Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Die EU Fördermöglichkeiten Możliwości pomocowe UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Die EU Fördermöglichkeiten Możliwości pomocowe UE."— Zapis prezentacji:

1 Die EU Fördermöglichkeiten Możliwości pomocowe UE

2 Die Arten der EU-Förderung Rodzaje pomocy UE Fonds (Strukturfonds, Flüchtlingsfonds) Gemeinschaftsinitiativen (INTERREG, EQUAL, TACIS, PHARE, CARDS..) Förderprogramme (z.B. Jugend, Gesundheit, LEONARDO) Pilotaktionen und Haushaltslinien Fundusze (strukturalne, Fundusz Uchodźczy) Inicjatywy wspólnotowe (INTERREG, EQUAL, TACIS, PHARE, CARDS..) Programy pomocowe (np. na rzecz młodzieży, ochrony zdrowia, LEONARDO) Akcje pilotażowe i linie budżetowe

3 1.1 Strukturfondsförderung 1.1 Fundusze strukturalne Ziel 1: Regionen mit Entwicklungsrückstand Ziel 2: Regionen im Strukturwandel Ziel 3: Beschäftigungsförderung ESF: Europäischer Sozialfonds EFRE: Europäischer Regionalfonds Cel 1: Regiony o niższym poziomie rozwoju Cel 2: Regiony w fazie przemiany strukturalnej Cel 3: Rozwój zatrudnienia ESF: Europejski Fundusz Społeczny EFRE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 1.2. Europäischer Flüchtlingsfonds 1.2. Europejski Fundusz Uchodźczy Unterstützung und Förderung von Leistungen im Zusammenhang mit der –Aufnahme –Integration –Integration und –freiwilligen Rückführung von Flüchtlingen, Vertriebenen und Asylbewerbern Pomoc i wspieranie działań dotyczących –przyjęcia –integracji i –dobrowolnej repatriacji uchodźców, wypędzonych i osób ubiegających się o azyl

5 2.1 Gemeinschaftsinitiativen 2.1 Inicjatywy Wspólnotowe INTERREGINTERREG Grenzüberschreitende Zusammenarbeit EQUALEQUALBekämpfung von Diskriminierungen und Ungleichheiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt TACISTACISAntrieb des Entwicklungsprozesses in 12 Ländern Osteuropas und Zentralasiens INTERREGINTERREG Współpraca przygraniczna, międzynarodowa i międzyregionalna EQUALEQUALPrzeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji w dostępie do rynku pracy TACISTACISPromowanie procesów rozwojowych w 12 krajach Europy wschodniej i Azji środkowej

6 2.2 Gemeinschaftsinitiativen PHAREPHARE Unterstützung der mitteleuropäischen Beitrittsstaaten bei ihren Vorbereitungen zum EU-Beitritt CARDSCARDS Förderung der lokalen Zivilgesellschaft in den Balkan-Staaten PHAREPHARE Pomoc przedakcesyjna dla krajów środkowoeuropejskich w przygotowaniu do członkostwa w UE CARDSCARDS Wspieranie społeczeństw lokalnych w krajach bałkańskich 2.2 Gemeinschaftsinitiativen 2.2 Inicjatywy Wspólnotowe

7 3. Förderprogramme 3. Programy pomocowe Mehrjährige Laufzeit (z.B. 2000-2006) Förderung in bestimmten Bereichen, z.B. Bildung (Leonardo), Jugendarbeit (JUGEND) oder Gesundheit Verwaltung über Nationale Agenturen Wieloletni okres realizacji (np. 2000-2006) Pomoc w określonych zakresach, np. oświata (Leonardo), młodzież (MŁODZIEŻ) lub ochrona zdrowia Zarządzanie przez Narodowe Agencje

8 4. Pilotaktionen und Haushaltslinien 4. Akcje pilotażowe i linie budżetowe PilotaktionenPilotaktionen: bereiten mehrjährige Förderprogramme vor HaushaltslinienHaushaltslinien: Förderungen kleineren Umfangs, jedes Jahr neu von der EU-Haushaltsbehörde beschlossen Bsp.: B7-700 Unterstützung der Demokratie in mittel- und osteuropäischen Ländern Akcje pilotażoweAkcje pilotażowe: Przygotowują wieloletnie programy pomocowe Linie budżetoweLinie budżetowe: pomoc w mniejszym zakresie, uchwalana co roku na nowo przez jednostki odpowiedzialne za budżet UE, np.: B7-700 Wspieranie demokracji w krajach Europy środkowej i wschodniej

9 Umfang der EU-Förderung Zakres pomocy UE Strukturfonds 2000-2006195 Mrd. EUR Flüchtlingsfonds 2000-2004200 Mio. EUR Gemeinschaftsinitiativen10 Mrd. EUR Förderprogrammeca. 1-4 Mrd. EUR Pilotaktionen und Haushaltslinienca. 3-10 Mio. EUR Fundusze strukturalne 2000-2006195 mld EUR Fundusz Uchodźczy 2000-2004200 mln EUR Inicjatywy Wspólnotowe10 mld EUR Programy pomocoweok. 1-4 mld EUR Akcje pilotażowe i linie budżetoweok. 3-10 mln EUR

10 Verfahren der EU-Förderung Metody pomocy UE im Rahmen der EU-Politik:im Rahmen der EU-Politik: Strukturfonds, Gemeinschaftsinitiativen Kofinanzierung: Staat Vergabe:Staat im Rahmen gemeinsamer u. koordinierter Politik:im Rahmen gemeinsamer u. koordinierter Politik: Förderprogramme, Pilotaktionen, Haushaltslinien Kofinanzierung: Drittmittel, Eigenmittel etc. Vergabe: Kommission, Nationale Agenturen W ramach polityki UE:W ramach polityki UE: Fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe Współfinansowanie: państwo Rozdzielanie: państwo W ramach wspólnej i koordynowanej polityki:W ramach wspólnej i koordynowanej polityki: żż Programy pomocowe, akcje pilotażowe, linie budżetowe Współfinansowanie: środki trzecie, środki własne itd. Rozdzielanie: Komisja, Narodowe Agencje

11 Philosophie der EU-Förderung Filozofia pomocy UE Die EU agiert nur im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten (EG- und EU-Vertrag). Die EU fördert im Sinne des Subsidiaritätsprinzips (Unterstützung, Ergänzung). UE działa wyłącznie w ramach swych możliwości ustawowych (Traktat o EWG i UE). UE pomaga w oparciu o zasadę subsydiowania (wspieranie, uzupełnianie).

12 Was fördert die EU? W czym pomaga UE? Projekte im Sinne von zeitlich begrenzten Unternehmen mit klaren Zielen, begrenzten Kosten, komplexer Struktur und festem Mitarbeiterteam, die in dieser Form einmalig durchgeführt werden Projekty rozumiane jako przedsięwzięcia ograniczone czasowo o jasnych celach, ograniczonych kosztach, złożonej strukturze i stałym zespole pracowników, które w tej postaci są realizowane jednorazowo

13 Förderungskriterien Kryteria pomocy Europäische Dimension Bottom-up-Ansatz Vernetzung und Partnerschaften Transnationalität Kofinanzierung Innovation, Multiplikatorwirkung Wymiar europejski Przesłanka rozwoju Powiązania i partnerstwo Ponadnarodowość Współfinansowanie Innowacyjność, możliwość rozszerzenia

14 Informationsbeschaffung Źródła informacji Das EU-Förderinformationssystem www.europa.eu.int (EU) www.esc.eu.int (WSA) http://europa.eu.int/comm (Kommission) www.redcrosseu.net (RK-Büro Brüssel) System informacji o UE www.europa.eu.int (UE) www.esc.eu.int (CES) http://europa.eu.int/comm (Komisja Europejska) www.redcrosseu.net (Biuro CK w Brukseli)


Pobierz ppt "Die EU Fördermöglichkeiten Możliwości pomocowe UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google