Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY PROCEDUR w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY PROCEDUR w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY PROCEDUR w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla beneficjentów działania 111 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 2 0 listopada 2012 roku 2 0 listopada 2012 roku 1

2 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Legislacja (UE, krajowa) Legislacja Rekomendacje z audytu MF Rekomendacje z audytu DAW ARiMR Zalecenia z kontroli DDD ARiMR Zalecenia IZ dla PROW na lata 2007-2013 (MRiRW) Zalecenia AP dla PROW na lata 2007-2013 (ARiMR) Rekomendacje audytu wewnętrznego FAPA 2

3 Z MIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Wnioskodawcy zobowiązani są do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem: zasad równego traktowania; uczciwej konkurencji; przejrzystości oraz zobowiązani są dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową o przyznanie pomocy oraz do przeprowadzenia rozeznania rynku (na etapie składania WoPP). 3

4 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Beneficjenci zobowiązani są do nabycia wszystkich dostaw i usług związanych z realizacją operacji: w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest zobowiązany stosować te przepisy albo z uwzględnieniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w przepisach o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent nie jest obowiązany stosować tych przepisów (zasady ofertowania określone w umowie - UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY NR). UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY NR 4

5 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Wnioskodawca, który będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych, składa wraz z WoPP Oświadczenie o kwalifikowalności VAT:WoPP Załącznik nr 10a – składają osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej; Załącznik nr 10a Załącznik nr 10 b - składają osoby fizyczne. 5

6 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Po podpisaniu umowy, w przypadku, gdy beneficjent zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji (tj. złożył wraz WoPP (formularz wniosku) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT) powinien wystąpićformularz wniosku o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012, poz. 749) – w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. 6

7 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Nowe wzory druków od 5.O1.2012 roku ( rozporz. MF z dnia 19.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (40 zł). formularz ORD – IN, art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (tj. Dz. U. 2012, poz. 749). formularz ORD – IN Czas wydania dokumentu przez upoważniony organ może trwać do 3 miesięcy. 7

8 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI wnioskodawca, który: złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT; wykazał VAT w kosztach kwalifikowalnych; jest posiadaczem numeru REGON i może ubiegać się o włączenie do kosztów kwalifikowalnych operacji należnej kwoty podatku VAT - powinien z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć stosowny wniosek do właściwego organu o wydanie ww. interpretacji indywidualnej. 8

9 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Załącznik Interpretacja indywidualna w zakresie interpretacji prawa podatkowego będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację kosztów kwalifikowalnych: a) w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną; b) w przypadku operacji wieloetapowych - wraz z pierwszym wnioskiem o płatność częściową. 9

10 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Wykluczenie z możliwości uznawania jako kosztów kwalifikowalnych kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem szkoleń przez kadrę dydaktyczną, która jednocześnie może być uczestnikiem szkolenia realizowanego w ramach tej samej operacji. 10

11 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Załącznik 8 Zmiany w katalogu bezpośrednich kosztów szkoleń : Załącznik 8 Poz. 1.3. Opracowanie, powielania i drukowanie materiałów szkoleniowych oraz materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia; Poz. 1.4. najem pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia; dodatkowe przykłady, kosztów ogólnych - dodano Poz. 2.5. usługi pocztowe Poz. 2.6. usługi prawne 11

12 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI W przypadku, kiedy wnioskodawca wykorzystywał będzie własny sprzęt/ sale – ma możliwość refundacji częściowego rozliczenia kosztów eksploatacyjnych/ administracyjnych z tym związanych, np.: refundacji kosztów pracownika instalującego/ obsługującego sprzęt, kosztów eksploatacyjnych sprzętu, kosztów energii elektrycznej. Koszty takie powinny być wykazywane w ramach kosztów ogólnych. 12

13 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI ROZEZNANIE RYNKU oznacza oszacowanie wartości zamówienia poprzez porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców. W przypadku gdy wnioskodawca stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, może zostać wezwany - na wniosek FAPA do przedstawienia uzasadnienia takiej sytuacji. 13

14 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI ROZEZNANIE RYNKU cd. Dopuszczalne jest rozeznanie rynku: mailowe, korzystanie ze stron internetowych, czy też poprzez wysłanie/ otrzymanie ofert cenowych drogą pocztową - co najmniej 3 wykonawców (sprzedających) Z zasad rozeznania rynku wyłączone są umowy o pracę 14

15 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI ROZEZNANIE RYNKU cd. Do WoPP należy dołączyć kopie dokumentów, na postawie których dokonano rozeznania rynku (np. oferty cenowe uzyskane drogą pocztową, mailową, wydruk strony WWW) - uzasadniające przyjęty poziom cen dla danej pozycji w Opisie zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (załącznik 8a / 9a).załącznik 8a 15

16 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI ROZEZNANIE RYNKU cd. Dokumenty z przeprowadzonego rozeznania rynku – powinny być oznaczone wg pozycji zestawienia rzeczowo finansowego – którego dotyczą. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu, np. wydruków maili albo innego dokumentu z informacją na temat ceny za określony towar/usługę. 16

17 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Nowe załączniki do WoPP Załącznik nr 8 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (ETAP) – należy podać wyłącznie kwoty głównych kategorii kosztów wyliczone na podst. Zał. 8a Załącznik nr 8 Załącznik nr 8a - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (ETAP) – należy podać wszystkie składowe kosztów głównych i opis zadań (kol. 8 zał. ) 17

18 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Załącznik nr 9 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (OPERACJA) – należy podać wyłącznie kwoty głównych kategorii kosztów wyliczone na podstawie Zał. 9a Załącznik nr 9 Załącznik nr 9a - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (OPERACJA) – należy podać wszystkie składowe kosztów głównych i opis zadań (kol. 8 zał. ) 18

19 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 a/9a, w kol. 8 należy podać: uzasadnienie zakresu danego kosztu - np. wypożyczenie sprzętu sposób kalkulacji kosztu metody rozeznania rynku, nazwy wykonawców (sprzedających), u których dokonano rozeznania rynku z podaniem proponowanych cen oraz uzasadnienie dokonanego wyboru cenowego. 19

20 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Załącznik nr 8a/9a, w kol. 8 cd: planowany tryb dokonania zakupu (po podpisaniu umowy) – określić czy zakup będzie dokonywany zgodnie z ustawą Pzp, czy zgodnie z zasadami ofertowania. W przypadku wyłączeń przedmiotowych - (umowy z zakresu prawa pracy, umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, o dzieło) zawierane z wykładowcami, rozliczane w ramach wynagrodzenia kadry dydaktycznej, najem pomieszczeń lub bazy dydaktyczno-lokalowej) - należy wskazać – dotyczy podmiotów, które nie są zobowiązane stosować Pzp. 20

21 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Od V edycji Wnioskodawcy nie składają odpisu z KRS i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 21

22 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Rozszerzono zakres umowy konsorcjum/ spółki cywilnej – umowa powinna w szczególności: wymieniać podmioty wchodzące w skład konsorcjum/wspólników spółki cywilnej, określać podział zadań zaplanowanych w ramach operacji miedzy poszczególne podmioty/ poszczególnych wspólników spółki cywilnej 22

23 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Rozszerzono zakres umowy konsorcjum/ spółki cywilnej – umowa powinna w szczególności cd.: wskazać odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum: upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy; odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej – nowy zapis. 23

24 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Zmiana zasad potwierdzania kopii dokumentów Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę, np.: "za zgodność z oryginałem umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Podpis poświadczającego za zgodność z oryginałem powinien być czytelny. W przypadku przystawienia imiennej pieczątki poświadczającego, podpis może być nie czytelny 24

25 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 944, z późn. zm.) - ostatnia nowelizacja z 5 lipca 2012 r. weszło w życie 01.08.2012: rozporządzenia 25

26 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej cd. Szczegółowy program szkolenia (1-20 pkt) Jakość merytoryczna operacji (……..) (1-6 pkt) Dobór metod dydaktycznych… (0-5 pkt) Dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do poszcz. zagadnień (0-6 pkt) – +2 pkt Dobór pomocy dydakt. do treści szkol. (0-3pkt) +1 pkt 26

27 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej cd. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie - zmniejszenie wymaganej minimalnej liczby punktów z 8 do 7 oraz w zakresie Doświadczenia kadry dydaktycznej – zagęszczenie siatki oceny w ramach tego kryterium 27

28 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Doświadczenie kadry dydaktycznej w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji (1-10 pkt) - % kadry z doświadczeniem a)powyżej 90% do 100% – 10 pkt, b) powyżej 80% do 90% – 8 pkt, c) powyżej 70% do 80% – 6 pkt, d) powyżej 60% do 70% – 4 pkt, e) powyżej 50% do 60% – 2 pkt, f) do 50% – 1 pkt. Wprowadzenie zasady proporcjonalnego przyznawania punktów w ramach kryterium oceny merytorycznej operacji dotyczącego kosztu osobogodziny szkolenia.. 28

29 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej cd. Wprowadzenie zasady proporcjonalnego przyznawania punktów w ramach kryterium oceny merytorycznej operacji dotyczącego kosztu osobogodziny szkolenia. 29

30 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej - koszt osobogodziny szkolenia cd. minimalny koszt osobogodziny w konkursie Liczba punktów = X 30 pkt koszt osobogodziny dla badanej operacji 30

31 Dziękuję Państwu za uwagę 31


Pobierz ppt "ZMIANY PROCEDUR w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google