Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w CHEŁMŻY na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w CHEŁMŻY na lata"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w CHEŁMŻY na lata 2011-2014
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w CHEŁMŻY na lata * Program rozwoju placówki w roku 2011/ 2012

2 OBSZAR: KSZTAŁCENIE Zadania, działania zaplanowane na 2011/12
STRATEGIE ROZWOJU Realizacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Wypracowanie wewnętrznego systemu monitorowania podstawy programowej i skonstruowanie przejrzystych narzędzi sprawdzających (* grudzień / maj) - dyrekcja, nauczyciele klas I –III 2. Tworzenie testów wiedzy i umiejętności uwzględniających wymagania zawarte w PP (* cały rok ) - nauczyciele klas I –III 3. Usprawnienie organizacji lekcji na basenie. Weryfikacja podziałów na grupy ćwiczebne i ułożenie planu ich zajęć w sali gimnastycznej (* wrzesień ) - wicedyrektor, nauczyciele w-f

3 Podnoszenie efektów nauczania
STRATEGIE ROZWOJU Podnoszenie efektów nauczania Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do potrzeb i zainteresowań uczniów ( koła przedmiotowe, zajęcia dyd. – wyr., korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne ) (* cały rok ) - nauczyciele przedmiotów 2. Przygotowywanie uczniów do kuratoryjnych konkursów z matematyki, języka polskiego, przyrody (* terminy podane przez KO) - nauczyciele wybranych przedmiotów 3. Organizacja sprawdzianu próbnego i końcowego dla klas szóstych (* luty / kwiecień) - dyrekcja, członkowie komisji egzaminacyjnych 4. Kontynuacja zajęć dodatkowych w ramach kształcenia kompetencji kluczowych (* do końca kwietnia) 5. Udział szkoły w II edycji Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, ( OBUT ) prowadzonego przez OKE w Gdańsku (* maj 2012) – nauczyciele klasy IIIa, b, wicedyrektor 6. Analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych i wyciąganie wniosków do dalszych działań (* czerwiec / sierpień) - zespół przedmiotowy mat – hum.

4 (* czerwiec / wrzesień) - pedagog, nauczyciele, dyrekcja
7 . Współpraca z gimnazjami w celu zbierania informacji o dalszych postępach naszych uczniów (* czerwiec / wrzesień) - pedagog, nauczyciele, dyrekcja 8. Kontaktowanie się z absolwentami przy różnych okazjach, zapraszanie na niektóre uroczystości, podejmowanie wspólnych inicjatyw (* cały rok) - wszyscy nauczyciele 9. Dbałość o poziom językowy na każdym etapie edukacyjnym wszystkich specjalności (* cały rok) - wszyscy nauczyciele 10. Udział uczniów w konkursach ortograficznych, literackich, recytatorskich (* terminy zgodnie z kalendarzem) 11. Włączanie się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej o interesujące dla uczniów pozycje - biblioteka 12. Udział nauczycieli w szkoleniu „Jak nauczyć czytać ze zrozumieniem nie tylko na lekcjach języka polskiego ?” (* listopad ) - szkolenie dla członków RP 13. Podjęcie kolejnej próby nawiązania kontaktów ze szkołą w Londynie poprzez narzędzie internetowe SKYPE (* grudzień / kwiecień) - Gajewska, Matyasik . 14. Organizacja konkursu międzyszkolnego z języka angielskiego (* maj ) – Gajewska

5 (* od stycznia 2012) - Pipowski, Matyasik
15. Udział nauczyciela w kursie przedmiotowo – metodycznym w Anglii finansowanym przez program wymiany międzynarodowej SOCRATES – COMENIUS (* lipiec / sierpień) - Gajewska 16. Korzystanie z możliwych pomocy w wersji „e-book” i dostępnych przedmiotowych planszy interaktywnych Konstruowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Prowadzenie lekcji w oparciu o dostępne w Internecie warsztaty „on – line”, wirtualne muzea. Legalne pobieranie plików PDF, MP 3 poprzez platformy edukacyjne Tworzenie prezentacji multimedialnych i własnych galerii (* cały rok) - nauczyciele kształcenia zintegrowanego, przedmiotowcy. 17. Udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu obsługi i wykorzystywania różnych typów zestawów interaktywnych (*październik/ listopad) - nauczyciele , chętni pracownicy 18. Udział dyrekcji w konferencji „Od szkoły ABC do szkoły TIK – sojusz tradycji i nowoczesnych technologii” w Bydgoszczy (* październik) - Matyasik 19. Realizacja cyklu spotkań „Żywe lekcje historii” (* od stycznia 2012) - Pipowski, Matyasik

6 - „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”
21. Organizowanie atrakcyjnych wycieczek dydaktycznych i krajoznawczo – turystycznych (cały rok) - wychowawcy klas, Majewska, Dejewska (SKKT) 22. Kontynuacja kształcenia artystycznego uczniów w oparciu o elementy programu własnego „Inicjacje muzyczne dzieci w zintegrowanym systemie n-nia początkowego” oraz program nauczania muzyki w klasach IV – VI „ I wszystko gra „ (* cały rok ) - Matyasik 23. Kontynuacja programów „Ortograffiti”, „Ortograffiti z Bratkiem” (* cały rok) - Dejewska, 24. Realizowanie kolejnych programów edukacyjnych w klasach młodszych, m. in.: - „5 porcji warzyw i owoców w szkole” – klasy I – III - „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” (* od października do maja ) - klasy IIa, b 25. Wyróżnianie nagrodami uczniów z najlepszymi wynikami . Wybór Absolwenta Roku i Sportowca Roku, typowanie do nagrody Burmistrza. ( czerwiec) - wychowawcy klas, dyrekcja, nauczyciele wychowania fizycznego, 26. Udział dzieci w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (* zgodnie z przedstawionym harmonogramem ) * zgodnie z przedstawionym harmonogramem

7 Przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom
STRATEGIE ROZWOJU Przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Udział w V edycji programu ogólnopolskiego „Szkoła bez przemocy” pod hasłem: „Kibicujemy fair – play”. (* czerwiec) pedagog, wicedyrektor, wychowawcy klas 2. Wykorzystywanie materiałów dydaktycznych na płytach DVD pt. „Saper – czyli jak rozminować agresję?” (* styczeń / luty ) - pedagog szkolny 3. Zainicjowanie akcji szkolnej „Wyżyj się na skakance – nie na koleżance!” – przerwa na sportowo ! (maj) - Grubecka, Sadzikowska 4 . Udział rodziców w szkoleniu „Dziecko w sieci” (* luty / marzec) - pedagog 5.. Zaplanowanie problematyki profilaktycznej w planach godzin do dyspozycji wychowawcy (* wrzesień) - wychowawcy klas,- wicedyrektor 6.Zakupienie i projekcje filmów dydaktycznych Wykorzystanie materiałów własnego scenariusza musicalu „Szlachetne zdrowie – oby nasza młodzież w używkach nie tonęła!” połączonego z prezentacją multimed. Korzystanie z zaproszeń na podobne przedstawienia przygotowane przez inne szkoły – wyjście do CHOK – u Udział uczniów, rodziców nauczycieli w pogadankach i prelekcjach prowadzonych przez psychologów, terapeutów, policjantów . 7. Udział uczniów w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez PiM BP w Chełmży - wychowawcy klas

8 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle zmian oświatowych
STRATEGIE ROZWOJU Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle zmian oświatowych Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Udział w różnych szkoleniach kadry kierowniczej i pedagoga przygotowanych przez KPCEN w Toruniu, KO w Bydgoszczy i Centrum Szkoleniowe Rozwoju Edukacji „A – Z” z Warszawy 2. Gromadzenie materiałów szkoleniowych, dyskusje na temat przygotowania szkoły do nowego zadania 3. Zapoznanie członków rady pedagogicznej z zasadami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( WDN (* wrzesień) - Dejewska, Matyasik, Ciach 4. Opracowanie procedur funkcjonowania zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji programowej - dyrekcja, koordynator główny 5. Wstępne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych dzieci z oddziałów „0” i klas I (* wrzesień ) - Jaworska, Jankowska, Karaszewska, Kot, Grubecka 6. Przekazywanie informacji dotyczącej pozostałych uczniów na podstawie zebranych opinii, orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych lub innych specjalistycznych - wychowawcy klas II – VI 7. Tworzenie zespołów i ustalenie zakresu tej pomocy - dyrektor szkoły, wychowawcy

9 - nauczyciele przedmiotowcy
8. Ustalenie zalecanych form i sposobów, czasu udzielania pomocy – założenie Karty indywidualnych potrzeb ucznia ( KIPU ) 9. Opracowanie dla ucznia Planu działań wspierających ( PDW) lub Indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego (IPET) - nauczyciele przedmiotowcy 10. Tworzenie arkusza organizacyjnego i zatwierdzenie go przez organ prowadzący (* marzec/ czerwiec) - dyrektor szkoły, 11. Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o decyzjach w sprawie pomocy p – p ( - wychowawcy klas, pedagog ) 12. Realizacja zadań związanych z przebiegiem działań wspierających 13. Ocena efektywności pracy, wnioski i zalecenia na przyszłość 14. Decyzja o kontynuacji lub wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi pomocy p – p 15. Przekazywanie oryginałów kart KIPU rodzicom, kopii karty do dokumentacji własnej - sekretarka szkolna

10 Zapewnianie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole
STRATEGIE ROZWOJU Zapewnianie bezpiecznych warunków pobytu uczniów w szkole Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1.Odpowiedni dobór grup ćwiczebnych i liczby uczniów na zajęciach wychowania fizycznego w celu zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa podczas zajęć na sali gimnastycznej (* wrzesień) - wicedyrektor, nauczyciele wychowania fizycznego 2. Poprawa organizacji i efektywności pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw w różnych sektorach szkoły (* listopad) - wicedyrektor 3. Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – przeszkolenie kolejnych grup w ramach programu WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować” (*wrzesień/ październik) Chmielewska, Dembek 4. Uaktualnienie i przypomnienie szkolnych procedur postępowania w różnych sytuacjach (* listopad/ grudzień) - pedagog, wicedyrektor

11 sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
5. Zorganizowanie ewakuacji próbnej z udziałem właściwych służb w celu przetrenowania zachowań człowieka w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 6. Przygotowanie wszystkich uczniów i pracowników do szybkiego reagowania w nieprzewidzianych okolicznościach (* do 30 listopada 2011) - dyrekcja 7. Współpraca z policją, agencją ochroniarską i innymi instytucjami w celu ciągłego szkolenia małych użytkowników dróg 8. Pozyskanie sponsorów na kamizelki odblaskowe, materiały promocyjne i gadżety (* październik) - wicedyrektor, wychowawcy klas I , - Sztab Zarządzania Antykryzysowego przy UM w Chełmży, Firma Ochroniarska TAURUS z Chełmży

12 Komfort sanitarno – higieniczny
STRATEGIE ROZWOJU Komfort sanitarno – higieniczny Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Adaptacja sal dydaktyczno – rekreacyjnych, odpowiednie wyposażenie w sprzęt i pomoce do nauki i zabawy 2. Konieczny remont pomieszczeń świetlicy (* sierpień/ wrzesień 2011) - dyrekcja, sekretariat, kierownik świetlicy, pracownicy obsługi 3. Działania organizacyjne usprawniające funkcjonowanie oddziałów „zerowych” w szkole (* wrzesień) - wicedyrektor, Jaworska, Jankowska 4. Remont szatni i toalet w budynku sali gimnastycznej, zainstalowanie bojlerów elektrycznych (*sierpień) pracownicy obsługi 5. Zwiększenie zaopatrzenia w dozowniki mydła, ręczniki, papier 6. Reorganizacja działań pracowników obsługi na poszczególnych stanowiskach (* listopad / grudzień) 7. Uczniowskie dyżury porządkowe na przerwach (* cały rok,) - SU

13 (* od połowy listopada )
8. Przystosowanie kabin uczniowskich do korzystania przez pięcio - sześciolatki 9. Montaż czujników światła 10. Pomoc małym dzieciom w czynnościach samoobsługowych przez wyznaczonych pracowników ( toalety, stołówka, rozbieranie / ubieranie się ) (sierpień/ wrzesień) dyrekcja, pracownicy obsługi 11. Wzmożenie dyżurów nauczycielskich podczas przerw w rejonie toalet uczniowskich i przy wejściu do szkoły (* od połowy listopada ) 12. Pogadanki prowadzone przez nauczycieli higienistkę szkolną (*cyklicznie) - Wiaderna 13. Prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie * I półrocze kl. Va,b * II półrocze kl. VIa, b Majewska 13.7. Korzystanie z porad specjalistów w ramach warsztatów „Między nami kobietkami”

14 Pomoc socjalna STRATEGIE ROZWOJU
Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Organizowanie zbiórki pieniędzy, ubrań czy produktów żywnościowych (* okazjonalnie) SU, zespoły klasowe 2. Dofinansowanie do obiadów w stołówce szkolnej (* w zależności od potrzeb) - kierownik świetlicy 3. Udział klas I – III w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Śniadanie daje moc!” (* 8 listopada 2011) klasy I – III, wicedyrektor

15 Rozwój samorządności uczniowskiej
STRATEGIE ROZWOJU Rozwój samorządności uczniowskiej Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Przeprowadzenie wyborów na opiekuna SU i członków RU .2. Zmiany w regulaminie 3. Zaplanowanie rocznych działań – harmonogram pracy SU 4. Aktywność w kampaniach społecznych, np. „Góra grosza” (* od września do czerwca ) - opiekunowie SU: Gajewska, Sadzikowska 5. Wystąpienie przedstawiciela uczniów naszej szkoły na konferencji zorganizowanej przez KO z Bydgoszczy dotyczącej przyszłości w oświacie i kierunków zmian pod hasłem „O szkole w szkole (* wrzesień/ październik) - dyrekcja, T. Dąbrowski z klasy VI b 6. Szkolenia / warsztaty dla opiekunów samorządu (* poszukanie oferty) - wicedyrektor, Gajewska, Sadzikowska

16 OBSZAR: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
STRATEGIE ROZWOJU Organizacja pracy w placówce Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1.Ułożenie planu lekcji i przydział czynności dodatkowych 2. Wyznaczanie obszarów dla dyżurujących na przerwach nauczycieli (* wrzesień) - wicedyrektor 3. Praca w godzinach ponadwymiarowych - nauczyciele 4. Organizowanie zastępstw doraźnych zapewniających ciągłość nauczania 5. Prowadzenie właściwej polityki doskonalenia zawodowego - dyrekcja

17 Procesy są efektem synergii w działaniu wszystkich pracowników
STRATEGIE ROZWOJU Procesy są efektem synergii w działaniu wszystkich pracowników Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Przestrzeganie wartości etycznych przy wykonywaniu powierzonych zadań. 2. Wzajemne wspieranie się w codziennych obowiązkach i trudnych sytuacjach 3. Znajomość i akceptowalność koncepcji pracy szkoły przez pracowników, uczniów i rodziców 4. Dążenie do trwałości oferowanych usług i wspólnego budowania autorytetów - wszyscy pracownicy NAUCZYCIELE 5. Niezwłoczne powiadamianie o nieobecnościach i uzasadnionych spóźnieniach 6. Terminowe i staranne przygotowywanie dokumentacji szkolnej 7. Właściwe pełnienie dyżurów 8. Równy podział pracy w zespołach przedmiotowych, zadaniowych i umiejętność elastycznego i szybkiego zorganizowania się w zależności od potrzeb (* cały rok ) nauczyciele, członkowie RP

18 17. Dbałość o wysoki poziom usług
SEKRETARIAT 9. Zmiana sposobu organizacji własnej pracy i konieczność usprawnienia przekazu informacji 10. Gromadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną 11. Uporządkowanie folderów tematycznych na dysku komputera 12. Właściwa archiwizacja 13. Prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w świetle nowych regulacji prawnych 14. Przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych 15. Prowadzenie korespondencji bieżącej w formie tradycyjnej i elektronicznej (* od września) sekretarka i pomoc biurowa 16. Udział w szkoleniu „Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole” w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy 17. Dbałość o wysoki poziom usług 18. Wspieranie dyrekcji i pomoc w administrowaniu placówką - pracownice sekretariatu PRACOWNICY OBSŁUGI 19. Poszerzanie zakresu dodatkowych obowiązków w zależności od sytuacji 20. Omawianie bieżących potrzeb oraz systemu jakości pracy ( * wrzesień ) - dyrekcja, sprzątaczki, kucharki, intendentka, konserwatorzy, pracownicy interwencyjni

19 Relacje interpersonalne
STRATEGIE ROZWOJU Relacje interpersonalne i komunikacja społeczna Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Podejmowanie różnych działań w celu integrowania zespołu pracowniczego przez organizację wycieczek, imprez kulturalnych, spotkań towarzyskich przy okazji obchodów DEN itd (* cały rok ) .2. Przejrzyste pogrupowanie tablic informacyjnych dla nauczycieli i rodziców (* luty ) wicedyrektor 3. Funkcjonowanie dotychczasowej księgi zarządzeń dyrektora szkoły - dyrektor 4. Założenie skrzynki ważnych informacji w komputerze stacjonarnym w pokoju nauczycielskim (* wrzesień) - wicedyrektor 5. Zamieszczanie wybranych materiałów na stronie internetowej (* cały rok,) - Chmielewski

20 8. Komunikowanie się z instytucją KP CEN w Toruniu
6. Systematyczne sprawdzanie szkolnej poczty mailowej założonej na stronie Wirtualna Polska.pl 7. Śledzenie informacji zamieszczanych w Internecie przez MEN i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 8. Komunikowanie się z instytucją KP CEN w Toruniu 9. Zapoznawanie się z informacjami bieżącymi BIP Urzędu Miasta w Chełmży 10. Usprawnienie przepływu informacji tradycyjnej i elektronicznej między szkołą a kierownictwem, kadrami i księgowością ZEAO w Chełmży (* cały rok) - sekretarka, dyrekcja 11. Inicjowanie spotkań i omawianie bieżących spraw organizacyjnych, planowanie inwestycji, szacowanie wydatków 12. Wspólny udział w niektórych konferencjach i naradach

21 Audyt wewnętrzny STRATEGIE ROZWOJU
Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Dokonywanie analizy SWOT placówki (*po I i po II półroczu .) 2. Wprowadzenie kontroli zarządczej 3. Identyfikacja i analiza ryzyka 4. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego w szkole z uwzględnieniem form ewaluacji, kontroli, wspomagania (* wrzesień ) - dyrekcja 5. Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru (* dwa razy w roku ) dyrekcja 6. Przeprowadzanie ewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły (* do końca maja 2012) odpowiednie zespoły ewaluacyjne 7. Włączanie kadry do procesów decyzyjnych i delegowanie niektórych uprawnień (* w zależności od okoliczności) - kierownik świetlicy, pedagog, wicedyrektor

22 (* wrzesień) - M. Matyasik
8. Udział w III edycji seminarium „Akademia zarządzania” * od września jeden raz w miesiącu - A. Ciach 9. Ukończenie kursu dla doradców metodycznych przygotowującego do pracy z dorosłymi (* wrzesień) - M. Matyasik 10. Udział w szkoleniach „Liderów dla edukacji” w Przysieku - Ciach, Matyasik 11. Korzystanie z platformy społecznościowej dla kadry kierowniczej – FORUM OSKKO i pierwszego portalu internetowego 12. Prenumerata czasopism „Głos Nauczycielski”, „Dyrektor Szkoły” 13. Korzystanie z porad miesięcznika „Nadzór nad działalnością szkoły” i innych publikacji 14. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego 15. Samokształcenie, wymiana doświadczeń między dyrektorami placówek w mieście i regionie. 16. Wybór przydatnych ofert szkoleniowych w trakcie roku (* cały rok ) - dyrekcja szkoły sekretariat

23 OBSZAR: ŚRODOWISKO Budowanie marki placówki STRATEGIE ROZWOJU
Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Określenie misji szkoły i ustalenie priorytetów jej funkcjonowania (*wrzesień/ listopad) dyrekcja, członkowie RP. 2. Uporządkowanie obejścia szkoły, wysianie trawy, pozyskanie roślin ozdobnych (* wiosna 2012) pracownicy obsługi 3. Aplikowanie do organu prowadzącego o środki finansowe na kompleksowy remont budynku sali (* październik) - dyrekcja gimnastycznej i modernizację boisk

24 (do końca maja 2012) - Majewska, G. Konieczek , Duda
4. Wytworzenie specyficznego klimatu korytarzy uwzględniając kolorystykę ścian, estetykę dekoracji i tematykę przewodnią poszczególnych pięter ( np.: * parter – wizytówka na wejście, motto, kilka reprezentatywnych fotografii, tablica informacyjna główna, logo, godło, mały kącik okolicznościowy, (* do końca kwietnia 2012) - wicedyrektor, nauczyciele kształcenia zintegrowanego * I piętro – dyplomy, puchary, wyróżnienia absolwentów, gazetka przyrodnicza (do końca maja 2012) Majewska, G. Konieczek , Duda * II piętro – historia, a teraźniejszość, regionalizm, (* do końca maja ) Pipowski, Szubstarska, Zdz. Konieczek * III piętro – świetlica z korytarzem – klimat zabaw dziecięcych, (* do końca kwietnia ) - Wilmańska, Wyborska * III piętro – korytarz przed salą plastyczną – urządzenie galerii prac uczniowskich (* do końca kwietnia ) - Pawlikowska * klatki schodowe – gazetki „Dwójka” i informacje umieszczane przez pedagoga, wzbogacone dodatkowo wybranymi pracami plastycznymi, cytatami, (* do końca kwietnia) - Dejewska, Swinarska, Gajewska, Sadzikowska 5. Zadbanie o odrębność klimatyczną każdej sali dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowni przyrodniczej, polonistycznej, matematycznej, informatycznej, historycznej, technicznej, językowej i katechetycznej. (* do końca I półrocza ) nauczyciele opiekujący się poszczególnymi salami 6. Wyposażenie sal w wizytówki na drzwi - wicedyrektor, sekretarka

25 7. Dopełnienie wystroju szkoły żywymi kompozycjami roślin
-Majewska, Wyborska, inni wychowawcy 8 . Zadbanie o właściwe oświetlenie - konserwatorzy 9. Promowanie dobrze wykwalifikowanej kadry 10. Wyróżnianie, nagradzanie laureatów konkursów uczniowskich 11. „Szlifowanie” talentów i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań 12. Śledzenie losów absolwentów 13. Podtrzymywanie kontaktów z emerytowanymi pracownikami szkoły – zapraszanie na różne uroczystości (* cały rok) - dyrekcja - nauczyciele 14. Odwoływanie się do ponad 100 – letniej tradycji naszej placówki 15. Dalsze inicjowanie imprez środowiskowych 16. Zapraszanie ciekawych ludzi ze świata kultury, sportu itd. (* cały rok) - dyrekcja- nauczyciele 17. Zapraszanie nowych rodziców na spotkania, zajęcia otwarte, prezentacja multimedialna o szkole ( *czerwiec)- nauczyciele przyszłorocznych klas pierwszych 18. Wizyty grup przedszkolnych wraz z opiekunami pod koniec roku szkolnego i spotkania z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych, zajęcia integracyjne w ramach programu własnego „Od pierwszaka do czwartaka” (* maj/ czerwiec) -M. Grubecka

26 19. Nietypowa organizacja zapisów do klas pierwszych
20. Wysyłanie imiennych zaproszeń do dzieci i rodziców z obwodu szkoły, dla roczników objętych w danym roku obowiązkiem szkolnym 21. Zachęcanie rodziców oddziałów „0” do kontynuacji przez ich dzieci nauki w naszej szkole (* marzec 2012 ) - wicedyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele kształcenia przedszkolnego 22. Powołanie czasowego administratora sieci i zespołu redakcyjnego 23. Przeanalizowanie możliwości przebudowy dotychczasowego składu, ustalenie koniecznych elementów zawartości głównej, omówienie zasad układania modułów 24. Podział na bloki tematyczne i ukierunkowanie na konkretnych odbiorców 25. Porządkowanie galerii (* wrzesień) - dyrekcja Chmielewski, Tarkowska, Sadzikowska 26. Wystąpienie do właściwych podmiotów o możliwość umieszczania reklam tylko programów i instytucji wspierających działalność oświatową, w których nasza placówka brała, bądź bierze udział ( np. Cała Polska czyta dzieciom, Chopin 2010, Szkoła bez przemocy, E – muzyczka, Utworki.pl, Bezpieczna Chełmża i innych ) . 27. Konstruowanie strony zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( np. publikowanie wizerunku, prawa autorskie, inne zasady ) 28. Rozważenie możliwości założenia płatnej strony internetowej administrowanej przez profesjonalną firmę - Matyasik

27 Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
STRATEGIE ROZWOJU Wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1. Wspieranie rodziców w wychowywaniu ich dzieci (* cały rok) - pedagog, dyrekcja - wychowawcy klas 2. Prowadzenie zebrań metodą warsztatową, integracyjną (* cały rok ,) - dyrekcja, pedagog, nauczyciele 3. Uaktywnianie działalności Rady Rodziców 4. Uroczyste wręczanie listów pochwalnych dla rodziców uczniów z klas szóstych ( * czerwiec, zakończenie roku szkolnego) - dyrekcja 5. Utrzymywanie dotychczasowej współpracy z : * urzędami państwowymi i samorządowymi, * placówkami kształcenia i wychowania a także placówkami o charakterze : * społecznym i charytatywnym, * kulturalno – oświatowym i sportowym, * doradczym, profilaktycznym i prewencyjnym, * lokalnymi mediami * cały rok, - dyrekcja, pedagog, nauczyciele

28 Baza materialna, warunki lokalowe i wyposażenie
OBSZAR: BAZA STRATEGIE ROZWOJU Baza materialna, warunki lokalowe i wyposażenie Zadania, działania zaplanowane na 2011/12 1.Sporządzenie rocznego planu finansowego (* wrzesień/ październik, ) 2. Organizowanie przetargów na towary i usługi powyżej ustalonej kwoty 3. Przygotowywanie zapytań ofertowych 4. Negocjowanie upustów w zakupach hurtowych 5. Gospodarne wydatkowanie pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem (* cały rok ) dyrekcja, sekretariat

29 6. Zakup stolików uczniowskich, krzeseł, szafek na podręczniki i inne materiały do sali nr 6 oraz świetlicy szkolnej. 7. Wymiana podłóg na wykładziny heterogeniczne obiektowe w dwóch salach (* czerwiec/ sierpień) 8. Wymiana dużych okien w sali nr 6 i 13, małych w świetlicy (* w zależności od budżetu) 9. Zainstalowanie rolet w sali nr 7 (*grudzień ) 10. Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (* listopad/ grudzień) 11. Dbałość o dotychczasowy sprzęt interaktywny, właściwe użytkowanie tablic i rzutników, aktywacja oprogramowania, zgłaszanie awarii (* cały rok, wszyscy użytkownicy, wicedyrektor)

30 12. Utrzymanie i dalsze wyposażanie sali nr 3 wyłącznie do zajęć ruchowych, muzycznych i wypoczynku dla klas O – III (* cały rok,) Jankowska, Jaworska, Matyasik . 13. Przygotowanie i złożenie aplikacji z programu „Radosna szkoła 2012” na sfinansowanie dwóch miejsc zabaw w dużej placówce, gdzie nie ma zorganizowanego placu zabaw (* październik 2011) - Matyasik, Sielska, Wilmańska 14. Gromadzenie środków finansowych z odpisów podatkowych od osób fizycznych ( 90% dla szkoły – 10% dla TSPS ) (* do listopada 2011 i nowa akcja promocyjna od stycznia 2012) 15. Pozyskiwanie sponsorów prywatnych i instytucji wspierających placówkę 16. Przyjmowanie darowizn w postaci książek, pomocy dydaktycznych czy sprzętu, często gratisów przy zamówieniach zbiorowych 17. Analizowanie rynku firm zaopatrujących szkoły i śledzenie ciekawych promocji 18. Podejmowanie dodatkowych działań okazjonalnych w tym zakresie (* cały rok ) -wszyscy nauczyciele, dyrekcja, sekretariat


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w CHEŁMŻY na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google