Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości rozwiązań Rafał Sobiech Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Lublin, dnia 14 listopada 2007 r.

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Plan wystąpienia: 1.Kondycja gospodarki a sytuacja na rynku pracy 2.Perspektywy rozwoju gospodarki 3.Wpływ zjawiska migracji na sytuację na lokalnym rynku pracy 4.Cel główny i cele strategiczne PO KL 5.Sposoby realizacji celów PO KL

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło: GUS

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych na rynek pracy Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło: GUS

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło: GUS

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

8 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Mocne strony polskiej gospodarki 1.wysokie tempo rozwoju gospodarczego (solidne podstawy) 2.umacniająca się złotówka, 3.niska inflacja, 4.napływ środków pomocowych z UE.

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Słabe strony polskiej gospodarki 1.deficyt w obrotach bieżących z zagranicą, 2.trudności z utrzymaniem inflacji poniżej 3% (skutek: spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego) 3. Zbyt wolne równoważenie finansów publicznych (deficyt budżetu państwa w 2007 roku 23-28 mld zł)

11 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Szanse dla poprawy sytuacji na rynku pracy 1.Potrzymanie wzrostu gospodarczego; 2.UE: Umacnianie podstaw konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; 3.UE: wzrost aktywności zawodowej w Polsce; 4.UE: wzmocnienie spójności społecznej i kapitału ludzkiego; 5.UE: zwiększenie udziału APRP;

12 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Szanse dla poprawy sytuacji na rynku pracy cd. 6. UE: Zmniejszenie wykluczenia społecznego; 7.UE: Zwiększenie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw do zmian w gospodarce; 8.UE: Zwiększanie efektywności administracji publicznej; 9.UE: Dopasowanie profilu edukacyjnego do potrzeb lokalnego rynku pracy; 10.Wzmocnienie więzi z regionem (zmniejszenie tendencji emigracyjnych, zwiększenie szansy na powrót).

13 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Zagrożenia dla poprawy sytuacji na rynku pracy 1.Spowolnienie gospodarki, 2.Zmniejszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, 3.Zwiększanie się deficytu budżetowego, 4.Nieskuteczne wydatkowanie środków unijnych lub nie osiągnięcie założonych celów, 5.Utrata atrakcyjności inwestycyjnej, 6.Utrwalenie się obecnych problemów na rynku pracy.

14 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ zjawiska migracji na sytuację na lokalnym rynku pracy redukcji zatrudnienia (przy niedopasowaniu strukturalnym popytu i podaży) – niedobór czynników produkcji zauważalny w niektórych regionach i sektorach gospodarki bezpośrednio zmniejszając bezrobocie (efekt eksportowania bezrobocia) pośrednio zwiększenie zatrudnienia – wzrost konsumpcji zasilany transferami kapitału migrantów (wpływ na gospodarkę wzmocniony efektem mnożnikowym) Trzeba usprawnić rynek pracy i zwiększyć efektywność Aktywnej Polityki Rynku Pracy (APRP), by szybko uzupełniać braki w podaży zasobów (pracownicy z określonymi kwalifikacjami) i neutralizować skutki wyjazdów pracowników z firm

15 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wskaźniki celu głównego POKL: – wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15–64 lata) z 54,5% do 60%, – spadek wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach socjalnych z 21% do 14%.

16 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety realizowane regionalnie - obszary wsparcia - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - zatrudnienie - Priorytet VIIPromocja integracji społecznej - integracja i pomoc społeczna - Priorytet VIIIRegionalne kadry gospodarki - przedsiębiorczość - Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - edukacja -

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Cele strategiczne PO KL: Cel 1: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel 4: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pracodawcy bezskutecznie poszukują ludzi o niskich kwalifikacjach Ukryte bezrobocie Zwiększają wynagrodzenia Zwiększenie presji inflacyjnej Zmniejsza się konkurencyjność przedsiębiorstw Zatrudniają osoby o niskich kwalifikacjach Pracownicy o niższej wydajności Duża rotacja pracowników Ponoszą koszty szkoleń Możliwe rozwiązanie: zwolnienie pracodawców z konieczności ponoszenia kosztów podwyżki (np. zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla osób z niskimi dochodami)

19 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 55 % o niskich kwalifikacjach Niskie zarobki wynikają z niskiej efektywności Nie podejmują pracy gdyż rynek oferuje im niskie wynagrodzenia Możliwe rozwiązanie: podnoszenie kwalifikacji Bezrobocie 12,8% Nie podnoszą kwalifikacji z powodu braku środków Niski wskaźnik aktywności zawodowej

20 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawcy w komponencie regionalnym PO KL instytucje rynku pracy ośrodki pomocy społecznej instytucje szkoleniowe jednostki administracji rządowej i samorządowej przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego inne podmioty

21 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe korzystające z pomocy w komponencie regionalnym PO KL osoby pozostające bez pracy pracownicy publicznych służb zatrudnienia i jednostek samorządu terytorialnego osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą pracownicy i klienci instytucji pomocy społecznej pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw doktoranci, absolwenci i studenci uczelni i jednostek naukowych dzieci w wieku przedszkolnym, kadra pedagogiczna

22 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe korzystające z pomocy w komponencie regionalnym PO KL - c.d. uczniowie i słuchacze instytucji sytemu oświaty nauczyciele, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą osoby w wieku 24 - 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia lub potwierdzenia kwalifikacji formalnych mieszkańcy terenów wiejskich, społeczności lokalne oraz podmioty aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów

23 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucje realizujące priorytety regionalne PO KL w województwie lubelskim Samorząd Województwa Lubelskiego => Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Pośrednicząca Wdrażanie Priorytetów VIII i IX Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Priorytet VI i VII)

24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Środki przyznane na komponent regionalny dla województwa lubelskiego Razem: 511 956 091,00 Źródło: Źródło własne

25 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Podział środków PO KL na mieszkańca danego województwa [1 Euro/1 mieszkańca]

26 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło: Źródło własne

27 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż w województwie lubelskim - IV kwartał 2007 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Konkurs otwarty, ogłoszony w IV kwartale 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., lub do wyczerpania alokacji przeznaczonej na pilotaż – 18 136 791,46 zł

28 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż w województwie lubelskim - IV kwartał 2007 r. - c.d. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe Kwota przeznaczona na pilotaż – 177 000 zł

29 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż w województwie lubelskim - IV kwartał 2007 r. - c.d. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Konkurs zamknięty, ogłoszony w IV kwartale 2007 r., kwota przeznaczona na pilotaż 6 600 000 zł

30 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż w województwie lubelskim IV kwartał 2007 r. - c.d. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe Konkurs zamknięty, ogłoszony w IV kwartale 2007 r., Kwota przeznaczona na pilotaż 1 233 476 zł (mikrogranty, maksymalna wartość dofinansowania 50 000 zł)

31 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Przydatne adresy www.lubelskie.pl www.efs.lubelskie.pl www.efs.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.pl

32 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Punkt informacyjny i naboru wniosków ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin Tel. 44-16-843 defs@lubelskie.pl


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Lokalny rynek pracy a migracje – problemy i możliwości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google