Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRIORYTETOWE KIERUNKI PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI Dr inż. Piotr Ładyżyński Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRIORYTETOWE KIERUNKI PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI Dr inż. Piotr Ładyżyński Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej."— Zapis prezentacji:

1 PRIORYTETOWE KIERUNKI PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI Dr inż. Piotr Ładyżyński Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk

2 Spodziewana długość życia przy urodzeniu
Źródło danych: WHO Europe

3 Spodziewana długość życia w zdrowiu
Źródło danych: WHO Europe

4 Wskaźniki umieralności
Umieralność (ang. mortality rate) jest to liczba zgonów spowodowanych daną chorobą na 100 tys. osób wśród ogółu obserwowanej populacji (czyli osób zdrowych i chorych łącznie). Standaryzowany wskaźnik umieralności (SDR) (ang. standard death rate) jest to umieralność w populacji o standardowym rozkładzie wieku. Umieralność spowodowana różnymi przyczynami zmienia się z wiekiem badanej populacji i uzależniona jest od płci. SDR ilustruje, jaka byłaby umieralność, gdyby rozkład wiekowy populacji, w której przeprowadzono badania był rozkładem standardowym. Śmiertelność (ang. mortality) jest to liczba zgonów spowodowanych daną chorobą wśród chorych na tę chorobę.

5 Wskaźniki zapadalności
Zapadalność (ang. incidence rate), zwana potocznie zachorowalnością, jest to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji. Chorobowość (ang. prevalence rate) jest to liczba chorych w danym okresie (najczęściej roku) na konkretną chorobę na 100 tys. osób badanej populacji. Współczynnik ten obejmuje zarówno osoby chorujące już wcześniej, jak i nowo stwierdzone przypadki. W populacji, w której zapadalność i chorobowość utrzymują się na stałym poziomie, istnieje zależność: Chorobowość = zapadalność x średni czas trwania choroby

6 Umieralność na 100 000 mieszkańców
Źródło danych: WHO Europe 40% różnicy

7 Umieralność na 100 000 mieszkańców
Średnia dla Europy: 936,45 Źródło danych: WHO Europe Brak danych

8 Odsetek mieszkańców w podeszłym wieku
Źródło danych: WHO Europe

9 IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH W POLSCE

10 SDR z powodu chorób układu krążenia
Źródło danych: WHO Europe 80% różnicy

11 SDR z powodu chorób układu krążenia
Źródło danych: WHO Europe

12 Hospitalizacje a choroby układu krążenia
Nadciśnienie tętnicze Hipercholesterolemia Palenie tytoniu Otyłość (brak ruchu) Nadużywanie alkoholu Stres Źródło danych: WHO Europe

13 SDR z powodu nowotworów złośliwych
Mężczyźni - 303 Kobiety - 155 Źródło danych: WHO Europe

14 Zapadalność na nowotwory złośliwe
Liczba zgonów do liczby nowych zachorowań 67,5% 37,1% Źródło danych: WHO Europe

15 Częstość nowotworów złośliwych u kobiet
Źródło danych: Centralny Rejestr Nowotworów

16 Częstość nowotworów złośliwych u mężczyzn
Źródło danych: Centralny Rejestr Nowotworów

17 Częstość nowotworów złośliwych
Źródło danych: Centralny Rejestr Nowotworów

18 SDR z powodu wypadków i zatruć
Źródło danych: WHO Europe 66% różnicy 22,5% - wypadki komunikacyjne (spadek o 40% od 1991 r.)

19 Choroby układu oddechowego
Źródło danych: WHO Europe Śmiertelność 5,4 razy niższa niż dla nowotworów Liczba hospitalizacji na mieszkańców

20 Choroby układu pokarmowego
Źródło danych: WHO Europe Liczba hospitalizacji na mieszkańców Wzrost liczby hospitalizacji o 25,7% od 1996 r.

21 Cukrzyca Chorobowość z powodu cukrzycy wynosi 6%.
Pochłania 9,3% całkowitych wydatków publicznych na ochronę zdrowia. Koszt leczenia pacjenta z cukrzycą typu 1 jest 6,4 a z cukrzycą typu 2 – ponad 3 razy wyższy od średniego kosztu na mieszkańca. Zapadalność na choroby serca i chorobę naczyniową mózgu jest 2-3 razy wyższa u osób z cukrzycą. Jest główną przyczyną amputacji kończyn dolnych (poza wypadkami komunikacyjnymi). Jest główną przyczyną utraty wzroku osób w wieku produkcyjnym. Skraca życie o lat (typ 1) lub o 4-6 lat (typ 2). Źródło danych: WHO Europe

22 Zapadalność na choroby psychiczne
Zaburzenia nerwicowe Zaburzenia spowodowane chorobami alkoholowymi Depresja Źródło danych: WHO Europe

23 Identyfikacja Technologii, Technik, systemów i urządzeń rozwijanych w krajowych placówkach naukowych, kluczowych z punktu widzenia chorób stanowiących podstawowy problem zdrowotny w Polsce

24 Przeprowadzone badania
Badania ankietowe w ośrodkach naukowych Analiza tematyki projektów badawczych MNiSW

25 Przeprowadzone badania
Badania ankietowe w ośrodkach naukowych Analiza tematyki projektów badawczych MNiSW

26 Badanie ankietowe Czy w Państwa ośrodku (grupie badawczej, instytucie, wydziale itp.) prowadzone są badania nad technologiami / technikami / systemami / urządzeniami, których zastosowanie może w istotny sposób pomóc w prewencji, screeningu, diagnostyce, monitorowaniu, terapii i / lub rehabilitacji chorób stanowiących podstawowy problem zdrowotny społeczeństwa lub pomóc w ograniczeniu czynników ryzyka (monitorowanie) sprzyjających rozwojowi niektórych z tych chorób

27 Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka
Choroba / czynnik ryzyka Choroby układu krążenia Choroba niedokrwienna serca Choroba naczyniowa mózgu Nadciśnienie tętnicze Inne Choroba nowotworowa Nowotwory złośliwe oskrzeli i płuca Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego Nowotwory złośliwe sutka Nowotwory złośliwe jajnika i macicy Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Cukrzyca Późne powikłania cukrzycy Retinopatia cukrzycowa Nefropatia Neuropatia Zespół Stopy Cukrzycowej Choroby układu oddechowego Astma Przewlekła obturacyjna choroba płuc Choroby psychiczne (w tym depresja) Następstwa wypadków i zatrucia Zewnętrzne przyczyny uszkodzenia ciała Zatrucia Czynniki ryzyka Otyłość Brak aktywności fizycznej Hipercholesterolemia Palenie tytoniu

28 Badanie ankietowe Obiektem zgłoszenia jest: technologia / technika / system / urządzenie (podkreślić właściwe) Nazwa obiektu zgłoszenia: wpisać nazwę.... Krótki opis istoty obiektu zgłoszenia (1-3 zdania): Zamieścić krótki opis... Obiekt opisu ma zastosowanie w prewencji / screeningu / diagnostyce / monitorowaniu / terapii / rehabilitacji następujących chorób lub czynników ryzyka: (wstawić znak „X” w odpowiadających komórkach tabeli)

29 Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka
Choroba / czynnik ryzyka P S D M T R Choroby układu krążenia Choroba niedokrwienna serca Choroba naczyniowa mózgu Nadciśnienie tętnicze Inne Choroba nowotworowa Nowotwory złośliwe oskrzeli i płuca Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego Nowotwory złośliwe sutka Nowotwory złośliwe jajnika i macicy Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Cukrzyca Późne powikłania cukrzycy Retinopatia cukrzycowa Nefropatia Neuropatia Zespół Stopy Cukrzycowej Choroby układu oddechowego Astma Przewlekła obturacyjna choroba płuc Choroby psychiczne (w tym depresja) Następstwa wypadków i zatrucia Zewnętrzne przyczyny uszkodzenia ciała Zatrucia Czynniki ryzyka Otyłość Brak aktywności fizycznej Hipercholesterolemia Palenie tytoniu

30 Badanie ankietowe Wobec obiektu zgłoszenia prawdziwe są następujące stwierdzenia: zakończono prace koncepcyjne, zakończono badania laboratoryjne, zakończono badania stosowalności w docelowym środowisku (np. w szpitalu, domu pacjenta), potwierdzono skuteczność działania w stopniu umożliwiającym wdrożenie, udostępniono ośrodkom (podać liczbę ośrodków) w egzemplarzach do dalszych testów, przeprowadzono analizę rynku, uzyskano zgody / certyfikaty itp. wymagane do wdrożenia w kraju / za granicą, przygotowano do wdrożenia, zgłoszono wniosek patentowy w kraju / zgłoszono wniosek patentowy za granicą, uzyskano patent w kraju / uzyskano patent za granicą, wdrożono w placówkach odpłatnie / nieodpłatnie, podpisano umowę licencyjną.

31 Rozwiązania zgłoszone w badaniach ankietowych

32 Pole zastosowania zgłoszonych rozwiązań
9 10 7 4 4 6

33 Pole zastosowania zgłoszonych rozwiązań
7

34 Etap realizacji zgłoszonych rozwiązań

35 Przeprowadzone badania
Badania ankietowe w ośrodkach naukowych Analiza tematyki projektów badawczych MNiSW

36 Przeprowadzone badania
Badania ankietowe w ośrodkach naukowych Analiza tematyki projektów badawczych MNiSW

37 Projekty badawcze MNiSW (2003-2007)
Jednostka chorobowa Liczba projektów Liczba instytucji realizujących Choroby układu krążenia 19 16 Choroba nowotworowe 90 62 Cukrzyca 11 9 Choroby układu oddechowego 4 Choroby psychiczne 1 Następstwa wypadków i zatrucia 6 Czynniki ryzyka

38 Podsumowanie Najistotniejsze problemy zdrowotne w Polsce to:
choroby układu krążenia, choroba nowotworowa, następstwa wypadków i zatrucia, choroby układu oddechowego i pokarmowego, cukrzyca i jej powikłania, choroby psychiczne. Zebrano niewielką liczbę odpowiedzi w badaniach ankietowych. Rozkład opracowań dotyczących poszczególnych chorób i czynników ryzyka odzwierciedla stopień ich dolegliwości dla społeczeństwa. Większość rozwiązań znajduje się obecnie (i prawdopodobnie „kończy”) na wczesnych etapach badań. Wśród projektów badawczych MNiSW zdecydowanie przeważają te dotyczące choroby nowotworowej.

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

40


Pobierz ppt "PRIORYTETOWE KIERUNKI PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI Dr inż. Piotr Ładyżyński Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google