Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy edukacyjne Unii Europejskiej 2007-2013. Program UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy edukacyjne Unii Europejskiej 2007-2013. Program UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 2007 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Programy edukacyjne Unii Europejskiej 2007-2013

2 Program UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 2007 – 2013

3 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Podstawowe informacje Lifelong Learning Programme (LLP) = Program Uczenie się przez całe życie Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji (szkolnej, wyższej, zawodowej, dorosłych) i doskonalenia zawodowego Całkowity budżet Programu na lata 2007-2013 wynosi 6,97 mld EUR Agencja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

4 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Kraje Programu 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej kraje stowarzyszone EFTA/EOG (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) kraj kandydujący - Turcja W przyszłości będzie możliwość uczestnictwa: - Szwajcarii - krajów Zachodnich Bałkanów

5 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Struktura Programu Programy sektorowe: COMENIUS – edukacja szkolna ERASMUS – szkolnictwo wyższe LEONARDO DA VINCI – kształcenie i szkolenie zawodowe GRUNDTVIG – edukacja dorosłych

6 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Struktura Programu Programy horyzontalne: PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY – upowszechnianie dobrych praktyk i współpraca w dziedzinie uczenia się przez całe życie Program JEAN MONNET – badania i nowe metody nauczania o integracji europejskiej

7 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Organizacja programu Decyzja PE i Rady ustanawiająca program działań na lata 2007-2013 Zaproszenie do składania wniosków na rok…….. Przewodnik i strona internetowa Agencji krajowej lub Agencji wykonawczej zasady ogólne, cele i priorytety część merytoryczna i administracyjno- finansowa – szczegółowe priorytety, przykładowe projekty, główne terminy informacje szczegółowe: merytoryczne, techniczne, formularze wniosków i umów

8 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Wymagania programu Warunki ogólne otrzymania dofinansowania: 1.Zgodność z celami i priorytetami programu 2.Spełnienie wymagań formalnych określonych odrębnie dla każdego programu sektorowego i horyzontalnego: Złożenie wniosku w określonym terminie, na właściwym formularzu i do właściwej instytucji zarządzającej programem spełnienie warunku minimalnego i maksymalnego okresu trwania projektu oraz minimalnej wymaganej liczby partnerów i krajów

9 Comenius

10 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Cele programu: Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

11 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Program Comenius jest skierowany do: uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej; szkół określonych przez państwa członkowskie; nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół; stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną; osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

12 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Akcje zdecentralizowane Comeniusa zarządzane przez Narodową Agencję Programu: Partnerskie projekty szkół: wielostronne i dwustronne Kursy doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej Asystentura Comeniusa

13 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Partnerskie projekty szkół – priorytety narodowe na 2008 rok: Wspieranie działań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwiększenie liczby projektów w szkołach, w których uczą się dzieci młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (szkoły integracyjne, specjalne, szkoły przy ośrodkach szkolno-wychowawczych i socjoterapeutycznych). Promowanie szkół z województw o najmniejszej liczbie dotychczas zrealizowanych projektów.

14 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Partnerskie projekty szkół – informacje ogólne: Czas trwania projektu – 2 lata (2008 – 2010) Termin składania wniosków – 16 lutego 2008 r. Kwota dofinansowania projektu jest kwotą ryczałtową określana na podstawie ilości wyjazdów zagranicznych Kwota dofinansowania jest wypłacona transzach- I rata w wysokości 80%, II rata (20%) po złożeniu i zatwierdzeniu przez Narodową Agencję końcowego raportu merytorycznego

15 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Kto może uczestniczyć w Partnerskich Projektach Szkół? Szkoły publiczne i niepubliczne funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 ustawy o systemie oświaty), gdzie realizowany jest obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki tj.: Przedszkola – w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne Szkoły podstawowe – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego Gimnazja – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży – zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego Artystyczne I i II stopnia - realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym

16 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Partnerskie projekty szkół Projekty dwustronne dwie placówki edukacyjne z dwóch różnych krajów cel – głównie promowanie nauki języków obcych co najmniej jedna wymiana uczniów max. budżet 16 lub 20 tysięcy Euro Projekty wielostronne minimum trzy placówki z minimum trzech różnych krajów projekt może obejmować współpracę uczniów lub kadry pedagogicznej w zakresie m.in. zarządzania szkołą; metodyki; zagadnień wychowawczych; profilaktyki max. budżet 8 lub 20 tysięcy Euro

17 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Kursy doskonalenia zawodowego – dofinansowanie krok po kroku: 1.Wybór kursu. 2.Rezerwacja miejsca u organizatora (bez opłaty). 3.Wypełnienie formularza aplikacyjnego. 4.Przesłanie zgodnie z harmonogramem zgłoszeń, do Narodowej Agencji następujących dokumentów: formularz aplikacyjny (dwa egzemplarze w języku polskim), zaświadczenie o wstępnej rezerwacji miejsca na kursie od jego organizatora, rekomendacja od dyrektora szkoły w języku polskim, program kursu, formularz Informacje o wnioskodawcy i wybranym kursie. 5.Każdy kandydat zostanie powiadomiony listownie o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. 6.Po powrocie należy rozliczyć się z grantu zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

18 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Kto może uczestniczyć w kursach doskonalenia zawodowego? Nauczyciele (uwzględniając nauczanie przedszkolne i zawodowe) Dyrektorzy szkół Pracownicy oświatowej komórki organu prowadzącego szkołę Wizytatorzy lub osoby wykonujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego Doradcy zawodowi Nauczyciele/pracownicy pracujący z dziećmi zagrożonymi marginalizacją społeczną

19 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Zasady obliczania i rozliczania grantu: Grant składa się z trzech części: kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca kursu i z powrotem, kwoty przeznaczonej na opłatę szkolenia/kursu, kwoty przeznaczonej na utrzymanie (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy lokalne). 80% grantu wypłacane jest uczestnikowi przed rozpoczęciem kursu pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie.

20 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie kursów: Termin złożenia formularzaTermin rozpoczęcia kursu 1-31 stycznia 2008 1 kwietnia - 30 czerwca 1 lutego - 31 marca1 lipca - 30 września 15 kwietnia - 30 czerwca1 października - 31 grudnia 15 lipca - 30 września1 stycznia - 31 marca 2009

21 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Kto może uczestniczyć w Asystenturze Comeniusa? Przyszli nauczyciele Studenci kierunków prowadzących do zdobycia kwalifikacji w zawodzie nauczyciela Szkoły polskie/uprawnione instytucje wnioskujące o przyjęcie asystenta Comeniusa

22 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Co to jest Asystentura Comeniusa? Akcja Programu "Uczenie się przez całe życie" – Asystentura Comeniusa promuje wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową (np. Asystenturę językową) trwającą od 3 do 10 miesięcy podczas roku szkolnego. Studenci mogą ubiegać się o wyjazd do zagranicznych szkół uprawnionych do udziału w ww. programie. Asystenci mogą wyjeżdżać do: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch.

23 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Akcje centralne COMENIUSA zarządzane przez Agencję Wykonawczą Europejskie projekty współpracy Projekty współpracy w zakresie szkolenia kadry edukacyjnej realizowane są przez grupy partnerskie, które składają się z uprawnionych organizacji oświatowych wywodzących się z co najmniej trzech uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie krajów, przy czym co najmniej jednym z tych krajów musi być Państwo Członkowskie UE. Efektem każdego projektu powinien być konkretny "produkt edukacyjny"- np. Program nauczania, kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, opracowanie nowoczesnej metodyki lub strategii nauczania. Sieci Tematyczne Projekty wspierające tworzenie sieci projektów o wspólnej lub podobnej tematyce dotyczącej europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Celem sieci jest: pogłębienie i kontynuacja współpracy instytucji oświatowych zaangażowanych w realizację projektów Programu Comenius, stworzenie forum wymiany refleksji i doświadczeń w sferze promowania innowacji I najlepszych praktyk w różnych dziedzinach edukacji.

24 Leonardo da Vinci

25 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Leonardo da Vinci Cele programu: Wsparcie w zdobywaniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia i kwalifikacji na europejskim rynku pracy Wspieranie innowacyjnych praktyk zawodowych na poziomie innym niż poziom szkolnictwa wyższego Poprawa stopnia przejrzystości i uznawalności kwalifikacji oraz kompetencji w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego Nauka branżowych języków obcych oraz dziedzictwa kulturowego państw europejskich

26 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Leonardo da Vinci Główne obszary działań: staże i wymiany zwiększenie dostępu do edukacji zawodowej i kształcenia ustawicznego podnoszenie kwalifikacji pracowników poprawa jakości edukacji zawodowej i kształcenia ustawicznego wspieranie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej i kształcenia ustawicznego rozwój poradnictwa zawodowego i dostępu do informacji zawodowej

27 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Leonardo da Vinci Projekty mobilności: Projekty staży dla młodzieży szkolnej Dofinansowanie do 100 % kosztów uprawnionych (od 2 do 39 tygodni) Projekty staży dla osób młodych pracowników i osób poszukujących pracy Dofinansowanie do 100 % kosztów uprawnionych (od 2 do 26 tygodni) Projekty wymiany doświadczeń dla nauczycieli, szkoleniowców, doradców(Dofinansowanie do 100 % kosztów uprawnionych (od 1 do 6 tygodni)

28 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Leonardo da Vinci Projekty partnerskie - priorytety: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia i szkolenia zawodowego Rozwój i wdrażanie wspólnych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Zaangażowanie do współpracy wszystkich osób/podmiotów zainteresowanych kształceniem i doskonaleniem zawodowym w tym szkół zawodowych i technicznych, ale również przedsiębiorstw, partnerów społecznych, decydentów z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym i lub krajowym

29 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Leonardo da Vinci Projekty wielostronne: Projekty transferu innowacji Dofinansowanie do 75 % kosztów uprawnionych do 2 lat (150 tys. EUR na rok) Tworzenie innowacji Dofinansowanie do 75 % kosztów uprawnionych do 2 lat (250 tys. EUR na rok) Sieci tematyczne Dofinansowanie do 75 % kosztów uprawnionych do 3 lat (150 tys. EUR na rok)

30 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Leonardo da Vinci Kto może składać wniosek: - szkoły zawodowe, - instytucje kształcenia ustawicznego, - firmy szkoleniowe, - przedsiębiorstwa, - partnerzy społeczni, - podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, - organizacje non-profit - organizacje pozarządowe

31 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Leonardo da Vinci Terminy składania wniosków: projekty mobilności - 8 lutego 2008 projekty partnerskie - 15 lutego 2008 projekty Transferu Innowacji - 14 marca 2008

32 Grundtvig

33 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Grundtvig Cele programu: Poprawa jakości edukacji dorosłych i rozwój oferty edukacyjnej dla dorosłych poprzez współpracę europejską, w tym mobilność kadry i słuchaczy; Odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie; Zapewnianie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji osobom dorosłym z defaworyzowanych grup społecznych oraz tym, które nie uzyskały podstawowego wykształcenia formalnego.

34 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Grundtvig Kto może uczestniczyć w programie GRUNDTVIG? Każda organizacja działająca w obszarze edukacji osób dorosłych Osoby dorosłe w Programie Grundtvig: - osoby od 25 roku życia - osoby w wieku 16-24 lata, które zakończyły albo przerwały kształcenie formalne lub korzystają z oferty edukacyjnej dla dorosłych

35 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Grundtvig Tematyka programu GRUNDTVIG: podstawowe umiejętności aktywne obywatelstwo języki obce środowisko i zrównoważony rozwój sztuka i kultura zdrowie i zagadnienia konsumenckie edukacja rodziców edukacja w więzieniach itp.

36 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Grundtvig Przykładowe Działania programu GRUNDTVIG: Projekty Wielostronne (projekty na dużą skalę, służące opracowaniu innowacyjnych produktów edukacyjnych) Projekty Partnerskie Grundtviga (ich celem jest rozszerzenie współpracy europejskiej pomiędzy mniejszymi organizacjami, mniej doświadczonymi we współpracy międzynarodowej, zajmującymi się edukacją dorosłych) Indywidualne wyjazdy szkoleniowe (In-service Training Grants for Staff) Sieci Grundtviga

37 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Grundtvig Terminy składania wniosków: projekty mobilności - 31 stycznia 2008 r. projekty partnerskie - 15 lutego 2008 r. projekty wielostronne, sieci - 29 lutego 2008 r.

38 Programy horyzontalne

39 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program międzysektorowy 4 kluczowe działania: współpracę strategiczną i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; propagowanie nauki języków obcych; rozwijanie innowacyjnych treści, usług, metodologii uczenia i praktyk opartych na TIK na potrzeby uczenia się przez całe życie; upowszechnianie i wykorzystywanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymianę dobrych praktyk

40 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Jean Monnet Cele programu: Stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską Wspieranie istnienia odpowiedniego kręgu instytucji i stowarzyszeń zajmujących się kwestiami integracji europejskiej oraz edukacji i szkoleń w perspektywie europejskiej

41 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Jean Monnet Kto może uczestniczyć w programie JEAN MONNET? Studenci i badacze w dziedzinie integracji europejskiej we wszystkich rodzajach szkół i poza nią Nauczyciele i pozostały personel tych instytucji Stowarzyszenia i przedstawiciele osób związanych z edukacją oraz szkoleniami we Wspólnocie i poza nią Podmioty publiczne i prywatne odpowiedzialne za organizację i realizację edukacji i szkoleń na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym Ośrodki badawcze i podmioty zajmujące się kwestiami integracji europejskiej we Wspólnocie i poza nią

42 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Programy horyzontalne Terminy składania wniosków: Program Jean Monnet - 15 lutego 2008 r. Program międzysektorowy - 31 marca 2008 r.

43 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel: 022 622-37-12; fax: 022 622-37-10; e-mail: llp@frse.org.pl www.llp.org.pl www.frse.org.pl/llp/new

44 Program MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007 – 2013

45 Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (1) Program Młodzież w Działaniu czerpie z doświadczeń poprzednich programów Młodzież dla Europy (1989 -1999), Wolontariat Europejski oraz Programu MŁODZIEŻ (2000-2006) Skupia się na kształceniu nieformalnym w wymiarze europejskim Całkowity budżet Programu na lata 2007- 2013 wynosi 885 mln EUR Agencja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

46 Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (2) Wnioskodawca musi być organizacją typu non-profit Projekty mają charakter niekomercyjny Wkład własny niezbędny w większości projektów Uczestnictwo kraju z Unii Europejskiej Brak podwójnego finansowania

47 Młodzież w Działaniu Cele Programu Promowanie aktywnego obywatelstwa młodych ludzi, a w szczególności ich obywatelstwa europejskiego; Rozwijanie solidarności i promowanie tolerancji wśród młodych ludzi, zwłaszcza w celu kształtowania spójności społecznej w Unii Europejskiej; Budowanie wzajemnego zrozumienia młodych ludzi z różnych krajów; Przyczynianie się do zwiększania jakości systemów wsparcia dla aktywności młodzieży i organizacji działających w społeczeństwie obywatelskim w zakresie związanym ze sprawami młodzieży; Promowanie współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży.

48 Młodzież w Działaniu Priorytety Programu Obywatelstwo europejskie; Uczestnictwo młodych ludzi ( zwiększanie udziału ludzi młodych w życiu ich społeczności lokalnej; zwiększanie uczestnictwa ludzi młodych w systemie demokracji przedstawicielskiej; zwiększanie wsparcia dla różnych form uczenia się uczestnictwa ); Różnorodność kulturowa; Włączanie młodzieży defaworyzowanej.

49 Młodzież w Działaniu Struktura Programu Działanie 1 – Młodzież dla Europy Działanie 2 – Wolontariat europejski Działanie 3 – Młodzi w świecie Działanie 4 – Systemy wspierania młodzieży Działanie 5 – Wsparcie dla współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży

50 Młodzież w Działaniu Uczestnicy Młode osoby między 13 a 30 rokiem życia, które są obywatelami jednego z krajów Programu lub kraju partnerskiego Inne podmioty aktywnie działające na polu spraw młodzieży i edukacji nieformalnej

51 Młodzież w Działaniu Kraje Programu i kraje partnerskie Kraje Programu: Państwa członkowskie Unii Europejskiej Państwa członkowskie EFTA/EOG Turcja Kraje partnerskie: Sąsiadujące kraje partnerskie Inne kraje partnerskie świata* *Współpraca z krajami partnerskimi, które podpisały porozumienia ze Wspólnotą Europejską

52 Młodzież w Działaniu Akcja 1 Akcja 1.1 Wymiany młodzieży - dwustronne, trójstronne i wielostronne spotkania grup młodzieży z krajów uczestniczących w programie. Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe - składa się z dwóch niezależnych części: · Inicjatyw Kajowych – kilkumiesięcznych przedsięwzięć młodzieży o charakterze lokalnym · Inicjatyw Międzynarodowych - działań realizowanych lokalnie przez grupy młodzieży z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie Młodzież w Działaniu. Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji zachęca młodzież do bardziej aktywnego udziału w życiu swych społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym bądź na poziomie międzynarodowym.

53 Młodzież w Działaniu Terminy składania wniosków – kraj Termin składania wnioskuTermin rozpoczęcia projektu 1 lutego1 maja – 30 września 1 kwietnia1 lipca – 30 listopada 1 czerwca1 września – 31 stycznia 1 września1 grudnia – 30 kwietnia 1 listopada1 lutego – 31 lipca

54 Młodzież w Działaniu Terminy składania wniosków – Europa Termin składania wnioskuTermin rozpoczęcia projektu 1 lutego1 lipca – 30 listopada 1 czerwca1 listopada – 31 marca 1 września1 stycznia – 31 lipca

55 Młodzież w Działaniu Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel: 022 622-37-06; 022 628 60 14 fax: 022 622-37-08; 022 628 60 17 e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl http://www.mlodziez.org.pl/

56 Młodzież w Działaniu Ośrodek Regionalny Programu w Krakowie Ośrodek Regionalny Programu działa w Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana ul. Basztowa 5 31-134 Kraków tel: 12/422 52 44 fax: 12/429 65 69 e-mail: youthcm@bci.krakow.pl koordynator: Krystyna Marcinkowska zakres działania: działalność informacyjna oraz prowadzenie konsultacji

57 Program EUROPA DLA OBYWATELI

58 EUROPA DLA OBYWATELI Cel programu Program Europa dla obywateli ma na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 roku Ogólnym celem jest aktywne zaangażowanie obywateli w życie publiczne oraz proces integracji europejskiej i rozwijania ich poczucia przynależności do Europy. Inicjatywa ma przyczyniać się do poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami oraz rozwoju dialogu międzykulturowego.

59 EUROPA DLA OBYWATELI Beneficjenci Krajami uczestniczącymi są Państwa Członkowskie UE, kraje EFTA, które są stronami Porozumienia EOG, kraje kandydujące, które korzystają ze strategii przedakcesyjnej oraz kraje Bałkanów Zachodnich. Program, stawiając w centrum obywatela, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron promujących ideę społeczeństwa europejskiego, przede wszystkim do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, społeczności lokalnych oraz instytutów badających europejską politykę publiczną (think tanks).

60 EUROPA DLA OBYWATELI Działania Skala i zakres projektów będą zależały od sytuacji społecznej, będą to między innymi: konferencje, seminaria, szkolenia, debaty ekspertów, publikacje, imprezy kulturalne, sondaże, i inne. Budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 215 milionów EUR

61 EUROPA DLA OBYWATELI Działania Działania te zostały podzielone na 4 grupy: Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy (47% budżetu) Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (29% budżetu) Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną (think tanks) Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego Działanie 3: Razem dla Europy (10% budżetu) Wydarzenia medialne Działanie 4 (około 4% budżetu) Działania związane z upamiętnianiem miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimu nazistowskiego i stalinowskiego

62 EUROPA DLA OBYWATELI Kontakt Punkt Kontaktowy ds. Kultury w Departamencie Strategii Kultury i Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa tel./faks: 022 828 37 91 e-mail: pkk.kultura@mkidn.gov.p www.mkidn.gov.pl/pkk/fundusze1.php

63 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Programy edukacyjne Unii Europejskiej 2007-2013. Program UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 2007 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google