Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie
Plac Bema 5 Olsztyn Dyrektor: mgr Elżbieta Dorota Hermanowicz

2 Wizja Nasza Poradnia stwarza najlepsze warunki diagnostyczne i terapeutyczne dla szukających u nas pomocy i wsparcia; Otwarta na problemy dzieci i młodzieży Otwarta na problemy wychowawcze rodziców Wspomagająca szkoły w oddziaływaniach edukacyjnych i wychowawczych Współpracująca z innymi placówkami oświatowymi, wychowawczymi i pomocowymi powiatu olsztyńskiego Wspomagająca działalność profilaktyczną wobec osób zagrożonych Doradzająca wybór kierunku kształcenia oraz preferencji zawodowych

3 Misja Jesteśmy nowoczesną placówką, która wspiera, doradza i pomaga rozwiązywać problemy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne – dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli powiatu olsztyńskiego. Wszystkim zapewniamy profesjonalną i kompleksową pomoc, dyskrecję oraz przyjazną atmosferę.

4 Punkty konsultacyjne Olsztyn Barczewo Biskupiec Dobre Miasto Olsztynek
Gmina Dywity, Jonkowo, Purda, SP Ruś, ZSP Bartąg, SP Gietrzwałd Barczewo MiG Barczewo, MiG Jeziorany Biskupiec MiG Biskupiec, gmina Kolno Dobre Miasto MiG Dobre Miasto, gmina Świątki Olsztynek MiG Olsztynek, gmina Stawiguda, gmina Gietrzwałd

5 W Poradni na 21,5 etatach pracuje:
10 psychologów 8 pedagogów 5 logopedów 16 osób posiada dodatkowe kwalifikacje: Oligofrenopedagogika Surdopedagogika Surdologopedia Tyflopedagogika Doradztwo zawodowe (5 osób) Socjoterapia Terapia pedagogiczna Profilaktyka i terapia uzależnień Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie Podyplomowe studia nauk o rodzinie Organizacja i zarządzanie

6 Naszą ofertę kierujemy do uczniów ze 108 szkół i placówek powiatu olsztyńskiego oraz do dzieci w wieku 0-3 zamieszkujących powiat olsztyński. Oferta programowa skierowana jest także do ich rodziców i nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach powiatu olsztyńskiego.

7 Zakres usług: Badania diagnostyczne Terapie specjalistyczne
Konsultacje, porady indywidualne Warsztaty, treningi, zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców Spotkania instruktażowe, warsztaty dla nauczycieli

8 Badania diagnostyczne
Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i zbiorowe) m.in.: Diagnoza predyspozycji i uzdolnień dziecka Diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii) Diagnoza zachowań dysfunkcyjnych dziecka Badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych Diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy Przesiewowe badania programami „Słyszę” „Widzę” „Mówię” W ciągu czterech lat przyjęliśmy dzieci i młodzieży, wykonaliśmy badań diagnostycznych.

9 Terapie W Poradni prowadzone są zajęcia dla dzieci mające na celu wyrównywanie zaburzeń rozwojowych. Indywidualna i grupowa terapia logopedyczna wszystkich form zaburzeń mowy Indywidualna terapia pedagogiczna uczniów Indywidualna i grupowa terapia dysortografii Spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży trening EEG Biofeedback – optymalizacja pracy mózgu (pamięci, szybkości uczenia się, koncentracji, relaksacji) w przebiegu dysleksji, ADHD, ADD, zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych Rocznie pomocą terapeutyczną obejmujemy około 1000 dzieci.

10 Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom
W różnych treningach, warsztatach i spotkaniach instruktażowo-szkoleniowych rocznie bierze udział około 3000 osób. Przykładowa tematyka realizowanych spotkań z rodzicami: - Warsztaty dla Dobrych Rodziców Szkoła dla rodziców i wychowawców Problemy dysleksji rozwojowej Dziecko z ADHD Problem dziecka zdolnego Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci Metody oddziaływań wychowawczych Pomagamy dzieciom w wyborze zawodu i szkoły Jak pracować z dzieckiem z wadą wymowy

11 Tematyka spotkań z nauczycielami
Jak pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dziecko niepełnosprawne lub niedostosowane społecznie) Diagnoza i monitoring rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole (w tym cyberprzemoc) Sztuka motywacji Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole Jak uczyć się szybko i skutecznie Jak pracować w klasie z dziećmi z wadą wymowy Jak pracować w klasie z dzieckiem z wadą słuchu Logorytmika w przedszkolu Metody pracy w klasach integracyjnych Stosowanie aktywnych metod nauczania Doradztwo zawodowe – wstęp do kariery ucznia

12 Opiniowanie Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów w sprawach leżących w gestii pięciu ministerstw. Rocznie wydawanych jest ok opinii. Sprawy dotyczą m.in.: Dostosowania warunków i formy sprawdzianów i egzaminów do potrzeb ucznia i absolwenta Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej Wczesnego wspomagania rozwoju

13 Orzecznictwo Poradnia wydaje orzeczenia:
O potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, słuchaczy i wychowanków O potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych O potrzebie indywidualnego nauczania W ciągu ostatnich czterech lat Poradnia wydała orzeczeń.

14 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są w przypadku uczniów, słuchaczy i wychowanków Niesłyszących i słabo słyszących Niewidomych i słabo widzących Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Z autyzmem, w tym zespołem Aspergera Z niepełnosprawnościami sprzężonymi Zagrożonych niedostosowaniem społecznym Niedostosowanych społecznie

15 Szczególne osiągnięcia
Wdrożenie autorskich programów: Lepszy kontakt, lepsza szkoła (w ramach programu MEN Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie w wychowaniu i profilaktyce) Wspólnym działaniem pomagamy dorastać naszym dzieciom (w ramach projektu KO Olsztyn Wspierać i być wspieranym dot. współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych) Zanim podejmiesz decyzję zawodową (w ramach rządowego programu Wspieranie, powstawanie i realizacja lokalnych programów wyrównywania szans dzieci, młodzieży w 2006 r.

16 Logoterapia dla klas 1-6 szkół podstawowych
Wychowanie dla rozwoju Walka z hałasem Terapia pedagogiczna dla dzieci ryzyka dysleksji Jak uczyć się szybciej i skuteczniej Mówię płynnie Twórcza osobowość dziecka Program psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczny wspomagający prawidłowy rozwój dziecka w wieku 0-6 lat

17 Realizacja projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Gdzie szukać drogi do sukcesu?” współfinansowanego przez EFS Programem objęto 600 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego: I LO Olsztynek, II LO Olsztynek, LO Dobre Miasto, LO Biskupiec

18 Udział Poradni w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
Udział Poradni w Ogólnopolskiej Akcji – Dzień Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta RP Udział Poradni w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych Współpraca ze strukturami samorządowymi m.in. poprzez współtworzenie projektów (np. Swego nie znacie – cudze chwalicie w Świątkach) Współpraca ze stowarzyszeniami lokalnymi Wspomaganie szkół w realizacji programów profilaktyki i wychowania: Szkoła marzeń Drogowskaz Janko Muzykant

19 Uczestnictwo w samorządowych inicjatywach w ramach Wojewódzkich Dni Rodziny
Inicjowanie i uczestnictwo w akcjach charytatywnych prowadzonych w środowisku dzieci Publikacje tekstów autorstwa pracowników poradni m.in. w czasopismach branżowych Realizacja programów Słyszę oraz Widzę Wystąpienia reprezentantów Poradni na wojewódzkich i ogólnopolskich konferencjach Udział reprezentantów Poradni w dyskusjach panelowych Nagrody i odznaczenia ministerialne i państwowe

20 Perspektywy Utworzenie gabinetu terapii integracji sensorycznej
Rozszerzenie oferty terapeutycznej w oparciu o pracę metodami Thomatisa oraz LEA Praca nad poprawą warunków lokalowych oraz zwiększenia zatrudnienia


Pobierz ppt "Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google