Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzy programy dla trzech etapów kształcenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzy programy dla trzech etapów kształcenia"— Zapis prezentacji:

1 Trzy programy dla trzech etapów kształcenia
Prezentacja programu DO WYKORZYSTANIA OFERTA AUTORÓW: Anny Rappe, Haliny Król „DUŻYMI KROKAMI W CYFROWY ŚWIAT INFORMACJI” Trzy programy dla trzech etapów kształcenia Program wynika z koncepcji PBL, a więc zawiera: MODUŁY połączone tematycznie Moduły zawierają PROJEKTY (problemy zapisane w formie pytania – podstawowa jednostka zajęć – uczniowie na zajęciach rozwiązują problem wskazany tym pytaniem) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Prezentacja programu ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
KONCEPCJI PROGRAMU Technologie informacyjno – komunikacyjne dostarczają użytkownikowi narzędzi, za pomocą których można: pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Główne cechy programu:
wykorzystanie zainteresowania uczniów technologią informacyjną, zintegrowane uczenie się oparte na realizacji projektów – poza lekcjami, różnorodna aktywność uczniów, uczniowie decydują o tematyce projektów i sposobie ich realizacji, działania uczniów w ramach projektu mają dla nich osobiste znaczenie, indywidualne motywacje uczniów przejawiają się w działaniu zespołowym, nauczyciel jest doradcą dla uczniów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Odbiorcy programu uczniowie
Dzisiejsi uczniowie to pokolenie urodzone w dobie ogromnego rozwoju technologii, dorastający w otoczeniu nowych technologii, wielu środków zdobywania informacji, służących do nauki, zabawy, relaksu, spędzania czasu. Środowisko to – komputery, gry video, odtwarzacze mp3, aparaty cyfrowe, telefony komórkowe, inne zdobycze XXI wieku – jest traktowane przez nich jako naturalne i od zawsze obecne. Mówi się o tym pokoleniu jako o cyfrowych tubylcach (j. ang. digital native[1]), urodzeni użytkownicy mediów cyfrowych. [1] Mark Prensky, amerykański badacz mediów i internetu. Po raz pierwszy użył tego sformułowania w artykule „Digital natives, digital immigrants” 2001 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 WYKORZYSTANIE INTERNETU JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI
Środki dydaktyczne Środkami dydaktycznymi stają się różnego rodzaju teksty źródłowe, w tym Internet, WYKORZYSTANIE INTERNETU JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI lektury i podręczniki łącznie z encyklopediami i słownikami tematycznymi. Ważne znaczenie ma również wykorzystywanie programów multimedialnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Problem-based learning (PBL)
W PBL uczniowie przetwarzają informacje na różny sposób, indywidualnie i w grupie, w znacznie większym zakresie niż uczniowie podczas zajęć prowadzonych tradycyjnymi metodami. Początkowa dyskusja nad problemem ma za zadanie odzyskanie i aktywację już posiadanej wiedzy uczestników. Cały proces zachodzi pod okiem przewodnika (nauczyciela). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 TIK a nauczanie typu problem-based
Mogą być wykorzystywane do prezentacji problemu w sposób realistyczny i przekonywujący, np. poprzez dokumenty tekstowe, filmy, obrazy, prezentacje multimedialne, arkusze kalkulacyjne, zbiory, bazy danych, witryny WWW, blogi, etc. Mogą wspomagać wyszukiwanie i porządkowanie informacji, Umożliwiają przeprowadzenie symulacji komputerowej, ułatwiającej zrozumienie procesów będących przedmiotem badania, przekształcenie hipotezy badawczej wyrażonej za pomocą języka werbalnego w modele formalne i zobrazowanie tego, co każdy przedstawia za pomocą własnych reprezentacji mentalnych. TIK mogą usprawniać komunikowanie się pomiędzy uczniami poprzez narzędzia elektroniczne ułatwiające współpracę i argumentację. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Struktura programu Program zajęć pozaszkolnych na każdy etap kształcenia zawiera 10 modułów projektowych, rozumianych jako szeroko pojęte obszary, w których poruszać się będą uczniowie. Moduły zostały zaprezentowane w określonej kolejności, zapewniającej stopniową realizację celów dydaktycznych i treści zgodną z przyjętą definicją technologii informacyjno – komunikacyjnych. Nauczyciel może jednak dokonywać wyboru modułu projektowego i pytań problemowych do pracy z uczniami w zależności od zdiagnozowanych zdolności, talentów i zainteresowań uczniów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 DUŻYMI KROKAMI W CYFROWY ŚWIAT INFORMACJI – MODUŁY PROJEKTOWE
MODUŁ I: INTERNET – OGÓLNOŚWIATOWA SIEĆ KOMPUTEROWA MODUŁ II: ZBIERANIE INFORMACJI NA OKREŚLONY TEMAT MODUŁ III: KOMUNIKACJA - CZYLI JAK LUDZIE POROZUMIEWAJĄ SIĘ ZE SOBĄ MODUŁ IV: PRZETWARZANIE INFORMACJI MODUŁ V: PROMOCJA, REKLAMA W INTERNECIE MODUŁ VI: GRAFIKA KOMPUTEROWA - KOMPUTER POMAGA PORZĄDKOWAĆ I TWORZYĆ OBRAZY MODUŁ VII: LABORATORIUM CYFROWE – CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ MULTIMEDIALNE ZASOBY CYFROWE MODUŁ VIII: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA POMAGA SIĘ UCZYĆ MODUŁ IX: BAZY DANYCH, CZYLI JAK GROMADZIMY I PRZECHOWUJEMY INFORMACJE MODUŁ X: BEZPIECZEŃSTWO W SIECI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Struktura programu Wszystkie moduły projektowe zawierają:
Cele operacyjne – jest to lista otwarta, formułowana do modułu projektowego, którą nauczyciel wraz z uczniami może poszerzać, zmieniać, uzupełniać; Kluczowe pojęcia – które, z punktu widzenia autorów, wskazują ważne elementy modułu projektowego; Tematy projektów - w ujęciu szerokich pytań problemowych, które można rozpisać na szereg pytań problemowych szczegółowych, nad którymi będą pracować uczniowie w grupach lub indywidualnie, aby znaleźć rozwiązanie tematu projektu; Materiał nauczania – treści powiązane z celami operacyjnymi modułu i tematami projektów – jest to lista otwarta, która może być uzupełniania w zależności od potrzeb grupy; Opis założonych osiągnięć uczniów – rozumiane jako mierzalne efekty pracy uczniów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Warunki techniczne Jeśli to tylko możliwe, zajęcia powinny odbywać się w pracowni komputerowej przy stanowiskach z dostępem do Internetu. Ze względu na specyficzny charakter pracy z wykorzystaniem metody projektu, uczniowie pracują indywidualnie, zespołowo, grupowo. Projekty mogą być realizowane w krótszym lub dłuższym okresie czasu, w zależności od zainteresowań, umiejętności, pomysłowości i zaangażowania uczniów w rozwiązanie problemu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zakres materiału Technologia informacyjno-komunikacyjna obejmuje swoim zakresem: sprzęt informatyczny oprogramowanie technologie komunikacyjne z wykorzystaniem sieci Internet. W strukturze Programu znajdują się zarówno treści kształcenia z informatyki, zajęć komputerowych, (technologii informacyjnej), jak i treści z różnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 TREŚCI PROGRAMOWE W Programie dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej zaproponowano m.in.: Dzielenie się swoimi zasobami w sieci Komunikaty reklamowe, kampanie promocyjne w sieci Sposoby gromadzenie i archiwizowania zasobów Techniki zbierania informacji (ankieta, wywiad) Zagrożenia w e-komunikacji Zaawansowane sposoby wyszukiwania informacji w sieci Zarządzanie zbiorami obiektów graficznych Zbiór informacji a baza danych, zabezpieczenia baz danych Profil użytkownika w sieci – ochrona danych osobowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 TREŚCI PROGRAMOWE W Programie dla uczniów klas I – III Gimnazjum zaproponowano m.in.: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w sieci, Techniki zbierania opinii (ankieta, wywiad), ich opracowywanie Wyrażanie opinii na temat zagrożeń w e-komunikacji Sprawdzanie wiarygodności informacji w sieci Marketingowy przekaz informacji w sieci Kompozycje obiektów graficznych, animacje, język symboli graficznych Nagrywanie, obróbka, montaż obiektów audio/video Projektowanie bazy danych, zabezpieczenia baz danych Ochrona praw człowieka w sieci Środowisko Web 2.0. W zakresie programowym nie uwzględniono odrębnego obszaru dotyczącego programowania ze względu na specyfikę Programu - TIK. Można jednak wykorzystać różne języki programowania znane uczniom do rozwiązania problemów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 TREŚCI PROGRAMOWE W Programie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaproponowano m.in.: Warstwowa struktura sieci Internet Nowe rodzaje przestępstw internetowych w prawie karnym: hacking, sniffing, spoofing, cracking Techniki zbierania opinii (ankieta, wywiad), ich opracowywanie Modelowanie i symulowanie przepływu informacji Źródła wiarygodnych informacji – porównywanie danych Marketing internetowy, sieciowy rynek reklam Nawigacja satelitarna GPS, mapy interaktywne Stosowanie programów do urządzania i dekoracji wnętrz Projektowanie obiektów animowanych, projektowanie w technice 3D Nowoczesne techniki komputerowe audio – video: podcast, videocast, tutorial, Szyfrowanie i certyfikacja danych w bazach, ochrona praw człowieka w sieci Środowisko Web 2.0, Second Life, awatar Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Materiały pomocnicze Każdy projekt został opisany poprzez:
cele operacyjne projektu materiały pomocnicze do tematu projektu zawierające: przykładowe pytania problemowe, przykładowe zadania do wykonania przez uczniów, teksty pomocnicze i materiały źródłowe do realizacji tematu projektu, przykładowe karty pracy, instrukcje do wybranych, przykładowych zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 zajęcia przedmiotowe na lekcjach.
Ćwiczenie 1 Wyjaśnijcie pojęcia: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, zajęcia przedmiotowe na lekcjach. Zapiszcie definicje tych pojęć na kartkach papieru. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Definicje ZAJECIA PRZEDMIOTOWE NA LEKCJACH - zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów w systemie lekcyjnym w oparciu o wybrany program nauczania. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów (bloków przedmiotowych), kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna w „nowej” Podstawie programowej”) lub realizacja ścieżek edukacyjnych (w „starej” Podstawie programowej” nadal obowiązującej w klasach „wyższych” niż pierwsze w danym etapie edukacyjnym). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458, z późn. zm.) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18

19 DEFINICJE Praca pozalekcyjna „nieobowiązkowa wykonywana w czasie wolnym działalność uczniów w obrębie szkoły obejmująca zajęcia w organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań, świetlicy, sali gimnastycznej lub na boisku czy w ogrodzie szkolnym” (W. Okoń); Zadanie szkoły „organizowanie na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych dobrowolnej aktywności wychowanków we wszystkich dziedzinach życia społecznego w celu kształtowania u nich pożądanych postaw i ukierunkowania ich indywidualnego rozwoju”; w szczególności: „rozwijanie aktywności twórczej uczniów (ekspresyjnej, nowatorskiej, konstruktorskiej itp), uspołecznienie uczniów przez wytworzenie warunków dla przejawiania dobrowolnej aktywności w wielu dziedzinach (wybieranych przez uczniów) oraz warunków dla nabywania umiejętności współdziałania w różnych grupach” (M. Żelazkiewicz); Źródło: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2008 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19

20 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE zajęcia organizowane przez szkołę, odbywające się w szkole lub poza jej terenem, mają charakter fakultatywny, nie są częścią obowiązkowego programu szkolnego, a udział w nich jest dobrowolny; zajęcia realizowane w kołach zainteresowań, masowych zajęciach kulturalnych, sportowych, a ich celem jest rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz zagospodarowanie ich wolnego czasu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20

21 ZAJĘCIA POZASZKOLNE Praca pozaszkolna „nieobowiązkowa działalność uczniów, wykonywana w czasie wolnym poza szkołą i organizowana przez takie pozaszkolne placówki i organizacje, jak pałace młodzieży, domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, organizacje młodzieżowe”. Celem pracy pozaszkolnej jest „świadome włączenie do realizacji procesu wychowawczego tych czynników wychowania równoległego, które mogą wywrzeć korzystny wpływ na wielostronny rozwój osobowości uczniów” (W. Okoń); Zajęcia dzieci i młodzieży uczącej się w różnych szkołach; organizowane przy czynnym współudziale uczestników przez specjalnie w tym celu powołane placówki; wybrane przez nich dla spędzenia wolnego czasu; przynoszące wypoczynek i rozrywkę; kształcące i doskonalące wewnętrznie; dające okazję do społecznego działania (J. Węgrzynowicz); Źródło: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2008 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 21

22 Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne
W myśl przytoczonych definicji: stanowią odmienne rodzaje działań ze względu przede wszystkim na podmiot organizujący i realizujący oraz miejsce ich podejmowania; służą wspólnemu celowi „organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży po lekcjach” jako planowane formy działalności wychowawczo (R. Wroczyński). W potocznym znaczeniu wydaje się, że zajęcia pozalekcyjne zawierają także zajęcia pozaszkolne i niekoniecznie są realizowane na terenie szkoły i przez szkoły. W regulacjach prawnych, a także w badaniach pedagogicznych są one jednak wyraźnie rozróżniane. Źródło: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2008 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22

23 ZAJĘCIA POZASZKOLNE DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH W PROJEKCIE DiAMEnT
Zajęcia realizowane poza strukturą zajęć szkolnych (w POWUZ) dla zdiagnozowanych uczniów zdolnych zorganizowanych w grupy o podobnych uzdolnieniach kierunkowych; celem zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę jest rozwijanie uzdolnień kierunkowych uczniów poprzez realizację specjalnych programów z zastosowaniem odpowiednich metod. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 23

24 Swoje wnioski zapiszcie na kartkach.
Ćwiczenie 2 Na czym polega różnica między programem nauczania przedmiotu a prezentowanym programem zajęć pozaszkolnych? Swoje wnioski zapiszcie na kartkach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Jakie zadania stawia przed nauczycielem program zajęć pozaszkolnych?
Ćwiczenie 3 Jakie zadania stawia przed nauczycielem program zajęć pozaszkolnych? Każdy wniosek zapiszcie na oddzielnym pasku papieru. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 ZADANIA NAUCZYCIELA REALIZUJĄCEGO PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26

27 ZADANIA NAUCZYCIELA zapoznać się z całością programu, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji; poznać zasady realizacji projektu edukacyjnego wynikające ze strategii PBL i nauczania problemowego; zrozumieć innowacyjny charakter metody projektu zastosowanej w programie zajęć pozaszkolnych; przestrzegać procedur i etapów pracy stosowanych w metodzie projektu; dać uczniom możliwość współdecydowania o zakresie tematycznym realizowanych projektów edukacyjnych; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 27

28 ZADANIA NAUCZYCIELA poznać możliwości zespołu i poszczególnych uczniów; planować pracę nad projektem z uwzględnieniem możliwości uczniów z poszczególnych klas etapu – indywidualizować zadania projektowe; przy planowaniu i realizacji projektu mieć na uwadze strategię pracy z uczniem zdolnym: „wcześniej, więcej, inaczej, lepiej i mądrzej” – przyspieszać rozwój uczniów, wyposażać ich w większy zasób wiedzy na wyższym poziomie, kształtować myślenie twórcze; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 28

29 ZADANIA NAUCZYCIELA oceniać realizację poszczególnych etapów projektu (nie tylko na końcu) i czuwanie nad ustalonym harmonogramem; wspierające nadzorowanie pracy uczniów; zwracanie uwagi na poprawność („fachowość”) formułowanych wypowiedzi i zapisywanych wniosków, rozwiązań itp.; „czuwanie” nad właściwą koordynacją pracy przez grupę (Kto? Co? Kiedy? Jak? Z kim? Gdzie?...) – czy są przydzielone zadania, czy są realne do wykonania, co w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach – przekazywanie zadań, komunikacja w grupie poza zajęciami itp.; uświadamianie trudności, aby być przygotowanym na ich pokonanie (przewidywanie „kłopotów” i sposobów ich pokonania); Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29

30 ZADANIA NAUCZYCIELA zapoznanie się z problematyką związaną z danym modułem projektowym (zgromadzenie - a raczej gromadzenie - materiałów z różnych źródeł na dany temat, zwłaszcza aktualnych danych); opracowanie „słowniczka” pojęć dotyczących realizowanego modułu; przeprowadzenie na sobie „burzy mózgów” w obrębie danego modułu (pojęcia, fakty, problemy) – uświadomienie sobie co może być potrzebne, gdzie można uzyskać potrzebne informacje; poznanie uczniów – analiza dokumentów, zabawy integrujące; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 30

31 ZADANIA NAUCZYCIELA ustalenie zasad pracy w grupie –kontrakt;
pomoc w pozyskaniu potrzebnych informacji; uświadomienie sobie, rodzicom i uczniom, że przez udział w proponowanych zajęciach niekoniecznie będą w przyszłości laureatami konkursów, ale przede wszystkim powinni stać się kreatywnymi obywatelami, którzy nie tylko dostrzegają problemy w otaczającym świecie, ale potrafią je rozwiązać lub przybliżyć się do ich rozwiązania (KTO NIE CHCE - SZUKA POWODÓW, A KTO CHCE - SZUKA SPOSOBÓW). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 31

32 Ćwiczenie 4 Przedyskutujcie problem w grupach i swoje wnioski zapiszcie na plakatach. Grupa I: Jakie możliwości daje program zajęć pozaszkolnych nauczycielowi w zakresie wspierania uczniów zdolnych? Grupa II: Jakie trudności może stworzyć nauczycielowi realizacja programu zajęć pozaszkolnych? Grupa III: Jakie możliwości stwarza uczniom zdolnym realizacja programu zajęć pozaszkolnych? Grupa IV: Jakie trudności może stwarzać uczniom zdolnym realizacja programu zajęć pozaszkolnych? . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Ćwiczenie 5 Jakie zasady powinien stosować nauczyciel przy realizacji programu zajęć pozaszkolnych w zakresie metodyki i treści kształcenia? Każdą zasadę zapiszcie na oddzielnym pasku papieru. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 ZASADY REALIZOWANIA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z IT DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 34

35 ZASADY REALIZOWANIA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH
Stosuj metodę projektu opartą o strategię PBL. Planuj, porządkuj, koordynuj. Twórz okazje do kształcenia nowych umiejętności, poszerzania wiedzy, unikaj podawania wiedzy. Konstruktywnie krytykuj działania uczniów. Nie zapominaj o ogólnych zasadach kształcenia (nauczania) czyli poglądowości, przystępności, świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie uczenia się, systematyczności, trwałości wiedzy oraz związku teorii z praktyką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 35

36 ZASADY REALIZOWANIA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH
Pamiętaj, że uczniowie realizują projekt edukacyjny nie dla uzyskania określonego produktu, ale dla rozwiązania problemu, a poszukiwanie tego rozwiązania pozwoli im nabyć określone umiejętności i poszerzyć wiedzę z danego obszaru. Bądź przygotowany na to, że to uczeń będzie „lepszy” od Ciebie – przyjmij to z pokorą i szacunkiem. Zawsze sprawiaj, by uczeń czuł się ważny.- motywuj uczniów, doceniaj ich możliwości. Pamiętaj, ze pracujesz z uczniami zdolnymi – oni dużo potrafią, ale potrzebują wsparcia. Stwarzaj sytuacje sprzyjające przeżywaniu i doświadczaniu życia. Organizując zajęcia pozaszkolne, pamiętaj o zasadach BHP. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 36

37 ZASADY REALIZOWANIA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH
Wymuszaj realizację pełnego procesu badawczego – planowanie przebiegu badań, stawianie pytań, zdobywanie informacji (gromadzenie, selekcja, odrzucanie), stosowanie rozmaitych strategii rozwiązywania problemów, opracowanie wniosków, prezentacja rozwiązań. Rozwijaj umiejętności i postawy pozwalające na funkcjonowanie w świece stale dokonujących się zmian wymagających permanentnego doskonalenia się. Słowniczek” zagadnień związanych z modułem należy uzupełniać w trakcie rozwiązywania problemu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 37

38 ZASADY REALIZOWANIA ZAJĘĆ POZASZKOLNYH
Rozwijaj myślenie analityczne i syntetyczne, logiczne wnioskowanie i uzasadnianie. Realizację każdego projektu modułu rozpoczynaj od przedstawienia przez uczniów problemów zagadnień związanych (skojarzonych) z danym problemem (np. „burzą mózgów” w rożnych formach). Koniecznie omawiaj przedstawione przez uczniów zagadnienia oraz uzupełniaj je o inne niewskazane przez uczniów, a istotne ze względu na realizację projektu. W trakcie realizacji poszczególnych projektów uczestnicy zajęć powinni mieć okazję rozwiązywać w ramach „rozgrzewki” lub „przerw” problemy, łamigłówki, zagadki itp., rozwijające logiczne myślenie, komunikację w grupie, twórcze myślenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 38

39 ZASADY REALIZOWANIA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH
Stawiaj wymagania co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi. Uczniowie powinny uczyć się porozumiewać, wypowiadać i opisywać swoje pomysły i wątpliwości, mieć prawo do prób i błędów, współpracować ze sobą. Ucz słuchać innych, a przede wszystkim zdobywać wiedzę samodzielnie. Zawsze COŚ można poprawić na LEPSZE Daj uczniom dużą swobodę działania, zapewnij im „niezauważalną” opiekę i ... osiągnij co zaplanowałeś. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 39


Pobierz ppt "Trzy programy dla trzech etapów kształcenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google