….… 171,1 mln euro Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość……………………………… 271,7 mln euro Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne……………………………………………………………. 70,4 mln euro Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna…………………………………………………………………. 120,8 mln euro Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich………………………………………………………….. 100,6 mln euro Oś priorytetowa VII: Pomoc techniczna…………………………………………………………………………… 30,2 mln euro Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych RPO WŁ wynosi maks. 85% kosztów kwalifikowalnych. 3

4 Termin naboru (ogłoszenie-zakończenie)
Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie Nazwa działania Wysokość alokacji Termin naboru (ogłoszenie-zakończenie) II.1 Gospodarka wodno – ściekowa EUR II.2 Gospodarka odpadami EUR II.3 Ochrona przyrody EUR II.4 Gospodarka wodna EUR II.5 Zagrożenia środowiska EUR II.6 Ochrona powietrza EUR II.7 Elektroenergetyka EUR – * II.8 Gazownictwo EUR II.9 Odnawialne źródła energii EUR – * II.10 Sieci ciepłownicze EUR – * *Nabór zostanie ogłoszony w zależności od wejścia w życie odpowiednich rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych. 4

5 budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji
Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka MAKSYMALNE WARTOŚĆ PROJEKTÓW, KWALIFIKUJACYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej – do 20 mln PLN, inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – do 20 mln PLN, wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – do10 mln PLN, budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – do 10 mln PLN, inwestycji związanych z produkcją biopaliw nie będących produktami rolnymi – do 20 mln PLN. 5

6 Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
SYSTEM WYBORU PROJEKTOW W RAMACH RPO WŁ W ramach RPO WŁ przewiduje się następujące tryby wyboru projektów: − tryb dotyczący projektów indywidualnych − tryb konkursowy − tryb dotyczący projektów systemowych Tryb konkursowy : W ramach Działania II.9 na procedurę konkursową pozostało: ,6 EUR 6

7 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 7

8 WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA II.9
Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA II.9 8

9 w historii całej Unii Europejskiej.
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko /PO IiŚ/ jest największym programem zaplanowanym do realizacji w historii całej Unii Europejskiej. 9

10 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Oś priorytetowa 9, Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działania w ramach osi priorytetowej: 9.1 – Wysokosprawne wytwarzanie energii 9.2 – Efektywna dystrybucja energii 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 9.4 - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 9.5 - Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 9.6 - Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla działań 9.4, 9.5, 9.6 do był Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, a od funkcje tę przejmie Ministerstwo Gospodarki, Departament 10

11 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Oś priorytetowa 10, Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Działania w ramach osi priorytetowej: 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego 10.2 Budowa systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucyjnych 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 11

12 Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Modernizacja gospodarstw rolnych. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 12

13 Inwestycje materialne m.in.:
PROW Oś I, Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych Rodzaje inwestycji: Inwestycje materialne m.in.: budowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych; zakup, instalacja maszyn, urządzeń w tym sprzętu komputerowego; zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich; zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływającej bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Inwestycje niematerialne m.in.: zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie; usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej, dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu. 13

14 Oś III, Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie m.in.: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych i komunalnych; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych; rzemiosła lub rękodzielnictwa; magazynowania lub przechowywania towarów; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. 14

15 gospodarki wodno-ściekowej;
PROW Oś III, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy. Pomoc udzielana jest w formie refundacji części kosztów związanych z realizacją projektu na realizację projektów w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej; tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 15

16 Refundacja do 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.
PROW Oś III, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Beneficjent: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca określone w zakresie pomocy. Pomoc Finansowa: Refundacja do 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy na realizację inwestycji w jednej gminie: zł – na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zł – projekty z zakresu tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, zł – na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 16

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lista wybranych priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanych do finansowania w roku 2010 Programy uzyskujące wsparcie środkami unijnymi Program wspołfinansowania przedsięwzięć w zakresie wysokosprawnego wytwarzania i dystrybucji energii, termomodernizacji oraz energii ze źrodeł odnawialnych, uzyskujących wsparcie ze środkow Funduszu Spojności w ramach IX osi priorytetowej Działania 9.1, 9.2, 9.3 oraz 9.4 PO IiŚ. 17

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5. Ochrona klimatu 5.1. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. 5.2. Funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji. 5.3. Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działania. 5.4. System zielonych inwestycji. 5.5. Efektywne wykorzystanie energii. 5.6. Współfinansowanie IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. /IX oś priorytetowa, Działania 9.1, 9.2, 9.3 oraz 9.4 PO IiŚ./ 5.7. Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu Królestwa Szwecji. 18

19 Narodowy Fundusz stosuje następujące formy dofinansowania:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz stosuje następujące formy dofinansowania: 1) oprocentowane pożyczki; 2) dotacje; 3) Przekazanie środków jednostkom budżetowym; 4) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej; 5) udostępnianie środków finansowych bankom; 6) udostępnianie środków finansowych wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 7) poręczenie. 19

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„O warunkach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu decyduje Zarząd Narodowego Funduszu, biorąc pod uwagę planowany efekt ekologiczny oraz zabezpieczenie zwrotu przyznanego dofinansowania.” Uchwała RN nr 230/09 z dnia r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE SRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 20

21 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Wskaźniki osiągnięcia celu Wskaźnik produktu: Liczba obiektów objętych termomodernizacją - ok (szt.) Wskaźnik rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych GJ/rok [ MWh/rok] Wskaźnik oddziaływania Ograniczenie i uniknięcie emisji CO2 w wyniku oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć objętych niniejszym programem – ton/rok Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł. 21

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Formy dofinansowania 1) Dotacja; 2) Oprocentowana pożyczka. Intensywność dofinansowania 1) Dofinansowanie w formie dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 2) Dofinansowanie w formie pożyczki: do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 3) Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł. Beneficjenci Właściciele lub zarządcy budynków użyteczności publicznej. 22

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Rodzaje przedsięwzięć 1) Termomodernizacja obiektów, w szczególności: a) ocieplenie obiektu, b) wymiana okien, c) wymiana drzwi zewnętrznych d) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), e) wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, f) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia. g) systemy zarządzania energią w budynkach, h) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii. 2) Wymiana oświetlenia na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów). 23

24 W sektorze energetycznym i ochronie środowiska w Centralnej Europie,
Banki W sektorze energetycznym i ochronie środowiska w Centralnej Europie, w tym w Polsce, działają wielkie banki i korporacje finansowe jak: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), Nordycka Korporacja Finansowa na rzecz Ochrony Środowiska (NEFCO), Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB). 24

25 Polskie banki najściślej związane z kredytowaniem inwestycji w OZE
Bank Ochrony Środowiska BOŚ realizuje zlecenia NFOŚiGW w zakresie kredytowania i obsługi kredytów, związanych z oszczędnością energii. Bank Gospodarki Żywnościowej Bank BGŻ Oferuje nowy kredyt inwestycyjny -Zielona Energia. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej z biomasy lub biogazu. Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK realizuje program oszczędzania energii w ramach Funduszu Termomodernizacji. Kredyt Bank Możliwość uzyskania kredytu termomodernizacyjnego i premii termomodernizacyjnej, wypłacanej z Funduszu Termomodernizacyjnego BGK. Wysokość premii - do 20% kwoty kredytu (inwestor spłaci tylko 80% kwoty wykorzystanego kredytu). 25

26 Banki Ranking atrakcyjności inwestycji województw w zakresie energetyki odnawialnej Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej 26

27 Kredyty na OZE w okresie 1991 – połowa 2009)
Banki Kredyty na OZE w okresie 1991 – połowa 2009) Źródło: 27

28 Kredyty na OZE w okresie 1991 – połowa 2009)
Banki Kredyty na OZE w okresie 1991 – połowa 2009) Źródło: 28

29 Dziękuję za uwagę SDG Pro-Akademia ul. Piotrkowska 238 90-360 Łódź
tel fax Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google