Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii Praca magisterska napisana na kierunku ‘Psychologia Biznesu’ na London.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii Praca magisterska napisana na kierunku ‘Psychologia Biznesu’ na London."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii
Praca magisterska napisana na kierunku ‘Psychologia Biznesu’ na London Metropolitan University Maria Aleksandra Sikorska Wrzesień 2007

2 STRUKTURA PRACY 1. Wstęp 1.1 Polska imigracja
1.2 Stres w środowisku pracy 2. Metodologia 2.1 Założenia 2.2 Projekt badania 2.3 Pilotaż 2.4 Dystrybucja i zbieranie wyników 2.5 Profil badanych 3. Wyniki badania 3.1 Wstęp 3.2 Grupa I czynników 3.3 Grupa II czynników 3.4 Dodatkowe czynniki (grupa III) 4. Dyskusja – nad czynnikami z grup I, II i III 5. Refleksje 5.1 Zwiększanie świadomości 5.2 Podstawy strategii radzenia sobie ze stresem 5.3 Podjęcie działań 5.4 Zakończenie

3 ŹRÓDŁA literatura przedmiotu dot. stresu zawodowego, akulturacji
periodyki i journale psychologiczno-socjologiczne raporty Home Office, instutucji finansowych dokumenty Health & Safety Executive media (Guardian, Times, Polityka, BBC, polskie portale informacyjne w Polsce i UK) materiały BUPA, BPS

4 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ IMIGRACJI (FALA PO MAJU 2004)
DANE STATYSTYCZNE: ROK 2004, PROGNOZY RZĄDU BRYTYJSKIEGO: 5-13 tys. osób na rok REALIA: Od maja 2004 do kwietnia ’07 oficjalnie zarejestrowanych 630,000 – w tym 65% Polaków Obecnie – nieoficjalne szacunki: 1,500,000 (BBC)

5 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ IMIGRACJI (FALA PO MAJU 2004) - 2
DEBATA PUBLICZNA NEGATYWNE: zalanie tanią siłą roboczą, zabieranie pracy Brytyjczykom, przeciążenie systemu socjalnego (szkoły, służba zdrowia, zasiłki) zwiększenie przestępczości

6 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ IMIGRACJI (FALA PO MAJU 2004) - 3
POZYTYWNE Pobudzenie wzrostu gospodarczego Wypełnienie braków kadrowych Zapobiegnięcie anomaliom wynikającym z niedoboru pewnych umiejętności na rynku pracy Zapobiegnięcie wzrostowi cen ropy, a w rezultacie poziom stóp procentowych niższy w latach (wg Bank of England) Koszty kredytow hipotecznych byłyby co najmniej o pół procenta wyższe, gdyby nie imigranci (raport Ernst & Young, 2006) Zwiększenie potrzeb mieszkalnictwa (prognozy rządowe podają wzrost liczby mieszkań o 20%) Odmłodzenie starzejącej się populacji mieszkańców UK Rozpoczęcie od lat unikanej debaty nt. stanu brytyjskiej edukacji technicznej i zawodowej

7 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ IMIGRACJI (FALA PO MAJU 2004) - 4
Cechy pokolenia imigrantów ‘04 mobilność, elastyczność, zdolność przystosowania się pracowitość i sumienność wszechstronność młody wiek wysokie wykształcenie (82% w wieku lat oraz posiadających wykształcenie średnie lub wyższe) zdeterminowanie i ambicja

8 STRES ZAWODOWY (ORGANISATIONAL STRESS)
SKALA PROBLEMU – DANE LICZBOWE wg HSE, 2006 (Health and Safety Executive - agencja rządowa d/s bezpieczeństwa i zdrowia w pracy): 1 na 6 osób uważa, że ich praca jest bardzo/ogromnie stresująca u 500 tysięcy osób stwierdzono choroby związane bezpośrednio ze stresem w pracy 10 i pół miliona dni rocznie jest straconych z powodu nieobecności pracowników £ 370 milionów to koszt dla pracodawców związany z powyższymi faktami

9 STRES ZAWODOWY (ORGANISATIONAL STRESS) 2
Cechy stanowiska pracy (role characteristics): konflikt wymagań, odpowiedzialność, przeciążenie pracą, wykorzystanie kwalifikacji (praca poniżej, powyżej osiągniętych kwalifikacji) Cechy pracy (job characteristics): tryb i warunki pracy (godziny pracy, zmiany), zróżnicowanie zadań, powtarzalność, presja czasu Relacje: z przełożonymi, współpracownikami, podwładnymi, klientami, dostawcami, komunikacja na tych szczeblach, równowaga między pracą a życiem prywatnym (work-life balance) Wsparcie i docenienie: informacje zwrotne (feedback), treningi, szkolenia, rozwój i planowanie kariery, wynagrodzenie i jego dodatkowe elementy, nagrody, poczucie bezpieczeństwa/stabilizacji Struktura i kultura: hierarchia, pozycja, zaangażowanie, uczestnictwo, konflikty sił i wplywów, polityka, zmiany, komunikacja, style zarządzania i kierowania, technologia

10 Symptomy stresu na poziomie indywidualnym (przykłady):
Fizyczne: bóle głowy, przemęczenie, problemy ze snem, zawroty głowy, mdłości, problemy żołądkowe, trawienne, napięcie mięśni (kręgosłupa, szyi), obniżona odporność, zgrzytanie zębami Emocjonalne: zdenerwowanie, napięcie, frustracja, zmiany nastroju, koszmary, rozdrażnienie, depresja, zamartwianie się, obniżone poczucie własnej wartości Duchowe: poczucie pustki, brak sensu istnienia, brak znaczenia, kierunku drogi życiowej, nieumiejętność przebaczenia, cynizm, potrzeba wykazania się za wszelką cenę, negatywny dialog ze sobą Umysłowe/mentalne: problemy z pamiecią, słaba koncentracja, niska wydajność pracy, niezrozumienie, zagmatwanie, zamęt, dezorientacja, brak kreatywności, nuda Behawioralne: agresja, izolacja, brak zaufania, nietolerancja, nieumiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem, problemy z podejmowaniem decyzji

11 Konsekwencje stresu na poziomie organizacji:
Wysoka absencja Wysoka rotacja pracowników (turnover) Niskie zaangażowanie Niska wydajność i jakość pracy Błędy, pomyłki, wypadki Szkody na wizerunku pracodawcy, niedbanie o dobre imię firmy Skargi i zażalenia od klientów Strajki Powództwa sądowe

12 METODOLOGIA 1. ZAŁOŻENIA
Metody jakościowe (wskazane pod względem dotarcia do głębi problemów: wywiady, rozmowy z użyciem np. ‘repertory grid’ na zbadanie schematów poznawczych) Metoda ilościowa zastosowana w badaniu – optymalna, ze względu na rozmiar próby i ograniczenia środków, ramy lokalizacyjne oraz czasowe Zastosowanie elementu jakościowego w postaci pytań otwartych Zbadanie konkretnych dziedzin sfery życia polskiego pracownika w oparciu o czynniki stresowe wyróżnione przez HSE oraz kontekst kulturowo-społeczny dotyczący polskiej imigracji 2. STRUKTURA KWESTIONARIUSZA Badane dziedziny: komunikacja, czynniki kulturowe, wsparcie, relacje, samorealizacja, czynniki finansowe oraz inne Rodzaje pytań i odpowiedzi: pojedyńczego, wielokrotnego wyboru, tabele – wymiar poziomy i pionowy, pytania otwarte Język: wersja pierwotna stworzona w języku angielskim, wersja polska – dla respondentów Dostępność kwestionariusza: początkowo online, później również na papierze

13 METODOLOGIA 3. ETAP PILOTAŻOWY 2 tygodnie, 11 osób oceniających
Sprawdzenie: spójności, adekwatności, jasności, rzetelności pytań, rozmieszczenia (layout), języka, stylistyki, błędów merytorycznych i gramatycznych Zmiany, sugestie Elementy usunięte/dodane 4. DYSTRYBUCJA ANKIETY Kanały dystrybucji Specyficzna próba respondentów – uzyskana jako efekt wymogu wypełnienia kwestionariusza online Dodatkowy kanał dystrybucji – aby umożliwić wypełnienie ankiety również jednostkom nie mającym dostępu do internetu oraz niezbyt biegłym w obsłudze komputera

14 PROFIL ANKIETOWANYCH Teren próby / zamieszkanie Płeć
Analizą objęto 142 osoby (ok. 420 zaproszonych), wskaźnik odpowiedzi ~ 33% Teren próby / zamieszkanie (nie było przedmiotem badań) Głównie Londyn (oraz Derby, Leicester, Manchester, Bournemouth, Brighton) Płeć 65% kobiety Wiek blisko 84% osoby pomiędzy rokiem życia Relacje rodzinne 24% 63% z tych, którzy mają 83% Nie ma partnera Mieszka z partnerem w UK (pozostałe 27% - związki na odległość) Nie ma dzieci Zatrudnienie Pełen etat Na czas nieokreślony Bezpośrednio przez pracodawcę 68% 78% 76% Wykształcenie 84% W tym: 72% 12% Posiada wykształcenie wyższe magister licencjat

15 WYNIKI BADAŃ – 5 GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW STRESU
Komunikacja i adaptacja kulturowa Wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji Cechy wykonywanej pracy Wsparcie Relacje z innymi

16 Dodatkowe czynniki i spostrzeżenia
Czynniki finansowe Poziom doświadczonych ostatnio symptomów stresu Sposoby relaksowania się Najbardziej lubiane / nielubiane elementy pracy

17 (1) Komunikacja i adaptacja kulturowa – zidentyfikowane problemy:
Kompetencja językowa: 38% - dobra, 36% - płynna, 20% - podstawowa, 6% słaba (najniżej zostały ocenione umiejętności pisania i czytania) „Nie przyzwyczaiłam/em się do życia w tym kraju i czuję, że ma to negatywny wpływ na moją pracę” – 35% „Czuję się gorsza/y w swojej pracy ze względu na pewne konteksty kulturowe/społeczne/historyczne, których nie jestem w pelni swiadoma/y” – 38% „Istnieją w mojej pracy pewne normy i zasady, których nie do końca rozumiem i powodują one, że czuję się niepewnie” – 51% „Czuję, że jako Polak jestem gorsza/y w porównaniu z innymi pracownikami biorąc pod uwagę pewność siebie i siłę przebicia” – 52%

18 (2) Wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji - zidentyfikowane problemy:

19 Wykonywanie pracy poniżej swoich kwalifikacji
„Uważam, że jestem zbyt wysoko wykwalifikowana/y do wykonywania mojej obecnej pracy”: Zdecydowanie się zgadzam 48.4% Zgadzam się 20.2% Nie jestem pewna/y 15.3% Nie zgadzam się 11.3% Zdecydowanie się nie zgadzam 4.8%

20 Profil ukończonych studiów:
finanse/ekonomia 22 psychologia 15 socjologia 13 bankowość/Księgowość 10 marketing i zarzadzanie 9 lingwistyka, filologia angielska 8 prawo pedagogika 7 biologia, chemia oraz inne nauki przyrodnicze politologia 6 inżynieria (samochodów, maszyn) 4 informatyka turystyka 3 medycyna 2 wychowanie fizyczne (AWF) 1 Liczba wszystkich respondentów: 119 (Liczba ta zawiera rownież tych, którzy ukończyli 2 kierunki – 8 osób)

21 Wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji – przykładowe odpowiedzi:
„Pracuję w swoim wyuczonym zawodzie” – 32% „Mogę wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte wcześniej w Polsce” – 47% „Jestem dumna/y ze swojej pracy” – 25% „Sadzę, że marnuję swoją karierę zawodową pozostając w mojej obecnej pracy” – 62%

22 Wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji – uwagi:
Zjawisko „deprecjacji kwalifikacji” (‘de-skilling’) Niezwykły profil bardzo mlodzi – 84% w wieku lat pewni siebie i ambitni – 75% wierzy w siebie i osiągnięcie swoich celów wysoko wykwalifikowani i wykonujacy fizyczne, nisko płatne prace Utrudnienia instytucjonalne (selektywna kontrola dopuszczania do wyższych stanowisk, określone przez S. Currie jako tzw: ‘endemic professional gatekeeping’) Element błędnego koła – praca na zmiany, obowiązki domowe, brak czasu na naukę języka – potęgują poczucie bezsensu, marnowania się, żalu Wyzwanie dla profesjonalistow HR oraz ‘talent management’

23 (3) Cechy wykonywanej pracy
PLUSY: jasność wyznaczonych obowiązków: ok 90%, dobre warunki BHP: ok 70% MINUSY: Monotonność, bezsensowność zadań i ich małe znaczenie: 61% Przepracowanie: 70% „Moja praca jest interesująca i stymulująca” TAK: 18% NIE: 53% NIE JESTEM PEWNA/Y: 29%

24 Cechy wykonywanej pracy – uwagi
Problem motywacji Potrzeba osiągnięć i sukcesów ‘Notoryczna pracowitość i wszechstronność Polaków’ - cytat z wypowiedzi „Problem z nami, polskim pracownikami polega na tym, że często od razu zdradzamy się z naszymi wszystkimi umiejętnościami i jesteśmy zbyt skorzy by się wykazać. Często nigdy nie docenieni w naszym kraju, tutaj staramy się robić wiele czynności jednocześnie, jak szaleni, wykonujemy co najmniej półtora etatu, mając oczywiście płacone za jeden. Ale to fakt, możemy rzeczywiscie wykonywać wiele prac jednym palcem i brać na siebie nawet więcej obowiązków... aż do czasu, gdy nasz brytyjski pracodawca jest już kompletnie zaskoczony jak to możliwe, a my kończymy zarządzając całym jego biurem, wykonując pracę, do której tak naprawdę on musiałby zatrudnić 3 osoby. A potem... po prostu umieramy ze stresu i wycieńczenia.”

25 (4) Wsparcie otrzymywane w pracy
STWIERDZENIE Zgadzam się % Nie zgadzam się % „Czuję się doceniana/y i szanowana/y przez pracodawcę” 25 41 Szkolenia i możliwości podnoszenia kwalifikacji w pracy 22 54 Zachęta ze strony pracodawcy 26 44 Regularnie oceniana praca i wskazówki poprawy od pracodawcy 38 42 „Mogę polegać i liczyć na pomoc/ wsparcie mojego przelożonego” 34 36

26 (5) Relacje STWIERDZENIE / PROBLEM TAK % NIE % Nie jestem pewna/y %
Wyizolowanie w pracy 42 21 37 „Mogę swobodnie rozmawiać z szefem jeśli coś mnie zdenerwowało / nie podoba mi się w pracy” 40 23 Czuję się traktowana/y niesprawiedliwie w pracy 48 30 22 Spędzam niewystarczająco dużo czasu z moją rodziną/bliskimi 54 20 26

27 Sposoby relaksowania się
W celu uspokojenia się/zrelaksowania stosuję poniższe sposoby: CZYNNOŚĆ Często (%) Czasami (%) Rzadko (%) Nigdy (%) Rozmawiam z przyjacielem 47 35 15 2 Słucham muzyki 32 16 5 Czytam książkę 33 26 7 Biegam/uprawiam inny sport 20 34 27 18 Jem 24 Idę do pubu 38 22 Słucham radia 25 Oglądam TV 17 Modlę się 21 30 Piję alkohol 31 Palę 12 4 52 Stosuję medytację (np yoga) 10 82 Biorę środki uspokajające 1 6 90

28 Aspekty finansowe WYPOWIEDŹ 43 37 20 46 33 21 44 31 25 Zgadzam się %
Nie zgadzam się % Nie jestem pewna/y % „Jestem zadowolona/y z moich obecnych zarobków” 43 37 20 „Czuję, ze moje życie w UK jest zdominowane przez zarabianie i oszczędzanie tak wiele, jak to tylko możliwe” 46 33 21 „Czuję się odpowiedzialna/y za finansowe wspieranie moich najbliższych” 44 31 25

29 Poziom doświadczonych ostatnio symptomów stresu (czynniki fizyczne, zdrowotne)
Doświadczone ostatnio problemy zdrowotne: Odsetek odpowiedzi twierdzących (%): Uczucie zmęczenia i wyczerpania 90 Trudności w logicznym myśleniu i podejmowaniu decyzji 53 Trudności w zasypianiu/spaniu 48 Obniżone poczucie zaangażowania i zadowolenia 86 Trudności z koncentracją 82 Poddenerwowanie i napięcie 81 Bóle głowy 71 Bóle kręgosłupa/szyi 62 Problemy z sercem/ciśnieniem 21 Problemy żołądkowe/z trawieniem 43 Obniżona odporność (np. częste przeziębienia) 47

30 Najbardziej lubiane elementy pracy – cytowane odpowiedzi
Wielokulturowe środowisko pracy Kreatywność Praca w zespole Odpowiedzialność Prestiż Otwartość Praca biurowa Szkolenia Ludzie Zarobki Wolność Rozwój Elastyczność Godziny pracy Nowe doświadczenia Praca z klientem Niezależnosc

31 Najbardziej nielubiane elementy pracy – cytowane odpowiedzi
Komunikacja Niskie wynagrodzenie Monotonia Praca poniżej moich kwalifikacji Przeciążenie pracą Brak wsparcia Okropny szef Polityka Zazdrość Brak perspektyw Plotki Dyskryminacja Nuda Powtarzalność zadań Brak rozwoju ‘Tzw targety’ Niesprawiedliwość

32 Wnioski praktyczne Potrzeba zwiększenia świadomości na temat rozmiaru i wagi problemu stresu w pracy: Informacja zwrotna dla respondentów ankiety (raport, grupy dyskusyjne) Artykuły (prasa) Kontakt z instytucjami Broszura Sesje doradztwa zawodowego Telefon zaufania (helpline)

33 Podstawy strategii: ujecie holistyczne oraz CBT – cognitive behaviour therapy (terapia poznawczo-behawioralna) CIAŁO Techniki oddychania Pozycja oraz mowa ciała Aktywność fizyczna Odpoczynek Własciwe odżywianie się Ergonomia miejsca pracy DUSZA Samoświadomość Poczucie własnej wartości Medytacja Kontemplacja Kierowanie swoimi uczuciami Rozwój osobowości UMYSŁ Koncentracja Pamięć Techniki wizualizacji i afirmacji Stumulacja kulturalna Pozytywne i racjonalne myslenie Rozwój intelektualny UMIEJĘTNOŚCI Komunikacja Wyznaczanie celów i priorytetów Podejmowanie decyzji Zarządzanie czasem Asertywność Budowanie zespołu PRACA Analiza stanowiska pracy Planowanie swojego rozwoju Satysfakcja Delegowanie obowiązków Uczestniczenie INNI LUDZIE Rozwijanie kontaktów Uczenie się dobroczynności Negocjowanie i zasada obustronnych korzyści Współdziałanie Komunikacja empatyczna Tolerancja i zrozumienie


Pobierz ppt "Czynniki stresowe w pracy polskich imigrantów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii Praca magisterska napisana na kierunku ‘Psychologia Biznesu’ na London."

Podobne prezentacje


Reklamy Google