Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język PHP Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język PHP Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Język PHP Wprowadzenie

2 Wykonanie skryptu W javascript kod jest pobierany z serwera i wykonywany przez przeglądarkę klienta, mającą wbudowany interpreter danego języka skryptowego. W PHP kod nie jest przesyłany do przeglądarki klienta ale wykonywany przez serwer WWW (np. Apache, Xitami, IIS) a wyniki działania skryptu są przesyłane do przeglądarki już w kodzie języka HTML.

3 Co jest niezbędne do wykonania skryptu PHP?
Przeglądarka internetowa, Zainstalowany jeden z serwerów WWW, np. Apache, Xitami, IIS, Zainstalowany interpreter języka PHP (ang. parser) Uwaga: Najlepiej zainstalować cały pakiet KRASNAL ver. 2.7, posiada wszystko, co potrzeba do uruchomienia, przetestowania skryptów.

4 Jakie możliwości posiada język PHP?
Dynamicznie generuje strony WWW, grafikę, pliki .pdf, Komunikuje się z serwerami zdalnymi różnych usług, zapis i odczyt plików, Dobra integracja z serwerami baz danych jak MySQL, Sybase, itp. Obsługuje sklepy internetowe, banki elektroniczne, giełdy, Rozprowadzany na licencji GNU GPL, bezpłatnie, sprawdza się w różnych systemach operacyjnych…jego kod jest przenośny.

5 Skrypty PHP – cz. I Skrypty są tworzone w językach programowania. Następnie ich kod jest przekazywany przed wykonaniem do specjalnego oprogramowania – interpretera (parsera), który tłumaczy go na postać zrozumiałą w danym systemie operacyjnym, po czym skrypt ten jest wykonywany. Pliki PHP powinny mieć domyślne rozszerzenie .php lub .html,

6 Skrypty PHP – cz. II Skrypty PHP mogą być umieszczane w odrębnych plikach, mogą też być zawarte w treści kodu strony w języku HTML, podobnie jak kod Java Script. Przeglądarka stron WWW potrafi zinterpretować poprawnie tylko kod języka HTML i skryptów client side, np. JavaScript. Interpretacją kodu skryptów server side zajmuje się serwer WWW z wbudowanym interpreterem danego języka skryptowego. Zwraca on do przeglądarki wynik w postaci kodu HTML.

7 Dozwolone schematy skryptu PHP
instrukcja skryptu ?> lub w wersji skróconej <? a ?> Wówczas musi być zapisany jako oddzielny plik skryptowy o rozszerzeniu .php lub 2. <SCRIPT language=„php”> Instrukcja skryptu </SCRIPT> lub w kodzie języka HTML 3. <BODY> printf („<B>pierwszy skrypt</B>”); } skrypt PHP ?> </BODY>

8 Mój pierwszy skrypt PHP
Ćwiczenie 1. <?php printf (”<H1><CENTER>To jest mój pierwszy skrypt PHP</H1></CENTER>”); ?> Zapisz plik pod nazwą index.php i umieść w katalogu WWW serwera. printf lub echo– funkcja, która powoduje wyświetlenie argumentu w oknie przeglądarki, ; - średnikiem kończymy każdą linię w skrypcie php inaczej interpreter zwróci błąd

9 Składnia języka PHP Każdy język programowania ma swoją własną składnię (budowę).. Stanowią go elementy: Stałe, Zmienne, Operatory, Funkcje i struktury danych,

10 Identyfikatory To ciągi znaków służące do definiowania nazw zmiennych, stałych, funkcji, itp. Identyfikator musi spełniać zasady: Składać się z liter, cyfr, znaku podkreślenia, znaku dolara ($) ale nie może zaczynać się cyfrą lub zawierać polskich znaków diakrytycznych. PHP rozróżnia wielkość liter, więc np. zmienna $imie nie oznacza tego co zmienna $Imie.

11 Słowa kluczowe Nie wolno stosować jako identyfikatory nazw zastrzeżonych, np. nazw funkcji standardowych – printf/echo, define, itp. Komentarze To fragmenty tekstu pomijane przez interpretatory // (max. dla jednej linii komentarza) ta funkcja wyświetli czas systemowy lub /* dziś zaczynam swoją przygodę z PHP */ (dla komentarzy dłuższych niż jedna linia).

12 Stałe Przechowują dane, które nie będą modyfikowane podczas pracy programu. Definiuje się je za pomocą funkcji define(). Ćwiczenie 2. <? define (”POLE”,200); // nazwa: POLE, wartosc: 200 printf (”Pole wynosi: ”.POLE.”cm”); ?> Pamiętaj!!! O wielkości liter w zdefiniowanych stałych. Zapisz plik w nowym katalogu jako index.php

13 Zastosowania instrukcji printf i echo
<? printf (”Witaj na kursie <b>PHP</b>”); ?> lub echo (”Witaj na kursie <b>PHP</b>”); Obie instrukcje przetwarzają tekst i wyświetlają ten sam efekt.

14 Zmienne Zmienne są jednym z najważniejszych elementów języka programowania. Umożliwiają przechowywa-nie danych w pamięci komputera i wykonywanie na nich różnego rodzaju operacji. Zmienne są przechowywane przez nazwę poprzedzo-ną znakiem $, np. $nazwisko, $z, $imie_i_nazwisko, $X21, itp..

15 Typy zmiennej Reprezentuje typ danych, jakie będzie ona przechowywać i automatycznie jest dostosowywany do jej wartości. Od typu zależy też ile będzie zajmować miejsca w pamięci. Typy zmiennych integer – przechowuje liczby całkowite, np. 33; double – przechowuje liczby rzeczywiste, np. 7,45; string - przechowuje ciągi znakowe, np. tekst; array – tablice (zmienne wielokrotne); boolean – zmienne logiczne o wartości TRUE lub FALSE.

16 Przykłady wykorzystania zmiennych
<? $y=0.55; $x=10; $z=$x+$y; printf (”zmienna z ma wartość: $z”); ?>

17 Sekwencje unikowe \n – przejście do nowej linii (tylko w źródle),
\r – powrót karetki do nowej linii, \t – odpowiednik klawisza Tab (tabulacja), \\ - wyświetla znak \, \* - wyświetla znak *, \$ - wyświetla znak $.

18 Podstawowe operatory arytmetyczne w PHP
+ (dodawanie) $x+$y  Suma $x i $y (odejmowanie) $x-$y  Różnica $x i $y * (mnożenie) $x*$y  Iloczyn $x i $y / (dzielenie) $x/$y  Iloraz $x i $y % (modulo) $x%$y  Reszta z dzielenia $x i $y

19 Operatory arytmetyczne w PHP
Zadanie 6. <? $x=4; $y=3; $a=$x-$y*2; printf (”Efektem działania jest liczba: $a.”); printf (”PHP wie jaka jest kolejność wykonywania działań”); ?> Zapisz jako zadanie006.php i przetestuj skrypt.

20 Kolejność wykonywania działań w PHP
Zadanie 7. <? $x=5; $y=10; $a=($x+$y)*2; $b=$x+$y*2; $c=$y/$x*2; $d=$y-$x*2+$y; printf (”Zmienne a, b, c, d: $a, $b, $c, $d”); ?> Zapisz jako zadanie007.php i przetestuj skrypt.

21 Inne operatory przypisania w PHP
$x += liczba – zwiększenie wartości zmiennej $x o liczba; $x -= liczba – zmniejszenie wartości zmiennej $x o liczba; $x *= liczba – mnożenie wartości zmiennej $x o liczba; $x /= liczba – dzielenie wartości zmiennej $x o liczba; Są one stosowane w celu uproszczenia budowy skryptów Zadanie 8. Napisz skrypt obrazujący działanie wymienionych operatorów przypisania. Pokaż efekt jego działania.

22 Przykład skryptu – operatory przypisania
<? $a=$b4=$c=$d=4; /* W jednej linii można umieścić jedno lub kilka przypisań. */ $a+=2; $b-=3; $c*=2; $d/=3; printf ("Wartość \$a wynosi:<font color=blue> $a</font><br>"); printf ("Wartość \$b wynosi:<font color=red> $b</font><br>"); printf ("Wartość \$c wynosi:<font color=green> $c</font><br>"); printf ("Wartość \$d wynosi:<font color=silver> $d</font>"); ?>

23 Operator ciągu – łączenia łańcucha znaków
Zadanie 8. <? $lancuch1=”Koń”; $lancuch2=”ciągnie”; $lancuch3=”wóz”; $zdanie=$lancuch1.$lancuch2.$lancuch3; printf (”Powstało zdanie: $zdanie”); ?> Zapisz i przetestuj skrypt. Wykonaj teraz Ćwiczenie 1.4 str. 20 podręcznika.

24 Skrypt wyświetla datę systemową
PAMIĘTAJ !!! Coś praktycznego na stronkę Skrypt wyświetla datę systemową <? $data=date("d-m-Y"); ?>

25 Tablice <?php $tablica[0]="Polska"; $tablica[1]="Niemcy";
$tablica[2]="Czechy"; $tablica[3]="Francja"; printf("Nowi członkowie Unii Europejskiej to: ".$tablica[0]." i ".$tablica[2]); printf(" a starzy trutnie to: ".$tablica[1]." i ".$tablica[3]); ?> Zapisz jako zadanie009.php i przetestuj skrypt.

26 <html> <head></head> <body bgcolor=silver> <?php $x="Renata"; $y="Beger"; $z="$x $y"; $tablica[1]="Darek"; $tablica[2]="Marek"; $tablica[3]="Ewa"; $tablica[4]="Ola"; $i=5; $tablica[$i]="Ania"; printf("<b>$z i jej czworo dzieci:</b><br>"); printf("$tablica[1]<br> $tablica[2]<br>"); printf("$tablica[3]<br> $tablica[4]<br>"); printf("$tablica[5]<br>"); ?> </body> </html> Zapisz jako zadanie010.php i przetestuj skrypt

27 <?php $x="Renata"; $y="Beger"; $z="$x $y"; $tablica[1]="Darek"; $tablica[2]="Marek"; $tablica[3]="Ewa"; $tablica[4]="Ola"; $i=5; $tablica[$i]="Ania"; printf("<b>$z i jej czworo dzieci:</b><br>"); printf("$tablica[1]<br> $tablica[2]<br>"); printf("$tablica[3]<br> $tablica[4]<br>"); printf("$tablica[5]<br>"); $x="Janek"; $y="Wiśniewski"; printf("<br> Zmienna \$z ma wartość: $z"); ?> Zapisz skrypt jako zadanie011.php i przetestuj skrypt

28 Operatory Inkrementacji i Dekrementacji
PHP obsługuje te operatory w stylu języka C. Przykład Nazwa Opis ++$a Pre-inkrementacja Najpierw zwiększa wartość $a o jeden, potem zwraca $a. $a++ Post-inkrementacja Najpierw zwraca $a, potem zwiększa $a o jeden. --$a Pre-dekrementacja Najpierw zmniejsza wartość $a o jeden, potem zwraca $a. $a-- Post-dekrementacja Najpierw zwraca $a, potem zmniejsza $a o jeden.

29

30 Operatory przypisania
Opis = Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość liczby stojącej po prawej stronie operatora += Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą sumą jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora -= Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą różnicą jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora *= Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą iloczynem jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora /= Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą ilorazem jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora %= Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą resztą z dzielenia (modulo) jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora

31 Operatory przypisania
Przykład: <? $a = 5; echo($a); // zmienna $a ma wartość 5 $a += 3; echo($a); // zmienna $a ma wartość 8 $a -= 1; echo($a); // zmienna $a ma wartość 7 $a *= 4; echo($a); // zmienna $a ma wartość 28 $a /= 2; echo($a); // zmienna $a ma wartość 14 $a %= 3; echo($a); // zmienna $a ma wartość 2 ?>

32 Przykład Powyższy przykład zwraca:

33 elseif / else if <HTML> <HEAD></HEAD>
<BODY bgcolor=#CCCFCC> <H2>Instrukcje warunkowe</H2> <?php $a=$b=10; $a++; $b--; //postinkrementacja i postdekrementacja if ($a>$b) //pierwszy warunek { echo ("a jest większe niż b"); //jeśli spełniony wykonuje kod } elseif ($a==$b) //drugi warunek echo ("a jest równe b"); //jeśli spełniony wykonuje kod else //w przeciwnym przypadku wykonuje poniższą linijkę echo ("a jest mniejsze niż b"); ?> </BODY> </HTML>

34 Instrukcje warunkowe switch
Instrukcja switch jest podobna do serii instrukcji if z warunkiem na to samo wyrażenie. W wielu przypadkach istnieje potrzeba porównania jednej zmiennej (lub wyrażenia) z wieloma różnymi wartościami i wykonania różnych fragmentów kodu, w zależności od wyniku porównania tej zmiennej z różnymi wartościami. Do tego właśnie służy instrukcja switch. Poniżej znajdują się dwa przykłady wykonujące dokładnie to samo, przy czym jeden z nich wykorzystuje serię instrukcji if, zaś drugi używa instrukcji switch: if ($i == 0) {     print "i jest równe 0"; } elseif ($i == 1) {     print "i jest równe 1"; } elseif ($i == 2) {     print "i jest równe 2"; } $i==0; switch ($i) {     case 0:         print "i jest równe 0";         break;     case 1:         print "i jest równe 1";         break;     case 2:         print "i jest równe 2";         break; }

35 cd.  switch W tym przypadku, jeśli $i jest równe 0, to PHP wykona wszystkie trzy instrukcje print. Jeśli natomiast będzie równe jeden - wtedy tylko dwie ostatnie. Zachowanie zgodne z oczekiwaniami będzie wtedy, kiedy $i będzie równe 2 - wtedy wykonane będzie tylko ostatnia instrukcja print. Trzeba zatem pamiętać o umieszczaniu na końcu instrukcji break, chyba że planuje się wykorzystać jakieś specjalne możliwości instrukcji switch, o czym dalej. W instrukcji switch wartość wyrażenia jest obliczana tylko raz, a następnie jest porównywana z każdym z wyrażeń przy etykiecie case. Natomiast w instrukcji elseif wartość wyrażenia jest obliczana ponownie. Dlatego, jeśli twoje wyrażenie jest bardziej skomplikowane od zwykłego porównania, lub znajduje się w zwartej pętli (tight loop), switch może być szybszy.


Pobierz ppt "Język PHP Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google