Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych absolwentów roku 2011 w Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzkolnej. Opracowanie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminów zewnętrznych absolwentów roku 2011 w Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzkolnej. Opracowanie:"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych absolwentów roku 2011 w Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzkolnej. Opracowanie: Lidia Bralczyk Magdalena Sadowska

2 Analiza wyników EWD dla szkoły

3 Uczniowie naszej szkoły uzyskali w tym roku wysoki wynik surowy z egzaminu gimnazjalnego oraz bardzo wysokie EWD z części humanistycznej i wyżej średnie z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Można zatem stwierdzić, że Gimnazjum Nr 2 jest szkołą dobrego przykładu. Z powyższego zestawienia wynika, iż odnotowaliśmy dodatnią wartość EWD GH-3,3, co informuje o ponadprzeciętnej efektywności nauczania. Nasi gimnazjaliści bowiem uzyskali o 3,3 punktu więcej niż wynosił przeciętny wynik w kraju. Przedział ufności w centylach dla EWD GH (81;95) oznacza zaś, że można z dużą pewnością powiedzieć, iż 81% szkół miało wyniki znacząco niższe niż nasza szkoła, a tylko 5% szkół uzyskało EWD zdecydowanie wyższą. Analogicznie wygląda zestawienie dla EWD GMP, co prawda jest ona niższa niż z przedmiotów humanistycznych,lecz także dodatnia(1.1) i wskazuje na ponadprzeciętną efektywności nauczania. Przedział ufności w centylach (52;84) oznacza, że 52% szkół miało wyniki zdecydowanie niższe od naszego gimnazjum, a 16% szkół uzyskało EWD wyższą.

4 Wykresy te wskazują, że przedziały się nie zazębiają, co ponownie potwierdza, że efektywność jest wysoka z przedmiot ó w matematyczno – przyrodniczych i wyższa z humanistycznych.

5 Wykres rozrzutu GH informuje nas o wynikach ze sprawdzianu po klasie szóstej, przewidywanych wynikach z egzaminu gimnazjalnego- krzywa linia- oraz faktycznych wynikach z egzaminu gimnazjalnego. Można na jego podstawie zaobserwować duże zróżnicowanie wyników na wejściu – od uczniów, którzy uzyskali niewiele ponad 7 punktów na sprawdzianie, po grupę uczniów ze średnimi wynikami 25-36 punktów. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy uczniowie maja taki sam wynik na sprawdzianie i na egzaminie gimnazjalnym, to na tym wykresie rozrzutu reprezentowani są jako jeden punkt. Największa efektywność jest w grupie uczniów z niskimi i średnimi wynikami – w tej grupie większość uczniów ma dodatnie (i wysokie) reszty. Uczniowie bardo zdolni uzyskiwali także wysokie reszty, lecz było ich stosunkowo mało.

6 Natomiast wykres rozrzutu GM wskazuje, że największa efektywność była wśród uczniów, którzy na sprawdzianie uzyskiwali dość niskie, bo 12-15 punktów oraz raczej wysokie 27-30, gdyż oni uzyskiwali większy wynik z egzaminu niż przewidywany.

7 Efektywność nauczania w klasach.

8

9 Bardzo wysokie, dodatnie EWD GH uzyskały kolejno klasy: C, D, B, co świadczy o tym, że uczeń przez 3 lata nauki w gimnazjum zrobił imponujący postęp, natomiast klasy E i A odnotowały przeciętny przyrost wiedzy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku EWD GM, choć jest ona nieco niższa niż z zakresu przedmiotów humanistycznych. Tu jednak także dodatnie, wyżej średnie EWD zanotowały klasy C, D, B, natomiast przeciętny przyrost wiedzy obserwujemy w dwóch pozostałych oddziałach. Niższy przyrost wiedzy w dwóch ww. klasach może być spowodowany różnymi czynnikami. Być może były to: problemy wychowawcze( liczne nieobecności uczniów na zajęciach); częste zmiany nauczycieli; funkcjonowanie w szkole klas z programem autorskim; dobór uczniów do klas. Wyniki tych oddziałów nie są jednak niepokojące, gdyż uzyskały one podobne wyniki jak większość przeciętnych szkół w kraju.

10

11 Analiza wyników EWD według potencjału.

12 Po analizie wykresów można dostrzec wysoką efektywność nauczania z uczniami o niskim i średnim potencjale oraz przeciętną efektywność z uczniami o wysokim potencjale na wejściu, szczególnie z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

13 Analiza wyników całej szkoły uczniów według potencjału na "wejściu" i "wyjściu".

14 Doskonale obrazuje to zestawienie wyników na wejściu i wyjściu, które potwierdzają, że potrafimy bardzo efektywnie pracować z uczniami o niskim potencjale, gdyż ich liczebność zdecydowanie zmniejszyła się po egzaminie gimnazjalnym, zwiększając tym samym ilość osób o średnim potencjale, a w konsekwencji także o wysokim. Przedziały ufności dostarczają także kolejnej informacji. Uczniów o potencjale niskim i wysokim jest podobna ilość, natomiast u gimnazjalistów z pierwszej grupy obserwuje się małą rozbieżność między wynikami z egzaminu (zazwyczaj są one zbliżone do średniej liczby punktów), zaś u drugich duży rozrzut wyników( od bardzo niskich do bardzo wysokich).

15

16 Analiza wyników EWD według dyslekcji.

17

18 W obydwu przypadkach obserwujemy przeciętną efektywność.

19 Analiza efektywności nauczania w dwóch kolejnych latach

20

21 Zestawienie EWD z dwóch ostatnich lat potwierdza, że uczniowie po trzech latach edukacji w naszym gimnazjum odnotowują ogromny przyrost wiedzy i umiejętności. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna coraz efektywniej pracuje z młodzieżą o zróżnicowanych możliwościach poznawczych, co z pewnością daje nam powód do zadowolenia i dumy. Wzrastające zaś EWD daje nam dowód na to, iż mimo różnych zmiennych potrafimy wykorzystać potencjał na wejściu naszych gimnazjalistów.


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminów zewnętrznych absolwentów roku 2011 w Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzkolnej. Opracowanie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google