Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klub Seniora jako zadanie realizowane przez samorząd Osiedla (uwarunkowania formalne) Wrocław, 28.03.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klub Seniora jako zadanie realizowane przez samorząd Osiedla (uwarunkowania formalne) Wrocław, 28.03.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Klub Seniora jako zadanie realizowane przez samorząd Osiedla (uwarunkowania formalne) Wrocław, 28.03.2012 r.

2 TYTUŁ SLAJDU Statutowe zadania samorządu Osiedla

3 TYTUŁ SLAJDU § 60 pkt 5 Statutu Wrocławia Do właściwości rady osiedla należy: wspieranie inicjatyw społecznych w osiedlu zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej, handlu i usług; środki do realizacji tego zadania wyodrębnia się w budżecie Miasta.

4 TYTUŁ SLAJDU § 6 ust. 1 Statutu Osiedla Do zadań Osiedla należy: wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynika- jącego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów;

5 TYTUŁ SLAJDU Autonomiczność decyzji samorządu Osiedla

6 TYTUŁ SLAJDU Autonomia wyraża się poprzez możliwość decydowania o sposobie realizacji zadań samorządu Osiedla (swoich uprawnień) w formie uchwał (§ 8 Statutu Osiedla) organu stanowiącego Osiedla (pochodzącego z wyborów powszechnych).

7 TYTUŁ SLAJDU Rola poszczególnych organów Osiedla w realizacji zadania pn. Klub Seniora

8 TYTUŁ SLAJDU § 13 ust. 2 pkt 2 Statutu Osiedla 2. Do wyłącznej właściwości Rady należą: 2) uchwalanie planu finansowego Osiedla;

9 TYTUŁ SLAJDU § 29 ust. 3 pkt 1) Statutu Osiedla 3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczą- cego Zarządu należy: 1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym;

10 TYTUŁ SLAJDU Zasady obsługi finansowej i prawnej Organów Osiedli (kluczowe zapisy)

11 TYTUŁ SLAJDU Osiedla dysponują środkami finansowymi na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Rady Osiedla. Każda zmiana w planie finansowym wymaga podjęcia uchwały przez Radę Osiedla. Przy realizacji wydatków oraz zaciąganiu zobowiązań finansowych obowiązuje dyscyplina budżetowa, co oznacza, że zarówno poniesione wydatki jak i zaciągnięte zobowiązania nie mogą przekroczyć kwot określonych w planie finansowym na dany rok budżetowy.

12 TYTUŁ SLAJDU Faktury i rachunki za zaciągnięte zobowiązania finansowe będą rozliczane wyłącznie w ramach roku budżetowego, którego dotyczą. W budżecie organów Osiedla nie przewiduje się dotacji na finansowanie organizacji pozarzą- dowych. Współpraca z organizacjami pozarzą- dowymi powinna mieć formę pozafinansową.

13 TYTUŁ SLAJDU W celu zawarcia umowy cywilnoprawnej konieczne jest dostarczenie na 7 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy wniosku Przewodniczącego Zarządu Osiedla, realizującego wolę organów Osiedla, w którym sprecyzowane są postanowienia i propozycje zapisów. Niedozwolone jest wykonanie przedmiotu umowy przed jej zawarciem.

14 TYTUŁ SLAJDU Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej rea- lizacji zadania publicznego, na wykonanie którego zostały przyznane dodatkowe środki przez jednostkę miejską lub wydział Urzędu Miejskiego, musi być zgodny z kosztorysem zawartym w ofercie (wniosku), na podstawie której realizowane jest to zadanie publiczne.

15 TYTUŁ SLAJDU Umowa sporządzona przez ZOJM na podstawie wniosku Zarządu Osiedla, przed jej podpisaniem przez podmiot realizujący umowę, winna zostać zaakceptowana przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla pod kątem zgodności z wnioskiem Zarządu oraz zatwierdzona sprawdzono pod względem merytorycznym – zgodnie z kry- terium rzetelności, legalności, celowości i gospodarności.

16 TYTUŁ SLAJDU Kompetencje organów Osiedli a rola koordynatora

17 TYTUŁ SLAJDU Klub seniora jest zadaniem realizowanym przez samorząd Osiedla w ramach środków własnych (wyodrębnionych w budżecie Miasta i wynikających z liczby mieszkańców Osiedla) lub środków dodatkowych (przyznanych przez CIRS w następstwie złożenia stosownej oferty w zakresie i terminach określonych przez tę jednostkę).

18 TYTUŁ SLAJDU Klub seniora nie posiada formy odrębnej instytucji z władzami, kompetencjami, własnym planem finansowym. Środki na działalność samorządu Osiedla na rzecz seniorów (np. pod nazwą Klub Seniora) pozostają w dyspozycji organów Osiedla, zgodnie z ich kompetencjami wynikającymi ze Statutu Osiedla. O sposobie wykorzystania środków decydują Rada Osiedla (uchwała w sprawie przyjęcia i podziału środków / uchwała w sprawie realizacji zadania) oraz Zarząd Osiedla (realizacja zapisów uchwał i oferty złożonej do CIRS, zaakceptowanej przez tę jednostkę).

19 TYTUŁ SLAJDU Odpowiedzialność za realizację zadania zgodnie ze złożoną ofertą oraz uchwałą Rady Osiedla spoczywa na Przewodniczącym Zarządu Osiedla.

20 TYTUŁ SLAJDU Samorząd Osiedla może powołać koordynatora Klubu Seniora. Osoba ta może być zarówno wolontariuszem, jak i może zostać na wniosek Zarządu Osiedla zatrudniona na umowę zlecenia (finansowanie umowy zlecenia musi być ujęte w ofercie / budżecie na realizację zadania).

21 TYTUŁ SLAJDU Koordynator nie przejmuje kompetencji żadnego z organów Osiedla. Nie decyduje o sposobie realizacji zadania. Wspiera natomiast samorząd Osiedla w realizacji zadania (np. wskazując cel organizowanego wyjazdu dla seniorów, pomagając w wyborze usługodawcy /przewoźnika, oprawy muzycznej, cateringu/), a także pełni rolę łącznika pomiędzy samorządem a beneficjentami zadania.

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wrocław, 28.03.2012 r.


Pobierz ppt "Klub Seniora jako zadanie realizowane przez samorząd Osiedla (uwarunkowania formalne) Wrocław, 28.03.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google