Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYLWETKA SZÓSTOKLASISTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYLWETKA SZÓSTOKLASISTY"— Zapis prezentacji:

1 SYLWETKA SZÓSTOKLASISTY
dobrze radzącego sobie w sytuacji egzaminacyjnej JAKI JESTEM ?

2 SYLWETKA SZÓSTOKLASISTY
dobrze radzącego sobie w sytuacji egzaminacyjnej JAKI SZÓSTOKLASISTA ? posiadający umiejętności sprzyjające osiąganiu Standardów wymagań na zakończenie szkoły podstawowej, posiadający podstawową wiedzę i umiejętności z poszczególnych przedmiotów i edukacji szkolnych znający strategie rozwiązywania zadań w różnych formach dobrze gospodarujący czasem zdecydowany, CO MOŻE ZROBIĆ SZKOŁA? kształtować umiejętności wynikające z zadań ogólnych szkoły opisanych w Podstawie Programowej, sprzyjać realizacji programów nauczania zgodnych z Podstawą Programową, uczyć strategii rozwiązywania zadań, ze szczególnym uwzględnieniem zadań zamkniętych, stosować zadania do rozwiązania w wyznaczonym czasie, stwarzać sytuacje wymagające szybkiego podejmowania decyzji,

3 SYLWETKA SZÓSTOKLASISTY
dobrze radzącego sobie w sytuacji egzaminacyjnej JAKI SZÓSTOKLASISTA ? podejmujący decyzje przemyślane pracujący samodzielnie, wykonujący polecenia zgodnie z instrukcją zapisujący odpowiedź w wyznaczonym miejscu dbający o estetykę i czytelność pracy CO MOŻE ZROBIĆ SZKOŁA? stwarzać sytuacje pokazujące konsekwencje wynikające z podejmowania nieprzemyślanych decyzji, stwarzać sytuacje wymagające samodzielnej pracy i czuwać nad jej przebiegiem, stwarzać sytuacje pokazujące konsekwencje wynikające z pobieżnego czytania instrukcji, sprawdzać rozwiązania uczniowskie w zeszytach ćwiczeń, w zeszytach uczniowskich zwracać uwagę na estetykę i czytelność rozwiązań, odpowiedzi.

4 PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU
ZMIANY W PROCEDURACH PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU Na ławkach, w których piszą uczniowie powinien być kod ucznia i jego data urodzenia. Uczeń, który popełnił błąd w kodowaniu lub wpisywaniu daty urodzenia przekreśla błędny zapis i obok wpisuje prawidłowe dane. Dotyczy to arkusza i karty odpowiedzi. Nie otrzymuje nowego arkusza. Po zakończeniu sprawdzianu/egzaminu uczniowie pozostawiają arkusze na ławkach i wychodzą z sali. Arkusze uczniów będą pakowane w sali, w której uczniowie pisali sprawdzian. Członkowie zespołów nadzorujących nie kodują arkuszy uczniów nieobecnych, w tym tych, którzy przerwali egzamin. Członkowie zespołów nadzorujących naklejają etykietkę z kodem szkoły na arkusze uczniów, którzy przerwali sprawdzian.

5 ZADANIA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH

6 ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą pozostałych członków zespołu, nie opuszcza sali i odpowiada za to, aby w czasie trwania sprawdzianu w sali przebywało (poza wyjątkowymi sytuacjami) - łącznie z nim co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego sprawdzian.

7 ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO po zakończeniu sprawdzianu, naklejeniu kodów kreskowych szkoły, uzupełnieniu kodowania prac uczniów, uporządkowaniu prac zgodnie z porządkiem na liście (druk S/EG-04-6), spakowaniu ich w bezpieczne koperty, zaklejeniu, przekazuje koperty i dokumentację przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który potwierdza ich odbiór wpisem do protokołu (S/EG-04-13).

8 ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO
CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO Nauczyciele wchodzący w skład zespołu nadzorującego sprawdzian w czasie trwania sprawdzianu powinni zachować ciszę. Nie mogą zaglądać do prac zdających lub w inny sposób zakłócać ich pracę.

9 ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO
CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO w przypadku popełnienia przez ucznia błędu w kodowaniu arkusza zalecają mu przekreślenie błędnego zapisu i zapisanie obok prawidłowych danych (nie wydają nowego arkusza); pakują arkusze uczniów, zgodnie z instrukcją pakowania arkuszy (S/EG-04-17), podpisują protokół (S/EG-04-13) potwierdzając tym samym, że przyjmują odpowiedzialność za prawidłowe zakodowanie i zapakowanie prac uczniów do bezpiecznych kopert.

10 Instrukcje dla PZN i PSZE dotyczące pakowania i przekazywania prac uczniów i dokumentacji do Punktów Odbioru Prac. Po zebraniu arkuszy od uczniów należy je posegregować ze względu na rodzaj arkuszy, a następnie, w obrębie poszczególnych typów arkuszy, ułożyć je klasami. Arkusze każdej z klas powinny być ułożone rosnąco według numerów uczniów z dziennika (bez arkuszy uczniów nieobecnych, w tym tych, którzy przerwali egzamin) Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) przelicza arkusze i wypełnia protokół z przebiegu egzaminu w sali (S/EG—04—13).

11 Instrukcje dla PZN i PSZE dotyczące pakowania i przekazywania prac uczniów i dokumentacji do Punktów Odbioru Prac. Posegregowane prace należy zapakować w sali, w której został przeprowadzony egzamin do bezpiecznych kopert. Arkusze różnych typów należy pakować do oddzielnych kopert. W każdej kopercie należy odciąć lewy dolny róg, aby umożliwić policzenie arkuszy włożonych do tej koperty (arkusze prosimy wkładać częścią grzbietową w stronę odciętego rogu). Po zapakowaniu arkuszy koperty należy starannie zakleić i opisać wg podanego wzoru (nie należy wpisywać kodu szkoły i liczby kopert, te informacje uzupełnia PSZE).

12 DZIĘKUJEMY Opracowała: mgr Dorota Kocioł


Pobierz ppt "SYLWETKA SZÓSTOKLASISTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google