Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The plucked string instruments

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The plucked string instruments"— Zapis prezentacji:

1 The plucked string instruments
Instrumenty strunowe szarpane

2 classical guitar gitara klasyczna harp harfa
The plucked string inatruments in our school: Instrumenty strunowe szarpane w naszej szkole: classical guitar gitara klasyczna harp harfa

3 Other plucked string inatruments: Inne instrumenty strunowe szarpane:
bass guitar gitara basowa electric guitar gitara klasyczna acoustic guitar gitara akustyczna banjo banjo lute lutnia zither cytra mandolin mandolina

4 Classical guitar gitara klasyczna
The classical guitar, also known as the "Spanish guitar", "flamenco guitar" and "nylon string guitar”. Throughout the centuries, the classical guitar has evolved principally from two sources: the lute and the Renaissance five-string guitar. The name classical guitar doesn’t mean that only classical repertoire is performed on it, although classical music is a part of the instrument's core repertoire, also all kinds of music (classical, flamenco, jazz, etc.) can be and are performed on it. Right-handed players usually use the fingers of the right hand to pluck the strings. The little finger is seldom used because of its small size. Gitara klasyczna, nazywana również jako „hiszpańska gitara”, „gitara flamenco”, „gitara nylonowa”. Nazwa klasyczna nie oznacza, że wykonywany jest na niej tylko klasycznym repertuar, pomimo, że muzyka klasyczna jest częścią repertuaru, wszystkie gatunki muzyki (klasyczna, flamenco, jazz itp.) mogą być na niej wykonywane. Praworęczni gracze używają palców prawej ręki do wyszarpywania strun. Mały palec jest rzadko używany ze względu na swoją małą powierzchnię . Przez wieki gitara rozwinęła się głównie z dwóch źródeł: lutni i renesansowej gitary pięcio- strunowej.

5 Harp harfa The contemporary pedal harp has 46 or 47 strings tuned diatonic in the Ces- dur and 7 pedals, being used for retuning uninominal strings. Such a harp enables retuning 44 strings (i.e. all with the exception of one or two lowest and one highest) about one or two halftones, that is using all keys. Współczesna harfa pedałowa ma 46 lub 47 strun nastrojonych diatonicznie w Ces- dur i 7 pedałów służących do przestrajanie strun jednoimiennych. Taka harfa umożliwia przestrajanie 44 strun (każdej z wyjątkiem jednej lub dwóch najniższych i jednej najwyższej) o jeden lub dwa półtony, a zatem korzystanie z każdej tonacji.

6 Banjo banjo The banjo has the round soundbox resembling the tambourine. Strings are spread along the fingerboard with thresholds, in addition one of them - shorter - is assigned to play with thumb, where on remaining four the accompaniment is played. Banjo posiada okrągłe pudło rezonansowe przypominające tamburyn. Struny rozpięte są wzdłuż gryfu z progami, przy czym jedna z nich - krótsza - przeznaczona jest do gry kciukiem, natomiast na pozostałych czterech grany jest akompaniament.

7 Mandolin mandolina Mandolin has four pairs of strings tuned in fifths. The mandolin’s scale is from g tp fis3. The mandolin is the little instrument, with the short fingerboard and the shallow, round soundbox. The typical technic of playing on mandolin is tremolo. Mandolina posiada cztery pary strun strojonych w kwintach. Skala mandoliny wynosi od g do fis3. Mandolina jest niewielkim instrumentem , o krótkim gryfie i płytkim, okrągłym pudle rezonansowym. Typową techniką gry na mandolinie jest tremolo.

8 Zither cytra Zither is a folk instrument, it comes from the areas of Germany and Austria, popular also in India under the name Swarmandal. The zither is built of two parts: melodic part - right chords parts - left Cytra jest instrumentem ludowym, pochodzi z terenów Niemiec i Austrii, popularny jest też w Indiach pod nazwą Swarmandal. Cytra zbudowana jest z dwóch części: - części wiolinowej - prawej - części akordów - lewej


Pobierz ppt "The plucked string instruments"

Podobne prezentacje


Reklamy Google