Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000"— Zapis prezentacji:

1 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
Przygotowanie do auditu zewnętrznego Opracowała PK Beata Stal

2 TERMINOLOGIA System –ciąg funkcji lub działań w obrębie organizacji, współpracujących, aby osiągnąć jej cele Proces –sekwencja kroków, która przekształca to, z czym przystępujemy do działania-WEJŚCIE- w to co chcemy uzyskać po zakończeniu działań –WYJŚCIE Podejście systemowe- zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami jako systemem przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności organizacji Wyrób – w przypadku szkoły usługa edukacyjna Klienci – uczniowie, rodzice, władze oświatowe, władze gminne

3 CYKL DEMINGA -koncepcja
1. Planowanie –ustal cele i procesy niezbędne do osiągnięcia wyników zgodnych z wymaganiami klienta 2.Wykonanie – realizacja zaplanowanych działań 3.Sprawdzanie – monitorowanie i mierzenie procesów w odniesieniu do celów 4.Działanie –wyciąganie wniosków, podejmowanie działań dotyczących ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji

4 MAPA PROCESÓW

5 Wymagania normy ISO 9001:2000 Celem wdrażania normy jest zadowolenie klienta WEJŚCIE – oczekiwania uczniów, rodziców, władz oświatowych i gminnych WYJŚCIE – zadowolenie uczniów, rodziców, badanie opinii klienta – ankiety, ewaluacja pracy

6 Wymagania normy ISO 9001:2000 Identyfikacja procesów
Określić cele, kryteria metody konieczne do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania procesów Zapewnić dostępność zasobów i informacji niezbędnych do przebiegu i monitorowania procesów Monitorować, mierzyć i analizować te procesy Wdrażać działania niezbędne do osiągania zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia

7 KSIĘGA JAKOŚCI Procesy systemu : Informacje o gimnazjum
określa zakres SZJ wraz z wyłączeniami i uzasadnieniem Opisuje procesy i wzajemne powiązania między nimi –mapa procesów Polityka jakości Procesy systemu : procesy zarządzania- kierowanie Procesy realizacji wyrobu: Współpraca ze środowiskiem, Kształcenie, Opieka i wychowanie, Doradztwo Procesy wspomagające: Zakupy, Analiza danych, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze

8 Wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności
Polityka jakości Wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności Stawiamy wysokie wymagania (na miarę możliwości) wychowawcze i dydaktyczne Jesteśmy doradcami, służymy czasem, wiedzą, umiejętnościami, pozwalamy podejmować uczniom różnorodne decyzje, wskazujemy źródła metody, środki usprawniające proces uczenia się Pomagamy młodzieży doświadczających trudnych sytuacji, ucząc samodzielnego rozwiązywania problemu Organizujemy pracę, samodzielne działania uczniów, stosując aktywne metody uczenia się, umożliwiamy im planowanie własnej pracy i swojej przyszłości

9 Polityka jakości Wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności
- Wysoko oceniamy kreatywność, pomysłowość, chęć działania, własną inicjatywę gimnazjalistów Konsekwentnie egzekwujemy od uczniów uzgodnione wymagania, aby przygotować ich do ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje Wykorzystujemy w planowaniu i realizacji procesu uczenia się gimnazjalistów samoocenę dokonań, osiągnięć, pokazujemy zależności między wysiłkiem a efektami Poprzez swój własny przykład pokazujemy czym jest odpowiedzialność za siebie i swój rozwój

10 CELE F 1.1.3 –Rejestr celów i kryteriów
Wspieranie uczniów i ich rodziców w zakresie rozwijania różnych zdolności i zainteresowań oraz planowania ich rozwoju Przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w odbiorze kultury, promowanie aktywnego życia jako alternatywa i mądre zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwstawienie zagrożeniom zachowaniami ryzykownymi młodzieży Wzmacnianie samodzielności uczniów w procesie uczenia się, analizowanie ich dokonań, wytworów, formułowanie wniosków do dalszej pracy uczniów i nauczycieli. Poszukiwanie usterek w realizacji i działaniach wszystkich pracowników szkoły, budowanie systemu zapewniania jakości pracy – poznawanie istoty idei jakości

11 Procedury główne Postanowienia ogólne, dane –wejście, wyjście, terminologia Opis procesu: Przebieg procesu Monitoring i ewaluacja Spodziewane efekty i możliwe zagrożenia Działania zapobiegawcze

12 PR 2.3.1 Realizacja działań wychowawczych i profilaktycznych
Przebieg procesu: (określone działania) Eliminowanie zachowań wybranych z katalogu zachowań niepożądanych Modyfikowanie i przypominanie postanowień Statutu w zakresie praw i obowiązków ucznia Monitorowanie procesu: (pytania) Czy nauczyciele potrafią radzić sobie w sytuacjach trudnych i umiejętnie rozwiązywać konflikty? Spodziewane efekty i możliwe zagrożenia: Wszyscy nauczyciele potrafią sobie radzić w sytuacjach trudnych i umiejętnie rozwiązywać konflikty oraz problemy uczniów, uzyskują także wsparcie poprzez doskonalenie i systematyczną pomoc specjalistów.

13 Wskaźniki wychowania i profilaktyki
1.Opieka nad uczniami zgodnie z programem profilaktyczno-wychowawczym wszyscy uczniowie objęci są zajęciami profilaktycznymi i diagnozą psychologiczną w klasach pierwszych -zbiorcze zestawienie zajęć do PK do (pedagodzy) b) Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy pedagogów i psychologa, pielęgniarki w określonym miejscu i czasie –pedagodzy i psycholog w ewaluacji własnej pracy pytają uczniów o dostępność pomocy specjalistów do PK do

14 Wskaźniki wychowania i profilaktyki
2.Oddziaływanie wychowawców na uczniów poprzez organizację różnorodnych spotkań Wychowawca realizuje..4 imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym w ramach zajęć lekcyjnych oraz co najmniej 2 imprezy poza zajęciami szkolnymi (nie dotyczy klas III) informacje w postaci tabeli do PK do

15 Dokumentacja wychowawcy
Plan pracy wychowawcy (monitoring planu) Zestawienie współpracy z pedagogiem, psychologiem, rozmów z rodzicami Protokoły zebrań z rodzicami Sprawozdania z wycieczek Adnotacje dotyczące uczniów Tabele do wskaźników Ewaluacja pracy wychowawcy

16 PR 2.2.1Doprowadzanie ucznia do sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości i\lub oczekiwań
Przebieg procesu: - Analiza wyników diagnoz i egzaminów, opracowanie wniosków i wykorzystanie ich do planowania dalszej pracy Dostosowanie form i metod pracy do możliwości uczniów Odkrywanie i rozwijanie zdolności uczniów Indywidualizacja pracy z uczniem ( o specyficznych trudnościach w nauce)

17 PR 2.2.1Doprowadzanie ucznia do sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości i\lub oczekiwań
Monitoring : Czy szkoła osiągnęła cele założone dla procesu kształcenia? Jakie działania podejmuje nauczyciel, gdy uczeń ma trudności z opanowaniem materiału nauczania? Spodziewane efekty i możliwe zagrożenia: Uczniowie uzyskują sukces na miarę swoich możliwości i/lub oczekiwań –( Brak monitoringu lub tylko częściowy wyników kształcenia) Nauczyciele prowadzą zajęcia wspierające indywidualne potrzeby ucznia – ( Brak chęci lub umiejętności u nauczycieli do stosowania indywidualizacji nauczania)

18 Wskaźniki efektywności kształcenia
Frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych – wyniki w stosunku do założeń wychowawcy do PK do Dzielenie się wiedzą przez nauczycieli z II i III stopnia awansu zawodowego – wszyscy nauczyciele mianowani i dyplomowani prowadzą zajęcia otwarte przynajmniej raz na 3 lata - informacje lider WDN Osiągnięcia edukacyjne uczniów a) uczniowie utrzymują lub podnoszą poziom osiągnięć edukacyjnych liczony na „wejściu” i „wyjściu”- PK i przewodniczący zespołu sprawdza poziom akceptacji w staninach dla klas III po uzyskaniu wyników egzaminu gimnazjalnego b) uczniowie podnoszą poziom osiągnięć edukacyjnych liczony w punktach ( diagnozy wstępna, po I i II klasie) –wychowawcy gromadzą informacje , przekazują ją do PK , analiza wnioski w przypadku braku progresu, do PK do Uczestnictwo uczniów w sporcie szkolnym -95% uczniów przynajmniej raz w roku szkolnym uczestniczy w sporcie szkolnym –informacje gromadzą nauczyciele wf, przewodniczący zespołu dostarcza informacje do PK do

19 PR 2.1.1 Współpraca ze środowiskiem
Przebieg procesu: - Badanie opinii o placówce –ankiety - Prezentacja osiągnięć Gimnazjum i specyfiki szkoły Monitoring procesu: - Czy współpraca jest skuteczna i efektywna? Spodziewane efekty i możliwe zagrożenia: Zrealizowanie naboru (otwarcie innej ilości klas niż zaplanowano) Pozytywna opinia o organizacji ( brak znajomości organizacji w środowisku lokalnym)

20 Wskaźniki współpracy ze środowiskiem
1.Nabór uczniów do Gimnazjum: 90% uczniów z rejonu wybiera Gimnazjum Siechnice, 10% dochodzi spoza rejonu – zespół ds. promocji dostarcza analizę 90 % uczniów –absolwentów i ich rodziców wyrażają pozytywną opinię o szkole – pedagodzy i PK 2.Uczestnictwo uczniów w proponowanych przez szkołę imprezach kulturalnych – każdy uczeń gimnazjum przynajmniej raz w roku szkolnym, z jednej formy kulturalnej zaproponowanej przez szkołę- wychowawcy przygotowują w formie tabeli do do PK 3.Wykorzystanie /promocja osiągnięć kulturalno-społecznych uczniów gimnazjum na zewnątrz szkoły –nauczyciele promują osiągnięcia uczniów w gminie i poza nią, uczniowie uczestniczą w co najmniej 10 imprezach gminnych i szerszego zasięgu –zespół ds. promocji zestawienie imprez do do PK

21 PR 2.4.1 Doradztwo Przebieg procesu:
Praca z uczniami (Poradnictwo grupowe), planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej. Badanie losów absolwentów Wyszukiwanie i udostępnianie informacji o aktualnej ofercie szkół ponadgimnazjalnych Monitoring procesu: -Czy uczniowie klas III znają typy szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunki i profile kształcenia? -Czy uczniowie korzystają z pomocy doradcy zawodowego w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia? Spodziewane efekty i zagrożenia: - Uczniowie klas III świadomie i optymalnie podejmują decyzje edukacyjne i zawodowe( Niechęć do korzystania z usług doradcy zawodowego, szczególnie poradnictwa indywidualnego)

22 Wskaźniki doradztwa 1.Uczestnictwo uczniów w poradnictwie grupowym i indywidualnym: a) 80% uczniów bierze udział w zajęciach grupowych i zaplanowanych i organizowanych przez doradcę b) 70% uczniów klas III skorzystało z indywidualnej pomocy doradcy w wyborze dalszej drogi kształcenia c) 80% uczniów korzystających z indywidualnej porady potwierdza, że doradca pomógł im w podjęciu właściwej decyzji wyboru szkoły 2.Podejmowanie decyzji edukacyjnych przez uczniów klas III: a ) 95% uczniów klas III zostaje przyjęta do wybranych przez siebie szkół w tzw. I naborze b) 70 % uczniów dostaje się do szkoły pierwszego wyboru

23 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
1.Pozwoliło nam uporządkować wszelkie działania szkoły i zapisać je w postaci procedur lub instrukcji. 2.Umożliwiło dyrekcji sprawniejsze zarządzanie wiedzą i umiejętnościami wszystkich pracowników. 3.Stworzyło nam warunki do współpracy w drodze do skonsolidowanego zespołu.

24 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
4.Nauczyło myślenia procesowego i dostrzegania powiązań między procesami. 5.Pomaga w rozwiązywaniu problemów, od badania przyczyn, poprzez szukanie rozwiązań, do oceny skuteczności zastosowanych metod. 6.Uświadomiło nam, że każde działanie musi mieć cel i wynik.

25 KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
7.Zrozumieliśmy,że wszystkie działania ludzi w systemie nastawione są na realizację mierzalnych celów. 8.Jesteśmy przekonani, że w szkole, jak w każdej organizacji liczy się skuteczność w realizacji potrzeb i wymagań klientów (ich zadowolenie). 9.Doszliśmy do wniosku, że nasza praca podlega procesowi ciągłego doskonalenia

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000"

Podobne prezentacje


Reklamy Google